Här hittar du information och lästips samt beslut från Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd i bestraffnings- och klubbärenden. Alla ärenden behandlas enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar.

Bestraffningsärenden behandlas enligt reglerna i 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

Om du vill anmäla ett ärende/förseelse

Om du blivit utsatt för farligt spel på golfbanan eller sett en annan golfspelare fuska eller försöka fuska på en tävling, kan du inom två månader från det att händelsen inträffade skriftligen anmäla den andra personen till bestraffning (tillrättavisning, böter eller avstängning 1-24 månader).

Anmälan ska innehålla namn och klubbtillhörighet på den person du anmäler samt en redogörelse för vad som inträffat, eventuella bevis (foto, scorekort etc) och namn på eventuella vittnen. Du måste underteckna anmälan och skicka den med post till det golfdistriktsförbund som den anmälda personens klubb tillhör.

Blankett för anmälan till bestraffning

Hitta kontakten till ditt närmaste golfdistriktsförbund

 1. Det här gäller vid farligt spel
 2. Den enskilde golfspelaren är alltid ansvarig för sitt golfslag. Det är en mycket enkel och självklar princip som Högsta domstolen kom fram till 1993, och som även har stöd i golfreglerna samt i ett mycket stort antal beslut från Juridiska Nämnden i Svensk Golfförbundet och Riksidrottsnämnden.

  Högsta domstolen skrev så här i Trelleborgsärendet 1993 (NJA 1993 s149):

  "Golf är ett spel med bitvis farlig karaktär, eftersom en person eller ett föremål som träffas av en golfboll kan få allvarliga skador. Då sporten innehåller farliga moment bör utövaren anpassa sitt spel härefter.

  Under golfspel är det inte ovanligt att spelaren får en felträff, som medför en oavsedd skruv på bollen. Med den spelriktning U.L. valde, sedan bollen efter det första slaget på det tredje hålet hamnat i närheten av golfbanans yttergräns, låg parkeringsplatsen inom riskområdet vid en felträff. U.L. borde därför ha räknat med risken att personbilen som stod på parkeringsplatsen kunde komma att skadas. Han hade kunnat undvika skadan genom att välja en annan spelriktning, i närmare överensstämmelse med banans riktlinje från utslagsplatsen, även om det kunde ha kostat honom ett slag."

  I golfbesluten uttrycks ansvaret så här:

  "En golfspelare ska innan han eller hon slår ett slag försäkra sig om att ingen står nära eller på en sådan plats att vederbörande kan träffas av bollen (se Regler för golfspel 2016 s 25). För bestraffning (t ex avstängning) krävs att den anmälde spelaren har handlat uppsåtligen (med avsikt) eller varit oaktsam. Rena olyckshändelser kan inte bli föremål för bestraffning."

  Av allt detta följer att det inte finns några enkla svar på när du får slå ett slag och när du inte har varit tillräckligt aktsam.

  Det gäller att inför varje slag förvissa sig om att det är fritt för spel i en rimlig ”riskzon” på spelfältet inklusive ruff och närliggande hål. Du får inte utgå ifrån att du har en enormt bra träffsäkerhet med drivern – ”jag landar den alltid 250 meter och inom 10 meter från önskad landningspunkt”. Självfallet behöver du inte heller utgå ifrån att du kommer att klacka bollen – göra en tunnel – och träffa bakomvarande medspelare. Det handlar om att agera aktsamt och med vad många skulle kalla med sunt förnuft.

  En bra tumregel är att du inte ska slå om du under förberedelsen av slaget tänker eller funderar på om det finns någon person i riskzonen. Avbryt i så fall och förvissa dig om att det är fritt att slå. Om du låter bli har du passerat gränsen för aktsamhet.

  Om hålet innehåller dolda partier måste du självfallet förvissa dig om att ingen person rimligen befinner sig i riskzonen för ditt kommande golfslag. Klubben eller banägaren bör självfallet upplysa om riskerna, försöka bygga bort dem eller installera t ex varningsklockor. Golf är ett ”spel med bitvis farlig karaktär” som Högsta domstolen så riktigt konstaterade.

  På en del banor kan detta leda till att speltempot blir långsamt eller att det bildas köer. Vi måste leva med det. Alternativet är att sänka säkerhetskraven och förklara bort olyckor med ”skyll dig själv”, ”leta inte där”, ”så har vi alltid gjort på den här klubben” eller ”håll dig till din fairway”. Den utvecklingen vill ingen ha. Vi ska inte känna oss utsatta eller jagade på golfbanan.

  Tyvärr har vi genom åren haft flera bestraffningsärenden med golfspelare som blivit förbannade på framförvarande spelare eller banarbetare som spelat eller jobbat ”för långsamt”, och därför slagit sina slag trots att det funnits en eller flera personer i den absoluta riskzonen. I de här fallen handlar det om ett medvetet risktagande och i vart fall likgiltighet inför konsekvenserna. Det saknar betydelse om bollen träffat en person eller inte.

  Det inträffar också varje år ett stort antal incidenter som beror på misstag, missuppfattningar, bristande kommunikation eller direkt farliga bankonstruktioner. Flera av dessa incidenter har inte lett till konkret skada eller till en anmälan för bestraffning. Spelaren har i slagögonblicket varit övertygad om att det var fritt i riskzonen, eller att personer som befunnit sig där varit medvetna om och följt hans slag.

  Däremellan finns det ett antal ärenden som anmäls till distriktsförbunden och (oftast) överklagas till Juridiska Nämnden och Riksidrottsnämnden. Dessa ärenden handlar om olika uppfattningar om riskzonens storlek, vem som befann sig var och vem som hade gett klartecken till den som slog. Förseelsen att ha slagit in i en riskzon där annan person befann sig kan bedömas från ringa (varning) till grov förseelse (avstängning 1–2 år). I de här ärendena står ord mot ord. Parterna har oftast olika bedömningar av vad som skett och hur riskzonen ska bestämmas på det aktuella hålet. Men när krutröken skingrats kvarstår ditt eget ansvar: slå inte förrän det är fritt i riskzonen.

  Det innebär att golfspelaren alltid måste försäkra sig om att ingen annan person befinner sig i riskzonen och riskerar att träffas av bollen.

  Läs artikeln ”Det senaste slaget blev det sista – några ord om det allvarligaste brottet i golfsporten”.
  Författare: Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare i SGF och vice ordförande i Riksidrottsnämnden.

 1. Här hittar du tidigare beslutade bestraffningsärenden
 2. Beslut ärende 7-2022 (HGA, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 5-2022 (ÖsGK, fråga om allvarlig kränkning)

  Beslut ärende 4-2022 (XX, Teen Cup, försök till fusk)

  Beslut ärende 3-2022 (KhnGK, Teen Tour Future, fusk)

  Beslut ärende 2-2022 (FGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 19-2021 (FågGCC, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 18-2021 (LlGK, fusk och försök till fusk)

  Beslut ärendena 20-2021 och 21-2021 (NN, fråga om allvarlig kränkning m.m.)

  Beslut ärende 17-2021 (ÖFG, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 16-2021 (GKS, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 14-2021 (BjhGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 7-2021 (DaGK, Teen Cup Gruppkval, fusk)

  Beslut ärendena 12-2021 och 13-2021 (NN, fråga om allvarlig kränkning)

  Beslut ärende 8-2021 (LjGK, Teen Tour Future, olämpligt uppträdande)

  Beslut ärende 1-2021 och 2-2021 (ArlGK, åsidosättande av säkerhet och allvarlig kränkning)

  Beslut ärende 7-2020 (VGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 5-2020 (SGK, Stockholm Amateur 2020, olämpligt uppträdande)

  Beslut ärende 6-2020 (SjöGK, Teen Tour, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 4-2020 (VidGolf, Stockholm Trophy by Folksam, fusk)

  Beslut ärende 3-2020 (SslGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 17-2019 (LyGK, återförvisning, farligt spel)

  Beslut ärende 14-2019 (KKGK, otillåten justering av hcp)

  Beslut ärende 12-2019 (HanGK, Skandia Tour Elit, fusk)

  Beslut ärende 10-2019 (StdGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 8-2019 (UGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 7-2019 (HlGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 3-2019 (LakGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 1-2019 (YGK, otillåten justering av hcp)

  Beslut i ärende 2-2019 (överlämning för vidare handläggning)

  Beslut ärende 10-2018 (FBGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 5-2018 (BGCC, ansvar för en upphävd avstängning)

  Beslut i ärende 3-2018 (LäGK, otillbörligt uppträdande)

  Beslut ärende 1-2018 (NmGK, farligt spel på en drivingrange)

  Beslut ärende 2-2018 (FoGK, anmälningspreskription)

  Beslut ärende 9-2017 (KKGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 6-2017 och 8-2017 (ÖGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 7-2017 (FröGCC, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 5-2017 (OnGK, otillbörligt uppträdande, återförvisning)

  Beslut ärende 3-2017 (AlveGK, SM D60, osportsligt uppträdande)

  Beslut ärende 2-2017 (LG, Skandia Tour Future, fusk)

  Beslut ärende 14/2016 (HäGK, fusk)

  Beslut ärendena 12/2016 och 13/2016 (ÖFG, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 10/2016 (KbGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 9/2016 (VKGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 7/2016 (HuvGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 3/2016 (MGK, våld och hot)

  Beslut ärende 2/2016 (Ra GK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 1/2016 (ToGK, vilseledande)

  Beslut ärende 6/2015 (DaGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 3/2015 (HsvGK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 2/2015 (DynGK, Skandia Tour Riks, fusk)

  Beslut ärende 1/2015 (AspGK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 13/2014 (LarGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 12/2014 (VtpGK, otillåten justering av HCP)

  Beslut ärende 11/2014 (WäGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 10/2014 (RiGK, H75, fusk)

  Beslut ärende 8/2014 (AGK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 5/2014 (KiGK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 4/2014 (ElfGC, SM H35, fusk)

  Beslut ärende 9/2013 (BredGK, avvisning)

  Beslut ärende 8/2013 (KysGK, Svenska Mini-Touren, fusk)

  Beslut ärende 7/2013 (IGK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 6/2013 (ParGK, Skandia Tour Regional, muta)

  Beslut ärende 5/2013 (Danmark, Ecco Tour, fusk)

  Beslut ärende 4/2013 (GKS, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 6/2012 (GlGK, Skandia Tour, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 3/2012 (WaxGK, Skandia Tour, fusk med spelresultat)

  Beslut ärende 2/2012 (UnGK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 13/2011 och 14/2011 (HöGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 10/2011 (SiGK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 8/2011 och 9/2011 (UGK, fusk)

  Beslut ärende 6/2011 och 7/2011 (MaBGK, utestängning)

  Beslut ärende 4/2011 (Återförvisning, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 1/2011 (HGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 9/2010 (ShGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 8/2010 (Avvisning, otillåten hcp-hantering)

  Beslut ärende 6/2010 (GbGK, Senior Tour, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 7/2010 (UGK, Skol SM, fusk)

  Beslut ärende 5/2010 (VäGDF, gemensam handläggning)

  Beslut ärende 4/2010 (AbbGK, Skandia Tour Riks, fusk)

  Beslut ärende 3/2010 (BBGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 2/2010 (KDrGK, Seniors Open, fusk)

  Beslut den 30 december 2009 i ÖLGDF (ÖGK, alkoholpolicy)

  Beslut ärende 18/2009 (HaGK, fusk vid tävling)

  Beslut ärende 17/2009 (BokGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 15/2009 (DaGK, uteblivande från tävling)

  Beslut ärende 14/2009 (SöGK, Skandia Cup Region, fusk)

  Beslut ärende 13/2009 (MjGK, Skandia Cup Region, fusk)

  Beslut ärende 12/2009 (StjPGK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 10/2009 (DeGK, JSM Lag, fusk)

  Beslut ärende 6/2009 (FagGK Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 5/2009 (ÖrgGK, Skandia Tour Riks, fusk)

  Beslut ärende 4/2009 (SåGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 2/2009 (ArGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 1/2009 (LadGK, åsidosättande av säkerhet)

   

Så fungerar systemet med bestraffning inom Riksidrottsförbundet

Golfdistriktsförbundet har rollen att utöva bestraffningsrätt som första instans, utom i ärenden som rör Svenska Golfförbundets (SGF:s) förbundstävlingar. Styrelsen i distriktet har som regel överlämnat beslutanderätten till en juridisk kommitté som hanterar ärendena. Kopia på varje beslut i kommittén ska skickas till SGF för registrering i Golfens IT-system. Allt detta framgår i SGF:s Mallstadgar för Golfdistriktsförbund.

Vill spelaren överklaga ett beslut från distriktet skickas det skriftligen till Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd inom tre veckor från beslutsdatum. Vill spelaren överklaga även det beslutet skickas det till Riksidrottsförbundets Riksidrottsnämnd också inom tre veckor från beslutsdatum. Beslut om bestraffning gäller oberoende av om beslutet överklagats.

Det finns 20 juridiska kommittéer i Golfsverige efter att golfdistriktsförbunden i Småland och Blekinge slog ihop bestraffningsrätten till en gemensam kommitté 2006. Är ärendena få kan en sammanslagning vara aktuell även för andra golfdistriktsförbund.

Ett juridiskt dagseminarium hålls av SGF för golfdistriktsförbunden vart tredje år för att säkerställa att ärendena behandlas och bedöms så likvärdigt som möjligt i hela landet.

Om du vill överklaga ett bestraffningsbeslut

Golfdistriktsförbunden är första beslutsinstans i alla ärenden utom de ärenden som rör förseelser på förbundstävlingar (se vilka tävlingar som avses i Spel- och Tävlingshandboken). Golfdistriktsförbundens beslut kan överklagas till Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd inom tre veckor från beslutsdatum.

Lästips

I Juridiska Nämndens "Råd och regler för handläggning av bestraffningsärenden" nedan finns information om vem som kan straffas, vilka förseelser som kan ge påföljd, vilka påföljderna kan vara, straffmätning, preskription, bestraffningsorgan, anmälan med mera.

Under punkten övrigt skrivs om golfklubbens möjlighet till 14-dagars utestängning av medlem. Vidare behandlas en golfklubbs möjlighet att varna och utesluta en medlem enligt klubbens stadgar.

Råd och regler för handläggning av bestraffningsärenden

Administration av bestraffningsbeslut

En förbundsbestraffning som innebär avstängning av golfspelare verkställs av Svenska Golfförbundet. Andra bestraffningar, 14-dagars utestängning eller stadgeenlig varning/uteslutning, som meddelas av golfklubben, verkställs av klubbadministratören.

Administrera avstängning m m i Golfens IT-system (GIT)
Mall för golfdistriktsförbundsbeslut

Klubbärenden

Klubbärenden handlar om beslut från Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd i ärenden som rör överklagande av styrelse- och årsmötesbeslut, vägrat inträde av medlem samt uteslutning av medlem ur golfklubb. Alla dessa ärenden behandlas enligt reglerna i 15 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

 1. Här hittar du tidigare beslutade klubbärenden
 2. Beslut ärende 15-2021 (AGK, styrelsebeslut om årsmöte)

  Beslut i ärende 9-2021 (AGK, beslut på extra årsmöte)

  Beslut i ärendena 5-2021 och 6-2021 (AGK, beslut på extra årsmöte)

  Beslut i ärende 4 -2021 (SöPGK, beslut på årsmöte)

  Beslut i ärende 3-2021 (VtpGK, beslut på årsmöte)

  Beslut ärende 1-2020 (BGK, ansökan om provmedlemskap)

  Beslut i ärendena 15-2019 och 16-2019 (TrGK, avvisning)

  Beslut i ärende 4-2019 (BGCC, beslut om medlemskap och utträde)

  Beslut i ärende 6-2019 (SliGK, beslut på årsmöte)

  Beslut i ärende 13-2018 (BGCC, styrelsebeslut)

  Beslut i ärendena 9-2018 och 12-2018 (BGK, beslut årsmöte, extra årsmöte och styrelse)

  Beslut i ärende 8-2018 (NykGK, uteslutning) 

  Beslut i ärende 6-2018 (ToGK, årsmötesprotokoll)

  Beslut i ärende 4-2018 (BGK, avvisa talan)

  Beslut i ärende 10/2017 (ToGK, beslut på extra årsmöte)

  Beslut i ärende 1/2017 (BGCC, styrelsebeslut)

  Beslut i ärende 8/2016 (GKS, avvisning)

  Beslut i ärende 5/2016 (FobGK, styrelsebeslut)

  Beslut i ärende 4/2016 (BGK, brister i kallelse till årsmöte)

  Beslut i ärende 5/2015 (FobGK, varning)

  Beslut i ärende 7/2014 (ToGK, uteslutning)

  Beslut i ärende 3/2014 (GKS, uteslutning)

  Beslut i ärende 2/2014 (FågGCC, tidsbegränsad uteslutning)

  Beslut i ärende 1/2014 (ÖGGK, nekat medlemskap)

  Beslut i ärende 3/2013 (WäGK, tidsbegränsad uteslutning)

  Beslut i ärende 2/2013 (LerGK, beslut vid årsmöte om extra retroaktiv utdebitering)

  Beslut i ärende 1/2013 (ÖGGK, ansökan om medlemskap)

  Beslut i ärende 11/2012 (BeGK, angående formfel)

  Beslut i ärende 10/2012 (AkdmGK, röstlängd vid årsmöte)

  Beslut i ärende 9/2012 (AkdmGK, kallelse och dagordning vid årsmöte)

  Beslut i ärende 8/2012 (BokGK, årsmötesbeslut)

  Beslut i ärende 7/2012 (WäGK, tidsbegränsad uteslutning)

  Beslut i ärende 5/2011 (ÖGGK, beslut om varning)

  Beslut i ärende 2/2011 (LöGK, klubbeslut)

  Beslut i ärende 1/2010 (NtGK, extra årsmöte)

  Beslut i ÖLGDF 2009 (ÖGK, alkoholpolicy)

  Beslut i ärende 16/2009 (ViGK, uteslutning)

  Beslut i ärende 9/2009 (TjGK, medlemskap)

  Beslut i ärende 3/2009 (ÖGDF, distriktsavgifter)

  Beslut i ärende 8/2007 (HdGK, styrelsebeslut)

  Beslut i ärende 5/2006 (ÅgGK, spelrättsavgift GolfAB)

  Beslut i ärende 27/2005 (SöGK, avgifter årsmöte)

  Beslut i ärende 16/2005 (MelGK, utestängning medlem)

  Beslut i ärende 6/2005 (GlasGK, styrelsens ansvarsfrihet)

  Beslut i ärende 3/2004 (BokGK, utestängning medlem)

Om du vill klaga på ett klubbärendebeslut

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligen. Överklagandet ska ha kommit in till Svenska Golfförbundet senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ett beslut på ett årsmöte måste alltså överklagas inom tre veckor från den dag då mötet hölls. Tiden räknas alltså inte från den dag då protokollet är justerat. Motsvarande princip gäller normalt även för beslut som fattas av klubbens styrelse.

I överklagandet ska anges vilket beslut som avses, vilken ändring som begärs och skälen för den begärda ändringen.

Lästips

Boken "Idrottens föreningsrätt" - Andra upplagan
Nu finns andra upplagan av Idrottens föreningsrätt (Krister Malmsten och Christer Pallin, Norstedts Juridik i samarbete med Svenska Fotbollförlaget AB). Boken är en samlad framställning om föreningsrätten inom idrotten.