Juridiska Nämndens utbildning för golfdistriktsförbundens juridiska kommittéer. Ett heldagsseminarium som arrangeras var tredje år. Nästa blir hösten 2025.

Var tredje år anordnar Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd, under ledning av nämndens ordförande, ett heldagseminarium om disciplinär verksamhet för golfdistriktsförbundens juridiska kommittéer.

Syftet med seminariet är utbildning och erfarenhetsutbyte så att förseelser som anmäls – bland annat fusk, farligt spel och olämpligt beteende – behandlas och bedöms så likvärdigt som möjligt i hela landet.

Arrangeras efter beslut på förbundsmötet

Distriktsförbundsmöte.

Seminariet har arrangerats sedan 2001, efter beslut på SGF:s förbundsmöte samma år. 

Sedan dess har seminariet anordnats vid tio tillfällen; 2001–2003 och sedan vartannat år fram till 2013 och var tredje år från 2016. Nästa tillfälle är hösten 2025, därefter 2028 och så vidare.

Utbildningsmaterial från det senast genomförda seminariet finns alltid tillgängligt i digitalt format (se ovan), som stöd för introduktion och utbildning av nya ledamöter i distriktets juridiska kommitté. 

Om distriktens juridiska kommittér

Golfdistriktsförbundens juridiska kommittér är beslutande organ i ärenden enligt 14 kap RF:s stadgar. Detta framgår i SGF:s mallstadgar för golfdistriktsförbund

För att på bästa sätt hantera uppgiften att utöva bestraffningsrätten är det viktigt att distriktens juridiska kommitté har en sammansättning så att minst en ledamot är jurist. 

Besluten som fattas i SGF:s Juridiska Nämnd och RF:s Riksidrottsnämnd ska också rutinmässigt vidaredistribueras till kommitténs ledamöter för kännedom. Besluten finns även att läsa här

Vid eventuella frågor, kontakta:

Thomas.