Ekologisk hållbar utveckling

Lär dig mer om Golfsveriges arbete med ekologisk hållbarhet. Fokus ligger på spelplatsen och fyra kritiska områden: klimatförändringar, vatten, brist på insatsmedel och biologisk mångfald.

Inom golf handlar ekologisk hållbar utveckling om att begränsa negativ miljöpåverkan. Det kan vara till exempel utsläpp av föroreningar från banskötsel, resor och konsumtion som påverkar marken, vattnet och luften.

Det handlar också om att tillvarata golfens potential för biologisk mångfald och andra naturvärden. Dammar, skogsbryn, gamla träd, ruffar och ängar är exempel på områden där det finns stora möjligheter att bidra.

Fakta

 • Hur jobbar Golfsverige med ekologisk hållbarhet?

  SGF och många andra i Golfsverige jobbar brett med ekologisk hållbar utveckling. Det går inte att bara jobba på ett håll eller inom sin egen organisation. Det måste ske saker på alla fronter och med flera aktörer, gärna med specialistkompetens och med forskningen som bas. 

  Rapporter och analyser

  Klimatrapport för Golfsverige. I en rapport från december 2023 hittar du forskning och fakta om förändringar, effekter, påverkan och åtgärder på svenska golfbanor, kopplat till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Dessutom får du råd kring vad golfklubben kan göra för att rusta för framtiden och minska sitt klimatavtryck. Läs klimatrapporten här

  Nulägesanalys om hållbarhet och golf. Nästan alla klubbar har drabbats av klimateffekter. Det visar resultaten från 2023 års hållbarhetsenkät bland Sveriges golfklubbar. Dessutom finns det ett enormt engagemang kring biologisk mångfald och många rustar för framtiden. Läs nulägesanalysen här.

  Fyra fokusområden

  Svenska Golfförbundet har analyserat golfens nuläge och framtidsutsikter, och valt ut fyra viktiga och kritiska områden din klubb bör fokusera på:

  ❋ Klimatförändringar. Klimatförändringarna är här. De påverkar oss redan och kommer att göra det ännu mer i framtiden.

  ❋ Vatten. Klimatförändringarna kan ge både för mycket vatten, och för lite. Hittills har tillgången på vatten i Sverige varit god, men det är ingen garanti för framtiden.

  ❋ Insatsmedel. Insatsmedel som sand, konstgödsel och drivmedel blir allt dyrare och har en negativ miljöpåverkan. Dessutom kommer användningen av kemiska bekämpningsmedel  att begränsas eller förbjudas helt inom en snar framtid.

  ❋ Biologisk mångfald. Ett område som engagerar många på landets golfklubbar. Hela 97% av Sveriges klubbar uppger att de jobbar med det på något sätt.

  Lärandeforum

  Lärandeforum är digitala erfarenhetsträffar som hålls regelbundet inom olika ämnen kopplat till golf och hållbarhet. Varje träff utgår från golfklubbarnas frågor, utmaningar och behov.

  Träffarna riktar sig till dig som är anställd eller förtroendevald på en golfklubb eller ett distrikt. Beroende på ämne bjuds relevanta gäster in, exempelvis forskare från STERF, sakkunniga från golfens yrkesorganisationer och externa experter och branschföreträdare.

  Formatet bygger på utbyte av kunskap och erfarenheter, där svaren och lösningarna kommer från deltagarna själva. Självklart är du också välkommen att delta för att bara lyssna och lära dig mer om ett ämne du är nyfiken på.

  Tillsammans kan vi möta framtidens utmaningar och möjligheter! Se kommande lärandeforum och och anmäl dig här

   

  STERF

  2006 gick de nordiska golfförbunden samman och grundade forskningsstiftelsen Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF). STERF levererar forskning och kunskap som är praktiskt nyttig och färdig att använda direkt i banskötseln samt i dialog med myndigheter och allmänhet för ett trovärdigt miljöarbete.

  Nordisk golf- och grönytesektor ses som ett föredöme inom hållbar ekologisk utveckling. STERF är idag ett av Europas viktigaste forskningscenter kring anläggning och skötsel av golfanläggningar. STERF samarbetar också med internationellt ledande forskningsinstitutioner, golforganisationer och företag i branschen.

  Läs mer hos STERF

Stöd & utbildning

Senaste nytt inom ekologisk hållbarhet

Kontakt

Annica