Integrerat växtskydd utgår från att sätta gräsets hälsa i fokus och minska användningen av kemiska växtskyddsmedel. Lär dig mer här – kanske är du redan på god väg?

Integrerat växtskydd (integrated pest management, IPM) innebär att förhindra eller begränsa skadegörelse från ogräs och angrepp av svampar genom att använda en kombination av mekaniska, biologiska och kemiska kontrollmetoder.

Det är ett självklart och hållbart tankesätt som bör genomsyra hela anläggningens skötsel.

Varför arbeta med IPM?

Genom att tillämpa IPM kan du minska användandet av växtskyddsmedel utan att göra avkall på spelytornas kvalitet. Målet är att begränsa pesticidanvändande genom att endast behandla när icke-kemiska åtgärder är otillräckliga. Drömmen är en pesticidfri skötsel.

Det bästa av allt är att alla förebyggande skötselinsatser som främjar gräsets hälsa också främjar spelbarheten.

Förebygg och behandla i tid

Att behandla med biologiska åtgärder är effektivast när de görs förebyggande. IPM handlar därför mycket om att i ett tidigt stadium hitta skadegörare för att kunna ta till åtgärder i tid.

Växtskyddsmedel har också bäst effekt när de används i god tid. Behandlar du i god tid kan det räcka att behandla delar av banan innan eventuell spridning sker till fler ytor.

Det handlar mycket om att ”vara på tårna” och ständigt inventera svagheter på din bana, för att i längden skapa en åtgärdsplan för en optimal växtplats för gräset.

En intressant erfarenhet är de banor som under lång tid använt minst växtskyddsmedel får betydligt mindre skador vid ett angrepp. Mikrolivet i marken stärks och växten bygger upp ett starkare immunförsvar mot skadegöraren när de gång på gång fått försvara sig på egen hand. En parallell vi kan göra till oss människor när det gäller immunförsvar mot sjukdomar.

Dokumentera och tillämpa

Idag ska en bana som arbetar med IPM dokumentera sitt arbete med att förebygga skadesvamp, ogräs eller skadegörare. I utfällningarna nedan hittar du exempel på åtgärder och en checklista som kan hjälpa dig i ditt arbete. Kanske jobbar du redan med IPM utan att veta om det?

 1. Exempel på IPM i vanlig skötsel
 2. ✓ Dressning

  ✓ Luftning

  ✓ Vältning

  ✓ Stödsådd av resistentare arter och sorter

  ✓ Behovsanpassad gödsling

  ✓ Slipa klippaggregaten

  ✓ Daggning på hösten

  ✓ Ta ner träd som skuggar

 3. Exempel på IPM-åtgärder
 4. ✓ Välj om möjligt rätt gräs för rätt miljö (jord och klimat m m)

  ✓ Tillämpa en handlingsplan som förbättrar hälsan för gräset genom att bearbeta underliggande problem och/eller dåliga förhållanden

  ✓ Minska klippstress genom anpassning av skötsel och klipphöjd

  ✓ Optimera näringstillförsel avseende mängd, form av näring och tidpunkt

  ✓ Identifiera lokala sjukdomar, insekts- och ogräsproblem

  ✓ Utför regelbundna kontroller av gräskvalitet, fuktighetsnivåer, näringshalt och anpassa skötselprogrammet för att gynna gräset och "missgynna" skadegörare

  ✓ Sätt tröskelvärden

  ✓ Dokumentera skötselåtgärder och notera effekt på gräs, ogräs och eventuella svampsjukdomar

  ✓ Tänk på att "mikroklimat", fukt och skugga påverkar gräsets hälsa kraftigt

  ✓ Om ogräs måste behandlas kemiskt, ta ställning till vilka ytor som behöver behandlas, eventuellt räcker det att punktbehandla vissa ytor

Fördjupa dig

Här hittar du länkar, videos och artiklar med fördjupande information, inspiration och vägledning om integrerat växtskydd. 

Behöver du hjälp?

Om du vill veta mer om det här ämnet eller behöver hjälp – kontakta din rådgivare inom bana och anläggning från Svenska Golfförbundet. Du hittar kontaktuppgifter här

Rådgivarna har också olika ansvarsområden. Nedan ser du vem som är ansvarig för just detta område. ⇩

Porträttbild på Peter