Här får du hjälp och svar på de vanligaste frågorna som berör golfanläggningens miljöarbete.

Allt från golfens miljöpåverkan via olika certifieringssystem till större vattensalamanderns förekomst på golfbanan. Hänvisningar till externa länkar, rapporter och goda exempel kompletterar din läsning.

Miljöcertifera golfklubben med GEO OnCourse

Bevara den biologiska mångfalden – enkla tips

Lär mer om miljön och hur golfen kan påverka den

 1. Checklista - så uppfyller du miljökraven på golfbanan
 2. Att följa miljölagstiftningen och jobba förebyggande är ett led i att minska golfbaneskötselns miljöpåverkan. Exempel på förebyggande åtgärder är då man satsar på att ge gräsytorna bästa möjliga förutsättningar, reducera utsläppsrisken av näring och pesticider och optimera användning av naturgrus och vatten.

  Detta material visar på ett enkelt sätt vilka skyldigheter och regler som gäller vid skötsel av golfbanan. Checklistan med åtgärdsplanen kan användas för att dokumentera och samtidigt få en årlig revidering av verksamheten.

  Som bilagor till checklistan bifogas färdiga blanketter för journalföring och ansökningar till myndigheter även färdiga exempel och instruktioner. Dessa kan användas för att förbättra och förenkla klubbens miljöarbete.

  Checklista - så uppfyller du miljökraven på golfbanan

 3. Dammar och småvatten – kanske anläggningens viktigaste biotop?
 4. Vatten spelar en viktig roll för landskapet, samhället och den biologiska mångfalden. På golfbanan fungerar vattendammar som utjämnande vattenmagasin, bevattningsdamm, växtnäringsfälla och biotop för många djur och växter.

  Nytta med dammar på golfbanan

  • Samla upp och lagra vatten, sprida och jämna ut flöden
  • Biologiska filter för sediment, fosfor och kväve
  • Artrika – och varierade biotoper
  • Lekplatser för främst groddjur
  • Del av kulturlandskapet och tillhör ofta landskapsbilden

  Några råd för att hålla en biologiskt attraktiv damm

  • Gärna öppet och solbelyst dock med vissa skuggiga partier
  • Anlägg gärna öar och/eller boplatser för häckande fåglar
  • Djupet på dammen bör variera från grunda översilningsytor till djuphålor >2 meter
  • Ha minst en sida, den som inte är mot spelytan långgrund gärna med många flata stenar
  • Gräsmark, stenrösen, kompost(ris)-högar i anslutning ger skydd och övervintringsmöjlighet
  • Vill man värna det vilda djur- och växtlivet bör fisk och tama änder inte inplanteras

  Golfbanan som våtmarksresurs - en rapport av Colding mfl

  Läs mer om biologisk mångfald här

För mer information, kontakta oss

Porträttbild på Peter