Projektstöd klubb – pengar till klubben

Du vet väl att din klubb har möjlighet att få ekonomiskt stöd till projekt som utvecklar verksamhet för barn och ungdomar? Eller för att fler ska bli en del av idrottsrörelsen? Nu finns även möjlighet till stöd för att utveckla verksamhet för 65+.  Läs mer om stödet som hjälper din klubb att utveckla dessa områden.

Nyhet – projektstöd för seniorverksamhet!

Golfklubbar har länge kunnat söka statligt projektstöd för juniorverksamhet. En nyhet för 2024 är att ni även kan söka stöd för verksamhet för personer 65+. Syftet är att förbättra hälsan och skapa fler sociala sammanhang för äldre.

I år har Projektstöd Klubb därför utökats med tre paket för 65+ som ni kan söka bidrag från. Scrolla vidare för att läsa mer om dessa paket och hur ni gör för att söka.

Staten satsar årligen mer än 500 miljoner på barn- och ungdomsverksamheten samt på 65+. De medel som tillfaller Svenska Golfförbundet har vi valt att paketera under Projektstöd Klubb. Syftet är att behålla fler och rekrytera nya juniorer till klubbarna genom att kontinuerligt utveckla juniorverksamheten och skapa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar. För 65+ handlar det om att hitta nya målgrupper samt att förebygga ensamhet, bidra till bättre hälsa och större socialt engagemang.

Det innebär möjlighet att:

 • Stärka idrotten i underrepresenterade grupper

 • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

 • Föreningar har utbildade barn- och ungdomsledare

 • Större ideellt engagemang för att förebygga ensamhet

 • Bättre hälsa för golfare 65+

 • Social hållbarhet i arbete med biologisk mångfald

Nyhet gällande ansökan!

Under året kommer ansökningar handläggas en gång i månaden (beviljas, behov av komplettering eller avslag). Senast den 15:e varje månad kommer besked skickas ut till klubbar som ansökt.

Vilka bidrag kan vår klubb söka?

För att stötta golfklubbarna på bästa sätt har Svenska Golfförbundet ett antal paket ni som klubb kan söka bidrag från. Ansökan görs via Idrottonline under fliken Idrottslyftsmedel.

I filen nedan hittar du exempel på projekt som genomförts med gott resultat. Hoppas att det kan ge lite inspiration och idéer till er verksamhet.

Goda exempel - beviljade Idrottslyftsbidrag

Hur söker man?

I ansökan beskriver ni projektet med bakgrund, mål/syfte, genomförande och budget. Bidraget ska ses som en uppstart och en hjälp att komma igång med en ny satsning/verksamhet.

Klubben kan få max 50 procent av totala kostnaden i Projektstöd. Beskriv kostnaderna specificerat, t ex för skolsamverkan vill vi veta följande kostnader: tränararvode, transporter/buss, materialinköp, mat, poletter osv.

Varje år tilldelas en summa pengar till SGF:s Projektstöd och beroende på storleken på beloppet kommer paketen att prioriteras olika. 

Rutiner för att ansöka om bidrag

En bild på en skärmdump som visar hur det ser ut på hemsidan Idrottonline.

Golfklubbar som ska söka bidrag från Projektstöd Klubb gör ansökan direkt via Idrottonline: https://idrottonline.se/xxgk-golf) (uppge klubbens namn där det står XX, exempel idrottonline.se/golfstadensgk-golf.

Logga in genom att klicka på hänglåset och sen gå in under fliken "Idrottsmedel". Klicka på "Idrottsmedel" därefter "Skapa ansökan". Fyll i de uppgifter som efterfrågas och skicka in. Efter genomfört projekt skickas återrapport in i samma system. 

Vilka kostnader kan vi få stöd för?

- Utbildare/utbildningsmaterial
- Kurs- eller utbildningsavgift
- Processledare
- Informationsmaterial/marknadsföring
- Material/utrustning kopplat till projektet
- Ledar/tränararvode
- Lokalhyra
- Kost och logi
- Resor

Hitta det paket som passar er!

2024 finns sex olika paket för juniorverksamhet och tre för 65+-verksamhet att söka bidrag från. Du hittar dessa via flikarna nedan. 

Junior

 • Projektstöd för barn- och ungdomsverksamhet

  Paket 1 och 2 kan alltid sökas varje år av en klubb som uppfyller kraven. För Paket 3, 4, 5 och 6 kan endast ett av paketen sökas samma år. Samtliga paket kräver att klubben har beviljats LOK-stöd.

  1. Paket 1 – Golfens Ledarutbildning
  2. För att utveckla juniorverksamheten krävs ofta stöd av juniorledare. Därför prioriteras stöd till dessa utbildningar:

   Golfens Ledarutbildning 1 –  med stöd på 400 kr per utbildad ledare
   Golfens Ledarutbildning 2 –  med stöd på 900 kr per utbildad ledare (klubben som genomför utbildningen får stödet. Utbildningen genomförs av GDF:ens utbildarteam)

   Läs mer om golfens ledarutbildningar

   En klubb eller flera klubbar kan genomföra utbildningen tillsammans. Prioritera gärna att utbilda unga ledare.

   Krav som ska uppfyllas

   – Auktoriserade utbildare för Golfens Ledarutbildningar
   – Minst fem deltagare per utbildningstillfälle
   – Klubben är beviljad LOK-stöd
   – Skicka in ansökan via Idrottonline och bifoga deltagarlista med namn, personnummer, e-post och golfklubb.

  3. Paket 2 – Träning och tävling - Teen Cup
  4. Detta paket kan du söka om golfklubben anordnar fyra träningsdagar i samband med att de arrangerar Teen Cup. Efter genomförd intensivträning skickar ni in ansökan i Idrottonline och bifogar deltagarlista (skicka in senast 10 juli).

   I samband med Teen Cup kan ni gärna arrangera tävling på rätt nivå (foursome, scramble.....) t ex tillsammans med en grannklubb för de som är 7-10 år. Ni spelar en eller flera gånger på varandras banor och avslutar dagen med t ex fika eller korvgrillning.

   Krav som ska uppfyllas

   • Klubben ska arrangera en Teen Cup klubbtävling och gärna även Golfäventyret Cup
   • Minst 4 träningsdagar genomförs i anslutning till Teen Cup
   • Minst fem timmar/dag
   • Lunch ska ingå till deltagarna
   • Minst 10 deltagare (åldersgräns max 16 år) 
   • Ersättning 350 kr/deltagare (max bidrag är 14 000 kr/golfklubb)
   • Golfklubben ska söka LOK-stöd

   Ansökan görs via Idrottonline under fliken Idrottslyftsmedel.

   För att få bidrag, redovisa följande:

   • Dokument med uppgift om deltagarnas namn och personnummer
   • Programupplägg för träningsdagarna (med info om punkterna ovan)
   • Info om eventuell avgift för deltagarna

  5. Paket 3 - Verksamhetsutveckling NIU
  6. Det finns möjlighet att söka stöd för att utveckla juniorverksamheten på golfklubben. Det handlar om att utveckla idrottsverksamheten inom organisation, ledare och funktionärer, träning/spel, utbildning, läger, tävling, rekrytering, anpassad anläggning och samverkan med andra golfklubbar/föreningar.

   Klubben behöver arbeta med att ta fram nyckeltal, realistiska mål, säkerställa/genomföra ledarutbildning (Golfens Ledarutbildning 1) och övrig verksamhetsutveckling med fokus på juniorer (dokument och mallar hittar du här).

   De golfklubbar som är ansvariga för NIU (Nationell Idrottsutbildning) har möjlighet att bli beviljad detta stöd för verksamhetsutveckling.

   Krav som ska uppfyllas:

   • Klubben är huvudklubb för NIU
   • Klubben har en arbetsgrupp/kommitté  som arbetar med juniorverksamheten, barn och ungdomar
   • Verksamhetsplan för två till tre år (långsiktighet) ska finnas och innehålla mål. strategier och aktiviteter för juniorverksamheten
   • Nyckeltal för klubben ska redovisas i samband med ansökan 
   • Samverkan och dialog med RF/SISU-konsulent

   Ansökan

   Ansökan görs via Idrottonline med ett maxbelopp på 30 000 kr.

  7. Paket 4 - Verksamhetsutveckling med rådgivare
  8. Det finns möjlighet att söka stöd för att utveckla juniorverksamheten på golfklubben. Det handlar om att utveckla idrottsverksamheten inom organisation, ledare och funktionärer, träning/spel, utbildning, träningsdagar, tävling, rekrytering, anpassad anläggning och samverkan med andra golfklubbar/föreningar.

   Klubben behöver arbeta med att ta fram en verksamhetsplan med tre tydliga fokusområden för klubbens juniorutveckling med bl.a nyckeltal, realistiska mål, säkerställa/genomföra ledarutbildning (GL1) och övrig verksamhetsutveckling med fokus på juniorer.

   Krav som ska uppfyllas:

   - Klubbmöten tillsammans med rådgivare efter behov.
   - Samverkan och dialog med RF/SISU-konsulent.
   - Klubben har en arbetsgrupp/kommitté som arbetar med juniorverksamheten, barn och ungdomar
   - Upprätta årshjul för verksamhet och planering
   - Verksamhetsplan med tre tydliga fokusområden för minst 2 år (långsiktighet) ska finnas och innehålla mål, strategier och aktiviteter för juniorverksamheten
   - Nyckeltal för klubben ska redovisas i samband med ansökan
   - Tydlig förankring av satsningen i klubbens leding och styrelse 

   Ansökan

   Ansökan görs via Idrottonline med ett maxbelopp på 30 000 kr per år i två år.

    

  9. Paket 5 – Fria projekt
  10. Fria projekt ska innehålla något för få fler att stanna kvar i golfen. Här söker ni till exempel för samverkan med skolor, integration, golf för personer med funktionsnedsättning, unga ledare, distriktens minicamp, ledarskap eller ett "behålla-projekt" i samråd med idrottsrådgivningen eller annat utvecklande projekt.

   Det är även en förutsättning att anpassa banan för att behålla barn och ungdomar. En lösning kan vara att anlägga Golfäventyretbanor och/eller Footgolfbana som ni kan söka stöd för i detta paket.

   Krav som ska uppfyllas

   • Uppdaterad verksamhetsplan
   • Det går att söka max 50 procent av den totala kostnaden, max 20 000 kronor
   • Vid beviljat projekt betalas initialt 50 procent av bidragsbeloppet ut. Resterande betalas ut när projektet är klart och ekonomisk redovisning skett.
   • Klubben har max sex månader på sig att genomföra projektet för att få ut sista 50 procent

   Ansökan

   Ansökan görs via Idrottonline och den ska innehålla syftet med verksamheten, vem projektet är till för, budget, tidplan, vem som är ansvarig (kontaktperson) och storlek på sökt belopp. Maxbeloppet är 20 000 kronor. Bidragsansökningar sker löpande. Max ett projekt per klubb per år.

  11. Paket 6 – Tjejsatsning klubb
  12. Innehållet ska ha fokus på att spela golf, utveckla sig i golf och social gemenskap. Exempelvis golfläger med övernattning, lagspel som till exempel Scramble och utvecklande träning i golfens delar i social anda. Satsning mot att rekrytera och behålla fler tjejer på er klubb och i golfen.

   Gärna ett program med diverse träffar över längre period – säsong eller helst kalenderår. Bjud gärna in era tjejer på klubben till en träff och fråga om förslag till innehåll!

   • Uppdaterad verksamhetsplan
   • Det går att söka max 50 procent av den totala kostnaden, max 20 000 kronor
   • Vid beviljat projekt betalas initialt 50 procent av bidragsbeloppet ut. Resterande betalas ut när projektet är klart och ekonomisk redovisning skett

   Vi ser även gärna att klubbar går samman/samverkar i tjejsatsningen och arrangerar programmet samt träffarna tillsammans, för utökat deltagande och utbyte. En klubb blir mottagare av stödet. Kontakta gärna din rådgivare för mer info, bolla alternativ och få idéer och goda exempel. Ansökan görs via Idrottonline.

65+

 • Projektstöd för 65+

  Nedan paket kan du söka om golfklubben anordnar regelbundna aktiviteter utöver golfspel för golfare som är 65 år eller äldre. Det handlar om att utveckla verksamheten och göra en ny satsning utöver det som arrangeras i "vanliga verksamheten". Det är ett sätt att aktivera befintliga medlemmar och även rekrytera nya. En golfklubb (ideell förening) kan endast söka stöd från ett paket per år, men det går utmärkt att kombinera flera delar i en ansökan. Bidragsansökningar sker löpande.

  Krav som ska uppfyllas:

  • Regelbundet arrangera aktiviteter inom det område ni söker stöd för.

  • Minst 10 tillfällen totalt.

  • Minst 8 deltagare (åldersgräns minst 65 år).

  • Klubben ska söka LOK-stöd (gäller barn- och ungdomsverksamhet) och det är önskvärt att registera satsningarna som lärgrupper (SISU utbildningstimmar) när det är möjligt.

  • Dokument med uppgifter om budget, plan och programupplägg för aktiviteterna ska skickas med i ansökan.

  • Maxbeloppet är 20 000 kronor (max 50 % av kostnaden). 

  • Återrapport med uppföljning av projektet samt deltagarnas namn och personnummer/Golf-ID skickas in i Idrottonline. 

  1. Paket 1 - Social hållbarhet i arbete med biologisk mångfald
  2. Detta paket bidrar till ett mer hållbart samhälle inom två delar. Dels den sociala hållbarheten, dels den ekologiska hållbarheten. Golfklubben startar upp sociala grupper som regelbundet gör insatser på golfbanan på ett enkelt och praktiskt tillvägagångssätt för att öka den biologiska mångfalden på golfbanan.

   En del i satsningen kan vara att göra en studieresa. Stöd, tips och info för att komma igång finns i länken nedan:
   https://golf.se/for-klubben/bana/biologisk-mangfald/

  3. Paket 2- Större ideellt engagemang för att förebygga ensamhet
  4. Det kan handla om att golfklubben (ett eller flera alternativ som ni vill jobba med och utveckla):
   • under året bedriver regeldialoger – regelbundna träffar året runt då spelarna diskuterar och utbildar sig i golfens regelverk.   
   • utbildar målgruppen i tävlingsledning och därefter skapar ett engagemang kring tävlingsverksamheten för 65+. 
   • startar upp en verksamhet över generationsgränserna där seniorer 65+ stöttar juniorverksamheten i aktiviteter som ledare vid träning, startar en grupp för läxläsning eller annan insats.
   • utbildar och startar upp målgruppen 65+ som fadder till nya golfare    

  5. Paket 3 - Bättre hälsa för golfare 65+
  6. Det kan handla om att golfklubben (ett eller flera alternativ som ni vill jobba med och utveckla):
   • Startar gruppträning med kompletterande fysisk träning och rörlighet samt diskutera och sprida kunskap om vikten av hälsosam kost utöver själva golfspelet, för att stärka och bidra till god hälsa och funktion vilket är en förutsättning för att upprätthålla självständighet och fortsätta vara aktiva länge inom golfen och övriga livet.   
   • Erbjuder möjlighet till året-runt-verksamhet med regelbunden träning även inomhus – både golf och annan fysisk aktivitet. Det adderar även den sociala delen i att ha aktiviteter året runt som stärker kropp och knopp.  

Fler paket och stöd

Här hittar du ett projekstödspaket som golfdistrikt kan söka för tjejsatsningar. Dessutom information om LOK-stöd och andra bidrag som golfklubbar kan söka. 

 1. För distrikten: tjejsatsning
 2. Golfen behöver tjejer! Distrikten kan söka bidrag för projekt som i huvudsak riktas mot tjejer. Till exempel genom att skapa projekt med olika aktiviteter som samlar tjejer från olika klubbar i distrikten så att de tillsammans med jämnåriga ska kunna utvecklas och satsa på golfen. 

  Satsning mot att rekrytera och behålla tjejer i golfen genom ett helårsprogram. Innehållet ska ha fokus på att spela golf, utveckla sig i golf och social gemenskap. Ni ska kontakta er idrottsrådgivare innan ansökan för stöd, material, checklista och bollning av innehåll.

  Krav som ska uppfyllas

  • Distriktet och berörda golfklubbar bildar en arbetsgrupp som tillsammans arbetar fram en projektplan som beskriver syfte och mål med projektet samt program för året.
  • Närvaro vid teamsträffar och eventuell konferens kring tjejer och golf.
  • Budget och projektplan beskrivs i ansökan.
  • Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp betalas ut när projektet är klart och ekonomisk redovisning skett. Max 40 000 kr och max 500 kr/deltagare.
  • Ekonomisk uppföljning/redovisning, antal deltagare, efter genomförd säsong.

  Ansökan

  Projektplanen ska innehålla syftet med verksamheten, vem projektet är till för, budget, tidplan, vem som är ansvarig (kontaktperson), storlek på sökt belopp. Maxbeloppet är 40 000 kronor och bidraget kan täcka max 50% av projekets kostnader. Bidragsansökningar sker löpande.

  Ansökan görs här!

 3. Så funkar LOK-stödet
 4. Statligt Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stödet, är avsett att stödja juniorverksamhet i åldersgruppen 7-25 år i föreningarna.

  Ansökan för hösten (1 juli–31 dec) ska vara inne senast 25 februari. Ansökan för våren (1 jan–30 juni) ska vara inne senast 25 augusti.

  Med hjälp av IdrottOnline är det administrativa arbetet mycket enklare nu än tidigare (läs mer på RF:s hemsida). Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). Golfklubbarnas LOK-stödsansökningar är en av de parametrar som påverkar storleken på Idrottslyftet för golfen. Därför är det naturligt att endast klubbar som söker LOK-stöd har möjlighet att söka bidrag från Idrottslyftet. Ansökan om LOK-stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön.

  Exempel

  Ni har en träningsgrupp med tolv barn. De tränar tre gånger i veckan året runt: 12 barn x 7 kronor x 3 gånger + 21 kronor x 3 gånger = 315 kronor per vecka. Det innebär 1 260 kronor per månad och 15 120 kronor per år. Om ni har 50 juniorer i fem grupper som tränar tre gånger i veckan innebär det... drygt 70 000 kronor. Träning kan även ske med spel på banan.

  Statligt och kommunalt LOK-stöd

  LOK-stöd kan sökas både via Riksidrottsförbundet (RF) och via kommunen (Observera att det kommunala stödet varierar mycket mellan kommunerna). Mer information om ansökning hittar du på RF:s hemsida eller via er kommun.

 5. Bidragsbibel - tips på bidrag att söka
 6. Det finns många möjligheter att söka bidrag inom RF och distriktsförbunden. Några av våra golfdistrikt har tagit fram en »bidragsbibel« som ska göra det lättare för klubbarna att både förstå och använda det system och de bidrag som finns att söka. Mycket av den information som finns i dessa »biblar« är allmän information till alla klubbar, men en del information är specifikt för just det distriktet.

  Observera att dessa sammanställningar är något gamla och nya regler och belopp kan gälla.

  Skånes Bidragsbibel
  Västergötlands Bidragsbibel

Tips! Gräsrotspengar till golfklubbarna

Med Gräsroten delar Svenska Spel varje år ut miljoner till ungdomsidrotten och föreningslivet i Sverige. Den som spelar på t ex tips och Lotto hos Svenska Spel kan du samtidigt stödja en golfklubb (ideell förening) genom att välja den som favorit från en lista. Klubben måste först registreras för att vara med på listan. Välj vilken eller vilka föreningar du vill stötta så bidrar du automatiskt varje gång du spelar i butik och online. Det kostar ingenting extra att vara med.

Läs mer om Gräsroten

För mer information, kontakta oss

Porträttbild på Ulrika.
Porträttbild av leende man i medelåldern.
 • Gary Cosford
 • Rådgivare verksamhet och styrning Södermanland och Stockholm. Vikarie Småland och Östergötland.
 • Tel: 08-622 15 94
Porträttbild av man i yngre medelåldern.