Bevattningsanläggningen är en av av golfbanans största, dyraste och viktigaste investeringar. Även tillgången till vatten är en viktig fråga, med klimatförändringar och skärpta lagar.

Tillräcklig tillgång av vatten av bra kvalitet är avgörande för gräsets tillväxt och utveckling. Även i ett land som Sverige, med relativt mycket nederbörd, krävs bevattningsinsatser utifrån en fastlagd plan men med mycket improvisation.

Vattnet som vanligen används är ytvatten som samlats upp genom dräneringsledningar, diken och bäckar i en bevattningsdamm, en djupborrad brunn eller att klubben har tillstånd att ta ytvatten ifrån sjöar och vattendrag.

Hitta snabbt på sidan: 

Vatten ➤
Bevattningsanläggning ➤
Bevattningsstrategi ➤
Inspiration: Säkra en hållbar vattenförsörjning ➤

Vatten har i huvudsak fyra uppgifter i gräsplantan:

 1. Det deltar i en rad kemiska processer i växten till exempel fotosyntesen.

 2. Det utgör lösnings- och transportmedel för mineralämnen, kolhydrater och andra substanser i växten.

 3. Det används för att upprätta trycket i växten så att den inte slokar.

 4. Det bidrar till avkylning genom transpiration.

Vattentillgång en viktig fråga

På de allra flesta banor finns tillgång till bra bevattningsvatten så det räcker för en säsongs förbrukning, undantaget till exempel kustnära anläggningar. Men potentiell framtida vattenbrist och skärpta lagar gör vattentillgången till en av de viktigaste frågorna just nu. Det gäller att hitta långsiktiga lösningar och ha en bra beredskap.

2021 hittade Loftahammars Golfklubb ett samarbete med ett reningsverk och säkrade en hållbar vattenförsörjning. Det ledde också till att de vann golfens Natur- och miljöpris samma år. Se filmen om deras smarta lösning!

Kontakta din SGF-rådgivare inom bana och anläggning för råd och vägledning i hur ni säkerställer er vattentillgång på ett hållbart sätt.

Bevattningsanläggning

 • Bevattningsanläggning

  Bevattningsanläggningen är en mycket viktig del i golfbanans skötsel. Tillgång till bra vatten är också viktig för golfklubben.

  Vatten som används till bevattning kan vara ytvatten, vatten från dräneringar och diken som samlas upp i en damm. Alternativt kan vatten tas ur en djupborrad brunn, en sjö eller ett vattendrag. Tar golfklubben vatten från en djupborrad brunn, sjö eller vattendrag krävs det ett tillstånd eller vattendom.

  1. Att beräkna och anlägga en vattendamm
  2. (Mer information kommer)

  3. Invintra bevattningen
  4. När det är dags att tömma eller blåsa anläggningar för bevattning finns det många goda råd. Följ checklistan nedan!

   ✓ Dränera pumpar och ledningar

   ✓ Insugningsledningar skall kopplas loss och förvaras inomhus under vintern

   ✓ Förslut om möjligt ändar på ledningar för att slippa att smådjur kryper in

   ✓ Ställ kulventiler i halvöppet läge

   ✓ Pumpa rent vatten genom eventuella gödselinjektorer och dränera

   ✓ Om kompressor används - ha koll på trycket. För högt tryck kan skada utrustning och indirekt vålla personskada, 2 - 3 bars tryck räcker *

   ✓ Demontera manometrar och förvara dem frostfritt

   ✓ Demontera tryckgivare till varvtalsreglerad pump och förvara den frostfritt

   ✓ Påslagen ström till varvtalsreglering håller elektroniken torr. OBS! Varvtalsregulatorn måste då stå i läge ”OFF”

   * Låt inte kompressorn arbeta mot stängda ventiler. Tänk även på att det blir varmt vid inblåsningsstället.

   Kompressorn ansluts till renblåsningsuttaget. Varning! Kompressorer kan läcka olja. Använd oljeavskiljare på lufttillförseln Därefter låter man trycket stiga till inställt arbetstryck.

   Bevattningsanläggningens ventiler skall nu öppnas med början vid de ventiler som ligger närmast kompressorn. Oförsiktig körning kan förorsaka slagtryck i ledningarna, med påföljande skador.

   Fråga din leverantör av bevattningsanläggningen om fullständig instruktion. När man gått igenom alla ventiler bör proceduren upprepas en och helst två gånger så att man kan vara helt förvissad om att systemet är fullständigt tömt.

   Om det finns dräneringsventiler på lågpunkter – öppna dessa. Pumparna skall dräneras på vatten genom att avtappningspluggarna tas ur.

  5. Vattenkvalitet
  6. Bevattningsrevision
  7. I en bevattningsrevision inhämtas information om varje bevattningsområdes tekniska egenskaper och styrningsmöjligheter. Man samlar också in datauppgifter, till exempel situationsplaner, bevattningsplaner och vattenförbrukning.

   Fininställning av bevattningssystemet görs på plats under inspektionen. Med hjälp av dataformulär och datablad går det lättare att samla in och organisera informationen för att kunna genomföra revisionen.

   Därefter utförs fälttester för att bestämma systemets jämnhet och för att beräkna olika zoners nederbördsmängder. För mer information, kontakta: fredrik.seeger@golf.se.

   Läs mer om hur man genomför en bevattningsrevision här.

    

  8. Tillstånd för vattenverksamhet
  9. Grundregeln är att all vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken är tillståndspliktig. Vissa vattenverksamheter kan istället anmälas till Länsstyrelsen.

   Vattenverksamheter där det är uppenbart att ingen skada kan ske, kan hanteras som undantag enligt 11 kap 12§ miljöbalken (restriktivt).

   Läs mer hos Länsstyrelsen

  10. Alternativa vattenkällor, dagvatten, gråvatten, avsaltning, med mera
  11. (Mer information kommer)

Bevattningsstrategi

 • Bevattningsstrategi

  I teorin är bevattning enkelt. Det är bara att fylla upp vattenmagasinet runt växtrötterna när det finns behov. Om det vattnas för mycket kommer överskottet att rinna av ytan eller dräneras bort.

  Men i praktiken är bevattning ändå ett komplicerat moment, eftersom vi vill producera bra spelytor med hög kvalitet och samtidigt ha låg förbrukning av energi och vatten. Vi vill också minimera utlakning och hindra utveckling av till exempel svampsjukdomar.

  Det är svårt att veta hur mycket man ska vattna för att uppnå bästa möjliga resultat med tanke på grässkvalitet, ekonomi och miljöeffekter. Det här är ofta orsaken till att det vattnas mer än optimalt, för att man vill undvika torkskador och kritik.

  1. Bevattningsrevision
  2. I en bevattningsrevision inhämtas information om varje bevattningsområdes tekniska egenskaper och styrningsmöjligheter. Man samlar också in datauppgifter, till exempel situationsplaner, bevattningsplaner och vattenförbrukning.

   Fininställning av bevattningssystemet görs på plats under inspektionen. Med hjälp av dataformulär och datablad går det lättare att samla in och organisera informationen för att kunna genomföra revisionen.

   Därefter utförs fälttester för att bestämma systemets jämnhet och för att beräkna olika zoners nederbördsmängder. För mer information, kontakta: fredrik.seeger@golf.se.

   Läs mer om hur man genomför en bevattningsrevision här.

    

  3. Läs mer om bevattningsstrategier
  4. Söker du vägledning och inspiration för din bevattningsstrategi? Här får du två bra lästips:

   ☞ STERF:s handbok om bevattning av gräs på golfbanor (kommer snart)

   ☞ HGU-arbete om tre bevattningsstrategier i praktiken

Behöver du hjälp?

Om du vill veta mer om det här ämnet eller behöver hjälp – kontakta din rådgivare inom bana och anläggning från Svenska Golfförbundet. Du hittar kontaktuppgifter här

Rådgivarna har också olika ansvarsområden. Nedan ser du vem som är ansvarig för just detta område. ⇩

Fredrik Seeger