Svenska Golfförbundets stadgar och mallstadgar ska ses som en ram och ett hjälpmedel till golfklubben.

I flikarna nedan hittar du aktuella mallstadgar för golfklubb och golfdistriktsförbund samt stadgar för Svenska Golfförbundet och Riksidrottsförbundet

(Besöker du sidan i mobilen kan du klicka på länkarna ovan för att snabbare hitta rätt.) 

Stadgar golfklubb

 • Mallstadgar för golfklubb

  I oktober 2022 gjordes en stor uppdatering av mallstadgarna för golfklubb. De ersätter i sin helhet tidigare versioner av mallstadgarna. 

  Mallstadgarna är framtagna av Svenska Golfförbundet (SGF) och baseras på Riksidrottsförbundets (RF) stadgemall för idrottsföreningar från januari 2022. De ses årligen över och revideras vid behov. Senaste revideringen är från juni 2023.

  Du som är styrelseledamot i en golfklubb har en skyldighet att se till att klubben uppfyller de krav som RF och SGF ställer på idrottsföreningar i Sverige. Ett antal tvingande formuleringar och bestämmelser har införts i de nya mallstadgarna.

  Därför är det nu dags för styrelsen att se över golfklubbens stadgar och uppdatera dem enligt mallstadgarna nedan. Läs vidare för att se hur du gör.

 • Revideringar 2023

  Den 16 juni 2023 fastställde förbundsstyrelsen uppdaterade versioner av mallstadgarna för golfklubb. Ladda ner detta dokument för en sammanställning av de få men viktiga revideringar som gjorts, markerat med vad som är ändrat sedan oktober 2022.

  SGF rekommenderar alla golfklubbar att införa revideringarna i sina stadgar. Gör så här:

  • Om din golfklubb redan infört mallstadgarna från oktober 2022 bör ni gå igenom revideringarna och uppdatera era stadgar med de ändringar som rör er. Som vid alla stadgeändringar krävs då ett nytt årsmötesbeslut.

  • Om din golfklubb ännu inte uppdaterat era stadgar enligt mallstadgarna från oktober 2022 kan ni bortse från revideringsdokumentet. Ladda i stället ner och utgå från mallstadgarna och guiderna nedan, där dessa ändringar är införda.

  Ladda ner mallstadgarna

  För att passa de olika organisationsmodeller som finns i Golfsverige finns mallstadgarna numera i tre olika versioner. Ladda ner den version som passar din golfklubb bäst, och utgå från den när ni reviderar era stadgar. Mallarna är gjorda i Word, så att du enkelt kan redigera i dokumentet.

  Mallstadgar för golfklubb utan driftsaktiebolag

  Mallstadgar för golfklubb med GolfAB

  Mallstadgar för golfklubb med BanAB

  Ladda ner guiden till mallstadgarna

  För att underlätta för dig på golfklubb finns en guide till respektive version av mallstadgarna. Den innehåller förklaringar till alla paragrafer och bestämmelser och ger dig vägledning i hur du anpassar stadgarna för just din klubb.

  Guide till mallstadgar för golfklubb utan driftsaktiebolag

  Guide till mallstadgar för golfklubb med GolfAB

  Guide till mallstadgar för golfklubb med BanAB

 • Sju steg för att uppdatera klubbens stadgar

  Klubbens arbete börjar med ett styrelsebeslut om att ni ska revidera era stadgar. I beslutet bestämmer ni också vem eller vilka som ansvarar för arbetet och när det ska vara klart. Arbetsgruppen kan bestå av både styrelseledamöter och personer utanför styrelsen. Därefter följer ni de sju stegen nedan: 

  1. Ladda ner den version av mallstadgarna som passar din golfklubb.

  2. Ladda ner guiden som hör till de mallstadgar du har valt.

  3. Uppdatera mallstadgedokumentet paragraf för paragraf, för att formulera klubbens stadgar. Tips! Skriv gärna ut guiden och ha den bredvid dig medan du arbetar.

  4. Styrelsen skriver en proposition till årsmötet om revidering av klubbens stadgar.

  5. Årsmötet beslutar om att anta klubbens reviderade stadgar.

  6. Gör stadgarna tillgängliga för medlemmarna, exempelvis på er hemsida.

  7. Skicka hela det reviderade och beslutade stadgedokumentet via e-post till SGF (thomas.bergman@golf.se) och till ert golfdistriktsförbund för kännedom.

  Frågor & svar

  Vill du veta mer om de nya mallstadgarna för golfklubb och varför klubben behöver uppdatera sina nuvarande stadgar? Ladda då ner dokumentet nedan eller läs vidare under våra frågor och svar.

  Bakgrund till framtagandet av de nya mallstadgarna

  1. Varför behövs stadgar?
  2. Stadgarna utgör fundamentet för en förening. Genom stadgarna kommer medlemmarna överens om vad för slags verksamhet föreningen ska driva, hur det ska ske, hur beslut ska fattas, vilka rättigheter och skyldigheter medlemmarna ska ha gentemot varandra och föreningen, hur verksamheten ska redovisas och inte minst hur årsavgifterna ska utformas och bestämmas.

   En förening som vill bedriva golf och därför vara medlem i SGF, måste anta stadgar som följer RF:s och SGF:s krav och bestämmelser.

   Som medlem i SGF är klubben skyldig att följa RF:s stadgar, SGF:s stadgar, SGF:s tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter och beslut utfärdade av RF och SGF.

   Mallstadgarna ska ses som en ram och ett hjälpmedel till golfklubben, som garanterar era medlemmars rättigheter och skyldigheter enligt svensk föreningspraxis. De baseras på Riksidrottsförbundets (RF) stadgemall för idrottsföreningar, som uppdaterades i januari 2022.

  3. Måste alla golfklubbar följa SGF:s mallstadgar?
  4. Det korta svaret är ja. Enligt 3 kap 3 § i Svenska Golfförbundets stadgar måste en golfklubb ha stadgar som upprättats på grundval av SGF:s normalstadgar för golfklubb. Ett motsvarande krav finns i 8 kap 1 § Riksidrottsförbundets stadgar, men då utifrån att föreningens stadgar även måste följa RF:s mallstadgar.

   Mallstadgarna ska ses som en ram och ett hjälpmedel till golfklubben, som garanterar era medlemmars rättigheter och skyldigheter enligt svensk föreningspraxis. De baseras på Riksidrottsförbundets (RF) stadgemall för idrottsföreningar, som uppdaterades i januari 2022.

   Vissa av bestämmelserna i mallstadgarna, bland annat om inträde, uteslutning och rösträtt (en medlem – en röst) är tvingande för alla idrottsföreningar. Andra regler kan tas bort, ersättas eller omformuleras.

   Det finns därför en relativt stor frihet för er på golfklubben att utforma ett för klubben passande regelverk.

   Det är tydligt angivet i mallstadgarna vilka delar som är obligatoriska och vilka som kan ändras eller tas bort. I guiden hittar du mer detaljer och förklaringar kring detta.

  5. Måste alla golfklubbar uppdatera sina stadgar?
  6. Ja. De nya mallstadgarna för golfklubbar från 2022 ersätter i sin helhet alla tidigare versioner av SGF:s mallstadgar.

   Det är ett antal tvingande formuleringar och bestämmelser som har reviderats, jämfört med tidigare mallstadgar från SGF och RF.

   Därför uppmanas alla golfklubbar att se över och uppdatera sina stadgar. Då säkerställer ni att era stadgar uppfyller minimikraven som gäller för idrottsföreningar i Sverige.

  7. När måste vi uppdatera våra stadgar?
  8. Det finns inget specifikt datum för när klubben senast ska ha uppdaterat sina stadgar enligt 2022 års version, reviderad i maj 2023, men SGF rekommenderar att det görs så snart som möjligt.

  9. Vad händer om vi inte uppdaterar våra stadgar?
  10. Fram till dess att ni uppdaterat era stadgar enligt de nya mallarna och fattat beslut om dem på ett årsmöte gäller klubbens befintliga stadgar.

   I händelse av en konflikt mellan klubben och en enskild medlem kommer dock klubbens stadgar att ställas mot de nya mallstadgarna.

   Om ärendet exempelvis går vidare till distriktets juridiska kommitté eller SGF:s Juridiska Nämnd kommer de tvingande formuleringarna och regleringarna i de nya mallstadgarna ges företräde.

   Det innebär alltså att ni som klubb kan komma att omfattas av de rättliga grundsatser och principer som RF:s och SGF:s uppdaterade stadgar och verksamhet vilar på, även om era egna stadgar ännu inte inkluderar de tvingande delarna av de nya mallstadgarna.

Stadgar distrikt

Stadgar förbund

Vid eventuella frågor, kontakta

Thomas.
Porträttbild på Bo.
 • Bo Bengtsson
 • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
 • Tel: 08-622 15 59