Ta del av golfens verksamhetsinriktning med vision, verksamhetsidé, värdegrund och övergripande mål.

Ny verksamhetsinriktning för 2023–2024

På förbundsmötet i april 2022 beslutade stämman om en ny och uppdaterad verksamhetsinriktning som gäller för 2023–2024. 

Den bygger i stora delar på strukturen och innehållet i nuvarande plan, med tre verksamhetsstrategier (verksamhet för golfklubbarna, verksamhet för golfspelaren och golfens hållbarhetsarbete) med tillhörande prioriteringar och verksamhetsstöd från SGF.

Välkommen att ladda ner den uppdaterade versionen som börjar gälla 1 januari 2023. 

Verksamhetsinriktning 2023–2024

Så skapar vi världens bästa golf för alla

Framsida på SGF:s verksamhetsinriktning.
Verksamhetsinriktningen för 2021–2022 antogs av förbundsmötet 2020.

Vartannat år beslutar förbundsmötet om en verksamhetsinriktning – den gemensamma planen för Golfsverige där klubbar, distriktsförbund och förbund i möjligaste mån ska samverka. 

I stort är detta vägledningen för den långsiktiga utvecklingen av svensk golfidrott mot visionen »Världens bästa golf – för alla«.

I verksamhetsinriktningen beskrivs uppdrag, värdegrund, vision och verksamhetsidé, samt verksamhetsstrategier och prioriteringar för de kommande två åren – med utgångspunkt i ett mer långsiktigt perspektiv. 

Verksamhetsinriktning 2021–2022

Skiss över de tre verksamhetsstrategierna och åtta prioriterade områdena i SGF:s verksamhetsinriktning 2021-2022.

Den nuvarande verksamhetsinriktningen är indelad i tre övergripande verksamhetsstrategier: Verksamhet för golfklubben, Verksamhet för golfspelaren och Golfen i samhället

Inom de tre strategierna finns totalt åtta prioriterade områden för Golfsverige.

Till varje strategi finns också ett brett verksamhetsstöd från SGF. Det har karaktären av löpande verksamhet baserat på erfarenheter om behov av stöd på klubbnivå, eller baserat på beslut av förbundsmötet eller förbundsstyrelsen.

Ladda ner verksamhetsinriktningen

Läs förslaget som antogs av förbundsmötet 2020

Bläddra bland flikarna nedan för att läsa om de prioriterade områdena och verksamhetsstödet inom respektive verksamhetsstrategi.

Golfklubbar

 • Verksamhet för golfklubbarna

  Golf ska som den största breddidrotten i Sverige vara relevant och välkomnande för alla målgrupper genom introduktionen till spelet, spelarutveckling, anläggningarnas utformning och hur vi bemöter varandra.

  Övergripande fokus för SGF ska vara att jobba för välmående golfklubbar avseende attraktiv  verksamhet och ekonomi i balans, för medlemmar, gäster och medarbetare.

  Prioriterade områden för golfklubbarna:

  • Organisation & ekonomi

   Illustration över Organisation & ekonomi - ett av de prioriterade områdena i SGF:s verksamhetsinriktning 2021-2022.

   Det ställs höga krav ställs på golfklubbarnas organisation, som förväntas styra verksamheten effektivt i riktning mot uppsatta mål. En välmående golfklubb med ekonomi i balans skapar trygghet och stabilitet, och är avgörande för att återinvestera långsiktigt i både verksamhet och anläggning.

   Medlemskapet är centralt i de flesta golfklubbar, och står för en betydande del av intäkterna. Men traditionella engagemangsformer utmanas allt mer av flexibla och skräddarsydda lösningar. Mycket i klubbarnas verksamhet behöver därför utvecklas och anpassas för att attrahera nya generationer golfare. 

   För att finna svar på utmaningarna och stärka klubbarnas kunskap ska SGF arbeta fram modeller, utbildning och verksamhetsstöd i rådgivningen. Dessa ska bygga på fakta och erfarenheter från klubbarnas ekonomistyrning, organisation, medlemsformer, avgifts- och prisstrategier med mera. Arbetet ska ledas av SGF:s klubbrådgivare, med bred förankring bland och representation av klubbföreträdare, golfdistrikt och yrkesorganisationer.

   Mer tips och inspiration i ämnet

  • Bättre spelupplevelse

   Illustration över Bättre spelupplevelse - ett av de prioriterade områdena i SGF:s verksamhetsinriktning 2021-2022.

   För att alla som spelar golf ska erbjudas möjlighet till en bra spelupplevelse ska Golfsverige öka fokus på banveckling. Exempel på förbättringsmöjligheter kan vara placering av utslagsplatser, banans klippning, träds spelpåverkan och hinders placering och utformning.

   För genomförande ska SGF i samarbete med ledande banarkitekter och företrädare för
   yrkesorganisationerna gemensamt driva ett utvecklingsprojekt med målet att erbjuda rådgivning och utbildning om hur spelupplevelsen på en golfklubb kan förbättras.

   Mer tips och inspiration i ämnet

  • Jämställdhet, mångfald och inkludering

   Illustration över Jämställdhet och inkludering - ett av de prioriterade områdena i SGF:s verksamhetsinriktning 2021-2022.

   Den långsiktiga satsningen på jämställdhet inom golfen ska fortsätta enligt styrdokumentet för Vision 50/50, där SGF löpande ska erbjuda klubbar och distrikt ett strukturerat utvecklingsprogram.

   Golfsverige ska också tillämpa perspektiv på mångfald i styrande processer, planer, utredningar, utbildningar, mötesplatser och kommunikation, så att golf stärker sin roll som en inkluderande idrott.

   Mer tips och inspiration i ämnet

  • Digitalisering av verksamheten

   Illustration över Digitaliserad verksamhet - ett av de prioriterade områdena i SGF:s verksamhetsinriktning 2021-2022.

   SGF ska löpande introducera GIT Online som ett tidsenligt, effektivt och värdeskapande IT-stöd för golfklubbar där huvudsyftet är att driva och möjliggöra aktivitet på klubben.

   Tjänsterna ska minimera tidsåtgången för administration och genom insamling av data och användarstudier kontinuerligt optimera arbetsflöden som gör det enklare för golfklubben att bedriva verksamhet.

   Mer tips och inspiration i ämnet

  Verksamhetsstöd till golfklubbarna:

  1. Rådgivning kring klubbverksamhet
  2. SGF:s klubbrådgivare arbetar med stöd och rådgivning till golfklubbar inom till exempel ekonomi, verksamhet och ledarskap. I uppdraget ingår att stödja klubbarnas förändrings- och utvecklingsarbeten samt driva kompetensförsörjning genom olika utbildningar.

   I klubbrådgivarnas uppdrag ingår också att presentera och bistå i införandet av SGF:s utvecklade stödsystem och utbilda i dess funktionalitet för att optimera och effektivisera administrationen på en golfklubb.

  3. Rådgivning kring banskötsel
  4. SGF ska genom bankonsulenter bedriva ett rådgivningsarbete för optimal banskötsel, som beaktar ett hållbart nyttjande av naturresurser, Agenda 2030, mål för bättre spelupplevelse samt varierade resurser bland golfanläggningarna.

  5. Rådgivning kring regelverk och klubbservice
  6. SGF ska erbjuda rådgivning i föreningsrätt, idrottsjuridik samt avtalsförslag. SGF ska vidare erbjuda rådgivning i klubbsamverkan, arrendefrågor samt frågor om medlemsformer och avgiftssystem.

  7. Banvärdering
  8. SGF ska bedriva banvärdering enligt det internationella systemet för course rating, samt utveckla tillämpningen och utbilda i frågan. Ett nytt digitalt verktyg för banvärdering ska introduceras.

  9. Planeringsprocess och centrala möten
  10. Samverkan mellan golfklubb, distrikt och SGF kring demokrati- och verksamhetsfrågor ska fortsätta, där de nya samarbetskontrakten träder i kraft 2021. SGF ska också återkommande arrangera verksamhetsseminarier och andra forum där Golfsverige möts.

   En nationell och regional överenskommelse ska finnas med RF/SISU Idrottsutbildarna, så att rådgivning och stöd till golfklubbarna kan koordineras utifrån ambitionen i SGF:s verksamhetsinriktning.

  11. Yrkesutbildningar
  12. SGF ska, i samarbete med yrkesorganisationerna GAF, PGA och SGA, erbjuda ett ständigt aktuellt utbud av yrkesutbildning för att ge nödvändig kompetens för golfanläggningars utveckling och drift, avseende golfspelet, administration samt ban- och anläggningsskötsel. Den nya klubbchefsutbildningen ska vara lanserad.

  13. Digitala verksamhetssystem och kompetensutveckling
  14. SGF ska i alla processer beakta digitaliseringens möjligheter och göra utbildning och kompetensutveckling tillgänglig i nya former.

   Utöver det prioriterade området GIT Online, ska SGF också medverka till att utveckla den svenska versionen av verksamhetssystemet Players 1st, utveckla den svenska versionen av miljöverktyget GEO OnCourse och driva klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50.

   SGF ska också ta fram ett brett utbud av digitala utbildningar, kurser och introduktioner för både ledare och yrkesverksamma.

Golfspelare

 • Verksamhet för golfspelarna

  Golf är en utmanande och rolig idrott för hela livet, som passar alla förutsatt att det erbjuds individuell spelarutveckling, träning och tävling, med möjlighet att prestera för dem som vill.

  Golfsverige ska därför arbeta med processer för att möjliggöra glädje, inspiration och utveckling för alla golfspelare, från bredd till elit.

  Prioriterade områden för golfspelarna:

  • Bättre idrottslig verksamhet

   Illustration över ett av de prioriterade områdena i SGF:s verksamhetsinriktning 2021-2022.

   SGF ska starta ett nationellt utvecklingsprojekt för att erbjuda stöd inom bättre idrottslig verksamhet för i synnerhet juniorer på svenska golfklubbar.

   Projektet ska ta fram en ny strategi för hur idrottsverksamheten kan bli betydelsefull på fler klubbar, i syfte att fler barn och ungdomar ska hitta till och utvecklas inom golfen. Lösningar ska erbjudas utifrån olika klubbars ambition och situation.

   SGF:s organisation ska anpassas till de nya strategierna avseende bemanning och arbetssätt, där idrottsrådgivare, klubbrådgivare, golfdistrikt och RF/SISU-distrikt samarbetar. Med PGA som central aktör i projektet ska också en strategi tas fram för hur tränarkåren kan engageras bättre, med mer synliggjorda och inkluderade tränare som följd.

   Mer tips och inspiration i ämnet

  • Rekrytera & behålla

   Illustration över Rekrytera & behålla - ett av de prioriterade områdena i SGF:s verksamhetsinriktning 2021-2022.

   SGF ska fortsatt, tillsammans med PGA, stötta möjligheterna för golfklubbarna att rekrytera medlemmar genom nya Grönt Kort-webben i Min Golf samt genom rådgivning och goda exempel ge förslag på bra introduktion, aktivering och bemötande av nya golfare.

   För att behålla fler golfspelare som medlemmar ska SGF utveckla rådgivningen kring detta anpassat till målgrupp, efterfrågan och ambition och knyta an det till projektet bättre spelupplevelse.

   Mer tips och inspiration i ämnet

  • Elitverksamhet

   Illustration över Elitverksamhet - ett av de prioriterade områdena i SGF:s verksamhetsinriktning 2021-2022.

   Svenska golfspelare ska nå internationella framgångar på högsta mästerskaps- och tournivå, majors och OS, samt representera i Solheim Cup och Ryder Cup. Därtill ska Sverige årligen ha två spelare (damer respektive herrar) topp 100 på världsrankingen för både proffs och amatörer.

   För att nå målen finns delmål/indikatorer där Sverige ska ha 15–20 spelare (damer respektive herrar) topp 500 på världsrankingen för både proffs och amatörer.

   Mer tips och inspiration i ämnet

  Verksamhetsstöd till golfspelarna:

  1. Tävlingsverksamhet
  2. SGF ska verka för, och i många fall arrangera, ett brett utbud av tävlingar och spelformer för alla kategorier av golfspelare, där tävlingstrappan i alla delar ska spegla utvecklingstrappan.

   Genom detta ska vi driva SGF Juniortävlingar, proffstourer för herr och dam, Paragolf Tour och Senior Tour, samt verka för att det arrangeras internationella tävlingar i Sverige.

  3. Regler och handicap
  4. SGF ska tillhandahålla svenska översättningar av regler för golfspel. I förekommande fall ska vi hantera bestraffningsärenden kopplat till farligt spel och fusk vid tävling. Det nya världshandicapsystemet som infördes 2020 ska löpande vara föremål för uppföljning, information och utbildning.

  5. Ledarutveckling
  6. Ledare är en avgörande förutsättning för alla golfklubbar, men det behövs ett nytänkande för hur roller kan presenteras och uppdrag utformas. SGF ska därför utarbeta förslag till roller, rekrytering, benämningar och uppdrag för en långsiktigt hållbar organisation. 

   SGF ska också erbjuda ett brett utbud av ledarutbildningar som tar hänsyn till såväl behov för styrning och ledning som verksamhetsgenomförande.

  7. Golf och studier
  8. SGF ska erbjuda lovande och satsande spelare en möjlighet att kombinera golf och studier genom två riksidrottsgymnasier (RIG) och cirka 20 NIU-certifierade golfgymnasier. För eftergymnasiala studier ska spelare erbjudas verksamhet vid SGF Elitmiljö Halmstad, i samverkan med riksidrottsuniversitetet Högskolan i Halmstad och Halmstad kommun.

  9. Paragolf
  10. SGF ska bedriva verksamhet inom paragolf för både bredd och elit, där träning och tävling ska anpassas till olika målgrupper och deras ambitioner. Verksamheten ska leda till att såväl antalet golfanläggningar med verksamhet som antalet utövare ökar.

  11. Min Golf
  12. SGF ska förvalta och utveckla Min Golf för golfspelarna, gällande funktionalitet, användarvänlighet och driftssäkerhet. Systemet ska också ha stöd för golfanläggningarnas intäkts- och medlemsformer.

   Därtill ska Min Golf fortsatt vara den självklara digitala verktygslådan som underlättar och stimulerar till golfspel, där det ska finnas anpassade versioner för mobil, surfplatta och framtida verktyg som majoriteten av golfspelarna använder.

  13. Nya kommunikativa tjänster
  14. SGF ska genomföra mediaomställningen med utgångspunkt i tidningen Golfa!, med perspektivet ”för golfspelarna ur ett klubbperspektiv”. Inom ramen för mediaomställningen ska också nya digitala tjänster lanseras, ibland i samarbete med externa mediahus.

   SGF ska verka för att nyhetsinslag om golf återkommande syns i sociala medier, tidningar och tv.

Golfen i samhället

 • Golfen i samhället

  Golf är som en av de största idrotterna i Sverige väldigt samhällsnyttig, där svenska golfklubbar årligen producerar en rad värden utan något större samhällsstöd.

  SGF ska därför tillsammans med golfklubbarna arbeta med att öka kunskapen i samhället, såväl centralt som lokalt, om golfsportens fördelar och samhällsnytta.

  Prioriterat område för golfen i samhället:

  • Golfens hållbarhetsarbete

   Illustration över Golfens hållbarhetsarbete - ett av de prioriterade områdena i SGF:s verksamhetsinriktning 2021-2022.

   Golfsverige ska driva processen "Golfens hållbarhetsarbete”, med stark koppling till Agenda 2030, för att påvisa golfens samhällsnytta när det gäller hälsa & friskvård, natur & miljö, inkludering & jämställdhet samt möjligheter med multifunktionella anläggningar.

   Processen ska kommuniceras genom samverkan med stat, regioner, kommuner, andra
   idrotter, miljövårdande organisationer, besöksnäring, aktörer inom hälsa och friskvård, företag och allmänhet.

   Mer tips och inspiration i ämnet

  Verksamhetsstöd till golfen i samhället:

  1. Forskning och utveckling
  2. SGF ska fortsatt medverka till att utveckla den nordiska forskningsstiftelsen Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) som kunskapskälla för golfen som påvisar hållbarhetsvärden för samhället och därmed skapar trovärdighet och  legitimitet.

   Kunskap ska utvecklas inom fyra prioriterade områden: integrerat växtskydd (IPM), vatten och dränering, övervintring samt multifunktion.

   Till STERF:s hemsida

  3. Multifunktionell golfklubb
  4. SGF ska fortsatt bedriva ett idéarbete om möjligheterna till anläggningssamverkan mellan idrotter på lokal nivå. Utgångspunkten är att det sannolikt behövs ett nytänkande avseende finansiering och drift, för att golfklubbar men även andra idrotter ska kunna överleva i landsort och glesbygd.

   SGF ska också synliggöra footgolf som ett komplement till traditionell golfverksamhet, som kan skapa ett intresse för golfanläggningarna bland nya målgrupper och därmed öka legitimiteteten. Fokus ska ligga på banutveckling och enklare spelformer som stärker golfanläggningarnas totala erbjudande.

  5. Kommunikation
  6. SGF ska identifiera och förtydliga kärnvärdena för idrotten golf samt utveckla kommunikation som beskriver golfens position och varumärke i förhållande till andra idrotter och fritidsaktiviteter.

Vägledande för SGF:s verksamhetsplan

Ljusblå pratbubbla med texten "Välmående golfklubbar med ekonomi i balans och attraktiv verksamhet" - Svenska Golfförbundets övergripande mål.

Verksamhetsstrategierna och verksamhetsstödet ska tillsammans göra att Golfsverige utvecklas positivt, i linje med vår vision, med tillväxt och förbättringar.

Genomförande och rapportering

Baserat på verksamhetsinriktningen utarbetar förbundsstyrelsen årligen en plan för Svenska Golfförbundets verksamhet, med budget, detaljerade mål och aktivitetsplaner.

Synliggörande av vad som görs inom SGF och vad som uppnås kommer löpande att presenteras i möten, utbildningar, seminarier, nyhetsbrev och annan kommunikation, så att Golfsverige känner att den operativa verksamheten bedrivs i linje med verksamhetsinriktningen.

För en översikt över genomförd verksamhet under 2020, läs SGF:s verksamhetsberättelse:

Verksamhetsberättelse – uppslag

Verksamhetsberättelse – enkelsidig version

En del av demokratiprocessen

Verksamhetsinriktningen är en del av Golfsveriges demokratiprocess, där förbundsmötet (FM) är det högsta beslutande organet och förbundsstyrelsen inför FM är högst ansvarig för all verksamhet inom SGF. Den arbetsprocess som SGF följer beslutades av FM 2009.

Årsavgifter för golfklubbar och golfbolag

Efter att verksamhetsinriktningen beslutats på förbundsmötet fattas också beslut om rambudget (årsavgifter) som ska följa verksamhetsinriktningen.