Ta del av golfens verksamhetsinriktning – en långsiktig vägledning för att utveckla svensk golfidrott och skapa världens bästa golf för alla.

Framsida på Svenska Golfförbundets verksamhetsinriktning 2023-2024. Rosa bakgrund med texten Så skapar vi världens bästa golf för alla.
Verksamhetsinriktningen för 2023–2024 antogs av förbundsmötet 2022.

Vartannat år beslutar förbundsmötet om en verksamhetsinriktning – den gemensamma planen för Golfsverige där klubbar, distriktsförbund och förbund i möjligaste mån ska samverka. 

I stort är detta vägledningen för den långsiktiga utvecklingen av svensk golfidrott mot visionen »Världens bästa golf – för alla«.

I verksamhetsinriktningen beskrivs uppdrag, värdegrund, vision och verksamhetsidé.

För att nå dessa ambitioner finns strategier och prioriteringar för kommande två år – med utgångspunkt i ett mer långsiktigt perspektiv.

 1. Därför behövs en verksamhetsinriktning – klicka och läs!
 2. En verksamhetsinriktning krävs för att Golfsverige ska lyckas möta framtidens utmaningar i en föränderlig omvärld. 

  Syftet med dokumentet är att ha en gemensamt beslutad verksamhetsinriktning som utgör vägledning för golfens utveckling med ett flerårigt perspektiv.

  Formuleringarna i verksamhetsinriktningen ska handla om vårt förhållningssätt till livet, till människor, till golfen, omvärlden, medarbetare, ideella ledare och förtroendevalda. De ska också handla om vad som är viktigt, varför vi finns som organisation och vart vi ska färdas tillsammans.

  Visionen och värdegrunden har en livslängd på tio år eller mer, men diskuteras löpande utifrån omvärldens förändringar. Uppdrag, verksamhetsidé och strategier har något kortare livslängd.

  I verksamhetsinriktningen ska Golfsverige vartannat år pröva om den verksamhet vi bedriver bidrar till att vi kommer närmare vår vision.

  De utmaningar som under senare år varit i fokus är att:

  – Verka med ekonomi i balans och med god framförhållning

  – Förstå och använda digitaliseringens möjligheter med nya ekonomiska flöden

  – Synliggöra idrotten golf med relevanta program för spelarutveckling och tävling

  – Implementera nya regler (2019) samt världshandicapsystemet (2020)

  – Skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera i Golfsverige

  – Öka intresset för golf bland barn och unga

  – Förbättra golfupplevelsen för alla kategorier golfspelare

  – Medverka till att anpassa golfanläggningar till miljökrav och breddat nyttjande

  – Driva och utveckla GIT för både golfanläggningar och golfspelare

  – Utveckla ideella ledare och yrkesverksamma för golfens alla roller

  – Verka för en jämställd och inkluderande verksamhet

  – Genomföra en total omläggning av SGF:s medieverksamhet

  – Påvisa golfens värde som en hållbar idrott med bäring på agenda 2030

  – Verka för att synliggöra golfens hälsoeffekter och dra nytta av friskvårdsbidraget

  – Hantera effekterna av coronapandemin som tillgänglighet och ansvarsfrågor

  – Förstå tillbakagången för herreliten

  Många av dessa utmaningar kvarstår och nya tillkommer.

Verksamhetsinriktning 2023–2024

Skiss över de tre verksamhetsstrategierna och de åtta prioriterade områdena i SGF:s verksamhetsinriktning 2023-2024.

Den nuvarande verksamhetsinriktningen är indelad i tre verksamhetsstrategier.

Dels verksamhet för golfklubbarna, dels verksamhet för golfspelarna. Inom dessa finns ett antal prioriterade områden för Golfsverige.

Övergripande ligger också golfens hållbarhetsarbete, med bäring på många olika delar i verksamheten. 

Till varje strategi finns också ett brett stöd från SGF i form av löpande verksamhet. Det utförs baserat på kunskap och erfarenheter om behov av stöd på klubbnivå, eller på beslut av förbundsmötet eller förbundsstyrelsen.

Verksamhetsinriktningen som PDF (uppslag)

Verksamhetsinriktningen som PDF (enkelsidor)

I flikarna nedan kan du läsa om de prioriterade områdena och verksamhetsstödet inom respektive verksamhetsstrategi: golfklubbar, golfspelare och hållbarhet.

Golfklubbar

 • Verksamhet för golfklubbarna

  Golf ska som den största breddidrotten i Sverige vara relevant och välkomnande för alla målgrupper genom introduktionen till spelet, spelarutveckling, anläggningarnas utformning och hur vi bemöter varandra.

  Övergripande fokus för SGF ska vara att jobba för välmående golfklubbar avseende attraktiv verksamhet och ekonomi i balans, för medlemmar, gäster och medarbetare.

  Prioriterade områden för golfklubbarna:

  • Organisation & ekonomi

   Det ställs höga krav ställs på golfklubbarnas organisation, som förväntas styra verksamheten effektivt i riktning mot uppsatta mål. 

   En välmående golfklubb med ekonomi i balans skapar trygghet och stabilitet, och är avgörande för att återinvestera långsiktigt i både verksamhet och anläggning.

   Medlemskapet är centralt i de flesta golfklubbar, och står för en betydande del av intäkterna. Men traditionella engagemangsformer utmanas alltmer av flexibla och skräddarsydda lösningar. Mycket i klubbarnas verksamhet behöver därför utvecklas och anpassas för att attrahera nya generationer golfare. 

   För att finna svar på utmaningarna och stärka klubbarnas kunskap ska SGF arbeta fram modeller, utbildning och verksamhetsstöd i rådgivningen. Dessa ska bygga på fakta och erfarenheter från klubbarnas ekonomistyrning, organisation, medlemsformer, avgifts- och prisstrategier med mera.

   Arbetet ska ledas av SGF:s klubbrådgivare, med bred förankring bland och representation av klubbföreträdare, golfdistrikt och yrkesorganisationer.

   Mer tips och inspiration i ämnet

  • Bättre spelupplevelse

   För att alla som spelar golf ska erbjudas möjlighet till en bra spelupplevelse ska Golfsverige öka fokus på banveckling.

   Exempel på förbättringsmöjligheter kan vara placering av utslagsplatser, banans klippning, träds skötsel och spelpåverkan samt hinders placering och utformning.

   SGF ska i samarbete med ledande banarkitekter och företrädare för
   yrkesorganisationerna gemensamt driva ett utvecklingsprojekt med målet att erbjuda rådgivning och utbildning om hur spelupplevelsen på en golfklubb kan förbättras.

   Mer tips och inspiration i ämnet

  • Jämställdhet, mångfald och inkludering

   Den långsiktiga satsningen på jämställdhet inom golfen ska fortsätta enligt styrdokumentet för Vision 50/50, där SGF löpande ska erbjuda klubbar och distrikt ett strukturerat utvecklingsprogram.

   Golfsverige ska också tillämpa perspektiv på mångfald i styrande processer, planer, utredningar, utbildningar, mötesplatser och kommunikation, så att golf stärker sin roll som en inkluderande idrott.

   Mer tips och inspiration i ämnet

  • Digitalisering av verksamheten

   SGF ska vidareutveckla GIT som ett tidsenligt, effektivt och värdeskapande verksamhetsstöd för golfklubbar, där huvudsyftet är att utveckla, driva och möjliggöra aktivitet på klubben.

   Tjänsterna ska utvecklas med fokus på automatisering och möjliggöra självbetjäning för golfarna samtidigt ska Golfsveriges krav på säkerhet och stabilitet alltid beaktas.

   GIT och angränsande system ska minimera tidsåtgången för administration och genom insamling av data och användarstudier kontinuerligt optimera arbetsflöden som gör det enklare för golfklubben att bedriva verksamhet.

   Mer tips och inspiration i ämnet

  Verksamhetsstöd till golfklubbarna:

  1. Rådgivning kring klubbverksamhet
  2. SGF:s klubbrådgivare arbetar med stöd och rådgivning till golfklubbar inom områden som ekonomi, verksamhet och ledarskap. I uppdraget ingår att stödja klubbarnas förändrings- och utvecklingsarbeten samt driva kompetensförsörjning genom olika utbildningar.

   I klubbrådgivarnas uppdrag ingår också att presentera och bistå i implementeringen av SGF:s utvecklade stödsystem och utbilda i dess funktionalitet för att optimera och effektivisera administrationen på en golfklubb.

   Mer om klubbrådgivarna

  3. Rådgivning kring banskötsel
  4. SGF ska genom bankonsulenter bedriva ett rådgivningsarbete för optimal banskötsel, som beaktar ett hållbart nyttjande av naturresurser, Agenda 2030, bättre spelupplevelse samt varierade resurser bland golfanläggningarna.

   Ett särskilt fokus ska riktas mot miljöutmaningar som många golfanläggningar har när det gäller ökad förekomst av ogräs, vattenfrågor, brist på insatsvaror och risk för undanträngning av tätortsnära golfbanor. 

   Mer om bankonsulenterna

  5. Rådgivning kring regelverk och klubbservice
  6. SGF ska erbjuda rådgivning i föreningsrätt, idrottsjuridik samt avtalsförslag. SGF ska vidare erbjuda rådgivning i klubbsamverkan, arrendefrågor samt frågor om medlemsformer och avgiftssystem.

   Mer om juridik, skatt och försäkring

  7. Banvärdering
  8. SGF ska bedriva banvärdering enligt det internationella systemet för course rating, samt utveckla tillämpningen och utbilda i frågan.

   Det nya digitala verktyget för banvärdering, som introducerades under 2022, ska vara i full drift.

   Mer om banvärdering

  9. Planeringsprocess och centrala möten
  10. Samverkan mellan golfklubb, distrikt och SGF kring demokrati- och verksamhetsfrågor ska fortsätta, där de nya samarbetskontrakten förankrades 2020 och trädde i kraft 2021.

   SGF ska återkommande arrangera olika forum där Golfsverige möts.

   En nationell och regional överenskommelse har gjorts med RF/SISU Idrottsutbildarna, så att rådgivning och stöd till golfklubbarna kan koordineras utifrån ambitionen i SGF:s verksamhetsinriktning.

  11. Yrkesutbildningar
  12. SGF ska, i samarbete med yrkesorganisationerna GAF, PGA och SGA, erbjuda ett ständigt aktuellt utbud av yrkesutbildning för att ge nödvändig kompetens för golfanläggningars utveckling och drift, avseende golfspelet, administration samt ban- och anläggningsskötsel. En ny klubbchefsutbildning ska vara lanserad.

   Utbildningar inom golf

  13. Digitala verksamhetssystem och kompetensutveckling
  14. SGF ska i alla processer beakta digitaliseringens möjligheter och göra utbildning och kompetensutveckling tillgänglig i nya former och i nya kanaler.

   Implementering av utvecklade tjänster ska få ökat fokus för att ge klubbar insikter om hur tjänster kan användas för att utveckla klubbarnas verksamhet.

   Utöver det prioriterade arbetet med utveckling av GIT, ska SGF medverka till att utveckla den svenska versionen av verksamhetssystemet Players 1st, utveckla den svenska versionen av miljöverktyget GEO OnCourse och driva klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50.

   Kopplat till mål i verksamhetsinriktningen ska SGF ytterligare bredda utbudet av digitala utbildningar, kurser och introduktioner för både ledare och yrkesverksamma.

Golfspelare

 • Verksamhet för golfspelarna

  Golf är en utmanande och rolig idrott för hela livet, som passar alla förutsatt att det erbjuds individuell spelarutveckling, träning och tävling, och möjlighet att prestera för dem som vill.

  Golfsverige ska därför arbeta med processer för att möjliggöra glädje, inspiration och utveckling för alla golfspelare, från bredd till elit.

  Prioriterade områden för golfspelarna:

  • Bättre idrottslig verksamhet

   SGF ska fortsatt erbjuda stöd inom bättre idrottslig verksamhet för i synnerhet juniorer på svenska golfklubbar.

   Processen ska fokusera på hur golfen bättre ska rekrytera och behålla barn, ungdomar och vuxna medlemmar, och erbjuda lösningar utifrån olika klubbars ambition och situation. Processen ska också synliggöra vad som är en god idrottsmiljö.

   Med PGA som central aktör ska också en strategi tas fram för hur Sveriges tränarkår kan engageras bättre, med mer synliggjorda och inkluderade tränare som följd.

   SGF:s organisation ska anpassas till de nya strategierna avseende bemanning och arbetssätt, där idrottsrådgivare, klubbrådgivare, golfdistrikt och RF/SISU-distrikt samarbetar. 

   Mer tips och inspiration i ämnet

  • Rekrytera & behålla

   SGF ska fortsatt, tillsammans med PGA, stötta möjligheterna för golfklubbarna att rekrytera medlemmar genom Grönt Kort-webben i Min Golf samt genom rådgivning och goda exempel ge förslag på bra introduktion, aktivering och bemötande av nya golfare.

   För att behålla fler golfspelare som medlemmar ska SGF utveckla rådgivningen kring detta anpassat till målgrupp, efterfrågan och ambition. Arbetet ska också knyta an till projektet bättre spelupplevelse.

   Mer tips och inspiration i ämnet

  • Elitverksamhet

   Svenska golfspelare ska nå internationella framgångar på högsta mästerskaps- och tournivå, majors och OS, samt representera i Solheim Cup och Ryder Cup.

   Därtill ska Sverige årligen ha två spelare (damer respektive herrar) topp 100 på världsrankingen för både proffs och amatörer.

   För att nå målen finns delmål/indikatorer där Sverige ska ha 15–20 spelare (damer respektive herrar) topp 500 på världsrankingen för både proffs och amatörer.

   Mer tips och inspiration i ämnet

  Verksamhetsstöd till golfspelarna:

  1. Min Golf
  2. SGF ska förvalta och utveckla Min Golf för golfspelarna, gällande funktionalitet, användarvänlighet och driftssäkerhet.

   Min Golf ska fortsatt vara den självklara digitala verktygslådan som underlättar och stimulerar till golfspel, där det ska finnas anpassade versioner för mobil, surfplatta och framtida verktyg som majoriteten av golfspelarna använder.

   Min Golf och appen Min Golf Bokning ger tillsammans en mängd möjligheter för golfaren att själv administrera sitt golfande och sitt medlemskap. Dessa tjänster möter också delvis det ökade behovet av direktkommunikation till nya och erfarna golfare.

   Till Min Golf

  3. Ledarutveckling
  4. Ledare är en avgörande förutsättning för alla golfklubbar, men det behövs ett nytänkande för hur roller kan presenteras och uppdrag utformas. SGF ska därför utarbeta förslag till roller, rekrytering, benämningar och uppdrag för en långsiktigt hållbar organisation. 

   SGF ska också erbjuda ett brett utbud av ledarutbildningar som tar hänsyn till behov för styrning, ledning och genomförande.

  5. Golf och studier
  6. SGF ska erbjuda lovande och satsande spelare en möjlighet att kombinera golf och studier genom två riksidrottsgymnasier (RIG) och cirka 20 NIU-certifierade golfgymnasier.

   För eftergymnasiala studier ska spelare erbjudas verksamhet vid SGF Elitmiljö Halmstad, i samverkan med Högskolan i Halmstad och Halmstad kommun.

   Mer om golf och studier

  7. Paragolf
  8. SGF ska bedriva verksamhet inom paragolf för både bredd och elit, där träning och tävling ska anpassas till olika målgrupper och deras ambitioner.

   Verksamheten ska leda till att öka såväl antalet golfanläggningar med verksamhet som antalet utövare.

   Mer om paragolfverksamhet

  9. Tävlingsverksamhet
  10. SGF ska verka för, och i många fall arrangera, ett brett utbud av tävlingar och spelformer för alla kategorier av golfspelare, där tävlingstrappan i alla delar ska spegla utvecklingstrappan.

   Genom detta ska SGF driva tourer och tävlingar för juniorer, herr- och damproffs, paragolfare och seniorer, samt verka för att det arrangeras internationella tävlingar i Sverige.

   Mer om SGF:s tävlingsverksamhet

  11. Regler och handicap
  12. SGF ska tillhandahålla svenska översättningar av regler för golfspel. I förekommande fall ska SGF hantera bestraffningsärenden kopplat till farligt spel och fusk vid tävling.

   Världshandicapsystemet som infördes 2020 ska löpande vara föremål för uppföljning, information och utbildning.

  13. Nya kommunikativa tjänster
  14. SGF ska fortsätta mediaomställningen med utgångspunkt i moderna kommunikationsbeteenden. Fokus ska vara digitalt innehåll med perspektivet ”för golfspelarna ur ett klubbperspektiv”.

   Detta görs under namnet Golfa!, som sedan 2020 varit en papperstidning och som från 2023 blir helt digital.

   Inom mediaomställningen ska också andra digitala tjänster fortsatt levereras, ibland i samarbete med externa mediahus. SGF ska verka för att svenska golfframgångar återkommande är framträdande i sociala medier, tidningar och tv.

Hållbarhet

 • Golfens hållbarhetsarbete

  Golf är som en av de största idrotterna i Sverige väldigt samhällsnyttig, där svenska golfklubbar årligen producerar en rad värden utan något större samhällsstöd.

  SGF ska därför tillsammans med golfklubbarna arbeta med att öka kunskapen i samhället om golfsportens fördelar och samhällsnytta, såväl centralt som lokalt.

  Prioriterat område för golfens hållbarhetsarbete:

  • Hållbara golfanläggningar

   Golfsverige ska driva ett aktivt hållbarhetsarbete med stark koppling till Agenda 2030. 

   Konkret vill vi synliggöra golfens hållbarhetsarbete när det gäller hälsa & friskvård, natur & miljö, inkludering & jämställdhet samt möjligheter med multifunktion.

   Ett särskilt fokus ska riktas mot golfens utmaningar från klimatförändringarna när det gäller ogräs, skadedjur och vattenfrågor.

   SGF ska fortsatt medverka till att utveckla den nordiska forskningsstiftelsen Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) som kunskapskälla för golfen som påvisar hållbarhetsvärden för samhället och därmed skapar trovärdighet och legitimitet.

   Kunskap inom STERF ska utvecklas inom fyra prioriterade områden: integrerat växtskydd (IPM), vatten och dränering, övervintring och multifunktion.

   Processen med golfens hållbarhetsarbete ska kommuniceras genom samverkan med stat, regioner, kommuner, andra idrotter, miljövårdande organisationer, besöksnäring, aktörer inom hälsa och friskvård, företag och allmänhet.

   Mer tips och inspiration i ämnet

   Till STERF:s hemsida

Vägledande för SGF:s verksamhetsplan

Övergripande mål: Välmående golfklubbar med ekonomi i balans och attraktiv verksamhet.

Verksamhetsstrategierna och verksamhetsstödet ska tillsammans göra att Golfsverige utvecklas positivt, i linje med vår vision, värdegrund och verksamhetsidé.

Det övergripande målet är välmående golfklubbar med ekonomi i balans och attraktiv verksamhet. 

Genomförande och rapportering

Baserat på verksamhetsinriktningen utarbetar förbundsstyrelsen årligen en verksamhetsplan för Svenska Golfförbundet, med budget, detaljerade mål och aktivitetsplaner.

Synliggörande av vad som görs inom SGF och vad som uppnås kommer löpande att presenteras i möten, utbildningar, seminarier, nyhetsbrev och annan kommunikation.

Detta för att Golfsverige ska känna att förbundets operativa verksamhet bedrivs i linje med verksamhetsinriktningen.

För en sammanfattning av genomförd verksamhet, läs SGF:s verksamhetsberättelse:

Verksamhetsberättelse 2022 – uppslag

Verksamhetsberättelse 2022 – enkelsidig

En del av demokratiprocessen

Verksamhetsinriktningen är en del av Golfsveriges demokratiprocessFörbundsmötet (FM) är det högsta beslutande organet och förbundsstyrelsen är högst ansvarig för all verksamhet inom SGF. Den arbetsprocess SGF följer beslutades av FM 2009.

Årsavgifter för golfklubbar och golfbolag

Efter att verksamhetsinriktningen beslutats på förbundsmötet fattas också beslut om rambudget (årsavgifter) som ska följa verksamhetsinriktningen.

Tidigare verksamhetsinriktningar

Hur har Svenska Golfförbundets verksamhet utvecklats genom åren? Ladda ner tidigare verksamhetsinriktningar och läs om Golfsveriges strategier och prioriteringar.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Porträttbild på Gunnar.