Har du någon gång undrat varför det är olika spelhandicap på golfbanorna och vilka faktorer som påverkar svårighetsgraden?

Så värderas svenska golfbanor 

Exempel på godkänd slopetabell.
Exempel på godkänd slopetabell enligt världshandicapsystemet. Slopevärden upp till hcp 54, datum för senaste värdering och logga från SGF och WHS.

För att spelare ska kunna höja och sänka sin handicap måste svenska golfbanor dels ha en giltig banvärdering baserat på faktorer som standardspelares slaglängd, golfbanans längd och olika svårighetsfaktorer, dels en godkänd slopetabell med SGF:s och WHS:s logotyp och banvärderingsdatum (se bild).

Teemarkeringars placering

Den dagliga banskötseln har också betydelse för banvärderingen och slopetabellernas giltighet. Teemarkeringar ska placeras inom tio meter från banans fasta mätpunkter, fördelat så att inte alla är långt fram eller långt bak.

Om alla teemarkeringar exempelvis sitter tio meter bakom mätpunkten påverkas spelhandicapen med nästan ett helt slag. Banvärderingen är inte giltig om banan avviker i total längd med mer än 50 meter per 9 hål. 

Omvärdering var tionde år

Golfbanor ska omvärderas var tionde år eller vid större förändringar i längd, layout eller banskötsel. Ronder som spelas på en bana vars värdering är äldre än tio år är inte handicapgrundande.

Ladda ner informationen som PDF

Det här ingår vid en banvärdering

Banvärderingsteamet går igenom följande steg:

 1. Mätning av golfbanans faktiska längd

 2. Analys av faktorer som påverkar banans effektiva längd

 3. Analys av faktorer som påverkar banans svårighetsgrad

 4. Beräkning av slopetabeller 

 1. Så mäts golfbanans faktiska längd
 2. Golfbanans längd är en viktig faktor vid beräkningen av hur många slag spelaren får på en viss bana. Värderarna samlas på tee och skaffar sig en överblick av hålet och inleder sedan mätningen, två banvärderare värderar för herrar och två för damer.

  Golfbanan ska ha fasta mätpunkter på tee. Se pdf

  Banvärderingen utgår från slaglängder för standard scratchspelare och bogeyspelare för damers respektive herrars standardtee. Slaglängderna ligger till grund för uppmätning av landningszonerna.

  Det är arkitektens ursprungliga spellinje som bildar grunden för mätningen av banan. Om hålet har dogleg sker mätningen till en punkt som markeras mitt i kröken, och mäts sedan vidare i den avsedda spellinjen. Mätning behöver även göras av höjdskillnad mellan tee och green och även av höjdskillnad mellan positionen för inspelsslag och till green. Greenbredd, greendjup samt fairwaybredd och avstånd till hinder i landningszonen ingår också i mätningen.

 3. Dessa faktorer påverkar banans effektiva längd
 4. När banvärderarna har mätt golfbanans faktiska längd tas även hänsyn till ett antal värderingsfaktorer som påverkar den effektiva längden och därmed också spelhandicapen.

  • Rull på fairway: hur hård fairway är, om det finns bevattning och om det lutar där bollen landar.

  • Nivåskillnader: skillnader mellan tee och green.

  • Layup: förhållanden som förlänger ett hål genom att en spelare inte kan slå ett fullt slag. Ett tvärgående vatten är en typisk sådan längdpåverkande svårighet. Banan blir längre genom det längre andraslaget som blir följden av det kortare utslaget. 

  • Dogleg: ett dogleghål kan ge ”förlängning” av hålet genom att spelaren inte kan slå ett fullt slag, men kan också minska hålets längd i relation till tänkt spellinje när en spelare kan spela över hörnet.

  • Vind: både med-, mot- och sidvind påverkar spelet och hur långt hålet spelas. Med hjälp av meteorologiska data som baseras på genomsnittlig vindstyrka under dagtid när golf spelas, justeras banans längd.

 5. Dessa faktorer påverkar banans svårighetsgrad
 6. Det finns ett antal hinder, skötsel- och designfaktorer som påverkar banans svårighetsgrad och därmed också spelhandicapen. Vissa faktorer kan komma i spel flera gånger på samma hål, något banvärderarna tar hänsyn till. 

  • Topografi: lutningen av fairway vid inspelet mot green och även eventuella höjdskillnader som försvårar inspelet. 

  • Fairway: bredden på fairway och eventuell semiruff värderas utifrån hålets längd.

  • Greenmålet: hur svår greenen är att träffa utifrån greenens storlek, form och inspelets längd.

  • Ruff: klipphöjden på ruffen värderas och ställs i relation till greenmålets värde. 

  • Bunker: bunkerns djup samt hur stor del av greenen som täcks av bunkrar och inspelets längd påverkar bunkervärdet.

  • Out of bounds/extrem ruff: om det finns out of bounds som påverkar något av slagen mäts avståndet till outgränsen. Extrem ruff är där det är svårt, intill omöjligt att hitta bollen. Det värderas på samma sätt som out. 

  • Vatten: Korsande vatten som kräver säkerhetsmarginal och avstånd till vatten vid sidan vägs in. För bogeyspelare är korsande vatten oftast svårare att bemästra, särskilt för damer. För scratchspelare är vatten vid sidan vid långa slag det svårare fallet. Vatten vid sidan i närheten på båda sidor om nedslaget vägs in. Vatten kan vara både korsande och vid sidan på samma slag. 

  • Träd: hur träd och skog påverkar spelet på hålet som helhet värderas. Hänsyn tas också till förekomst av lågt hängande grenar och träd utefter spellinjen. 

  • Greenytan: stimpmetervärdet, värdet på greenens snabbhet, mäts under normalförhållanden. En bedömning görs också av hur sluttande greenen är och om den har kraftiga unduleringar eller nivåer. 

   

 7. Så beräknas slopetabeller
 8. En sammanvägning av värdena på längdfaktorer och svårighetsfaktorer görs till slut med hjälp av ett datorprogram. Efter registrering av alla data kan slopetabellerna beräknas enligt de formler som finns i USGA-manualen.

  Slopetabellen anslås på anläggningen så att spelare kan avläsa sin spelhandicap på just den golfbanan.

  Giltiga slopetabeller är de som har Svenska Golfförbundets och World Handicap Systems logotyper samt har värderingsdatum angivet.

Genomsnittlig slaglängd

Banvärderingen baseras på hur fyra standardgolfare spelar. Utifrån tävlingsstatistik har det amerikanska golfförbundet, USGA, fastställt deras slaglängder i meter.

Scratch herr Bogey herr Scratch dam Bogey dam
Fullt utslag 229 183 192 137
Fullt utslag + fullt andraslag 430 338 366 256

Fastställda längder för golfhål

Enligt handicapreglerna är de fastställda längderna för golfhål i meter enligt följande, för damers respektive herrars standardtee.

Par Damer Herrar
3 –200 –240
4 180–380 220–450
5 340–550 410–650
6 520– 610–

Viktiga begrepp

 • Scratchspelare: spelare med exakt handicap 0,0

 • Bogeyspelare: spelare med exakt handicap 20,0

 • Scratchvärde: scratchspelarens förväntade score jämfört med banans par

 • Bogeyvärde: bogeyspelarens förväntade score jämfört med banans par

 • Course rating (CR): scratchspelarens förväntade score

 • Slope rating (SR): mått på skillnaden i förmågan för bogeyspelaren jämfört med scratchspelaren

 • Spelhandicap: antal slag en spelare får på en specifik bana. Räknas ut genom att multiplicera spelarens exakta handicap med SR-värdet delat med 113 plus CR-värdet minus banans par. Avrundas till heltal och anslås i slopetabeller på anläggningen

Utbildade banvärderare

Sverige har ett antal banvärderare som är utbildade enligt WHS:s krav och kompetensutvecklas årligen.

Golfsverige är uppdelat i fyra regioner. Varje region har en regionansvarig, några teamledare och ett antal värderare. Hur många teamledare och värderare bestäms av antalet golfbanor i regionen. Svenska Golfförbundet har möten och utbildar regionansvariga och teamledare. De i sin tur möter och utbildar sina värderare. 

Sveriges banvärderare

För mer information, kontakta

Bild på Birgitta Ljung
Porträttbild på Claes.