Golfsverige bygger på demokratisk grund med samverkan mellan golfklubb, golfdistriktsförbund och golfförbund. Så här ser processen ut fram till förbundsmötet i april.

Svenska Golfförbundet (SGF) är en ideell förening som består av de golfklubbar som upptagits som medlemmar. Dessutom kan golfbolag ansluta sig enligt associationsavtal (dock utan rösträtt).

Enligt stadgarna är SGF:s beslutande organ förbundsmöte, extra förbundsmöte och förbundsstyrelse.

I demokratiprocessen förklaras den viktiga samverkan mellan golfförbund, distriktsförbund och golfklubbar som leder fram till de beslut som fattas av förbundsmötet. Läs den nedan eller ladda ner som PDF här

Demokratiprocessen i Golfsverige

 • 1 september – sista dag för påminnelse motionstid

  Svenska Golfförbundet (SGF) ska påminna golfklubbar om att motionstiden utgår den 31 oktober.

 • 31 oktober – sista dag för motioner från golfklubbar

  Medlemsklubbars motioner till SGF:s förbundsmöte ska vara berört golfdistriktsförbund (GDF) tillhanda.

  Mall för motioner

 • 30 november – sista dag för kungörelse om nästa förbundsmöte 

  SGF kallar samtliga medlemsklubbar, golfdistriktsförbund samt för kännedom även anslutna associationer. Detta sker genom kungörelse i SGF:s officiella kungörelseorgan (nyhetsbrev och publicering på golf.se).

 • 30 november – sista dag för motioner och yttranden från distrikten 

  Motioner från GDF samt distriktets yttrande över motion från golfklubb inom distriktet ska vara SGF tillhanda.

  Mall för motioner

 • 31 december – medlemsavgifter betalda

  Stadgeenliga avgifter, inklusive avgift för Golfens IT-system, ska vara SGF och berört GDF tillhanda för rösträtt kommande år.

 • 31 januari – preliminära handlingar från förbundsstyrelsen

  Preliminär verksamhetsinriktning, rambudget, propositioner samt förbundsstyrelsens preliminära svar på inkomna motioner ska publiceras på golf.se och sändas till distrikten samt de klubbar som inlämnat motioner.

 • Februari – beredningsmöte

  Beredningsmöte inför förbundsmöte hålls, med förbundsstyrelsen, GDF-ordföranden, valberedning och verksamhetsrevisorer. Förbundsstyrelsen informerar om den preliminära verksamhetsinriktningen, rambudget, propositioner och tänkta svar på till SGF inkomna motioner. 

 • 28 februari – sista datum för utskick av kallelse och förbundsmöteshandlingar

  Kallelse med föredragningslista, valberedningens förslag samt övriga möteshandlingar publiceras på golf.se och skickas per e-post till Svenska Golfförbundets medlemsklubbar samt för kännedom till golfdistriktsförbund och anslutna associationer.

 • 1 mars–15 april – vårmöten i distrikten

  Distriktsstyrelsen ska under denna period hålla stadgeenligt årsmöte/ordförandemöte i distriktet. Vid detta möte ska SGF:s verksamhetsinriktning, rambudget, förbundsstyrelsens svar på till SGF inkomna motioner, förbundsstyrelsens propositioner samt förslag från SGF:s valberedning diskuteras.

  Vid genomgången av förbundsmöteshandlingarna ska ledamot i förbundsstyrelsen eller tjänsteman på SGF inbjudas att delta. Därefter fastställs GDF:s ställningstaganden.

  På GDF:s årsmöte ska också ombud till förbundsmöte väljas. Max två ombud bör vara ledamot i distriktsstyrelsen. Resterande ombud bör utses inom medlemsklubbarna i distriktet. I distrikt med enbart två mandat rekommenderas att minst ett ombud utses från klubb. Frågan om öppet eller bundet mandat för ombuden ska också beslutas i de enskilda ärendena.

 • April – förbundsmöte

  Golfsveriges stadgeenliga förbundsmöte hålls årligen senast den 30 april. Stämman beslutar om verksamhetsinriktning, rambudget, val till förbundsstyrelse, verksamhetsrevisorer, valberedning och Juridiska Nämnden samt behandlar och beslutar om motioner och propositioner.

  Samtliga handlingar finns tillgängliga från 28 februari på golf.se.