Golfsverige bygger på demokratisk grund med samverkan mellan golfklubb, golfdistriktsförbund och golfförbund. Så här ser processen ut fram till förbundsmötet i april.

Svenska Golfförbundet (SGF) är en ideell förening som består av de golfklubbar som upptagits som medlemmar. Dessutom kan golfbolag ansluta sig enligt associationsavtal (dock utan rösträtt).

Enligt stadgarna är SGF:s beslutande organ förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelse. I demokratiprocessen förklaras den viktiga samverkan mellan golfförbund, distriktsförbund och golfklubbar som leder fram till de beslut som fattas av förbundsmötet.

Demokratiprocessen i Golfsverige

 • 1 september – påminnelse motionstid

  Sista dag för Svenska Golfförbundet (SGF) att påminna golfklubb om att motionstiden utgår den 31 oktober.

 • 31 oktober – sista datum för motioner från golfklubbar

  Motion från SGF:s golfklubbar ska vara berört golfdistriktsförbund tillhanda.

  Mall för motioner

 • 30 november – sista datum för kallelse till förbundsmötet 

  SGF kallar samtliga medlemsklubbar, golfdistriktsförbund samt för kännedom även anslutna associationer.

 • 30 november – sista datum för motioner och yttranden från distrikten 

  Motion från golfdistriktsförbund samt distriktets yttrande över motion från golfklubb inom distriktet ska vara SGF tillhanda.

  Mall för motioner

 • 31 december – medlemsavgifter betalda

  Stadgeenliga avgifter, inklusive avgift för Golfens IT-system, ska vara SGF och vederbörande golfdistriktsförbund tillhanda för rösträtt kommande år.

 • 31 januari – preliminära handlingar från förbundsstyrelsen

  Preliminär verksamhetsinriktning, rambudget, propositioner samt förbundsstyrelsens preliminära svar på inkomna motioner ska sändas till de klubbar som inlämnat motioner samt till distrikten. Handlingarna publiceras också på golf.se

 • Februari – beredningsmöte

  Beredningsmöte inför förbundsmöte med förbundsstyrelsen, golfdistriktens ordföranden, valberedning och verksamhetsrevisorer. Förbundsstyrelsen informerar om den preliminära verksamhetsinriktningen, rambudget, propositioner och tänkta svar på till SGF inkomna motioner. 

 • 28 februari – sista datum för utskick av förbundsmöteshandlingar

  Sista dag att sända ut förbundsmöteshandlingar per e-post till Svenska Golfförbundets medlemsklubbar. Handlingarna sänds även för kännedom till golfdistriktsförbunden och till anslutna associationer och publiceras på golf.se.

 • 1 mars–15 april – vårmöten i distrikten

  Distriktsstyrelsen ska under denna period hålla stadgeenligt årsmöte / ordförandemöte i distriktet. Vid detta möte ska SGF:s verksamhetsinriktning, rambudget, förbundsstyrelsens svar på till SGF inkomna motioner, förbundsstyrelsens propositioner samt förslag från SGF:s valberedning diskuteras. Resultatet från distriktens vårmöten är golfklubbars ställningstaganden till förbundsmöteshandlingarna. 

  Vid genomgången av handlingarna ska ledamot i förbundsstyrelsen eller distriktsanvarig tjänsteman på SGF:s kansli inbjudas att delta. Golfdistriktets ställningstaganden fastställs därefter.

  På distriktets årsmöte ska också ombud till förbundsmöte väljas. Max två ombud bör vara ledamot i distriktsstyrelsen. Resterande ombud bör utses inom medlemsklubbarna i distriktet. I distrikt med enbart två mandat rekommenderas att minst ett ombud utses från klubb. Frågan om öppet eller bundet mandat för ombuden ska också beslutas i de enskilda ärendena.

 • April – förbundsmöte

  Vid Golfsveriges stadgeenliga årsmöte beslutas om verksamhetsinriktning, rambudget samt övriga styrande beslut som val sker till förbundsstyrelse, verksamhetsrevisorer och valberedning samt behandling och beslut av motioner och propositioner.

  Samtliga handlingar finns tillgängliga från 28 februari på golf.se.