Svenska Golfförbundet (SGF) erbjuder medlemskap i två steg. Första steget är ett provmedlemskap under två år.

Provmedlemskapet kallas M2 och innebär tidsbegränsade rättigheter och skyldigheter. När minst två år har passerat kan golfklubben övergå till ett tillsvidaremedlemskap. Det kallas M1 och innebär icke tidsbegränsade rättigheter och skyldigheter.

Enbart golfklubbar som uppfyller Riksidrottsförbundets, SGF:s och golfdistriktförbundets demokratiska, etiska, idrottsliga värderingar och stadgar, samt utformar verksamheten i enlighet med idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund, kan erhålla medlemskap.

Det är golfklubbens ansvar att noggrant ta del av och följa regler och krav på handlingar som gäller för ansökan om medlemskap i SGF. 

Årsavgifter

Alla anslutna golfklubbar betalar årligen en medlemsavgift och en GIT-avgift, baserat på antalet registrerade aktiva medlemmar. Golfklubbarnas medlemsavgift beslutas årligen på förbundsmötet. GIT-avgiften beslutas årligen av förbundsstyrelsen.

Årsavgifter 2024

Mer om betalmodellen för årsavgifter ➤

 1. Starta ny golfklubb – det här gäller
 2. En golfklubb är en ideell förening. Har du minst 50 registrerade medlemmar kan föreningen bli invald i Svenska Golfförbundet.

  Så bildas en golfklubb

  Namnregler för golfklubb

  Mallstadgar för golfklubb

  Lästips

  ”Idrottens Föreningsrätt”, av Krister Malmsten. Finns på de vanligaste ställen där du kan köpa böcker. 

  Golfens utbildningsmaterial, finns på golfbokhandeln.se.

  RF:s dokument ”Att bilda en idrottsförening” 

 3. Steg 1: ansökan om provmedlemskap (M2)
 4. Handläggningsprocess

  1. Digital medlemsansökan (se nedan) skickas till Riksidrottsförbundet (RF)
  2. Ansökningshandlingar (se nedan) skickas till SGF
  3. Beslutsrekommendation från GDF (se nedan)
  4. SGF fattar beslut om tvåårigt provmedlemskap ska beviljas
  5. När SGF har beviljat medlemskap godkänns den digitala ansökan och klubben blir också medlem i RF

  Ansökningshandlingar

  1. Klubben gör en digital medlemsansökan hos RF.

  Dessutom ska klubben skicka in ansökningshandlingar enligt punkterna 2–9 till SGF (via post eller e-post):

  2. Protokoll från bildande av föreningen
  3. Beskrivning av klubben
  4. Medlemsförteckning (minst 50 medlemmar)
  5. Verksamhetsplan/verksamhetsinriktning (se mallförslag nedan)
  6. Svar på frågeformulär vid ansökan om medlemskap
  7. Stadgar för golfklubben (se mallförslag nedan)
  8. Lagfartshandlingar om ansökande klubb förfogar över egen banvärderad golfbana
  9. Avtal om nyttjanderätt till banvärderad golfbana i klubbens geografiska närhet (med obligatoriskt innehåll enligt mall nedan)

  Bestämmelser och mallar

  Definition av golfbana

  Mallstadgar för golfklubb

  Mall för verksamhetsplan för golfklubb

  ► Mall för nyttjanderättsavtal till golfanläggning

  Golfens IT-system och behandling av personuppgifter

  SGF:s introduktionskort – policy

  Förbundstävlingar – arrangemang

  ► Handicapansvar

  ► Grönt Kort – riktlinjer nybörjarutbildning

  Överklagande av beslut

  Om ansökande GK inte är nöjd med SGF:s beslut beträffande ansökan om inval, kan beslutet överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) som är Sveriges högsta beslutande idrottsorgan (15 kap RF:s stadgar).

  Beslutsrekommendation från GDF

  Till stöd i medlemskapsprocessen har SGF golfdistriktsförbunden (GDF). GDF har en stadgeenlig uppgift att ge SGF:s förbundsstyrelse en beslutsrekommendation innan beslut fattas om fortsatt M2-provmedlemskap eller övergång till M1-medlemskap.

  GDF:s roll i processen för medlemskap

  Yttrande från GDF (mall)

 5. Steg 2: ansökan om tillsvidaremedlemskap (M1)
 6. Efter minst två års provmedlemskap kan en övergång till tillsvidaremedlemskap, M1, ske. För en övergång krävs tillgång till egen banvärderad bana eller minst ett femårigt nyttjanderättsavtal med annan banvärderad bana, samt att kraven i övrigt uppfylls för medlemskap med avseende på bland annat utbildning och idrottslig verksamhet.

  Om inte tillsvidaremedlemskap beviljas kan förlängning av provmedlemskap ske till det årsskifte som inträffar närmast efter att ytterligare ett år har passerat.

  Handläggningsprocess

  1. Före utgången av provmedlemskapet ansöker golfklubben om förlängning
  2. Beslutsrekommendation från GDF (se nedan)
  3. SGF fattar beslut om:
  – tillsvidaremedlemskap M1 
  – förlängning av provmedlemskap M2 
  – medlemskap ska upphöra

  Ansökningshandlingar

  För ansökan om tillsvidaremedlemskap ska klubben skicka in ansökningshandlingar enligt punkterna 1–6 till SGF (via post eller e-post):

  1. Beskrivning av hur den idrottsliga verksamheten har bedrivits och utvecklats under perioden för provmedlemskapet, samt klubbens medlemsantal och rekryteringsstrategi
  2. Senaste årsredovisning
  3. Senaste verksamhetsplan/verksamhetsinriktning (se mallförslag nedan)
  4. Utbildningsplaner för anställda och ideella ledare
  5. Lagfartshandlingar. om ansökande klubb äger marken som golfbanan är belägen på 
  6. Minst femårigt nyttjanderättsavtal till banvärderad golfbana (i klubbens geografiska närhet) som ägs/drivs av annan än golfklubben (obligatoriskt innehåll enligt mall nedan)

  Bestämmelser och mallar

  Definition av golfbana

  Mallstadgar för golfklubb

  Mall för verksamhetsplan för golfklubb

  ► Mall för nyttjanderättsavtal till golfanläggning

  Golfens IT-system och behandling av personuppgifter

  SGF:s introduktionskort – policy

  Förbundstävlingar – arrangemang

  ► Grönt Kort – riktlinjer nybörjarutbildning

  ► Handicapansvar

  Beslutsrekommendation från GDF

  Till stöd i medlemskapsprocessen har SGF golfdistriktsförbunden (GDF). GDF har en stadgeenlig uppgift att ge SGF:s förbundsstyrelse en beslutsrekommendation innan beslut fattas om fortsatt M2-provmedlemskap eller övergång till M1-medlemskap.

  GDF:s roll i prövning av medlemskap

  Yttrande från GDF (mall)

 7. Rättigheter som medlem
 8. – deltagande i SGF:s och GDF:s beslutade verksamhet, förslags- och rösträtt vid SGF:s förbundsmöte och vid berört GDF-möte

  – tillgång till Golfens IT-system (GIT) i sin helhet

  – att Golf-ID och övriga förmåner och rättigheter tillhandahålls enskilda medlemmar

  – att för golfspelet nyttja och tillämpa vid varje tidpunkt gällande bestämmelser för regel- och handicapsystemet

  – godkännande av bana enligt det internationella banvärderingssystemet slope

  – deltagande i av SGF, RF och GDF arrangerade utbildningar

  – användande av SGF:s material för nybörjarutbildning och varumärket Grönt Kort

  – deltagande i av SGF och/eller GDF arrangerade eller sanktionerade mästerskap, förbunds- och distriktstävlingar

  – media och informationsmaterial, bland annat tidningen Golfa!, enligt principen ett nummer per hushåll, Golfguiden (digital version), golf.se, nyhetsbrev, ordförandebrev samt GDF-material

  – Riksidrottsförbundets (RF) grundförsäkring för idrottsföreningar

  – SGF:s medlemsförsäkring vilken omfattar olycksfalls-, dödsfalls- och ansvarsförsäkring

  – användande av SGF:s varumärken

  – deltagande i erfarenhetsutbyte mellan medlemsklubbar och associationer genom introduktionskort

  – avgiftsfria behovsanpassade bankonsulentbesök

  –avgiftsfri rådgivning rörande golfverksamhet från SGF:s kansli

 9. Skyldigheter som medlem
 10. – minst 50 medlemmar

  – bedriva och erbjuda medlemmar golf som idrottslig verksamhet

  – tillämpa vid varje tidpunkt gällande och av SGF fastställda regelsystem för golfspel samt SGF:s övriga bestämmelser och riktlinjer för golfspel

  – tillämpa SGF:s vid varje tidpunkt gällande handicap- och banvärderingssystem

  – följa Mallstadgar för Golfklubb (ladda ner dem här)

  – ansluta till och använda GIT:s medlemsregister samt i GIT registrera klubbens officiella post- och e-postadresser samt befattningshavare och förtroendevalda

  – förfoga över bana enligt av SGF särskilt upprättad definition av golfbana

  – följa SGF:s utfärdade policy och bestämmelser angående introduktionskort och utmärkelser 

  – upplåta egen eller anvisad bana till förbunds- och distriktstävlingar i enlighet med SGF:s utfärdade bestämmelser

  – följa obligatoriska bestämmelser avseende innehåll i nyttjanderättsavtal mellan klubb och anläggningsägare som;
  a) specificerad nyttjanderätt till golfbana, byggnader för klubbens idrottsliga verksamhet med mera
  b) bestämmelser avseende fördelning och mottagande av förbunds- och distriktstävlingar
  c) bestämmelser avseende SGF:s introduktionskort
  d) att klubben förfogar över medlemsavgifter för att betala stadgade avgifter beslutade vid SGF:s förbundsmöte respektive GDF:s årsmöte.

  – följa bestämmelserna i det gemensamt beslutade regelverket för Grönt Kort

  – ansvara för och årligen göra en översyn av medlemmarnas handicap i enlighet med reglerna för världshandicapsystemet

  – genom utbildning främja god kunskap om innebörden av att leda en golfverksamhet, för såväl anställda som ideella och spelare.

  – inneha ett av Skatteverket utfärdat organisationsnummer

  – följa SGF:s beslut om informationsplikt, bland annat genom att årligen skicka in elektronisk kopia av verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning samt protokoll från ordinarie och extra årsmöte.