Svenska Golfförbundet (SGF) erbjuder medlemskap i två steg. Första steget är ett provmedlemskap under två år

Provmedlemskapet kallas M2 och innebär tidsbegränsade rättigheter och skyldigheter. När minst två år har passerat kan golfklubben övergå till ett tillsvidaremedlemskap. Tillsvidaremedlemskapet kallas M1 och innebär icke tidsbegränsade rättigheter och skyldigheter.

Enbart golfklubb som uppfyller Riksidrottsförbundets, SGF:s och golfdistriktförbundets demokratiska, etiska, idrottsliga värderingar och stadgar samt utformar verksamheten i enlighet med idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund kan erhålla medlemskap. Det är golfklubbens ansvar att noggrant ta del av och följa regler och krav på handlingar som gäller för ansökan om medlemskap i SGF. 

Årsavgifter medlemskap 2019

 1. Rättigheter som medlem
 2. – deltagande i SGF:s och GDF:s beslutade verksamhet,förslags- och rösträtt vid SGF:s förbundsmöte och vid berört GDF-möte

  – tillgång till Golfens IT-system(GIT) i sin helhet

  – att Golf-ID och övriga förmåner och rättigheter tillhandahålls enskilda medlemmar

  – att för golfspelet nyttja och tillämpa vid varje tidpunkt gällande bestämmelser för regel- och handicapsystemet

  – godkännande av bana enligt det internationella banvärderingssystemet slope

  – deltagande i av SGF, RF och GDF arrangerade utbildningar

  – användande av SGF:s material för nybörjarutbildning och varumärket Grönt Kort

  – deltagande i av SGF och/eller GDF arrangerade eller sanktionerade mästerskap,förbunds- och distriktstävlingar

  – media och informationsmaterial, bland annat tidningen Svensk Golf, enligt principen ett nummer per hushåll, Golfguiden (digital version), golf.se, nyhetsbrev, ordförandebrev samt GDF-material

  – Riksidrottsförbundets (RF)grundförsäkring för idrottsföreningar

  – SGF:s medlemsförsäkring vilken omfattar olycksfalls-, dödsfalls- och ansvarsförsäkring

  – användande av SGF:s varumärken

  – deltagande i erfarenhetsutbyte mellan medlemsklubbar och associationer genom introduktionskort

  – avgiftsfria behovsanpassade bankonsulentbesök

  –avgiftsfri rådgivning rörande golfverksamhet från SGF:s kansli

 3. Skyldigheter som medlem
 4. – minst 50 medlemmar

  – bedriva och erbjuda medlemmar golf som idrottslig verksamhet

  – tillämpa vid varje tidpunkt gällande och av SGF fastställda regelsystem för golfspel samt SGF:s övriga bestämmelser och riktlinjer för golfspel

  – tillämpa SGF:s vid varje tidpunkt gällande handicap- och banvärderingssystem

  – följa Mallstadgar för Golfklubb

  – ansluta till och använda GIT:s medlemsregister samt i GIT registrera klubbens officiella post- och e-postadresser samt befattningshavare och förtroendevalda

  – förfoga över bana enligt av SGF särskilt upprättad definition av golfbana

  – medverka i erfarenhetsutbyte i enlighet med SGF:s utfärdade bestämmelser angående introduktionskort

  – upplåta egen eller anvisad bana till förbunds- och distriktstävlingar i enlighet med SGF:s utfärdade bestämmelser

  – följa obligatoriska bestämmelser avseende innehåll i nyttjanderättsavtal mellan klubb och anläggningsägare som;
  a) specificerad nyttjanderätt till golfbana, byggnader för klubbens idrottsliga verksamhet med mera
  b) bestämmelser avseende fördelning och mottagande av förbunds- och distriktstävlingar
  c) bestämmelser avseende SGF:s introduktionskort
  d) att klubben förfogar över medlemsavgifter för att betala stadgade avgifter beslutade vid SGF:s förbundsmöte respektive GDF:s årsmöte.

  – genomföra handicaprevidering i enlighet med direktiv i Spel- och Tävlingshandboken med handicapregler, kapitel 4 och 5

  – följa bestämmelserna i det fall att SGF:s material för nybörjarutbildning och varumärket Grönt Kort används

  – tillhandahålla utbildning av förtroendevalda och spelare i enlighet med SGF:s utbildningsplaner - i egen regi eller genom samarbetsavtal

  – inneha ett av Skatteverket utfärdat organisationsnummer

  – följa SGF:s beslut om informationsplikt, bland annat genom att årligen skicka in elektronisk kopia av verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning samt protokoll från ordinarie och extra årsmöte.

 5. Bestämmelser och mallar
 6. Ansökan om medlemskap
 7. Steg 1 – 

  Ansökningshandlingar – provmedlemskap M2

  1. Klubben ska göra en digital medlemsansökan hos RF.

  Dessutom ska följande handlingar skickas till SGF:

  2. Protokoll från bildande av föreningen

  3 Beskrivning av klubben

  4. Medlemsförteckning (minst 50 medlemmar)

  5. GK:s verksamhetsplan/verksamhetsinriktning förslag till mall

  6. Frågeformulär vid ansökan om medlemskap

  7. Mallstadgar för golfklubb

  8. Lagfartshandlingar om ansökande klubb förfogar över egen banvärderad golfbana

  9. Avtal om nyttjanderätt till banvärderad golfbana i klubbens geografiska närhet (med obligatoriskt innehåll)

  Handläggning

  1. Digital medlemsansökan skickas till RF.

  2. Ansökningshandlingar skickas till SGF (e-post eller postledes).

  3. Yttrande från GDF – enligt GDF:s roll i processen för medlemskap.

  4. SGF fattar beslut om tvåårigt provmedlemskap ska beviljas.

  5. När SGF har beviljat medlemskap godkänns den digitala ansökan och klubben blir också medlem i RF.

  Överklagande av beslut

  Om ansökande GK inte är nöjd med SGF:s beslut beträffande ansökan om inval, kan beslutet överklagas till Riksidrottsförbundets Riksidrottsnämnd (RIN) som är högsta beslutande idrottsorgan (15 kap RF:s stadgar).

  Steg 2 – ansök om tillsvidaremedlemskap

  Efter minst två års provmedlemskap kan en övergång till tillsvidaremedlemskap M1 ske. För en övergång krävs tillgång till egen banvärderad bana eller minst ett femårigt nyttjanderättsavtal med annan banvärderad bana samt att kraven i övrigt uppfylls för medlemskap med avseende på bland annat utbildning och idrottslig verksamhet. Om inte tillsvidaremedlemskap beviljas kan förlängning av provmedlemskap ske till det årsskifte som inträffar närmast efter att ytterligare ett år har passerat.

  Punkterna 1-6 ska skickas in till Svenska Golfförbundet (post eller e-post)

  1. Beskrivning av hur den idrottsliga verksamheten har bedrivits och utvecklats under perioden för provmedlemskapet samt klubbens medlemsantal och rekryteringsstrategi.

  2. Senaste årsredovisning

  3. Senaste verksamhetsplan/verksamhetsinriktning

  4. Utbildningsplaner för anställda och ideella ledare

  5. Lagfartshandlingar om ansökande klubb äger marken som golfbanan är belägen på 

  6. Minst 5-årigt nyttjanderättsavtal till banvärderad golfbana som ägs/drivs av annan än golfklubben (i klubbens geografiska närhet)

  Beslutsrekommendation från GDF

  Till stöd i medlemskapsprocessen har SGF golfdistriktsförbunden (GDF). GDF har en stadgeenlig uppgift att ge SGF:s Förbundsstyrelse en beslutsrekommendation innan beslut fattas om fortsatt M2-provmedlemskap eller övergång till M1-medlemskap.

  GDF:s roll i prövning av medlemskap

  Beslutsrekommendation från GDF (mall)

  Handläggning

  1. Före utgången av provmedlemskapet ansöker golfklubben om förlängning

  2. Beslutsrekommendation från GDF 

  3. SGF fattar beslut:

  - tillsvidaremedlemskap M1 
  - förlängning provmedlemskap M2 
  - medlemskap ska upphöra

 8. Starta ny golfklubb – det här gäller
 9. En golfklubb är en ideell förening. Har du minst 50 registrerade medlemmar kan föreningen bli invlad i Svenska Golfförbundet.

  Så bildas en golfklubb

  Mallstadgar för golfklubb

  Namnregler för golfklubb

  Lästips

  ”Idrottens Föreningsrätt”, av Krister Malmsten. Boken tillsammans med en hel del annat utbildningsmaterial finns på golfbokhandeln.se.

  RF:s dokument ”Att bilda en idrottsförening”