Golfklubbens handicapkommitté ansvarar för medlemmarnas handicap, svarar på medlemsfrågor och kan göra kommittéjusteringar uppåt eller nedåt.

Nyheter 2024

Den 1 januari 2024 reviderades handicapreglerna för första gången sedan världshandicapen infördes år 2020. En av ändringarna berör särskilt dig som handicapansvarig, nämligen en utökad vägledning för handicapkommittéer och en mer detaljerad handicaprapport i GIT.

Den nya rapporten kommer att förenkla den årliga översynen över dina medlemmars handicap. Målet är att rapporten ska finnas tillgänglig i GIT vid årsskiftet 2024/2025.

Nyfiken på de övriga nyheterna? Läs mer på handicapsidan för spelare

Klubbens handicapkommitté är en mycket viktig instans i världshandicapsystemet. Kommittén ansvarar löpande för medlemmarnas handicap och svarar på deras frågor. Vid behov kan kommittén göra justeringar på golfspelare, uppåt eller nedåt.

Kommitténs arbete utgår från de handicaprapporter och funktioner som finns i nya GIT och ska göras i enlighet med handicapregelboken.

Läs mer om kommitténs ansvar och hur ni gör under respektive flik nedan!

Årlig översyn av handicap

 • Årlig översyn av medlemmarnas handicap

  Det står i handicapregelboken att klubben ska göra en årlig revision av medlemmarnas handicap. Det sker ingen automatisk revision utan man kan se det mer som en översyn.

  SGF:s regelkommitté skickar med följande råd:

  • Om en spelare registrerat sina handicapronder på ett korrekt sätt finns det ingen anledning att justera spelarens handicap i det nya världshandicapsystemet.

  • Därför bör handicapkommittén vara restriktiv med manuella justeringar såvida inte spelaren kan peka på särskilda skäl (läs mer under fliken manuell handicapjustering).

  Rapporter i GIT

  SGF har hittills tagit fram två rapporter som kan laddas ner i nya GIT, för att hjälpa handicapkommittén med den årliga översynen:

  Årlig handicaprapport WHS

  Skärmdump från GIT Online över var klubbens handicapkommitté kan ladda ner årlig handicaprapport och handicaphistorik per person.

  Den första rapporten heter ”Årlig handicaprapport WHS”. Här listas klubbens alla medlemmar som har handicap med en rad per person.

  I rapporten framgår spelarnas exakta handicap den 1 mars samt exakt handicap den 31 dec det valda året. Det framgår också hur många ronder spelaren bokat i Min Golf/GIT* och hur många av dessa som handicapregistrerats. 

  Du hittar rapporten under fliken "Rapporter" i GIT. Klicka på "Exportera" för att ladda ner.

  * Bollränneronder samt ronder bokade i eventuella andra system syns inte här.

  Handicaphistorik per person WHS

  Den andra rapporten heter ”Handicaphistorik per person WHS” och är utformad enligt bilaga B i handicapregelboken. Det är en rapport som är en sammanställning per spelare med alla fakta från denna spelares registrerade handicapronder under året. 

  Denna rapport hittar du under Register > Person > HCP på respektive spelare i GIT. Klicka på "Exportera" för att ladda ner spelarens handicaphistorik.

  En ny rapport kommer 2024/2025

  Som en del av uppdateringarna av handicapregelboken 2024 kommer det ytterligare en rapport till årsskiftet 2024/2025. Den har ett utökat statistiskt rapportstöd som ger bättre vägledning till den årliga översynen. Vi återkommer senare till hur du hittar denna rapport i GIT och hur du kan använda den.

  Så gör handicapkommittén rent praktiskt

  Förslagsvis tittar ni i handicapkommittén först på ”Årlig handicaprapport WHS”. Vill ni därefter analysera en speciell spelares handicaphistorik går man vidare till just den spelarens ”Handicaphistorik per person WHS”.

  Anledning till en djupare analys på en spelare kan exempelvis vara vid följande mönster:

  • Spelaren placerar sig ofta bra i tävlingar. Parallellt med detta handicapregistrerar spelaren många sällskapsronder med oftast dåliga handicapresultat.

  • Spelaren dominerar i lag- och partävlingar, men spelar aldrig individuella tävlingar eller registrerar handicapronder.

  • Spelaren bokar många ronder, men handicapregistrerar nästan aldrig dessa ronder, eller registrerar bara när det är ett dåligt alternativt bra handicapresultat.

  Generellt bör medlemmarna uppmanas att registrera så många handicapronder som möjligt för att på så sätt få en mer korrekt handicap.

Manuell handicapjustering

 • Manuell handicapjustering

  Enligt handicapreglerna har ni på klubben rätt att justera era medlemmars exakta handicap med hänsyn till allmän spelstandard. Här kan du läsa allt om manuell HCP-justering.

  Det är ni i handicapkommittén som beslutar om eventuella manuella justeringar av en spelares exakta handicap. Själva justeringen görs i handicapsektionen i nya GIT.

  Funktionen ska generellt användas mycket restriktivt och endast när det är motiverat. Nedan följer övergripande information och några generella råd.

 • När kan manuell justering göras och när ska det inte göras?

  Enligt Regel 7 i Handicapregler har en golfklubb rätt att justera sin medlems exakta handicap med hänsyn till allmän spelstandard.

  De första två åren med WHS har en del svenska golfklubbar dock använt detta alldeles för mycket. Vissa klubbar har varit mycket restriktiva och skött det föredömligt, medan andra gjort justeringar i för stor omfattning och när det egentligen inte varit motiverat.

  Därför vill vi poängtera följande:

 • Exempel där manuell handicapjustering kan användas:

  • ✓ När en kronisk fysisk funktionsnedsättning har gjort att spelarens allmänna spelstandard försämrats rejält.

  • ✓ När en spelare nästan inte registrerar några sällskapsronder, och tävlingsresultat speciellt i par- och lagtävlingar visar att spelaren har en bättre allmän spelstandard än den exakta handicapen visar.

  • ✓ När en spelare bara registrerar bra handicapronder och många 9-hålsronder på hemmabanan i syfte att ha en låg exakt handicap för att komma med i scratchtävlingar.

  Exempel där manuell handicapjustering INTE ska användas:

  • ✗ När en spelare hävdar till klubben att spelaren varit ur form en längre tid och därför måste höjas några steg.

  • ✗ När en spelare har varit borta från golfen några år och hävdar att han/hon direkt måste få en höjd exakt handicap.

  • ✗ När en spelare har en tillfällig skada som kommer läka, men hävdar att han/hon måste få en höjd exakt handicap tills skadan läkt.

  I ovanstående fall ska spelaren få beskedet att det är bara att ”spela på och registrera ronder”. Då kommer handicapsystemet se till att den exakta handicapen går uppåt eller nedåt i den takt den ska.

 • Ytterligare tips och råd

  Nedan hittar du fler tips kring manuella justeringar och hur du kan hantera vissa situationer:

  1. Hur hanterar klubben nya utländska medlemmar som har en exakt handicap i hemlandet men ska nu bli medlemmar i Sverige?
  2. Det bästa är att spelaren tar sina senaste 20 registrerade ronder från sitt tidigare land och registrerar dessa igen i Min Golf i rätt tidsordning.

   Om spelaren fortsätter att vara medlem även i sitt tidigare land, det vill säga är med i klubbar i två eller fler länder, ska de registrera ronderna både i Min Golf och i övriga länders handicapsystem.

   Läs mer i Frågor & svar på golf.se

  3. Hur hanterar klubben nygamla medlemmar som hade en handicap tidigare men måste läggas upp på nytt?
  4. Använd det som står i Handicapregler tolkning 5.2/1. Även om det står i tolkningen att det kan behövas en manuell justering, tycker vi inte att det behövs. Det är bara för spelaren att ”spela på” och registrera handicapronder.

  5. Hur hanterar klubben en medlem som fått fel handicap när de gjort klart Grönt Kort?
  6. Om det bara är ett litet fel (bara några enheter), är det bara för spelaren att spela på och registrera sina ronder i Min Golf. Den exakta handicapen kommer snart bli den rätta.

   Är det ett stort fel (många enheter) måste spelprovsronden annulleras och registreras igen korrekt. SGF:s klubbsupport måste hjälpa till med den annulleringen.

Vanliga frågor

Svar på några av de vanliga frågorna gällande handicap som SGF får från klubbar. Klicka på respektive fråga för att läsa regelkommitténs rekommendationer.

 1. Kan handicapkommittén höja över cap-gränsen?
 2. Ja, om en justering görs på allmän spelstandard finns det ingen gräns, annat än handicapkommitténs kloka bedömning. Ett exempel kan vara en justering av medicinska skäl.

 3. Hur gör klubbar som har en tourspelare som medlem?
 4. I grunden ska precis alla spelare sköta sin handicap i Min Golf, men SGF och klubbarna får ha förståelse för att spelare på världstourer som PGA, LPGA, DPWT och LET varken har tid eller intresse av handicap.

  Skulle någon av dessa spelare vid något tillfälle spela en vanlig handicaptävling får hemmaklubben bedöma en handicap med hänsyn till allmän spelstandard och registrera den handicapen på spelaren i GIT.

 5. Hur reduceras plushandicappares spelhandicap vid tävling?
 6. Hur man tacklar plushandicappare när det gäller reducering av handicap vid tävling är något som förbryllat oss i alla år. Man kanske kan säga att så bra golfspelare egentligen inte ska spela handicaptävlingar, utan proffstävlingar och andra scratchtävlingar.

  När det i en spelform säger att spelhandicapen ska reduceras är skälet följande:

  ● Man har gjort bedömningen att spelformen gynnar höghandicapparens spel i förhållande till låghandicapparens. Spelformen bedöms vara mer "förlåtande" på något sätt.

  ● När respektive spelares spelhandicap reduceras, ska därför också skillnaden i spelhandicap mellan spelare reduceras.

  Ett exempel:

  ● Tävlingsbestämmelserna säger att spelhandicapen ska reduceras till ¾-delar

  ● Spelaren med spelhandicap +4 får efter reduktion +3

  ● Spelaren med spelhandicap -20 får efter reduktion -15

  Skillnaden mellan spelarnas fulla spelhandicap är 24, men efter reduktionen blir skillnaden 18. Alltså, samtidigt som varje spelhandicap reducerats till ¾-delar har även skillnaden reducerats till ¾-delar.

  Det kan tyckas märkligt att plushandicappare får en högre spelhandicap, men tänk då på exemplet ovan. Hur konstigt det än kan låta, är det alltså rätt.

  Reducering vid spelformer som foursome, fyrboll och greensome:

  I spelformer där spelarens spelhandicap ska reduceras, exempelvis foursome, fyrboll och greensome, reduceras även plushandicap. Även här är skälet att relationen till medtävlarna ska behållas. Se exempel i Spel- och tävlingshandboken kapitel 11.2.6.

 7. Hur kan tävlingsledningen kontrollera ett eventuellt krav på minimiantal ronder?
 8. Det syns inte i GIT Tävling utan framgår bara av spelarens scoredokumentation. Vid behov kan tävlingsledningen uppmana spelare att uppvisa sin scoredokumentation som ligger på handicapsidan i Min Golf under fliken Ronder.

 9. Kan tävlingsledningen kräva ett minimiantal handicapronder?
 10. Ja, tävlingsledningen kan i sina tävlingsvillkor bestämma att spelare måste ha ett minimiantal handicapronder i sin scoredokumentation.

  Det tidigare begreppet ”tävlingshandicap” finns dock inte i världshandicapsystemet.

 11. Är treklubbstävlingar handicapgrundande?
 12. Tävlingar med begränsning av antal klubbor, exempelvis treklubbstävlingar, spelas visserligen enligt golfreglerna (d v s med 14 klubbor eller färre), men spelaren är starkt begränsad av tävlingsvillkoren som sätter gränsen vid tre klubbor.

  Därför rekommenderar vi klubbens handicapkommitté att ronder från treklubbstävlingar inte ska anses som handicapronder.

För mer information kontakta

Porträttbild på Claes.