Här är information om aktuella avgifter, betalmodell och fakturadatum för klubbarnas årliga medlems- och GIT-avgift.

Enligt SGF:s stadgar ska alla anslutna golfklubbar och golfbolag (A1) årligen betala en medlemsavgift samt en avgift för Golfens IT-system baserat på antalet registrerade aktiva medlemmar/golfspelare.

Golfbolag med A2-avtal betalar istället en fast årlig avgift (mer om A2-avgifter här).

Aktuella årsavgifter

 • Aktuella årsavgifter

  Golfklubbarnas medlemsavgift beslutas årligen på förbundsmötet. För golfbolag (A1) gäller fastställd medlemsavgift plus 20 kronor per person. GIT-avgiften beslutas årligen av förbundsstyrelsen.

  Avgifter 2024:

  • Medlemsavgift golfklubb: 182 kr per aktiv senior 22 år och äldre, 89 kr per aktiv junior 13–21 år och 0 kr per aktiv junior upp till 12 år. Läs mer.

  • SGF-avgift golfbolag: 202 kr per aktiv senior 22 år och äldre, 109 kr per aktiv junior 13–21 år och 0 kr per aktiv junior upp till 12 år. Läs mer

  • GIT-avgift (samtliga): 66,25 kr inkl moms per aktiv medlem från 13 år och uppåt.

  Not: När vi hädanefter skriver ”klubb” omfattar det både golfklubbar och golfbolag.

Betalmodell

 • Betalmodell inklusive faktura- och förfallodatum

  Medlemsavgiften och GIT-avgiften skickas i tre fakturaomgångar per år. Avgifterna faktureras separat så klubben får två fakturor per fakturaomgång, men utskicksdatum och betalmodell är desamma.

  1. Den första fakturaomgången skickas ut senast 1 april och baseras på 50 % av antalet aktiva medlemmar den 15 mars. Förfallodag: 30 april.

  2. Den andra fakturaomgången skickas ut senast 3 juli och baseras på 80 % av antalet aktiva medlemmar 1 juli. Förfallodag: 31 juli.

  3. Den tredje och avslutande fakturaomgången skickas ut i början av oktober. Det är en slutreglering baserat på det högsta antalet aktiva medlemmar vid tre mätningar under perioden 1 juli–15 september. På slutfakturan görs avdrag för vad klubben betalat vid de två tidigare faktureringsomgångarna. Förfallodag: 31 oktober.

  Not: Ordet  ”klubb” omfattar här både golfklubbar och golfbolag.

Anstånd/avbetalning

 • Möjlighet till anstånd/avbetalning

  Klubbar kan ansöka om anstånd/avbetalning av respektive faktura och fakturomgång i upp till 30 dagar räknat från fakturans förfallodag.

  • Med avbetalning menas att klubben betalar exempelvis 50 % på huvudförfallodagen och resterande 50 % en månad senare.

  • Ansökan ska göras skriftligen till förbundsstyrelsen. Till ansökan ska bifogas en beskrivning av skälen till att anstånd eller avbetalning begärs.

  Om anstånd eller avbetalning beviljas läggs en fast avgift om 2 % på den del av fakturabeloppet som inte reglerats på huvudförfallodagen.

  Not: Ordet  ”klubb” omfattar här både golfklubbar och golfbolag.

Om betalningar uteblir

Om en klubb inte beviljats anstånd eller avbetalning och inte reglerat hela eller delar av aktuell fakturomgång trots påminnelse träder följande regler stadgarna 3 kap 9 § i kraft:

 1. Förseningsavgift. En klubb som inte senast i samband med påminnelsefaktura reglerat den aktuella fakturaskulden, påförs en förseningsavgift med 4 % på fakturabeloppet.

 2. Avstängning av GIT. Tillgången till GIT och Min Golf stängs av om betalning inte skett senast 15 dagar efter den aktuella förfallodagen för respektive fakturaomgång.

Motsvarande princip gäller för klubb som beviljats men inte följt erhållet anstånd eller avbetalningsplan.

Bakgrund

Den aktuella betalmodellen beslutades vid förbundsmötet i april 2021. Detta efter att stämman bifallit en proposition om att permanenta vissa av de tillfälliga justeringar som gjordes våren 2020, för att avlasta klubbarnas ansträngda ekonomi och likviditet under inledningen av coronapandemin.

Förändringarna i korthet:

➤ Den andra faktureringsomgången flyttades från 15 maj till 1 juli, med sista betalningsdag 31 juli istället för 30 juni.

➤ Medlemsunderlaget för den andra faktureringsomgången beräknas den 1 juli istället för 15 juli. Antalet speglar då bättre klubbens slutliga medlemssiffra den 15 september.

➤ En klubb kan medges anstånd/avbetalning mot en fast avgift på fakturabeloppet.

Detta harmoniserar bättre med klubbarnas intäktsströmmar, utan att för den skull äventyra förbundets ekonomiska situation. Stadgarna uppdaterades i enlighet med propositionen och den nya betalmodellen trädde ikraft från och med 2021.

Läs propositionen

Läs stadgarna (3 kap 9 §)

Vid frågor om årsavgifter eller fakturor, kontakta:

Bild på personen saknas.
Thomas.