Ett aktiebolag som bedriver golf som idrottslig verksamhet i enlighet med idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund kan ansluta golfbolaget till Svenska Golfförbundet (SGF) genom associering. SGF erbjuder två former av associering.

Associering A1

 • Associering A1

  Ett golfbolag med A1-associering ska kunna erbjuda anslutna golfspelare möjlighet att spela på en egen eller arrenderad golfbana. Golfbolaget ska alltså ha en fast ”hemmaplan” som de kan disponera för sina spelares golfverksamhet och tävlingsarrangemang.

  I de fall golfbanan arrenderas ska avtalet vid ansökningstillfället vara minst 5 år. Golfbanan ska uppfylla kraven för banvärdering enligt det internationella slopesystemet.

  Associeringen till Svenska Golfförbundet innebär vissa begränsningar i golfbolagets rättigheter. Golfbolaget är inte medlem i SGF, och saknar således rösträtt, och tillhör därigenom inte Riksidrottsförbundet (RF).

  Av det följer också att golfbolagets spelare inte kan ta emot RF:s individuella mästerskapstecken. Golfbolaget kan heller inte ta emot RF:s anläggningsbidrag, lokalt aktivitetsstöd för ungdomsverksamheten eller motta eventuella andra förmåner som riktar sig till enbart medlemsförening.

  Golfspelaren som tillhör en association är inte medlem, men har medlemsliknande förmåner i form av Min Golf, Golf-ID, tidningen Golfa! med mera. Associationens rättigheter och skyldigheter regleras i tvååriga A1-avtal med SGF.

  Läs mer om A1-associering under respektive rubrik nedan:

  1. Årsavgifter för A1
  2. Det ekonomiska bortfall som SGF drabbas av i fördelningen av RF-bidrag, då verksamheten inte drivs i föreningsform, kompenseras med 20 kronor i extra debitering per ansluten spelare, på den medlemsavgift till SGF som golfklubbar betalar per aktiv senior och junior.

   Årsavgifter 2024 A1

   Mer om betalmodellen för årsavgifter ➤

  3. Rättigheter för A1
  4. – erhålla inbjudan/kallelse att närvara vid Svenska Golfförbundets (SGF) och golfdistriktförbundets (GDF) beslutande verksamhet (dock utan förslags- och rösträtt)

   – tillgång till Golfens IT-system (GIT) i sin helhet

   Golf-ID och övriga förmåner och rättigheter tillhandahålls enskilda spelare

   – att för golfspelet nyttja och tillämpa vid varje tidpunkt gällande bestämmelser för regel- och handicapsystemet

   – godkännande av bana enligt det internationella banvärderingssystemet slope

   – deltagande i av SGF, GDF och RF arrangerade utbildningar

   – användande av SGF:s material för nybörjarutbildning och varumärket Grönt Kort

   – deltagande i av SGF och/eller GDF arrangerade eller sanktionerade mästerskap, förbunds- och distriktstävlingar, med vissa inskränkningar

   – media och informationsmaterial, bland annat tidningen Golfa!, enligt principen ett nummer per hushåll, Golfguiden (digital version), golf.se, nyhetsbrev, ordförandebrev samt GDF-material

   SGF:s medlemsförsäkring vilken omfattar olycksfalls-, dödsfalls- och ansvarsförsäkring

   – användande av SGF:s varumärken

   – deltagande i erfarenhetsutbyte mellan medlemsklubbar och associationer genom introduktionskort

   – avgiftsfria behovsanpassade bankonsulentbesök

   – avgiftsfri rådgivning rörande golfverksamhet från SGF:s kansli och berört GDF

  5. Skyldigheter för A1
  6. – bedriva och erbjuda medlemmar golf som idrottslig verksamhet

   – tillämpa vid varje tidpunkt gällande och av SGF fastställda regelsystemet för golfspel samt SGF:s övriga bestämmelser och riktlinjer för golfspel

   – förfoga över bana enligt av SGF särskilt upprättad definition av golfbana

   – tillämpa SGF:s vid varje tidpunkt gällande handicap- och banvärderingssystem

   – ansluta till och använda Golfens IT-systems (GIT) medlemsregister

   – förfoga över nyttjanderätt till golfbana, byggnader för idrottslig verksamhet om mark och/eller anläggningsägaren är annan än golfbolaget

   – följa utfärdade bestämmelser avseende fördelning och mottagande av förbunds- och distriktstävlingar

   – följa SGF:s utfärdade policy och bestämmelser angående introduktionskort och utmärkelser

   – följa bestämmelserna i det gemensamt beslutade regelverket för Grönt Kort

   – ansvara för och årligen göra en översyn av medlemmarnas handicap i enlighet med reglerna för världshandicapsystemet

   – genom utbildning främja god kunskap om innebörden av att leda en golfverksamhet, för såväl anställda som ideella och spelare.

   – att associationen är ett aktiebolag

   – följa SGF:s beslut om informationsplikt, bland annat genom att årligen skicka in elektronisk kopia av verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning samt protokoll från ordinarie och extra bolagsstämma

  7. Avtal och ansökan A1
  8. Associationsavtalet för A1-anslutning kan läsas och laddas ner nedan. Det ska sedan fyllas i och signeras av SGF och golfbolaget som det sista steget i handläggningsprocessen (se nedan).

   Associationsavtal A1

   Handläggningsprocess

   1. Ansökningshandlingar (se nedan) skickas till SGF
   2. Beslutsrekommendation från GDF (läs mer under rubriken nedan)
   3. SGF fattar beslut om associering
   4. Underskrift av A1-avtal om associering 

   Ansökningshandlingar

   Sökande golfbolag ska skicka in ansökningshandlingar enligt punkterna 1–7 nedan till SGF (via post eller e-post).

   1. Beskrivning av organisationen
   2. Spelrättsförteckning över anslutna spelare
   3. Verksamhetsplan/verksamhetsinriktning
   4. Svar på frågeformulär vid ansökan om associering
   5. Fastställda utbildningsplaner
   6. Lagfartshandlingar om ansökande golfbolag förfogar över egen banvärderad golfbana
   7. Minst 5-årigt avtal om nyttjanderätt till banvärderad golfbana i golfbolagets geografiska närhet (med obligatoriskt innehåll enligt mall nedan)

   Mall för nyttjanderättsavtal

   SGF har också tagit fram avtalsmallar för golfbolaget i de fall då golfbolaget inte förfogar över med marken eller anläggning. Mallen ska uppfattas som förslag och riktlinjer på innehåll.

   Mall för nyttjanderättsavtal till golfanläggning – som aktiebolag äger

  9. Bilagor till A1-avtal
  10. Bilagor

   Nedan är relevanta bilagor som hör till och nämns i A1-avtalet:

   Bilaga 1: GDF:s roll i processen för anslutning till SGF

   Bilaga 2: GDF:s roll i prövning av tillhörighet till SGF

   Bilaga 3: Definition av golfbana

   Bilaga 4: Spel- och tävlingshandboken punkt 1.5. Mästerskapstecken och medaljer samt 1.6.2. Rätt att delta i förbundstävlingar

   Bilaga 5: Regelverk för Grönt Kort

   Bilaga 6: Golfens IT-system och behandling av personuppgifter

   Bilaga 7: Policy för SGF:s introduktionskort och utmärkelser

   Bilaga 8: Spel- och tävlingshandboken punkt 1.4. Förbundstävlingar

   Bilaga 9: Bestämmelser och regelverk för världshandicapsystemet

   Bilaga 10: Bestämmelser och regelverk för slopesystemet

   Bilaga 11: Idrottens Antidopingreglemente

   Bilaga 12: Idrottens Matchfixningreglemente

   Bilaga 13: SGF:s stadgar

  11. Beslutsrekommendation från GDF
  12. Beslutsrekommendation från GDF

   Till stöd i anslutningsprocessen av ett golfbolag har SGF golfdistriktsförbunden (GDF). GDF har en stadgeenlig uppgift att ge SGF:s förbundsstyrelse en beslutsrekommendation innan beslut fattas om associering. 

   GDF har också en kontinuerlig uppgift att hålla kontakt med golfbolaget för att säkerställa att avtalet efterlevs.

   GDF:s roll i processen för associering

   GDF:s roll i prövning av associering

   Yttrande från GDF (mall)

Associering A2

 • Associering A2

  Ett aktiebolag kan också ansluta till SGF genom en A2-associering. Golfbolaget erbjuder spel på bana utan medlemskap och utan individuella spelrätter kopplade till anläggningen (Pay & Play). Det kan också vara ett golfbolag på en träningsanläggning utan bana.

  Golfbolaget är inte medlem i SGF, och saknar således rösträtt, och tillhör därigenom inte Riksidrottsförbundet (RF). Golfbolagets rättigheter och skyldigheter gentemot SGF regleras i tvååriga A2-avtal.

  Läs mer om A2-associering under respektive rubrik nedan:

  1. Årsavgifter för A2
  2. Golfbolag med A2-association till SGF betalar en fast årlig avgift till SGF och GDF, samt en banvärderingsavgift vid eventuell banvärdering av bolagets golfbana. 

   Årsavgifter 2024 A2

   Mer om betalmodellen för årsavgifter ➤

  3. Rättigheter för A2
  4. – tillgång till Golfens IT-system (GIT), för registrering av nybörjare (N), notering av så kallad klubbhandicap 54, administration av anläggningens uppgifter till Golfguiden samt tidbokning

   – att för det fall banan uppfyller kraven, låta banan banvärderas enligt det internationella banvärderingssystemet slope samt för golfspelet tillämpa detsamma

   – deltagande i av SGF:s och GDF:s arrangerade utbildningar, med undantag av RF:s och SISU Idrottsutbildarnas utbildningsverksamhet

   – användande av SGF:s material för nybörjarutbildning och varumärket Grönt Kort

   – tillgång till media och informationsmaterial, bland annat erhålla tidningen Golfa! samt rätt till att listas i Golfguiden (digital version).

   – kollektivt försäkringsskydd genom SGF:s medlemsförsäkring vilken omfattar olycksfall-, dödsfalls- och ansvarsförsäkring

   – publikt marknadsföra anläggningen som "associerad golfanläggning till SGF"

   – avgiftsfria behovsanpassade bankonsulentbesök

   avgiftsfri rådgivning rörande golfverksamhet från SGF:s kansli och berört golfdistriktsförbund

  5. Skyldigheter för A2
  6. – tillämpa vid varje tidpunkt gällande och av SGF fastställda Regelsystemet för golfspel samt SGF:s övriga bestämmelser och riktlinjer för golfspel

   – tillämpa SGF:s vid varje tidpunkt gällande Handicap- och banvärderingssystem för det fall anläggningen uppfyller kraven på golfbana

   – följa bestämmelserna i det gemensamt beslutade regelverket för Grönt Kort

   – i förekommande fall tillhandahålla spel på en banvärderad bana enligt slope samt registrera klubbhandicap 54 när utbildningen är genomförd och spelaren har Grönt kort-status

   – registrera och underhålla förteckning av befattningshavare och nybörjare (N) Golfens IT-system (GIT), med bland annat adressuppgifter

   – genom utbildning främja god kunskap om innebörden av att leda en golfverksamhet, för såväl anställda som ideella och spelare.

   – att associationen är ett aktiebolag

   – följa SGF:s beslut om informationsplikt, bl.a. genom att årligen skicka in elektronisk kopia av verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning samt protokoll från ordinarie och extra bolagsstämma

  7. Avtal och ansökan A2
  8. Associationsavtalet för A2-anslutning kan läsas och laddas ner nedan. Det ska sedan fyllas i och signeras av SGF och golfbolaget som det sista steget i handläggningsprocessen (se nedan).

   Associationsavtal A2

   Handläggningsprocess A2

   1. Ansökningshandlingar (se nedan) skickas till SGF
   2. Beslutsrekommendation från GDF (läs mer under rubriken nedan)
   3. SGF fattar beslut om associering
   4. Underskrift av A2-avtal om associering

   Ansökningshandlingar A2

   Sökande golfbolag ska skicka in ansökningshandlingar enligt punkterna 1–3 nedan till SGF (post eller e-post)

   1. Beskrivning av organisationen
   2. Verksamhetsplan/verksamhetsinriktning
   3. Lagfartshandlingar/arrendeavtal med markägare

  9. Bilagor till A2-avtal
  10. Beslutsrekommendation från GDF
  11. Beslutsrekommendation från GDF

   Till stöd i anslutningsprocessen av ett golfbolag har SGF golfdistriktsförbunden (GDF). GDF har en stadgeenlig uppgift att ge SGF:s förbundsstyrelse en beslutsrekommendation innan beslut fattas om associering. 

   GDF har också en kontinuerlig uppgift att hålla kontakt med golfbolaget för att säkerställa att avtalet efterlevs.

   GDF:s roll i processen för associering

   GDF:s roll i prövning av associering

   Yttrande från GDF (mall)

Nytt golfbolag

Ett golfbolag är ett aktiebolag (AB) som har till syfte att bedriva golfverksamhet genom ett avtal med Svenska Golfförbundet (SGF).

Endast AB kan och får ansöka om associering till SGF. Golfbolaget ska bedriva golfverksamhet men kan också ha annan verksamhet. 

SGF ställer alltså inte något krav på att den som vill driva golfverksamhet bildar ett särskilt golfbolag för det ändamålet.

SGF har inga synpunkter på bolagets namn (firma), men förbundsstyrelsen har fastställt regler och en policy för namngivningen av den anläggning som golfverksamheten ska bedrivas på.

Mer information om regelverket för aktiebolag och tips och råd på hur man bildar ett nytt aktiebolag finns på Bolagsverkets hemsida. 

Namnregler för association