Ett aktiebolag som bedriver golf som idrottslig verksamhet i enlighet med idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund kan ansluta golfbolaget till Svenska Golfförbundet (SGF) genom associering. SGF erbjuder två former av associering.

Associering A1

Golfbolaget ska kunna erbjuda anslutna golfspelare möjlighet att spela på en egen eller arrenderad golfbana. Golfbolag ska alltså ha en fast ”hemmaplan” som de kan disponera för sina spelares golfverksamhet och tävlingsarrangemang. I de fall golfbanan arrenderas ska avtalet vid ansökningstillfället vara minst 5 år. Golfbanan ska uppfylla kraven för banvärdering enligt det internationella banvärderingssystemet slope.

Associeringen till Svenska Golfförbundet innebär vissa begränsningar i golfbolagets rättigheter. Golfbolaget är inte medlem i SGF, och saknar således rösträtt, och tillhör därigenom inte Riksidrottsförbundet (RF).

Av det följer också att golfbolagets spelare inte kan ta emot RF:s individuella mästerskapstecken. Golfbolaget kan heller inte ta emot RF:s anläggningsbidrag, lokalt aktivitetsstöd för ungdomsverksamheten eller motta eventuella andra förmåner som riktar sig till enbart medlemsförening.

Det ekonomiska bortfall som SGF drabbas av i fördelningen av RF-bidrag, då verksamheten inte drivs i föreningsform, kompenseras med 20 kronor i extra debitering, per ansluten spelare, på den medlemsavgift till SGF som golfklubb betalar per aktiv senior och junior.

Årsavgifter 2021 A1

Golfspelaren som tillhör en association är inte medlem, men har medlemsliknande förmåner i form av Min Golf, Golf-ID, tidningen Golfa! med mera. Associationens rättigheter och skyldigheter regleras i tvååriga A1-avtal med SGF.

 1. Rättigheter för A1
 2. – erhålla inbjudan/kallelse att närvara vid Svenska Golfförbundets (SGF) och golfdistriktförbundets (GDF) beslutande verksamhet (dock utan förslags- och rösträtt)

  – tillgång till Golfens IT-system (GIT) i sin helhet

  Golf-ID och övriga förmåner och rättigheter tillhandahålls enskilda spelare

  – att för golfspelet nyttja och tillämpa vid varje tidpunkt gällande bestämmelser för regel- och handicapsystemet

  – godkännande av bana enligt det internationella banvärderingssystemet slope

  – deltagande i av SGF, GDF och RF arrangerade utbildningar

  – användande av SGF:s material för nybörjarutbildning och varumärket Grönt Kort

  – deltagande i av SGF och/eller GDF arrangerade eller sanktionerade mästerskap, förbunds- och distriktstävlingar, med vissa inskränkningar

  – media och informationsmaterial, bland annat tidningen Golfa!, enligt principen ett nummer per hushåll, Golfguiden (digital version), golf.se, nyhetsbrev, ordförandebrev samt GDF-material

  SGF:s medlemsförsäkring vilken omfattar olycksfalls-, dödsfalls- och ansvarsförsäkring

  – användande av SGF:s varumärken

  – deltagande i erfarenhetsutbyte mellan medlemsklubbar och associationer genom introduktionskort

  – avgiftsfria behovsanpassade bankonsulentbesök

  – avgiftsfri rådgivning rörande golfverksamhet från SGF:s kansli och berört GDF

 3. Skyldigheter för A1
 4. – bedriva och erbjuda medlemmar golf som idrottslig verksamhet

  – tillämpa vid varje tidpunkt gällande och av SGF fastställda regelsystemet för golfspel samt SGF:s övriga bestämmelser och riktlinjer för golfspel

  – förfoga över bana enligt av SGF särskilt upprättad definition av golfbana

  – tillämpa SGF:s vid varje tidpunkt gällande handicap- och banvärderingssystem

  – ansluta till och använda Golfens IT-systems (GIT) medlemsregister

  – förfoga över nyttjanderätt till golfbana, byggnader för idrottslig verksamhet om mark och/eller anläggningsägaren är annan än golfbolaget

  – följa utfärdade bestämmelser avseende fördelning och mottagande av förbunds- och distriktstävlingar

  – följa SGF:s utfärdade policy och bestämmelser angående introduktionskort och utmärkelser

  – följa bestämmelserna i det gemensamt beslutade regelverket för Grönt Kort

  – ansvara för och årligen göra en översyn av medlemmarnas handicap i enlighet med reglerna för världshandicapsystemet

  – genom utbildning främja god kunskap om innebörden av att leda en golfverksamhet, för såväl anställda som ideella och spelare.

  – att associationen är ett aktiebolag

  – följa SGF:s beslut om informationsplikt, bland annat genom att årligen skicka in elektronisk kopia av verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning samt protokoll från ordinarie och extra bolagsstämma

 5. Avtal, ansökan och bilagor A1
 6. Associationsavtalet för A1-anslutning kan läsas och laddas ner nedan. Det ska sedan fyllas i och signeras av SGF och golfbolaget som det sista steget i handläggningsprocessen (se nedan).

  Associationsavtal A1

  Handläggningsprocess

  1. Ansökningshandlingar (se nedan) skickas till SGF
  2. Beslutsrekommendation från GDF (se nedan)
  3. SGF fattar beslut om associering
  4. Underskrift av A1-avtal om associering 

  Ansökningshandlingar

  Sökande golfbolag ska skicka in ansökningshandlingar enligt punkterna 1–7 nedan till SGF (via post eller e-post).

  1. Beskrivning av organisationen
  2. Spelrättsförteckning över anslutna spelare
  3. Verksamhetsplan/verksamhetsinriktning
  4. Svar på frågeformulär vid ansökan om associering
  5. Fastställda utbildningsplaner
  6. Lagfartshandlingar om ansökande klubb förfogar över egen banvärderad golfbana
  7. Minst 5-årigt avtal om nyttjanderätt till banvärderad golfbana i golfbolagets geografiska närhet (med obligatoriskt innehåll enligt mall nedan)

  Bilagor

  Nedan är relevanta bilagor som hör till och nämns i A1-avtalet:

  Bilaga Definition av golfbana

  Bilaga Mästerskapstecken, medaljer och rätt att delta

  Bilaga Regelverk för Grönt Kort

  Bilaga Golfens IT-system och behandling av personuppgifter

  Bilaga Policy för SGF:s introduktionskort

  Bilaga Arrangemang av förbundstävlingar 

  Bilaga Handicapansvar

  Mall för nyttjanderättsavtal

  SGF har tagit fram avtalsmallar för golfbolaget i de fall då golfbolaget inte förfogar över med marken eller anläggning. Mallen ska uppfattas som förslag och riktlinjer på innehåll.

  Mall för nyttjanderättsavtal till golfanläggning – som aktiebolag äger

  Beslutsrekommendation från GDF

  Till stöd i anslutningsprocessen av ett golfbolag har SGF golfdistriktsförbunden (GDF). GDF har en stadgeenlig uppgift att ge SGF:s förbundsstyrelse en beslutsrekommendation innan beslut fattas om associering. GDF har också en kontinuerlig uppgift att hålla kontakt med golfbolaget för att säkerställa att avtalet efterlevs.

  GDF:s roll i processen för associering

  GDF:s roll i prövning av associering

  Yttrande från GDF (mall)

Associering A2

Ett aktiebolag kan också ansluta till SGF genom en A2-associering. Golfbolaget erbjuder spel på bana utan medlemskap och utan individuella spelrätter kopplade till anläggningen (Pay & Play). Det kan också vara ett golfbolag på en träningsanläggning utan bana.

Golfbolaget är inte medlem i SGF, och saknar således rösträtt, och tillhör därigenom inte Riksidrottsförbundet (RF). Golfbolagets rättigheter och skyldigheter gentemot SGF regleras i tvååriga A2-avtal.

Årsavgifter 2021 A2

 1. Rättigheter för A2
 2. – tillgång till Golfens IT-system (GIT), för registrering av nybörjare (N), notering av så kallad klubbhandicap 54, administration av anläggningens uppgifter till Golfguiden samt tidbokning

  – att för det fall banan uppfyller kraven, låta banan banvärderas enligt det internationella banvärderingssystemet slope samt för golfspelet tillämpa detsamma

  – deltagande i av SGF:s och GDF:s arrangerade utbildningar, med undantag av RF:s och SISU Idrottsutbildarnas utbildningsverksamhet

  – användande av SGF:s material för nybörjarutbildning och varumärket Grönt Kort

  – tillgång till media och informationsmaterial, bland annat erhålla tidningen Golfa! samt rätt till att listas i Golfguiden (digital version).

  – kollektivt försäkringsskydd genom SGF:s medlemsförsäkring vilken omfattar olycksfall-, dödsfalls- och ansvarsförsäkring

  – publikt marknadsföra anläggningen som "associerad golfanläggning till SGF"

  – avgiftsfria behovsanpassade bankonsulentbesök

  avgiftsfri rådgivning rörande golfverksamhet från SGF:s kansli och berört golfdistriktsförbund

 3. Skyldigheter för A2
 4. – tillämpa vid varje tidpunkt gällande och av SGF fastställda Regelsystemet för golfspel samt SGF:s övriga bestämmelser och riktlinjer för golfspel

  – tillämpa SGF:s vid varje tidpunkt gällande Handicap- och banvärderingssystem för det fall anläggningen uppfyller kraven på golfbana

  – följa bestämmelserna i det gemensamt beslutade regelverket för Grönt Kort

  – i förekommande fall tillhandahålla spel på en banvärderad bana enligt slope samt registrera klubbhandicap 54 när utbildningen är genomförd och spelaren har Grönt kort-status

  – registrera och underhålla förteckning av befattningshavare och nybörjare (N) Golfens IT-system (GIT), med bland annat adressuppgifter

  – genom utbildning främja god kunskap om innebörden av att leda en golfverksamhet, för såväl anställda som ideella och spelare.

  – att associationen är ett aktiebolag

  – följa SGF:s beslut om informationsplikt, bl.a. genom att årligen skicka in elektronisk kopia av verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning samt protokoll från ordinarie och extra bolagsstämma

 5. Avtal, ansökan och bilagor A2
 6. Associationsavtalet för A2-anslutning kan läsas och laddas ner nedan. Det ska sedan fyllas i och signeras av SGF och golfbolaget som det sista steget i handläggningsprocessen (se nedan).

  Associationsavtal A2

  Handläggningsprocess A2

  1. Ansökningshandlingar (se nedan) skickas till SGF
  2. Beslutsrekommendation från GDF (se nedan)
  3. SGF fattar beslut om associering
  4. Underskrift av A2-avtal om associering

  Ansökningshandlingar A2

  Sökande golfbolag ska skicka in ansökningshandlingar enligt punkterna 1–3 nedan till SGF (post eller e-post)

  1. Beskrivning av organisationen
  2. Verksamhetsplan/verksamhetsinriktning
  3. Lagfartshandlingar/arrendeavtal med markägare 

  Bilagor A2

  Nedan är relevanta bilagor som hör till och nämns i A2-avtalet:

  Bilaga Definition av golfbana

  Bilaga Regelverk för Grönt Kort

  Bilaga Golfens IT-system och behandling av personuppgifter

  Beslutsrekommendation från GDF

  Till stöd i anslutningsprocessen av ett golfbolag har SGF golfdistriktsförbunden (GDF). GDF har en stadgeenlig uppgift att ge SGF:s Förbundsstyrelse en beslutsrekommendation innan beslut fattas om associering. GDF har också en kontinuerlig uppgift att hålla kontakt med golfbolaget för att säkerställa att avtalet efterlevs.

  GDF:s roll i processen för associering

  GDF:s roll i prövning av associering

  Yttrande från GDF (mall)

   

Nytt golfbolag

Ett golfbolag är ett aktiebolag (AB) som har till syfte att bedriva golfverksamhet genom ett avtal med Svenska Golfförbundet (SGF).

Endast AB kan och får ansöka om associering till SGF. Golfbolaget ska bedriva golfverksamhet men kan också ha annan verksamhet. 

SGF ställer alltså inte något krav på att den som vill driva golfverksamhet bildar ett särskilt golfbolag för det ändamålet.

SGF har inga synpunkter på bolagets namn (firma), men förbundsstyrelsen har fastställt regler och en policy för namngivningen av den anläggning som golfverksamheten ska bedrivas på.

Mer information om regelverket för aktiebolag och tips och råd på hur man bildar ett nytt aktiebolag finns på Bolagsverkets hemsida. 

Namnregler för association