Här hittar du Svenska Golfförbundets policyer och riktlinjer i särskilda frågor.

 1. Trygga idrottsmiljöer
 2. Svenska Golfförbundet arbetar för att alla som spelar golf ska kunna göra det i en trygg miljö – utan kränkande behandling, mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp. På sidan Trygg idrott SGF samlat vad en golfklubb kan göra – både i förebyggande syfte och vid misstanke om en situation som är oförenlig med golfens och idrottens vision och värdegrund.

  Som en del i idrottsrörelsens arbete för en bättre och tryggare idrott för barn och unga finns Bris telefonlinje, som riktar sig till ledare och tränare inom idrottsrörelsen. Till stödlinjen, som är en del av Bris och Riksidrottsförbundets samarbete, kan ideellt engagerade såväl som anställda inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn. Stödlinjen har nummer 077-44 000 42.

  Mer om stödlinjen

 3. Policy mot sexuella övergrepp
 4. Svenska golfförbundet delar Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp. Den syftar till att förstärka skyddet av barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, utnyttjande och trakasserier inom idrotten. Den utgår från gällande lagstiftning, Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv.

  Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp

 5. Bildpublicering
 6. Svenska Golfförbundet använder sig av de regelverk och lagar som gäller för bildpublicering.

 7. Ideella insatser – ersättningar
 8. Ersättningar

  Utlägg och Reseräkningar

  Ersättningar för utlägg och reseräkningar (inrikes resor från hemadress till arrangemanget) ska redovisas inom tre månader, under innevarande år. Billigaste färdsätt gäller. Bara i undantagsfall utbetalas ersättningar som är äldre. Ersättningar

  Blankett reseräkning

  Arvodering av ideella från och med 22 januari 2015

  Förbundsstyrelsen har beslutat om nya dagarvoden, nytt belopp är 2,5 % av gällande jobb, inklusive måltidsersättning.

  Tidigare har det varit otydligheter gällande måltidsersättningen och styrelsen vill nu förenkla och tydliggöra ersättningen för att en homogenisering av regelverket ska ske. Ersättningen blir lika för alla, ett belopp där dag- och måltidsersättning inkluderas. Beslutat är 2,5 % av ett prisbelopp.

  För 2015 blir beloppet 1 112 kronor, det vill säga en höjning med 222 kronor. Efter 30 % schablonskatt blir höjningen 155 kronor. Denna ersättning motsvarar rimlig kostnad för lunch och ett mellanmål.

 9. Introduktionskort
 10. Svenska Golfförbundets introduktionskort

  Introduktionskort för golfklubbar

  Varje golfklubb/golfbolag (nedan "klubb") ansluten till Svenska Golfförbundet (SGF), erbjuds årligen att registrera två introduktionskort att användas i tjänste- och studiesyfte. Introduktionskortens är giltiga från 1 april till 30 mars nästkommande år.

  Korten är till för följande roller i klubben:

  ✔ Ordförande
  ✔ En styrelseledamot

  Klubben registrerar själv sina två introduktionskort i GIT. 
  Läs mer i GIT Onlinehjälpen ➤ 

  OBS! Registrera inte klubbens introduktionskort innan ni definitivt beslutat om vilka som ska ha korten, exempelvis efter ert årsmöte. Ändringar i efterhand kräver att klubben registrerar ett GIT-supportärende, vilket skapar extraarbete för alla. 

  Samtliga klubbar som deltar i erfarenhetsutbytet omfattas av bestämmelserna i policyn för introduktionskort beslutad vid förbundsmötet (se nedan). Det innebär bland annat att erbjuda övriga innehavare av introduktionskort möjlighet till spel på anläggningen upp till en gång per år och klubb. 

  Klubbar som inte vill delta i erfarenhetsutbytet ska meddela detta till SGF senast 28 maj. Se mer information samt avanmälningslänk längre ner på sidan.

  Deltagande klubbar 2024 (gäller t.o.m. 30 mars 2025)

  Introduktionskort för golfdistriktsförbund

  Även golfdistriktsförbunden erbjuds årligen att registrera två SGF introduktionskort i tjänste- och studiesyfte. Korten är till för följande roller i distriktet:

  ✔ Ordförande
  ✔ En styrelseledamot

  En enkät skickas till distrikten för att, senast 28 maj varje år, fylla i namn och golf-ID på de två personer som ska få SGF:s introduktionskort. SGF hanterar inkomna anmälningar löpande, och registrerar kortinnehavarna i GIT. Introduktionskortens giltighet är från 1 april till 30 mars nästkommande år.

  Övriga introduktionskort

  SGF tilldelar årligen också introduktionskort till bland annat följande roller: 

  ✔ SGF:s förbundsstyrelse, valberedning, kommittéer och nämnder
  ✔ Förbundsdomare och banvärderare
  ✔ Landslagsspelare i EM- och VM-lag

  Bestämmelser

  Bestämmelser för SGF:s introduktionskort fastställs på SGF:s förbundsmöte.

  Ladda ner hela policyn

  Att notera ur policyn

  • Innehavare av introduktionskort ska erbjudas spel på klubbar/golfbolag som deltar i erfarenhetsutbytet.

  • Kortinnehavaren ska göra en föranmälan till klubben innan besöket.

  • Golfspel begränsas till en gång per år och klubb för respektive kortinnehavare.

  • Tillämpning av bestämmelser för spel på klubben ska ske utan generella förbehåll, men med möjlighet att tillfälligt styra tiden beroende på till exempel tävling eller banskötsel.

  • SGF levererar inte fysiska kort. Introduktionskorten registreras på personbilden i GIT och syns tydligt för klubben när en innehavare bokar in sig för spel.

  Att stå utanför erfarenhetsutbytet

  • Klubbar kan aktivt välja att inte delta i erfarenhetsutbytet med introduktionskort. Beslut om att inte delta bör fattas av styrelse/klubbledning.

  • Klubben tilldelas då inga introduktionskort och omfattas inte av bestämmelserna.

  • Beslut att inte delta i erfarenhetsutbytet ska meddelas till SGF senast 28 maj via ett formulär som publiceras årligen i januari. En avanmälan gäller tills vidare, till dess din klubb meddelar SGF att ni återigen vill vara med i erfarenhetsutbytet.

   Avanmälan för 2025 ➤ (länk publiceras i januari 2025)

  • OBS! Avanmälan till erfarenhetsutbytet gäller endast SGF:s introduktionskort. Personer som tilldelats någon av SGF:s utmärkelser (se fliken nedan) ska erbjudas möjlighet till spel på samtliga SGF-anslutna klubbar och bolag.

   Detta beslut är fattat av förbundsmötet och syftet är att visa uppskattning för deras insatser för golfen och golfens utveckling i Sverige.

  Deltagande klubbar

  • Publicering av deltagande klubbar/golfbolag sker på golf.se i juni varje år.

  • Deltagande klubbar 2024 (gäller t.o.m. 30 mars 2025i)

   Kortinnehavaren ska föranmäla sig till klubben innan besöket. 

  Ladda ner hela policyn

  Vid frågor, vänligen kontakta:

  Thomas Bergman
  thomas.bergman@golf.se
  08-622 15 12

 11. Utmärkelser
 12. Svenska Golfförbundets utmärkelser

  Innehavare av följande utmärkelser ska erbjudas möjlighet till spel på samtliga klubbar/golfbolag (nedan "klubb") anslutna till Svenska Golfförbundet (SGF):

  ✔ Sveriges Golf Hall of Fame
  ✔ Erik Runfelt-medalj
  ✔ Guldmärke
  ✔ Elitmärke
  ✔ Guldklubba
  ✔ Silvermärke

  Utmärkelsen registreras på personbilden i Golfens IT system. Den syns därmed tydligt för klubben när en innehavare bokar in sig för spel.

  Bestämmelser

  Bestämmelser för SGF:s utmärkelser fastställs på SGF:s förbundsmöte (senast ändrat vid FM 2010).

  Att notera ur policyn

  • Golfspel begränsas till en gång per år och klubb för respektive kortinnehavare.

  • Tillämpning av bestämmelser för spel på klubben ska ske utan generella förbehåll, men med möjlighet att tillfälligt styra tiden beroende på till exempel tävling eller banskötsel.

  • Kortinnehavaren ska göra en föranmälan till klubben innan besöket.

  Ladda ner hela policyn

  Läs mer om SGF:s utmärkelser

  Vid frågor, kontakta

  Gunnar Håkansson
  gunnar.hakansson@golf.se
  08-622 15 25