1 mars 2020 gick Sverige över till det nya världshandicapsystemet. Här är viktig information och tips till dig som jobbar med handicap på golfklubb.

PCC-beräkningen är återaktiverad!

Funktionen PCC är nu återaktiverad i världshandicapsystemet. Här hittar du allt klubben behöver veta och göra. Klicka på respektive flik nedan för att läsa på om funktionen!

 1. Vad är PCC och hur fungerar det?
 2. PCC (Playing Conditions Calculation) är en beräkning i världshandicapsystemet som avgör om förhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan grad att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer. Det kan till exempel handla om väderförhållanden, banförhållanden och banuppsättning.

  Samtliga ronder som registreras samma dag som de spelats ligger till grund för PCC-beräkningen. Beräkningen sker under natten. Därefter sätter systemet ett PCC-värde på alla handicapresultat som registrerats eller registreras i efterhand på den banan den dagen.

  PCC kan antingen vara 0 (oförändrat) eller en justering med mellan -1 och +3. Ett minusvärde innebär att banan spelades lättare än normalt, medan ett plusvärde innebär att banan spelades svårare än normalt.

  Golfspelaren ser PCC-värdet i Min Golf på varje registrerad handicaprond.

 3. Vad innebär det för golfspelaren att PCC aktiveras?
 4. Nu när PCC är aktiverat kommer samtliga golfspelare som registrerar en handicaprond direkt att få ett mejl med sin nya exakta handicap, precis som tidigare. För de som registrerar ronden samma dag blir det dock först en temporär exakt handicap. I mejlet kommer det finnas en notering om att spelarens exakta handicap kan komma att ändras om den påverkas av PCC.

  Nytt mejl endast om exakt handicap påverkats

  När PCC-beräkningen gjorts under natten kommer GIT endast skicka ut ett nytt mejl till eventuella golfare vars exakta handicap påverkas av PCC.

  Det skickas då ut dagen efter ronden spelats. I det mejlet kommer spelaren se uppdaterade exakta handicap efter PCC-justeringen, samt en kort text om att exakt handicap påverkats av PCC, samt en länk till mer information om vad PCC är. Det är troligen främst de som får ett sådant mejl som kommer att höra av sig till golfklubben med frågor.

  Få som påverkas

  För att spelarens exakta handicap ska påverkas av PCC är det två kriterier som behöver uppfyllas:

  1. PCC-värdet för ronden ska vara annat än 0
  2. Ronden måste ingå i spelarens åtta bästa

  Om inte båda dessa kriterier uppfylls kommer golfspelarens aktuella exakta handicap inte att påverkas.

  Eftersom PCC förväntas bli 0 ungefär 80–90 procent av dagarna, och även det andra kriteriet ska vägas in, kommer det vara relativt sällan golfarens exakta handicap påverkas.

 5. Var ser jag PCC-värdet?
 6. Klubbens PCC-värden

  Du kommer enkelt kunna se historiken över PCC-värdena på din golfklubbs bana eller banor. I samband med att PCC slås på kommer en länk till en funktion att läggas till i handicapsektionen i nya GIT. Du kan också nå den genom att klicka här

  Funktionen är byggd av danska Golfbox och innehåller PCC-värden för alla svenska banor, samt övriga skandinaviska banor och vissa övriga europeiska länder som använder Golfbox system för att beräkna världshandicap. Du kan också generera ett script för klubbens banor som kan bäddas in på er hemsida.

  OBS: Funktionen är internationell och finns enbart på engelska.

  Golfspelarens PCC-värden

  Spelaren kan se PCC-värdet på sina registrerade handicapronder i Min Golf. Det syns i den detaljerade rondinformationen om spelaren klickar på en rond under Handicap > Ronder. Du kan också se era medlemmars PCC-värden i handicapmodulen i nya GIT.

  Om golfaren är nyfiken på PCC-värdet på en annan bana ett specifikt datum kan du tipsa dem att använda funktionen från Golfbox.

 7. Vad behöver vi på golfklubben göra?
 8. Läs på om vad PCC innebär och informera alla i organisationen som kan komma att få frågor från medlemmarna. Be gärna klubbkollegorna läsa igenom informationen på den här sidan.

  Informera era medlemmar om att det införs den 12 januari. Synka gärna med SGF:s kommunikation, som skickas ut någon gång mellan 10–14 januari. Använd formuleringar från, och/eller länka till, golf.se/handicap där vi beskriver funktionen och vad den innebär för spelaren.

  Svara på eventuella frågor från spelare, exempelvis de som fått ett mejl med ny handicap i de få fall då PCC påverkar exakt handicap. 

  Ha kontaktuppgifter till er regel- och handicapansvarig lättillgängliga på hemsidan, för att styra frågorna till rätt person.

 9. Vad kommer SGF att göra?
 10. Utöver de tekniska förberedelser som görs för att förbereda införandet i GIT och Min Golf, arbetar SGF med information och kommunikation till både golfklubbar och golfspelare.

  Information till er på klubben samlas framför allt på denna sida, som vi kommunicerar ut via bland annat nyhetsbrev.

  Information till golfspelare kommer att publiceras på golf.se/handicap, i utbildningsmaterial samt i hjälpfunktionerna på golf.se och på Min Golf, senast 12 januari.

  Ett mejlutskick till alla golfspelare kommer att göras mellan 12–14 januari, med information om att PCC aktiveras och vad det innebär.

  Spelarsupporten är redo att svara på frågor från golfspelarna från 12 januari. Här behöver dock ni på golfklubben också vara behjälpliga för att avlasta.  

  Formuleringarna i de mejl som går ut till spelare vars exakta handicap påverkats av PCC har setts över inför aktiveringen, för att minimera antalet frågetecken kring funktionen.

  Detta, tillsammans med den kommunikation vi hoppas att ni på klubben gör till era medlemmar, hoppas vi ska leda till ett smidigt införande med så få frågor från spelarna som möjligt.

Handicapregler 2020 – komplett regelverk

I den kompletta handicapregelboken hittar du information om hur världshandicapsystemet fungerar i detalj. Den är översatt till svenska och skriven utifrån de nationella valen som gäller i Sverige.

Ladda ner Handicapregler 2020 här

Klargöranden från R&A (april 2021)

Frågor från medlemmar?

Världshandicapsystemet är ett omfattande regelverk med en hel del funktioner och beräkningar som automatiskt görs av systemet utan att spelaren ser det. Det kan leda till en del frågor från medlemmar som undrar hur de fått den handicap de fått.

Några exempel är justeringar för cap, extraordinär score och klubbens kommittéjusteringar. Många spelare har också färre än 20 registrerade ronder, och då baseras snittet på färre än de åtta bästa ronderna enligt en särskild beräkningstabell.

Om spelaren enbart manuellt räknar ut sin exakta handicap utifrån grundregeln med snittet av sina åtta bästa handicapresultat, kan dessa funktioner göra att handicapen ser ut att vara felberäknad, även om den är korrekt enligt handicapreglerna.

På handicapsidan för spelare finns svar på ett antal vanliga frågor ni på klubben kan använda eller hänvisa till om era medlemmar hör av sig. Läs gärna igenom innehållet på sidan själv för att vara förberedd inför eventuella frågor. Tipsa också gärna era medlemmar om onlineutbildningen som de hittar på spelarsidan.

Till handicapsidan för spelare

Svar på vanliga klubbfrågor

Nedan är svar på några vanliga frågor vi får från handicapkommittéer och tävlingsledare, som berör era medlemmars handicap och klubbens tävlingsverksamhet. 

 1. GIT-rapporter och årlig översyn av medlemmars handicap
 2. Årlig översyn av medlemmarnas handicap

  Det står i Handicapregelboken att klubben ska göra en årlig revision av medlemmarnas handicap. Det sker ingen automatisk revision utan man kan se det mer som en översyn. SGF:s regelkommitté skickar med följande råd:

  ► Om en spelare registrerat sina handicapronder på ett korrekt sätt finns det ingen anledning att justera spelarens handicap i det nya världshandicapsystemet.

  ► Därför bör handicapkommittén vara restriktiv med manuella justeringar såvida inte spelaren kan peka på särskilda skäl. 

  Rapporter i GIT Online

  SGF har tagit fram två rapporter i GIT Online som kan hjälpa handicapkommittén:

  Årlig handicaprapport WHS

  Den första rapporten heter ”Årlig handicaprapport WHS”. Här listas klubbens alla medlemmar som har handicap med en rad per person. Där framgår spelarens exakta handicap (WHS) den 1 mars samt exakt handicap den 31 dec.

  Det framgår också hur många ronder spelaren bokat i Min Golf/GIT* och hur många av dessa som handicapregistrerats. 

  * Bollränneronder samt ronder bokade i eventuella andra system syns inte här. 

  Handicaphistorik per person WHS

  Den andra rapporten heter ”Handicaphistorik per person WHS” och är utformad enligt bilaga B i Handicapregelboken. Det är en rapport som är en sammanställning per spelare med alla fakta från denna spelares registrerade handicapronder under året. 

  Så gör klubben rent praktiskt

  Vi föreslår att den årliga översynen går till så att handicapkommittén först tittar på ”Årlig handicaprapport WHS”. Vill man därefter analysera en speciell spelares handicaphistorik går man vidare till just den spelarens ”Handicaphistorik per person WHS”.

  Anledning till en djupare analys på en spelare kan exempelvis vara vid följande mönster eller scenarios:

  ► Spelaren placerar sig ofta bra i tävlingar. Parallellt med detta handicapregistrerar spelaren många sällskapsronder med oftast dåliga handicapresultat. 

  ► Spelaren dominerar i lag- och partävlingar, men spelar aldrig individuella tävlingar eller registrerar handicapronder.

  ► Spelaren bokar många ronder, men handicapregistrerar nästan aldrig dessa ronder, eller registrerar bara när det är ett dåligt alternativt bra handicapresultat.

  Generellt bör medlemmarna uppmanas att registrera så många handicapronder som möjligt för att på så sätt få en mer korrekt handicap.

 3. Kan handicapkommittén höja över cap-gränsen?
 4. Ja, om en justering görs på allmän spelstandard finns det ingen gräns, annat än handicapkommitténs kloka bedömning. Ett exempel kan vara en justering av medicinska skäl.

 5. Kan tävlingsledningen kräva ett minimiantal handicapronder?
 6. Ja, tävlingsledningen kan i sina tävlingsvillkor bestämma att spelare måste ha ett minimiantal handicapronder i sin scoredokumentation.

  Det tidigare begreppet ”tävlingshandicap” finns dock inte i världshandicapsystemet.

 7. Hur kan tävlingsledningen kontrollera ett eventuellt krav på minimiantal ronder?
 8. Det syns inte i GIT Tävling utan framgår bara av spelarens scoredokumentation. Vid behov kan tävlingsledningen uppmana spelare att uppvisa sin scoredokumentation som ligger på handicapsidan i Min Golf under fliken Ronder.

 9. Hur reduceras plushandicappares spelhandicap vid tävling?
 10. Hur man tacklar plushandicappare när det gäller reducering av handicap vid tävling är något som förbryllat oss i alla år. Man kanske kan säga att så bra golfspelare egentligen inte ska spela handicaptävlingar, utan proffstävlingar och andra scratchtävlingar.

  När det i en spelform säger att spelhandicapen ska reduceras är skälet följande:

  ● Man har gjort bedömningen att spelformen gynnar höghandicapparens spel i förhållande till låghandicapparens. Spelformen bedöms vara mer "förlåtande" på något sätt.

  ● När respektive spelares spelhandicap reduceras, ska därför också skillnaden i spelhandicap mellan spelare reduceras.

  Ett exempel:

  ● Tävlingsbestämmelserna säger att spelhandicapen ska reduceras till ¾-delar

  ● Spelaren med spelhandicap +4 får efter reduktion +3

  ● Spelaren med spelhandicap -20 får efter reduktion -15

  Skillnaden mellan spelarnas fulla spelhandicap är 24, men efter reduktionen blir skillnaden 18. Alltså, samtidigt som varje spelhandicap reducerats till ¾-delar har även skillnaden reducerats till ¾-delar.

  Det kan tyckas märkligt att plushandicappare får en högre spelhandicap, men tänk då på exemplet ovan. Hur konstigt det än kan låta, är det alltså rätt.

  Reducering vid spelformer som foursome, fyrboll och greensome:

  I spelformer där spelarens spelhandicap ska reduceras, exempelvis foursome, fyrboll och greensome, reduceras även plushandicap. Även här är skälet att relationen till medtävlarna ska behållas. Se exempel i Spel- och tävlingshandboken kapitel 11.2.6, sid 96.

 11. Är treklubbstävlingar handicapgrundande?
 12. Tävlingar med begränsning av antal klubbor, exempelvis treklubbstävlingar, spelas visserligen enligt golfreglerna (d v s med 14 klubbor eller färre), men spelaren är starkt begränsad av tävlingsvillkoren som sätter gränsen vid tre klubbor.

  Därför rekommenderar vi klubbens handicapkommitté att ronder från treklubbstävlingar inte ska anses som handicapronder.

 13. Hur gör klubbar som har en tourspelare som medlem?
 14. I grunden ska precis alla spelare sköta sin handicap i Min Golf, men SGF och klubbarna får ha förståelse för att spelare på världstourer som PGA, LPGA, ET och LET – typ Henrik Stenson och Anna Nordqvist – varken har tid eller intresse av handicap.

  Skulle någon av dessa spelare vid något tillfälle spela en vanlig handicaptävling får hemmaklubben bedöma en handicap med hänsyn till allmän spelstandard och registrera den handicapen på spelaren i GIT.

 15. Vi har en medlem som är med i en utländsk klubb. Vem hanterar dennes handicap?
 16. I grunden är det spelarens hemmaklubb som ansvarar för dennes handicap. Men eftersom varje lands golfförbund fått göra vissa nationella val, bland annat vad gäller vilka ronder som gäller som handicapronder, kan spelarens exakta handicap skilja sig något mellan aktuella länder. Detta trots att världshandicapsystemet i grunden är samma över hela världen.

  Om en spelare är medlem i flera golfklubbar som ligger i olika länder måste de därför säkerställa att alla deras handicapronder blir registrerade i aktuella länders system.

  Om en spelare exempelvis är medlem i en svensk klubb och en portugisisk klubb ska de alltså registrera alla sina ronder – var i världen de än spelas – i både det svenska systemet (Min Golf) och i det portugisiska systemet.

  Detta är viktigt för klubben att känna till, så att ni ger rätt information till eventuella medlemmar som omfattas av detta. Läs gärna igenom texten i länken nedan för mer bakgrund och information. Om ni får frågor från era medlemmar, hänvisa dem gärna till det svaret.

  Läs mer här

En mer utförlig frågor & svar om världshandicapen, riktad till golfspelaren hittar du här.

Utbildningar för dig på klubb

SGF erbjuder ett antal möjligheter att lära sig världshandicapsystemet. Du som är engagerad på golfklubb är fri att ta del av detta i den form som passar dig.

Onlineutbildning om världshandicap

En digital utbildning i världshandicapsystemet som passar både för klubbfunktionärer och golfspelare (tipsa gärna era medlemmar!). Gå igenom innehållet i din takt i lugn och ro framför egen dator. Utbildningen är kostnadsfri och tillgänglig för alla. Du behöver inte logga in.

Till utbildningen 

Så funkar det i GIT och Min Golf

I samband med övergången till världshandicapsystemet hölls ett flertal webbinarier för bland annat handicapansvarig, kanslist och klubbchef. Vi gick igenom de nya handicapmodulerna i GIT Online och Min Golf, samt hur klubben gör för att hantera medlemmarnas handicap och svara på deras frågor. Du kan fortfarande ta del av innehållet via presentationen nedan.

Ladda ner presentationen

Utbildningsmaterial för klubben

Är du handicapansvarig på klubben och har gått någon av SGF:s utbildningar är du välkommen att i din tur utbilda dina klubbkollegor eller extra intresserade medlemmar. Vi har tagit fram ett presentationsmaterial i PowerPoint att utgå från. Ladda ner materialet här.

Tre saker att göra på golfklubben

Sedan övergången till världshandicapsystemet finns tre viktiga saker ni på klubb behöver tänka på och göra.

 • Fortsätt informera och utbilda era medlemmar om världshandicapsystemet och vad det innebär för dem. Använd gärna informationen på den här sidan, innehållet handicapsidan för spelare samt utbildningsmaterialet som stöd.

 • Ha en handicapkommitté som svarar på frågor, hjälper era medlemmar, ansvarar för att göra kommittéjusteringar vid behov samt gör den årliga översynen. Tips: Kommunicera kontaktuppgifter till handicapkommittén tydligt i klubbens kanaler.

 • Öppna banor och verksamhet. Kontrollera era bokningsregler och tävlingsvillkor och säkerställ att era banor och er verksamhet inkluderar och välkomnar alla golfspelare, upp till handicap 54,0.

Vid frågor, vänligen kontakta

Porträttbild på Claes.