1 mars 2020 gick Sverige över till det nya världshandicapsystemet. Här är viktig information och tips till dig som jobbar med handicap på golfklubb.

PCC-beräkningen fortsatt avstängd under 2021

Efter analys och konsultation med regelkommittén har beslutet fattats att inte införa PCC under säsongen 2021.

Detta av flera anledningar – Golfsverige har inte getts tillräcklig tid att förbereda sig genom införsäljning och utbildning, högt speltryck som redan pressar både klubbar och SGF:s support samt att teknisk lösning inte finns tillgänglig prestandamässigt hos leverantörer. När funktionen införs kommer detta att förberedas och kommuniceras i god tid.

 1. Läs mer om beslutet
 2. PCC-beräkningen har varit avstängd sedan maj 2020, med PCC satt till 0 på alla registrerade ronder. Funktionen kommer nu fortsatt att vara avstängd även under 2021. 

  Att inte skapa merarbete och ytterligare supportbehov, när golfsäsongen är i full gång med högt speltryck, hos golfklubben och Svenska Golfförbundet är viktiga faktorer när beslut om införande nationellt tas.

  Beslutet innebär inte någon större påverkan på golfarnas handicap eftersom PCC ändå förväntas bli noll 90 procent av alla dagar. I de få fall PCC blir annat än noll måste ronden vara en av spelarens bästa för att påverka exakt handicap. Även då påverkar det endast marginellt, efter att snittet har beräknats. Golfarna kommer därför att få en korrekt handicap även när PCC är avstängt.

  Läs mer om PCC-funktionen här

Uppdatering februari 2021

Vi har nu förtydligat informationen till spelare som är medlemmar i både en svensk och en utländsk golfklubb.

I grunden är det spelarens hemmaklubb som ansvarar för dennes handicap. Om en spelare är medlem i flera golfklubbar som ligger i olika länder måste de dock säkerställa att alla deras handicapronder i aktuella länders system blir registrerade.

Detta är viktigt för klubben att känna till, så att ni ger rätt information till eventuella medlemmar som omfattas av detta. Läs gärna igenom texten i länken nedan för mer bakgrund och information. Om ni får frågor från era medlemmar, hänvisa gärna till svaret nedan, som är publicerat i Frågor & svar på handicapsidan för spelare.

Läs mer här

Handicaprapporter i GIT Online

Det står i Handicapregelboken att klubben ska göra en årlig revision av medlemmarnas handicap. Det sker ingen automatisk revision, utan handicapkommittén kan se det mer som en översyn. 

För att underlätta handicapkommitténs årliga översyn finns två olika rapporter att ladda ner i GIT Online: "Årlig handicaprapport WHS" samt "Handicaphistorik per person WHS".

Läs mer om årlig översyn – klicka här ➤

Frågor från medlemmar?

Världshandicapsystemet är ett omfattande regelverk med en hel del funktioner och beräkningar som automatiskt görs av systemet utan att spelaren ser det. Det kan leda till en del frågor från medlemmar som undrar hur de fått den handicap de fått.

Några exempel är justeringar för cap, extraordinär score och klubbens kommittéjusteringar. Många spelare har också färre än 20 registrerade ronder, och då baseras snittet på färre än de åtta bästa ronderna enligt en särskild beräkningstabell. 

Om spelaren enbart manuellt räknar ut sin exakta handicap utifrån grundregeln med snittet av sina åtta bästa handicapresultat, kan dessa funktioner göra att handicapen ser ut att vara felberäknad, även om den är korrekt enligt handicapreglerna.

På spelarsidan finns hela regelboken samt svar på ett antal vanliga frågor ni på klubben kan använda eller hänvisa till om era medlemmar hör av sig. Tipsa också gärna om onlineutbildningen som de också hittar på spelarsidan.

Till handicapsidan för spelare

Handicapregler 2020 – komplett regelverk

I den kompletta handicapregelboken hittar du information om hur världshandicapsystemet fungerar i detalj. Den är översatt till svenska och skriven utifrån de nationella valen som gäller i Sverige.

Ladda ner Handicapregler 2020 här

Klargöranden från R&A (april 2021)

Utbildnings - och kommunikationsmaterial

Kvinna fyller i ett scorekort. Vid sidan syns texten Nytt handicapsystem från 1 mars 2020.

Golfklubben har en nyckelroll för att övergången till världshandicapsystemet ska bli lyckad. Ni behöver informera och svara på frågor från medlemmarna – särskilt i samband med själva skiftet.

Därför är det viktigt att minst en person på klubben är utbildad i hur systemet fungerar och kan förmedla kunskapen vidare. Nedan hittar du information om vad klubbens roll är, utbildningar att gå och material att använda. 

Som stöd för att informera klubbens medlemmar finns material och mallar som är fritt att använda och anpassa utifrån er golfklubb.

Ladda ner materialet här >>

Utbildningar för dig på klubb

SGF erbjuder ett antal möjligheter att lära sig världshandicapsystemet, genom både fysiska och digitala utbildningar. Du som är engagerad på golfklubb är fri att ta del av detta i den form som passar dig.

Onlineutbildning om världshandicap

En digital utbildning i världshandicapsystemet som passar både för klubbfunktionärer och intresserade golfspelare (tipsa gärna era medlemmar!). Gå igenom innehållet i din takt i lugn och ro framför egen dator. Utbildningen är kostnadsfri och tillgänglig för alla. Du behöver inte logga in.

Till utbildningen 

Webbinarier om GIT och Min Golf

Ett flertal webbinarier om världshandicapen har hållits för handicapansvarig/-kommitté, kansli/reception och klubbchef. I cirka en timme framför egen dator gick vi igenom de nya handicapmodulerna i GIT Online och Min Golf, samt hur klubben gör för att hantera medlemmarnas handicap och svara på deras frågor.

I dagsläget är inget nytt tillfälle inplanerat, men du kan ta del av innehållet via presentationen nedan.

Ladda ner presentationen

Golf.se

På världshandicapsidan för spelare finns information som kan vara bra för dig på klubb att läsa igenom. Där finns fakta om hur systemet fungerar, vad det innebär för golfaren och svar på vanliga frågor. Innehållet på sidan är också fritt att kopiera textutdrag från, ange gärna källa med länk.

Utbildningsmaterial för klubben

Är du handicapansvarig på klubben och har gått någon av SGF:s utbildningar är du välkommen att i din tur utbilda era medlemmar. Utgå gärna från materialet i kommunikations- och utbildningspaketet.

Fyra saker att göra på golfklubben

Efter övergången till världshandicapsystemet finns fyra viktiga saker ni på klubb behöver tänka på och göra.

 • Informera och utbilda era medlemmar om det nya världshandicapsystemet och vad det innebär för dem. Använd gärna informationen på den här sidan, samt materialet i utbildnings- och kommunikationspaketet som stöd.

 • Ha en handicapkommitté som svarar på frågor, hjälper era medlemmar och ansvarar för att göra kommittéjusteringar vid behov. Tips: Kommunicera kontaktuppgifter till handicapkommittén tydligt i klubbens kanaler.

 • Anslå de nya slopetabeller klubben ska ha fått av er regionansvarige banvärderare under februari 2020 (läs mer här). De nya slopetabellerna bygger på samma banvärderingssystem, men omfattar golfare upp till handicap 54,0.

 • Öppna banor och verksamhet. Kontrollera era bokningsregler och tävlingsvillkor och säkerställ att era banor och er verksamhet inkluderar och välkomnar alla golfspelare, upp till handicap 54,0.

Svar på vanliga klubbfrågor

Nedan är svar på några vanliga frågor vi får från handicapkommittéer och tävlingsledare, som berör era medlemmars handicap och klubbens tävlingsverksamhet. 

 1. Årlig översyn av medlemmars handicap
 2. Årlig översyn av medlemmarnas handicap

  Det står i Handicapregelboken att klubben ska göra en årlig revision av medlemmarnas handicap. Det sker ingen automatisk revision utan man kan se det mer som en översyn. SGF:s regelkommitté skickar med följande råd:

  ► Om en spelare registrerat sina handicapronder på ett korrekt sätt finns det ingen anledning att justera spelarens handicap i det nya världshandicapsystemet.

  ► Därför bör handicapkommittén vara restriktiv med manuella justeringar såvida inte spelaren kan peka på särskilda skäl.

  Rapporter i GIT Online

  SGF har tagit fram två rapporter i GIT Online som kan hjälpa handicapkommittén:

  Årlig handicaprapport WHS

  Den första rapporten heter ”Årlig handicaprapport WHS”. Här listas klubbens alla medlemmar som har handicap med en rad per person. Där framgår spelarens exakta handicap (WHS) den 1 mars samt exakt handicap den 31 dec.

  Det framgår också hur många ronder spelaren bokat i Min Golf/GIT* och hur många av dessa som handicapregistrerats. 

  * Bollränneronder samt ronder bokade i eventuella andra system syns inte här. 

  Handicaphistorik per person WHS

  Den andra rapporten heter ”Handicaphistorik per person WHS” och är utformad enligt bilaga B i Handicapregelboken. Det är en rapport som är en sammanställning per spelare med alla fakta från denna spelares registrerade handicapronder under året. 

  Så gör klubben rent praktiskt

  Vi föreslår att den årliga översynen går till så att handicapkommittén först tittar på ”Årlig handicaprapport WHS”. Vill man därefter analysera en speciell spelares handicaphistorik går man vidare till just den spelarens ”Handicaphistorik per person WHS”.

  Anledning till en djupare analys på en spelare kan exempelvis vara vid följande mönster eller scenarios:

  ► Spelaren placerar sig ofta bra i tävlingar. Parallellt med detta handicapregistrerar spelaren många sällskapsronder med oftast dåliga handicapresultat. 

  ► Spelaren dominerar i lag- och partävlingar, men spelar aldrig individuella tävlingar eller registrerar handicapronder.

  ► Spelaren bokar många ronder, men handicapregistrerar nästan aldrig dessa ronder, eller registrerar bara när det är ett dåligt alternativt bra handicapresultat.

  Generellt bör medlemmarna uppmanas att registrera så många handicapronder som möjligt för att på så sätt få en mer korrekt handicap.

 3. Kan handicapkommittén höja över cap-gränsen?
 4. Ja, om en justering görs på allmän spelstandard finns det ingen gräns, annat än handicapkommitténs kloka bedömning. Ett exempel kan vara en justering av medicinska skäl.

 5. Hur gör klubbar som har en tourspelare som medlem?
 6. I grunden ska precis alla spelare sköta sin handicap i Min Golf, men SGF och klubbarna får ha förståelse för att spelare på världstourer som PGA, LPGA, ET och LET – typ Henrik Stenson och Anna Nordqvist – varken har tid eller intresse av handicap.

  Skulle någon av dessa spelare vid något tillfälle spela en vanlig handicaptävling får hemmaklubben bedöma en handicap med hänsyn till allmän spelstandard och registrera den handicapen på spelaren i GIT.

 7. Kan tävlingsledningen kräva ett minimiantal handicapronder?
 8. Ja, tävlingsledningen kan i sina tävlingsvillkor bestämma att spelare måste ha ett minimiantal handicapronder i sin scoredokumentation.

  Det tidigare begreppet ”tävlingshandicap” finns dock inte i världshandicapsystemet.

 9. Hur kan tävlingsledningen kontrollera ett eventuellt krav på minimiantal ronder?
 10. Det syns inte i GIT Tävling utan framgår bara av spelarens scoredokumentation. Vid behov kan tävlingsledningen uppmana spelare att uppvisa sin scoredokumentation som ligger på handicapsidan i Min Golf under fliken Ronder.

 11. Hur reduceras plushandicappares spelhandicap vid tävling?
 12. Hur man tacklar plushandicappare när det gäller reducering av handicap vid tävling är något som förbryllat oss i alla år. Man kanske kan säga att så bra golfspelare egentligen inte ska spela handicaptävlingar, utan proffstävlingar och andra scratchtävlingar.

  När det i en spelform säger att spelhandicapen ska reduceras är skälet följande:

  ● Man har gjort bedömningen att spelformen gynnar höghandicapparens spel i förhållande till låghandicapparens. Spelformen bedöms vara mer "förlåtande" på något sätt.

  ● När respektive spelares spelhandicap reduceras, ska därför också skillnaden i spelhandicap mellan spelare reduceras.

  Ett exempel:

  ● Tävlingsbestämmelserna säger att spelhandicapen ska reduceras till ¾-delar

  ● Spelaren med spelhandicap +4 får efter reduktion +3

  ● Spelaren med spelhandicap -20 får efter reduktion -15

  Skillnaden mellan spelarnas fulla spelhandicap är 24, men efter reduktionen blir skillnaden 18. Alltså, samtidigt som varje spelhandicap reducerats till ¾-delar har även skillnaden reducerats till ¾-delar.

  Det kan tyckas märkligt att plushandicappare får en högre spelhandicap, men tänk då på exemplet ovan. Hur konstigt det än kan låta, är det alltså rätt.

  Reducering vid spelformer som foursome, fyrboll och greensome:

  I spelformer där spelarens spelhandicap ska reduceras, exempelvis foursome, fyrboll och greensome, reduceras även plushandicap. Även här är skälet att relationen till medtävlarna ska behållas. Se exempel i Spel- och tävlingshandboken kapitel 11.2.6, sid 96.

 13. Är treklubbstävlingar handicapgrundande?
 14. Tävlingar med begränsning av antal klubbor, exempelvis treklubbstävlingar, spelas visserligen enligt golfreglerna (d v s med 14 klubbor eller färre), men spelaren är starkt begränsad av tävlingsvillkoren som sätter gränsen vid tre klubbor.

  Därför rekommenderar vi klubbens handicapkommitté att ronder från treklubbstävlingar inte ska anses som handicapronder.

En mer utförlig frågor & svar om världshandicapen, riktad till golfspelaren hittar du här.

Vid frågor, vänligen kontakta

Porträttbild på Claes.