Söndag 26 april hölls Svenska Golfförbundets årsmöte – med anledning av Covid-19 för första gången via digital plattform.

Historiskt digitalt möte

Med anledning av coronapandemin hölls årets förbundsmöte digitalt via Easymeet Online, under ledning av mötesordförande Tommy Ohlström från Riksidrottsstyrelsen och ett minimalt antal personer på plats i Idrottens hus i Stockholm.

Några av besluten

Årsmötesprotokollet kommer att publiceras här så snart det är skrivet och justerat. Här är en sammanfattning av det stämman beslutade: 

Det blev inga förändringar i förbundsstyrelsen (FS) inför verksamhetsåret 2020–2021 då Maria Möller omvaldes till ordförande och de tre ledamöter vars mandatperiod hade gått ut omvaldes på ytterligare två år.

Det blev inte heller några förändringar i valberedningen eller bland verksamhetsrevisorerna. Stämman biföll de två propositionerna samt motion 3, 4 och 7 (läs dem bland handlingarna nedan).

Dessutom beslutade mötet att, anledning av coronapandemin, ajournera punkt 21: Fastställande av verksamhetsinriktning för 2021–2022 samt punkt 22: Fastställande av ekonomisk ram och avgifter för 2021 till ett fortsatt förbundsmöte i slutet av november. 

Se hela mötet på Facebook

Mötet livesändes också på Svenska Golfförbundets Facebook-sida och går att se i sin helhet i efterhand (mötet startar 39 minuter in i videon).

Dagordning med tillhörande handlingar

Nedan hittar du samtliga handlingar sorterade utifrån dagordningen. Det gör dem enkla att följa under mötets gång. (Scrolla ner om du istället vill se dem sorterade utifrån område.)

1. Fastställande av röstlängd

Röstlängd till förbundsmötet 2020

2. Fråga om mötets utlysande

Kallelse till förbundsmötet 2020

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Valberedningens förslag till ordförande och sekreterare

4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare

Valberedningens förslag till protokolljusterare och rösträknare

5. Fastställande av arbetsordning och föredragningslista

Dagordning för förbundsmötet 2020

Vägledning för ombud inför och under förbundsmötet

6. Föredragning av verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Svenska Golfförbundet 2019 (utkast)

7. Föredragning av verksamhetsrevisorernas berättelse

Verksamhetsrevisorernas rapport 2019

8. Behandling av styrelsens årsredovisning

Årsredovisning 2019 Svenska Golfförbundet

Årsredovisning 2019 Svenska Golfförbundet Affärsutveckling AB

Årsredovisning 2019 Svenska Golfförbundet Golfsystem AB

Årsredovisning 2019 Svenska Golfförbundet Event AB

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelse

10. Fråga om:

  a) fastställande av resultat‐ och balansräkning
  b) disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Proposition 1: Ändring av SGF-stadgar avseende Juridiska Nämnden

Läs proposition 1

13. Proposition 2: Ändring av GDF-stadgar avseende juridisk kommitté

Läs proposition 2

14. Motion 1: Värmlands GDF om juniorer och slopesystemet

Läs motion 1

Läs förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut

15. Motion 2: Hedemora GK om touravgiften på Teen Tour

Läs motion 2

Läs Dalarnas Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 2

Läs förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut

16. Motion 3: Vasatorps GK och Bokskogens GK om SM-veckan och tävlingsavgifter

Läs motion 3

Läs Skånes Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 3

Läs förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut

17. Motion 4: Medelpads GDF om att göra en översyn av SGF Golf Ranking

Läs motion 4

Läs förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut

18. Motion 5: Värmlands GDF om att skapa regionala kompetenscentrum

Läs motion 5

Läs förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut

19. Motion 6: Bokskogens GK & Österlens GK om digitala tjänsteleverantörer

Läs motion 6

Läs Skånes Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 6

Läs förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut

20. Motion 7: Ingelsta GK om att likställa alla typer av banor 

Läs motion 7

Läs Östergötlands Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 7

Läs förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut

21. Fastställande av verksamhetsinriktning för 2020–2021

Förslag till verksamhetsinriktning

Förbundsstyrelsens förslag till ajournering

22. Fastställande av ekonomisk ram och avgifter för 2021

Justerat förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter 2021 

Förbundsstyrelsens förslag till ajournering

23. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen

Valberedningens förslag till antal ledamöter i förbundsstyrelsen

24. Fastställande av ersättning till ledamöterna i förbundsstyrelsen

Valberedningens förslag till ersättning till förbundsstyrelsen

25. Fastställande av antalet verksamhetsrevisorer

Valberedningens förslag till antal verksamhetsrevisorer

26. Fastställande av riktlinjer för verksamhetsrevisorernas granskning

Förbundsstyrelsens förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisorerna

27. Föredragning av valberedningens förslag samt nominering av andra kandidater

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse, revisorer och verksamhetsrevisorer

Presentation av föreslagna kandidater till Juridiska Nämnden

Valberedningens verksamhetsberättelse 2019–2020

28. Nominering av valberedning

Förslag till ordförande och ledamöter i SGF:s valberedning

29. Val av:

  a) Ordförande i förbundsstyrelsen
  b) Tre ledamöter i förbundsstyrelsen
  c) En revisor och en revisorssuppleant
  d) En verksamhetsrevisor
  e) Ordförande i valberedningen
  f) Två ledamöter i valberedningen 
  g) Ordförande och övriga ledamöter i Juridiska Nämnden

30. Fastställande av tid och plats för förbundsmötet 2021

Förbundsstyrelsens förslag: Stockholm, söndag 25 april 2021

31. Mötet avslutas

Svenska Golfförbundets demokratiprocess

Golfsverige bygger på demokratisk grund med samverkan mellan klubb, distrikt och förbund. Processen fram till förbundsmötet i april följer en beslutad demokratiprocess som du hittar här. Du kan också ladda ner den som PDF här.

Förbundsmöteshandlingar 2020

Nedan följer förbundsmöteshandlingar inför årets stämma, sorterat utifrån område.

Kallelse

Röstlängd

Dagordning

Vägledning för ombud

Ombudsfullmakt (används endast av distrikt som ej representeras av GDF-ordförande)

Förslag från förbundsstyrelsen

Justerat förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter 2021 NY 2020-03-25 (förslag att ajournera till extra förbundsmöte 2020)

Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2021–2022 (förslag att ajournera till extra förbundsmöte 2020)

Förbundsstyrelsens förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisorerna

Proposition 1 – ändring av SGF:s stadgar avseende Juridiska Nämnden 

Proposition 2 – ändring av GDF:s mallstadgar avseende Juridisk kommitté

Motioner samt yttranden

Motion 1 från Värmlands GDF om juniorer och slopesystemet

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1

Motion 2 från Hedemora GK om touravgiften på Teen Tour

Dalarnas Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 2

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 2

Motion 3 från Vasatorps och Bokskogens GK om tävlingsavgifter på SM-veckan

Skånes Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 3

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 3

Motion 4 från Medelpads GDF om att göra en översyn av SGF Golf Ranking

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 4

Motion 5 från Värmlands GDF om att skapa regionala kompetenscentrum

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 5

Motion 6 från Bokskogens och Österlens GK om digitala tjänsteleverantörer och GIT

Skånes Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 6

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 6

Motion 7 från Ingelsta GK om att likställa alla golfbanor vad gäller GIT Tävling etc

Östergötlands Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 7

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 7

Valberedningens verksamhetsberättelse och förslag

Verksamhetsberättelse 2019–2020

Förslag till mötesfunktionärer under förbundsmötet

Förslag till antal ledamöter i förbundsstyrelsen

Förslag till antal verksamhetsrevisorer

Förslag till ersättning till förbundsstyrelsen

Förslag till ordförande, styrelseledamöter, verksamhetsrevisor, revisor och Juridiska Nämnden

Presentation av föreslagna kandidater till Juridiska Nämnden

Förslag till ordförande och ledamöter i SGF:s valberedning

Årsredovisningar och årsberättelser

Årsredovisning 2019 Svenska Golfförbundet

Årsredovisning 2019 SGF Affärsutveckling AB

Årsredovisning 2019 SGF Golfsystem AB

Årsredovisning 2019 SGF Event AB

Revisionsberättelse

Verksamhetsrevisorernas rapport

SGF Verksamhetsberättelse 2019 (utkast)

Förbundsmöteshandlingar 2019

För mer information, kontakta

En man i medeåldern. Han har ljust hår, skägg och glasögon.
Thomas.
  • Thomas Bergman
  • Klubb- och anläggningsutvecklare. Särskilt ansvarsområde: Invalsfrågor, föreningsjuridik, avtal, skatter och försäkring. Handläggare Juridiska Nämnden.
  • Tel: 08-622 15 12