Söndag 26 april hölls Svenska Golfförbundets årsmöte – med anledning av Covid-19 för första gången via digital plattform. Två beslutspunkter ajournerades och den 20 november 2020 kommer mötet att återupptas.

Historiskt digitalt möte

Med anledning av coronapandemin hölls årets förbundsmöte 26 april digitalt via Easymeet Online, under ledning av mötesordförande Tommy Ohlström från Riksidrottsstyrelsen och ett minimalt antal personer på plats i Idrottens hus i Stockholm.

Sammanfattning av besluten

Det blev inga förändringar i förbundsstyrelsen inför verksamhetsåret 2020–2021, då Maria Möller omvaldes till ordförande och tre ledamöter omvaldes på två år. Det blev inte heller några förändringar i valberedningen eller bland verksamhetsrevisorerna.

Stämman biföll de två propositionerna samt motion 3, 4 och 7 (läs dem bland handlingarna nedan). I enlighet med propositionerna har stadgarna för SGF och mallstadgarna för GDF uppdaterats. De uppdaterade stadgarna kan laddas ner här.

Ladda ner förbundsmötesprotokollet 2020

 Se hela mötet på Facebook (startar 39 minuter in i livesändningen)

Ajournerade punkter 

Stämman beslutade också att ajournera punkt 21, Fastställande av verksamhetsinriktning för 2021–2022 samt punkt 22, Fastställande av ekonomisk ram och avgifter för 2021 till ett återupptaget förbundsmöte den 20 november. 

Detta då coronapandemin gjorde det svårt att i april bedöma både det ekonomiska läget för Golfsverige, samt behovet och efterfrågan på verksamheten under 2021 och 2022. 

Återupptaget möte 20 november

Det återupptagna förbundsmötet är beslutat till den 20 november. Inbjudna att närvara på plats är ett ombud per golfdistrikt för att representera golfdistriktets röstberättigande golfklubbar. Förbundsmötet kommer att livesändas på Facebook för övriga intresserade.

Exakt tid och plats, agenda och övriga möteshandlingar kommer att publiceras här i god tid före mötet och skickas ut till samtliga medlemmar (golfklubbar) och distriktsförbund. 

Förbundsmöteshandlingar 2020

Återupptagna förbundsmötet 20 november 2020

Följande handlingar, som ska behandlas vid det återupptagna förbundsmötet, kommer att publiceras här den 30 oktober: 

► Röstlängd

► Dagordning

► Valberedningens förslag till mötesfunktionärer

► Förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter 2021

► Förslag till verksamhetsinriktning 2021–2022

Förbundsmötet 28 april 2020

Nedan följer protokoll samt handlingar från förbundsmötet i april, sorterat utifrån område.

Protokoll från förbundsmötet 2020

Kallelse

Röstlängd

Dagordning

Förslag från förbundsstyrelsen

Förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter 2021  ajournerat till fortsatt förbundsmöte november 2020, uppdaterat förslag kommer

Förslag till verksamhetsinriktning 2021–2022 – ajournerat till fortsatt förbundsmöte november 2020, uppdaterat förslag kommer

Förbundsstyrelsens förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisorerna

Proposition 1 – ändring av SGF:s stadgar avseende Juridiska Nämnden 

Proposition 2 – ändring av GDF:s mallstadgar avseende Juridisk kommitté

Motioner samt yttranden

Motion 1 från Värmlands GDF om juniorer och slopesystemet

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1

Motion 2 från Hedemora GK om touravgiften på Teen Tour

Dalarnas Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 2

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 2

Motion 3 från Vasatorps och Bokskogens GK om tävlingsavgifter på SM-veckan

Skånes Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 3

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 3

Motion 4 från Medelpads GDF om att göra en översyn av SGF Golf Ranking

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 4

Motion 5 från Värmlands GDF om att skapa regionala kompetenscentrum

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 5

Motion 6 från Bokskogens och Österlens GK om digitala tjänsteleverantörer och GIT

Skånes Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 6

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 6

Motion 7 från Ingelsta GK om att likställa alla golfbanor vad gäller GIT Tävling etc

Östergötlands Golfdistriktsförbunds yttrande över motion 7

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 7

Valberedningens verksamhetsberättelse och förslag

Verksamhetsberättelse 2019–2020

Förslag till mötesfunktionärer under förbundsmötet

Förslag till antal ledamöter i förbundsstyrelsen

Förslag till antal verksamhetsrevisorer

Förslag till ersättning till förbundsstyrelsen

Förslag till ordförande, styrelseledamöter, verksamhetsrevisor, revisor och Juridiska Nämnden

Presentation av föreslagna kandidater till Juridiska Nämnden

Förslag till ordförande och ledamöter i SGF:s valberedning

Årsredovisningar och årsberättelser

Årsredovisning 2019 Svenska Golfförbundet

Årsredovisning 2019 SGF Affärsutveckling AB

Årsredovisning 2019 SGF Golfsystem AB

Årsredovisning 2019 SGF Event AB

Revisionsberättelse

Verksamhetsrevisorernas rapport

SGF Verksamhetsberättelse 2019

Svenska Golfförbundets demokratiprocess

Golfsverige bygger på demokratisk grund med samverkan mellan klubb, distrikt och förbund. Processen fram till förbundsmötet i april följer en beslutad demokratiprocess som du hittar här. Du kan också ladda ner den som PDF här.

Tidigare förbundsmöteshandlingar

Samtliga årsmötesprotokoll för åren 1999–2010 finns att läsa i sin helhet här

Klicka nedan för att läsa handlingarna från förbundsmötet 2019 i sin helhet.

För mer information, kontakta

En man i medelåldern. Han har ljust hår, skägg och glasögon.
Thomas.