Angående stämningsansökan mot Svenska Golfförbundet

Sweetspot lämnar in en stämningsansökan mot SGF gällande GIT. Golfklubbar kan stoppas från att demokratiskt besluta om ett gemensamt IT-baserat verksamhetssystem. Här hittar du mer information samt frågor & svar.

Uppdatering 26 oktober. I en debattartikel lyfter SGF:s generalsekreterare Gunnar Håkansson och förbundsordförande Maria Möller fram hur stämningsansökan riskerar att påverka Golfsverige – och i förlängningen hela den icke-vinstdrivande ideella sektorn. Klicka på rubriken nedan för att läsa.

 1. Debattartikel: Den svenska föreningsmodellen står på spel
 2. Svenska föreningsmodellen

  Debattartikel: Den svenska föreningsmodellen står på spel

  Sweetspot har valt att stämma Svenska Golfförbundet (SGF) till Patent- och marknadsdomstolen. SGF ser fram emot den rättsliga prövningen och kommer att ta striden så långt som krävs – för Golfsveriges skull.

  I sak vill Sweetspot förbjuda svenska golfklubbar att tillsammans utveckla, finansiera och äga ett IT-baserat verksamhetssystem som GIT. Men då Sweetspot i media försöker förenkla frågan till att handla om ”tvångsavgifter" och inlåsning, samt påstår att ”SGF blandar bort korten”, behöver vi förtydliga vad det i grunden handlar om.

  Nu handlar denna konflikt specifikt om ett IT-system. Det skulle dock lika gärna kunna handla om andra verksamheter som SGF bedriver, där det finns utomstående aktörer som tycker att förbundets verksamhet begränsar deras möjlighet att sälja varor och tjänster.

  Årsmötet beslutar om verksamheten

  Grunden för SGF:s verksamhet är det uppdrag golfklubbarna ger SGF vid det årliga förbundsmötet. Där fastställs vilken verksamhet SGF ska bedriva och vilka avgifter som behövs.

  Klubbarna måste sedan förhålla sig till de rättigheter och skyldigheter detta medför. Så fungerar det i alla svenska föreningar – också i SGF och i svenska golfklubbar.

  Föreningsmodellen ifrågasätts ibland, men den fungerar väl. Genom att verka tillsammans kan föreningar och förbund skapa och finansiera verksamhet och tjänster som den enskilda föreningen inte förmår göra på egen hand.

  Solidarisk finansiering en förutsättning

  De som förordar att mer marknadsanpassning är lösningen för framtiden förstår inte hur Golfsverige fungerar. Svenska golfklubbar har inget överflöd av resurser, och utan samverkan skulle de flesta klubbar få svårt att upprätthålla verksamheten på dagens nivå.

  Modellen har därför varit väldigt positiv för golfens utveckling i Sverige, där klubbarna samverkat genom förbundet.

  Den solidariska finansieringen har gjort att vi gemensamt kunnat bygga bra verksamhet – till exempel en internationellt erkänd elitverksamhet, en nationell rådgivningsverksamhet och sannolikt världens bästa verksamhetssystem (GIT) för golf.   

  Värdefullt utbud till lägre kostnad

  SGF behöver hela tiden balansera medlemsnyttan i förhållande till helheten. Alla klubbar gillar inte allt vi gör, men sammantaget är en stor majoritet nöjda och ser hur gemensam finansiering leder till ett värdefullt utbud av tjänster och en lägre totalkostnad.

  SGF samverkar hela tiden med golfklubbarna för att tjänsteutbudet ska vara så relevant som möjligt. Alla avgifter som klubbarna betalar till förbundet används för beslutad verksamhet.

  Det var klubbarna i Blekinge som år 2000 fick bifall till sin motion om att utveckla GIT. 18 år senare fick två större klubbar i Stockholm enhälligt stöd för förslaget att utveckla nästa generation av GIT.

  Och för att vara tydlig: SGF hindrar ingen golfklubb att nyttja andra tjänster vid sidan av de SGF tillhandahåller, till exempel att anlita andra rådgivare eller använda en annan bokningstjänst.

  Stora konsekvenser för Golfsverige

  Om svenska golfklubbar förbjuds att gemensamt besluta och finansiera GIT-verksamheten kan det ge allvarliga verkningar för Golfsveriges sätt att organisera sig, med demokratiskt fattade beslut och solidarisk finansiering som grund.

  Det är då fullt möjligt att andra delar av SGF:s verksamhet kan äventyras, och att den gemensamma finansieringen skulle kunna falla även där.

  Sammantaget skulle det innebära att uppdraget som idrottsförbund kan behöva ritas om i grunden. I ett ännu större sammanhang kan detta komma att påverka hela den icke-vinstdrivande ideella sektorn.

  Tar strid för den svenska föreningsmodellen

  Att påstå att SGF ”blandar bort korten” genom att prata om den svenska modellen är osakligt. Rimligen har Sweetspot goda kunskaper i hur SGF fungerar och på vilka grunder förbundet verkar.

  Då vi tycker att den svenska föreningsmodellen står på spel kommer vi att ta denna konflikt så långt som krävs, för att skydda en verksamhetsmodell som gynnat Golfsverige väldigt mycket.

  Den rättsliga processen kommer att handla om den ”svenska modellen”. Detta kommer vi att påtala i alla sammanhang där det har relevans – för Golfsveriges skull.

  Skriven av:

  Porträttbild på Gunnar.
  Maria Möller har långt lockigt hår, blå ögon och ler i kameran. En ljusblå skjorta och mörkblå kavaj.

Stämningsansökan mot SGF

Den 6 oktober meddelade företaget Sweetspot att de ämnar lämna in en stämning mot Svenska Golfförbundet (SGF) till Patent- och marknadsdomstolen, för missbruk av dominerande ställning gällande GIT. SGF har ännu inte tagit del av den formella stämningsansökan, endast ett utkast.

Det här är en fortsättning på den process som startade med Sweetspots anmälan till Konkurrensverket i april. Konkurrensverket beslöt i juni att inte gå vidare med det ärendet – läs mer och se beslutet.

Den svenska föreningsmodellen utmanas

Genom sin stämningsansökan vill Sweetspot begränsa golfklubbarnas möjlighet att tillsammans utveckla, finansiera och äga ett kostnadseffektivt och behovsanpassat IT-baserat verksamhetssystem (GIT).

Det utmanar hela Idrottssveriges sätt att organisera sig, med demokratiskt fattade beslut och solidarisk finansiering som grund.

Förbundet bestrider samtliga yrkanden

Svenska Golfförbundet ser fram emot en rättslig prövning och kommer att bestrida samtliga yrkanden och bemöta stämningen med de argument och fakta som SGF förde fram till Konkurrensverket.

– Vi är fortsatt övertygade om att det gemensamma verksamhetssystemet GIT faller väl inom ramen för ett tillåtet samarbete mellan medlemsklubbarna. Inget av det förbundet eller klubbarna gjort eller gör bryter mot konkurrenslagens bestämmelser, säger Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.

– I sak handlar det om att medlemsföreningarna (golfklubbarna) ska förbjudas att i demokratisk ordning besluta om att tillsammans utveckla, finansiera och äga ett IT-baserat verksamhetssystem som GIT. Sweetspots stämning är alltså direkt riktad mot samma golfklubbar som bolaget hoppas ska välja dem som leverantör, säger Bengtsson.

Detta står på spel

– I det större sammanhanget kan detta bli ett principiellt avgörande som kan komma att påverka hela den icke-vinstdrivande ideella sektorn. Genom att arbeta tillsammans kan föreningar och förbund skapa och finansiera verksamhet och tjänster som den enskilda föreningen inte förmår göra på egen hand. Alla avgifter som golfklubbarna betalat till förbundet för GIT används för just det syftet och ingen part skär emellan. All verksamhet inom SGF är icke vinstdrivande, säger Bo Bengtsson.

– I konflikten med Sweetspot handlar det specifikt om GIT, ett IT-verktyg för att klubbar och golfspelare ska kunna organisera medlemsregister, handicap, spelet och tävlingar. Ett förbud mot denna samarbetsmodell riskerar dock att ge allvarliga verkningar även bortom IT-området, säger Bengtsson.

Frågor & svar

 1. Vad är GIT?
 2. GIT med Min Golf är ett IT-system. GIT finns för att klubbar och spelare ska kunna hantera medlemsuppgifter, kommunicera, betala årsavgifter, sköta handicap, organisera spelet – tidbokning – och arrangera tävlingar.

 3. Hur kommer det sig att Golfsverige har ett eget IT-system?
 4. Golfklubbarna i Blekinge skrev en motion till förbundsmötet år 2000 om att utreda möjligheten att bygga ett gemensamt IT-system.

  Motion bifölls av golfklubbarna och två år senare, 2002, röstade klubbarna ja till att bygga ett gemensamt IT-system och finansiera detta genom en kompletterande års- och medlemsavgift (”GIT-avgiften”). SGF fick mötets uppdrag att genomföra och ansvara för det som sedermera döptes till GIT.

  Till förbundsmötet 2018 återkom två golfklubbar med en motion om att gemensamt utveckla och finansiera nästa generation av GIT. Förbundsstyrelsen tog fram ett konkret förslag vilket fick förbundsmötets enhälliga stöd. ”Nya GIT” utvecklades 2018–2022 och har varit i full drift under säsongen 2023.

  SGF:s uppdrag är att utveckla och förvalta GIT enligt klubbarnas övergripande beslut och har alltså så varit sedan 2002. Det är upp till medlemsklubbarna att bedöma och på förbundsmötet besluta om dagens GIT fortsatt är rätt lösning för Golfsverige.

 5. Måste förbundet driva denna fråga?
 6. Eftersom ansökan om stämning är riktad mot SGF måste förbundet svara. SGF kommer självfallet att försvara den förenings- och samarbetsmodell som utgör fundamentet för den ideella sektorn.

  Eftersom golfklubbarna gett SGF i uppdrag att förvalta GIT måste SGF även ta strid för att fortsatt kunna tillhandahålla GIT inom ramen för de beslut som fattats på förbundsmötena.

 7. Hur finansieras GIT?
 8. SGF är ett icke vinstdrivande idrotts- och medlemsförbund. Det är medlemsklubbarna som återkommande sedan 2002 beslutat att utveckla GIT och att GIT ska finansieras av klubbarna gemensamt. Golfbolagen har frivilligt tecknat avtal med SGF om att använda och betala för GIT.

  Denna finansieringsmodell har tjänat Golfsverige väl och lett till att det idag finns ett eget mycket väl fungerande IT-stöd till en mycket låg  kostnad.

  SGF gör ingen egen vinst på GIT-verksamheten. IT-systemet är inrättat för klubbarna. Det är icke vinstdrivande verksamhet på IT-området, precis som inom förbundets alla andra verksamhetsområden.

 9. Kan golfklubben välja att inte använda GIT:s bokningssystem?
 10. Ja. Det står klubbarna fritt att välja ett annat bokningssystem.

 11. Vad gäller för medlemsregister och handicapuppgifter?
 12. Förbundsmötesbeslut, SGF:s stadgar och klubbarnas stadgar föreskriver att medlemsregister (Golf-ID) och uppgifter om handicap förs via GIT.

  I övrigt kan klubben välja annat ett annat system – eller inget alls – för att organisera spelet på banan och klubbens tävlingar.

 13. Hur påverkar stämningsansökan oss på klubben?
 14. Det beror på resultatet av stämningsansökan. På kort sikt – nästa säsong – förändras ingenting.

  Vad som händer på längre sikt får vi återkomma till. Alla eventuella förändringar i modell, organisation och avgifter kommer att läggas fram till golfklubbarna för beslut på förbundsmötet.

 15. Vad händer med GIT nu?
 16. Ingenting förändras i nuläget vad gäller GIT och Min Golf. Verksamheten fortsätter enligt uppgjorda och kommunicerade planer.

 17. Har förbundet monopol på denna marknad?
 18. I konkurrenslagens mening har SGF inget monopol eller dominerade ställning på någon relevant marknad.

 19. Är Sweetspot en konkurrent till SGF?
 20. SGF och Sweetspot är inte konkurrenter.

 21. Är SGF en leverantör till golfklubben?
 22. Nej, SGF bedriver ingen handel eller affärsverksamhet. Golfklubben är medlem i SGF och får de tjänster och stöd SGF tillhandahåller inom ramen för sitt uppdrag.

 23. Kan externa leverantörer få tillgång till GIT via API?
 24. Ja, det finns en omfattande möjlighet att mot en rimlig licensavgift få tillgång till funktioner och data i GIT (s.k. API). Marknadens aktörer har alltså inte satts på undantag eller fått sämre lösningar. När ny teknik utvecklas kommer den alla API-användare till del.

  Se lista över fristående aktörer

Bakgrund: klagomål till konkurrensverket

I slutet av mars 2023 lämnade Sweetspot AB in ett klagomål till konkurrensverket gällande missbruk av dominerande ställning i strid med 2 kap 7§ konkurrenslagen (2008:579).

I maj lämnade SGF in en svarsskrivelse som tillbakavisade påståendet och redogjorde för förbundets syn på klagomålet.

Den 12 juni beslutade Konkurrensverket att inte utreda anmälan. Beslutet motiverades med att det inte finns tillräckliga indikationer på ett konkurrensproblem som skadar konkurrensen och konsumenterna för att prioritera en fortsatt utredning.

Läs mer här

Vid eventuella frågor, kontakta:

Porträttbild på Bo.
 • Bo Bengtsson
 • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
 • Tel: 08-622 15 59