Upplåtelse av golfbana

I det här kapitlet beskrivs momseffekterna när ett GolfAB upplåter en golfbana på två olika sätt.

Momseffekterna påverkas av vem som äger eller arrenderar golfbanan.

Om reglerna inte uppfylls kan GolfAB förlora avdragsrätt för moms.

Korttidsupplåtelse av idrottslokal är momsmässigt fördelaktigt för den som hyr ut då uthyrningen möjliggör momsavdrag på kostnader kopplade till uthyrningen.

Det är dock viktigt att fånga upp alla momsmässiga konsekvenser om korttidsupplåtelsen faller.

Om reglerna för korttidsupplåtelse (se kapitel 10) inte uppfylls övergår uthyrningen till att bli en momsfri fastighetsupplåtelse.

Konsekvenserna blir att GolfAB förlorar delar av sin avdragsrätt för moms på grund av blandad verksamhet i momshänseende.

Sist i kapitlet finns två konkreta fall där korttidsupplåtelse prövats, i form av dels ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden, dels en dom från Kammarrätten avseende upplåtelse.

 1. GolfAB upplåter golfbanan som golfklubben äger eller arrenderar
 2. Exempel:

  GolfAB hyr golfbanan och ansvarar för golfbanedriften och golfklubben återhyr golfbanan för sin idrottsliga verksamhet.

  1. GolfAB betalar hyra med 25 % moms för golfklubbens upplåtelse av golfanläggning med golfbana, övningsområde, drivingrange och övriga lokaler enligt reglerna för frivillig beskattning.

  Golfklubben är som allra troligast inkomstskattepliktig för upplåtelse av anläggningen.

  GolfAB ansvarar för drift och skötsel av golfbana.

  Hyran ska vara marknadsmässig och motsvara golfklubbens självkostnad med visst påslag om inget annat värde finns.

  GolfAB kan ägas av golfklubben eller av annan ägare

  2. Golfklubben betalar en återhyra med 6 % moms när golfklubben använder golfbanan, övningsområdet och drivingrange enligt reglerna för korttidsupplåtelse av idrottslokal.

  Återhyran ska vara marknadsmässig. Här görs till exempel en jämförelse med vad en greenfeegäst betalar för spel på golfbanan.

  Intäkter golfklubb:

  ● Medlemsavgift (ej inkomstskatt, ej moms)

  Intäkter GolfAB:

  ● Återhyra (inkomstskatt, 6 % moms)
  ● Spelavgift (inkomstskatt, 6 % moms)
  ● Greenfee (inkomstskatt, 6 % moms)
  ● Företagsgolf
  (inkomstskatt, 6 % moms)

  GolfAB har i exemplet ovan intäkter från golfspel i form av spelavgifter från golfklubbens medlemmar, återhyra från golfklubben för till exempel träning och tävling, greenfee från externa gäster och greenfee vid företagsgolfevent.

  Notera att när medlemmar deltar i golfklubbens aktiviteter måste golfklubben betala återhyra även för medlem som har betalat spelavgift till GolfAB.


  Det är viktigt att golfklubben och GolfAB följer momsreglerna:

  • Golfklubben hyr ut golfbanan med övningsområde och drivingrange till GolfAB. Uthyrning sker enligt reglerna för frivillig beskattning med 25 % moms. Därmed har Golfklubben avdragsrätt för moms på kostnader kopplade till uthyrningen.

   ➤ Det är viktigt att GolfAB hela tiden bedriver momspliktig verksamhet på golfbanan, eftersom det är ett av kraven för att golfklubben ska kunna hyra ut med frivillig beskattning.

  • Golfklubben får återhyra golfbanan med 6 % moms med viss begränsning enligt reglerna för korttidsupplåtelse av idrottslokal (se kapitel 10). Skatteverkets riktmärke är tio timmar per vecka i genomsnitt, men detta är inte en fast gräns.

   ➤ Om golfklubben nyttjar golfbanan i alltför stor utsträckning övergår återhyran till att bli momsfri uthyrning av fastighet. Då kan GolfAB förlora delar av sin avdragsrätt för moms på grund av momsfri fastighetsuthyrning.

  • Spelavgiften ska tas in av GolfAB eftersom GolfAB har dispositionsrätten till golfbanan i och med uthyrningen.

   ➤ Om golfklubben tar in spelavgiften leder det till att spelavgifterna som överförs från golfklubben till GolfAB utgör ersättning för en momsfri fastighetsupplåtelse. Korttidsupplåtelsen med 6 % moms faller därmed.

   ➤ Golfklubben kan dock ta in spelavgiften från medlemmarna på uppdrag av GolfAB utan momseffekter. Med en sådan överenskommelse är det mycket viktigt att följa reglerna för samfakturering (se kapitel 21).

 3. Korttidsupplåtelse – GolfAB äger
 4. Exempel:

  GolfAB ansvarar för golfbanedriften och golfklubben hyr golfbanan för sin idrottsliga verksamhet.

  Golfklubben betalar en hyra med 6 % moms för nyttjanderätt av golfbana och eventuellt omklädningsrum enligt reglerna för korttidsupplåtelse av idrottslokal.

  Hyran för korttidsupplåtelsen ska vara marknadsmässig. Här görs till exempel en jämförelse med vad en greenfeegäst betalar för spel på golfbanan.

  GolfAB kan ägas av golfklubben eller av annan ägare.

  Intäkter golfklubb:

  ● Medlemsavgift (ej inkomstskatt, ej moms)

  Intäkter GolfAB:

  ● Golfklubbens hyra (inkomstskatt, 6 % moms)
  ● Spelavgift (inkomstskatt, 6 % moms)
  ● Greenfee (inkomstskatt, 6 % moms)
  ● Företagsgolf (inkomstskatt, 6 % moms)

  GolfAB har i exemplet ovan intäkter från golfspel i form av spelavgifter från golfklubbens medlemmar, hyra från golfklubben för till exempel träning och tävling, greenfee från externa gäster och greenfee vid företagsgolfevent.

  Notera att när medlemmar deltar i golfklubbens aktiviteter måste golfklubben betala hyra även för medlem som har betalat spelavgift till GolfAB.


  Det är viktigt att golfklubben och GolfAB följer momsreglerna:

  • Golfklubben hyr golfbanan med 6 % moms med viss begränsning enligt reglerna för korttidsupplåtelse av idrottslokal (se kapitel 10). Skatteverkets riktmärke är tio timmar per vecka i genomsnitt, men detta är inte en fast gräns.

   ➤ Om golfklubben nyttjar golfbanan i alltför stor utsträckning övergår återhyran till att bli momsfri uthyrning av fastighet. Då förlorar GolfAB delar av sin avdragsrätt för moms på grund av momsfri uthyrning.

  • Spelavgiften ska tas in av GolfAB eftersom golfklubben inte har dispositionsrätten över golfbanan.

   ➤ Golfklubben kan dock ta in spelavgiften från medlemmarna på uppdrag av GolfAB utan momseffekter. Med en sådan överenskommelse är det mycket viktigt att följa reglerna för samfakturering (se kapitel 21).

    

 5. Förhandsbesked i Skatterättsnämnden
 6. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked avseende ett GolfAB (2017-12-18 dnr 51–16/D) meddelat att en golfklubbs tävlings- och träningsspel på en golfbana innebär en dispositionsrätt för klubben som GolfAB ska uttagsbeskattas för. Golfklubben hyrde ut golfbanan med frivillig beskattning till GolfAB.

  1. GolfAB betalar hyra med 25 % moms. 

  2. Golfklubben betalar inte återhyra med 6 % moms. 

  GolfAB ska uttagsbeskattas för golfklubbens disposition av golfbanan (inkomstskatt, 6 % moms).

  Intäkter golfklubb:

  Medlemsavgift (ej inkomstskatt, ej moms)

  Intäkter GolfAB:

  ● Spelrätt till medlemmar (inkomstskatt, 6 % moms)
  ● Greenfee (inkomstskatt, 6 % moms)
  ● Företagsgolf (inkomstskatt, 6 % moms för golfspel)

  Förutsättningarna var följande:

  Golfklubben

  ➤ hyr ut golfbanan till ett helägt dotterbolag med frivillig beskattning (25 % moms)

  ➤ arrangerar tävling, träning, klubbmästerskap i egen regi, deltagande medlemmar betalar ev. tävlings- och träningsavgift till klubben

  ➤ planerar omfattningen av aktiviteterna gemensamt med GolfAB i förväg

  ➤ har 10 % av GolfAB:s bokningsbara tider reserverade

  ➤ återhyr INTE golfbanan i samband med idrottsverksamhet som tävling och träning

  GolfAB

  ➤ tar betalt för allt spel på golfbanan genom spelrätter och greenfee

  ➤ medlemmar betalar spelrättsavgift och får därmed obegränsad tillgång till golfbanan

  ➤ fakturerar hyra vid företags- och förbundsarrangemang (även för deltagare med spelrätt)

  ➤ bär samtliga kostnader för golfbanedriften


  Skatteverkets yrkanden

  Skatteverket hade i första hand yrkat på att frångå hyresavtalet mellan golfklubben och GolfAB. Bakgrunden till det var att golfklubben, enligt avtalet, hyr ut golfbanan med full dispositionsrätt till GolfAB och det villkoret efterlevdes inte enligt Skatteverket (eftersom golfklubben ändå disponerade golfbanan).

  Full dispositionsrätt är en förutsättning för att golfklubben ska kunna tillämpa frivillig beskattning för moms på hyran och i sin tur få avdrag för kostnader och moms som hör till uthyrningen. I verkligheten disponerar GolfAB endast 90 % av starttiderna, vilket skulle innebära att golfklubbens frivilliga beskattning faller, enligt Skatteverket.

  Skatterättsnämnden prövade inte Skatteverkets förstahandsyrkande, däremot andrahandsyrkandet att GolfAB skulle uttagsbeskattas.

  Skatterättsnämndens förhandsbesked innebär att GolfAB ska:

  ➞ uttagsbeskattas till ett pris motsvarande marknadspriset för golfklubbens 10 % bokningsbara och reserverade tider.

  ➞ uttagsbeskattas för golfklubbens disposition av golfbana för arrangemang av tävling och träning.

  Skatterättsnämnden motiverar beskedet med att upplåtelsen har ett ekonomiskt värde och att greenfeegäster med flera genom avtalet utestängs från spel, med inkomstbortfall för GolfAB som följd.


  Den här situationen undviks genom att:

  ✓ upplåta full dispositionsrätt till GolfAB vid uthyrning med frivillig beskattning för moms (25 % moms).

  ✓ golfklubben betalar en återhyra med 6 % för all användning av golfbana, övningsområde och drivingrange, och eventuella andra anläggningar för idrottslig verksamhet vid exempelvis träning, tävling och övriga klubbarrangemang.

  ✓ tillämpa en marknadsmässig prissättning.

 7. Dom i kammarrätten
 8. Dom från Kammarrätten i Göteborg 

  Kammarrätten (KR) i Göteborg har i en dom 2019-12-17 avseende ett GolfAB,
  (mål nr: 2928–19) prövat frågan om GolfAB hade avdragsrätt för ingående moms för hela verksamheten.

  De avgörande frågorna gällde huruvida reglerna för korttidsupplåtelse av idrottslokal och frivillig beskattning var uppfyllda, eller om GolfAB ansågs ha momsfri fastighetsupplåtelse till någon del.

  GolfAB förlorade målet till viss del och fick därmed så kallad blandad verksamhet med begränsad avdragsrätt för ingående moms på kostnader i verksamheten.


  Utgångspunkten i målet var följande:

  ● GolfAB är ett helägt dotterbolag till golfklubben.

  ● GolfAB äger golfbanan och anläggningen i övrigt.

  ● Golfklubben och dess medlemmar nyttjar golfbanan och anläggningen enligt avtal. För detta har GolfAB redovisat 6 % moms med hänvisning till reglerna för korttidsuthyrning av lokal för idrott (idrottstjänst).

  ● Golfklubben säljer spelrätter för spel på golfbanan till sina medlemmar.

  ● GolfAB hyr ut lokaler för kök och matsal till Restaurang AB med frivillig beskattning, 25 % moms.

  ● GolfAB hyr ut lokaler till Shop AB med frivillig beskattning, 25 % moms.


  Kammarrätten ansåg att golfklubbens hyra av golfbana
  inte utgjorde en momspliktig korttidsupplåtelse av idrottslokal utan en momsfri fastighetsupplåtelse från GolfAB. För att uthyrningen ska utgöra en korttidsupplåtelse krävs bland annat att upplåtelsen är kortvarig, tillfällig eller övergående. Avtalet föreskrev dock tillsammans med faktiskt förhållanden att golfklubben hade en obegränsad (obruten) exklusiv dispositionsrätt till golfbanan framför andra gäster och under en längre tid (kontinuerligt nyttjande under en längre tid).

  Förekomsten av greenfeegäster och företagsgolf påverkade inte bedömningen, inte heller att golfklubbens medlemmar måste använda bokningssystem.

  ➞ GolfAB:s uthyrning av golfanläggningen till golfklubben ansågs därför utgöra en momsfri fastighetsuthyrning.

  ➞ GolfAB fick blandad verksamhet och hade därmed inte full avdragsrätt för moms i verksamheten.


  Kammarrätten ansåg att GolfAB:s hyresavtal med Restaurang AB
  inte till fullo uppfyllde reglerna för frivillig beskattning. Avtalet begränsade delvis hyresgästens rättigheter. Hyresgästen disponerade inte matsalen med ensamrätt på grund av att golfklubbens medlemmar hade rätt att vistas i matsalen obrutet, och vidare disponerade golfklubben matsalen för styrelse- och kommittémöten samt trivselkvällar.

  ● GolfAB kunde därmed inte fakturera moms på hela upplåtelsen till restauratören då reglerna för frivillig beskattning för moms inte var uppfyllda (för uthyrningen av köksdelen uppfylldes kraven för frivillig beskattning).

  ● GolfAB fick blandad verksamhet och hade därmed inte full avdragsrätt för moms.


  Kammarrätten ansåg att GolfAB:s hyresavtal med Shop AB
  inte uppfyllde reglerna för frivillig beskattning. I korthet var vissa ytor inte byggtekniskt avskiljbara och omfattades därför inte av lokalbegreppet. Avtalet innebar vidare ett gemensamt nyttjande av vissa ytor. GolfAB och Shop AB delade till exempel ytan vid receptionsdisken.

  ➞ GolfAB kunde därmed inte fakturera upplåtelsen med moms eftersom reglerna för frivillig beskattning inte var uppfyllda.

  ➞ GolfAB fick blandad verksamhet och hade därmed inte full avdragsrätt för moms.


  Kammarrättens dom innebar att:

  ● GolfAB bedrev blandad verksamhet – momsfri verksamhet till golfklubben och momspliktig verksamhet mot greenfeegäster och företagsgolf. Uthyrning av restaurangköket uppfyllde vidare kraven för frivillig beskattning för moms.

  ● GolfAB fick så kallad blandad verksamhet i momshänseende och kunde inte dra av ingående moms på kostnader som hörde till upplåtelsen till golfklubben eller uthyrningen till Restaurang AB respektive Shop AB.

  ● Skatteverket fastställde en reducerad avdragsrätt för moms för kostnader som till sin helhet inte kunde hänföras till skattefri eller skattepliktig verksamhet.

  ● GolfAB fick betala skattetillägg på grund av felaktiga uppgifter i momsdeklarationen.

  Effekterna av Kammarrättens dom är att GolfAB inte har full avdragsrätt för moms på kostnader i verksamheten. Det beror på att uthyrning av golfbanan till golfklubben anses utgöra momsfri fastighetsupplåtelse.

  Uthyrning till Shop AB är momsfri då reglerna för frivillig beskattning inte är uppfyllda. Slutligen är endast uthyrningen av köket till Restaurang AB momspliktig medan övriga lokaler som matsalen, inte uppfyller kraven för frivillig beskattning för moms, eftersom golfklubbens medlemmar kan nyttja lokalerna.

  Observera att efter Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i HFD 2023 ref. 24 om samnyttjade lokaler så kan en lokal nyttjas av flera olika hyresgäster förutsatt att samtliga hyresgäster uppfyller reglerna för frivillig beskattning. Se kapitel 9 om Frivillig beskattning för fastighetsupplåtelser.

  Den här situationen undviks genom att:

  ✓ Golfklubb och GolfAB avtalar om korttidsupplåtelse av idrottslokal för golfklubbens nyttjande av golfbanan och ser till att avtalet efterlevs i verkligheten.

  ✓ Golfklubben inte tar in spelavgifter från medlemmarna.

  ✓ GolfAB ger Restaurang AB och Shop AB full dispositionsrätt till avgränsade lokaler. Det innebär att golfklubben inte får disponera ytan. När medlem kommer till restaurangen är det för att köpa en restaurangtjänst av Restaurang AB.

  ✓ Identifiera lokal för lokal vilken juridisk person som ska disponera lokalen. Lokaler som golfklubben använder i sin verksamhet, till exempel receptionen, hyrs ut utan moms direkt till golfklubben. Observera att momsfri uthyrning påverkar möjligheten till momsavdrag på kostnader i denna del av fastigheten.

  ✓ Restaurang AB som har dispositionsrätt till lokaler kan bedriva konferensverksamhet. Då krävs att reglerna för konferensverksamhet efterlevs. En bedömning får göras i det enskilda fallet. Se vidare kapitel 13.

Skatter och golf

Det här är ett av totalt 25 kapitel i skriften Skatter och golf, som överskådligt beskriver skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk.

För övriga digitala kapitel, klicka här ➤

För hela skriften som PDF, klicka här ➤ 

Vid eventuella frågor, kontakta:

Thomas.