Skatter och golf

Även om golfklubben normalt sett är befriad från inkomstskatt, påverkas verksamheten av det svenska regelverket för skatt, moms, arbetsgivaravgifter med mera. Här hittar du fakta om skatter och golf samt relaterat material.

Skattereglerna kan vara komplexa för den som bedriver golfverksamhet och anknytande verksamhet. Det finns särskilda skatteundantag för allmännyttiga ideella föreningar som leder till att verksamheten i golfklubbar till stora delar faller utanför skatte- och momsområdet.

I en verksamhet med stora kostnader är det inte alltid lämpligt att befinna sig utanför momsområdet eftersom momsen då blir en kostnad. Det är en anledning till att golfverksamhet ofta organiseras med såväl bolag som en förening. Fastighetstaxeringsregler och frivillig skattskyldighet till moms för uthyrning av fastigheter är ytterligare skäl att bedriva golfverksamhet på visst sätt.

De avtal som reglerar golfklubbens nyttjanderätt till golfbana är viktigt att hålla ordning på och följa. Under rubriken "Avtalsmallar" längre ner på sidan hittar du bland annat mallar för nyttjanderättsavtal. Där hittar du också vägledning till dessa mallavtal. Där finns länkar till rådgivning och information, för att underlätta de överväganden som behöver göras innan nyttjanderättsavtalet undertecknas.

Skriften Skatter och golf

Skatter och golf är framtagen av skatte- och momsspecialister hos Grant Thornton i samarbete med Svenska Golfförbundet. Skriften beskriver överskådligt skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet.

Materialet är uppdelat i olika kapitel och har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk. 

Med det komplexa regelverk vi har idag på skatte- och momsområdet kan Skatter och golf inte vara heltäckande. Skatteregler är också under ständig förändring, och kapitlen kommer därför kontinuerligt att revideras. För att bedöma skattesituationen i ett enskilt fall rekommenderar vi också alltid kontakt med rådgivare, revisor, Skatteverket etc.

➤ Läs skriften digitalt – sök per kapitel (senast uppdaterad januari 2024)

Ladda ner Skatter och golf (senast uppdaterad januari 2024)

Annat som berör skatter, ekonomi och beslutsfattande

 1. Föreningsägda bolag (utbildningsmaterial från RF)
 2. I samverkan med Skatteverket har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram ett utbildningsmaterial kring beskattningsfrågor för föreningsägda bolag. Materialet är ett stöd för idrottsföreningar som äger ett aktiebolag, framförallt för att kunna bedöma beskattningskonsekvensen vid olika situationer.

  Utbildningsmaterialet från RF är delvis detsamma som i kapitlen i Skatter och Golf men kompletterar på ett utmärkt sätt och rekommenderas för ökad förståelse och kunskap.

  Ladda ner utbildningsmaterialet

 3. Köpa, arrendera eller hyra golfbana
 4. För golfklubbar och golfbolag innebär byggande av en golfbana stora investeringar. Många anser det vara en fördel att äga marken där golfbanan ligger. Men markägande är inte en realitet för många golfklubbar, dels för att marken inte är till försäljning, dels för att golfklubben inte vill/kan äga marken av olika anledningar.

  Det är mycket att ta hänsyn. Vad ska man tänka på, vad innebär nyttjanderätt och hur formuleras ett avtal. Möjligheten att bestämma upplägget kan ibland vara begränsat men påverkar i sin tur beskattningen av både Golfklubb och eventuellt GolfAB.

  Till sidan "Köpa, arrendera eller hyra golfbana"

   

   

 5. Spelrätter
 6. Skriften ”Spelrätter i Golfklubb” beskriver finansieringsformen spelrätter. Skriften syftar inte till att ta ställning i frågan om spelrätter är att rekommendera eller inte, utan att bidra till ett så bra diskussions- och beslutsunderlag som möjligt för klubben om alternativa finansieringsmöjligheter. Medlemmarnas åsikter, klubbens geografiska läge och ekonomiska situation samt övriga förutsättningar är alla faktorer som bör vägas in innan beslut fattas om spelrätter är en bra finansieringsform.

  Spelrätter i golfklubb

  Skriften ”Spelrätter i GK och Aktier i AB” behandlar bl.a. följande frågor kopplat till klubbens bestämmelser om spelrätter, aktieägaravtal och bolagets bolagsordning. Kan en spelrätt sägas upp? Kan en aktieägare återlämna sin aktie? Kan en spelrättsinnehavare eller aktieägare påkalla ”paus”? Till ”Spelrätter i GK och Aktier i AB”

  Spelrätter i GK och Aktier i AB

  Skriften ”Handel med spelrätter” behandlar skattemässiga konsekvenser för både Golfklubben och medlemmen men även sådana frågor som civilrätt och redovisning behandlas översiktligt. 

  Handel med spelrätter

 7. Restaurang och shop
 8. När klubben upplåter lokaler till utomstående part som avser driva restaurang, shoprörelse, kioskverksamhet eller drivingrange finns viktiga saker att känna till och ta hänsyn till. 

  Läs mer här

  Som hyresavtal för restaurang och shop kan du använda mallavtalet för lokal/byggnad som du hittar här. När det gäller shopverksamheten kan också PGA:s mallavtal för tränare vara tillämpliga. 

 9. Ideell arbetskraft
 10. Golfklubbens styrelse har ett stort ansvar när det gäller medlemmarnas ideella arbete på golfbanan. Skriften "Ideell arbetskraft på golfbanan" behandlar det arbetsrättsliga perspektivet, gränsen mellan ideellt arbete och anställning, frågor om arbetsgivaransvar såsom arbetsmiljö och utbildning.

  Vidare tas skattefrågor upp såsom arbetsgivaravgift, kontrolluppgift och preliminärskatt, utöver försäkringsfrågor och vikten av en skriftlig överenskommelse mellan uppdragsgivaren och den ideelle.

  Ideell arbetskraft på golfbanan

   

 11. Beslutsfattande i golfklubb och GolfAB
 12. Skriften ”Beslutsfattande i golfklubb och GolfAB” handlar om hur olika ägarförhållanden i GolfAB påverkar beslutsfattandet mellan Golfklubben och bolaget.

  Hur påverkas beslutsfattandet när klubben äger 20 procent, i jämförelse med att vara ensamägare i bolaget? Vilken betydelse har ägardirektiv och aktieägaravtal i sammanhanget?

  Beslutsfattande i golfklubb och GolfAB

 13. Ekonomihandbok med baskontoplan
 14. I ”Ekonomihandboken” finns en allmän del om bokföring/redovisning, årsbokslut/årsredovisning, skatteregler, förslag på avskrivningstider etcetera.

  I handboken finns även en baskontoplan för golfklubb samt medföljande kontotabell och konteringsinstruktion.

  Till Ekonomihandboken

 15. Samverkan med Skatteverket
 16. Kontakt för golfklubbar

  Skatteverkets handläggning av skatter och avgifter för golfklubbar (ideella föreningar) och bolag som är kopplade till golfklubbarna, är koncentrerad till en särskild enhet som är lokaliserad i följande tre städer: Mariestad, Uppsala och Västervik. Enheten hanterar också frågor om fastighetstaxering. 

  Telefonnummer: 0771-567 567

  Administrativa frågor

  När det gäller mer administrativa frågor, som kontoutdrag från skattekontot etcetera, vänd er till Skatteverkets skatteupplysning eller använd de elektroniska tjänsterna på skatteverket.se.

  Övrig idrottsrelaterad information

  För information till dig som ska redovisa lön, ersättning, arbetsgivaravgift och skatteavdrag för en ideell idrottsförening, se Skatteverkets information till idrottsföreningar.

Avtalsmallar

 1. Mallavtal golfanläggning och lokal/byggnad
 2. Nedan finner du mallavtal för nyttjanderätt och återhyra av golfanläggning, samt hyresavtal för lokal/byggnad. Mallarna är redigerbara wordfiler du kan utgå ifrån och anpassa utifrån behov, situation och organisation.

  Under varje mallavtal finns också en vägledning att ladda ner, där du hittar råd, tips och länkar till mer information. Detta för att underlätta de överväganden som behöver göras innan avtalet undertecknas.

  Nyttjanderätt golfanläggning

  Nyttjanderättsavtal när en golfklubb äger eller förfogar över mark/golfanläggning:

  Avtalsmall för: Golfklubb som upplåter nyttjanderätt till aktiebolag för golfbanedrift
  Guide till avtalsmall

  Avtalsmall för: Golfklubb som återhyr nyttjanderätt från aktiebolag för idrottsverksamhet
  Guide till avtalsmall


  Nyttjanderättsavtal när ett aktiebolag äger eller förfogar över mark/golfanläggningen:

  Avtalsmall för: Aktiebolag som upplåter nyttjanderätt till golfklubb för idrottsverksamhet
  Guide till avtalsmall

  Hyra av lokal/byggnad

  Hyresavtal när en golfklubb äger eller förfogar över lokal/byggnad:

  Avtalsmall för: Golfklubb som hyr ut lokal/byggnad
  Guide till avtalsmall


  Hyresavtal när ett aktiebolag äger eller förfogar över lokal/byggnad:

  Avtalsmall för: Aktiebolag som hyr ut lokal/byggnad
  Guide till avtalsmall

  Övrig information

  Mer fakta och information om markägande finner du på sidan "Köpa, arrendera eller hyra golfbana".

 3. Mallavtal anläggningsarrende
 4. Nedan kan du ladda ner ett mallavtal, avsett att användas då en golfklubb/Golf AB såsom Arrendator träffar en överenskommelse med en Jordägare om upplåtelse av mark med befintlig golfbana eller för anläggande av golfbana samt uppförande eller bibehållande av byggnad(er) för förvärvsverksamhet.

  Mallen är en redigerbar wordfil du kan utgå ifrån och anpassa utifrån behov, situation och organisation.

  Det finns också en guide att ladda ner, med vägledning och mer information om förutsättningarna för att använda detta mallavtal, samt några saker att tänka på. 

  Avtalsmall för anläggningsarrende

  Guide till avtalsmall


  Om mallavtalet: Avtalsmallen är upprättad av Ludvig & Co i samarbete med Svenska Golfförbundet. Parterna friskriver sig från allt ansvar gentemot annan som nyttjar och/eller ändrar texten.

  Avtal av denna typ avser stora ekonomiska värden och aktualiserar rättsliga överväganden, varför parterna bör anlita juridiskt biträde för rådgivning och upprättande av avtal som är anpassat till förutsättningarna i det enskilda fallet.

  Läs mer om att köpa, arrendera eller hyra golfbana ➤ 

 5. Mallavtal tränare
 6. Tränarorganisationen PGA of Sweden har tagit fram ett antal olika mallavtal för olika scenarios där en golfklubb kontrakterar en golftränare. Bland annat med fast månadslön, hyresavtal och uppdragsavtal. 

  Ladda ner mallarna

Vid frågor, kontakta:

Thomas.