Skatter och golf

Även om golfklubben normalt sett är befriad från inkomstskatt, påverkas verksamheten av det svenska regelverket för skatt, moms, arbetsgivaravgifter med mera. Här hittar du fakta om skatter och golf samt relaterat material.

Skattereglerna kan vara komplexa för den som bedriver golfverksamhet och anknytande verksamhet. Det finns särskilda skatteundantag för allmännyttiga ideella föreningar som leder till att verksamheten i golfklubbar till stora delar faller utanför skatte- och momsområdet.

I en verksamhet med stora kostnader är det inte alltid lämpligt att befinna
sig utanför momsområdet eftersom momsen då blir en kostnad. Det är en anledning till att golfverksamhet ofta organiseras med såväl bolag som en förening. Fastighetstaxeringsregler och frivillig skattskyldighet till moms för uthyrning av fastigheter är ytterligare skäl att bedriva golfverksamhet på visst sätt.

De avtal som reglerar golfklubbens nyttjanderätt till golfbana är viktigt att hålla ordning på och följa. Under rubriken "Avtalsmallar" längre ner på sidan hittar du bland annat uppdaterade mallar för nyttjanderättsavtal. Under hösten/vintern 2020, kommer vi även publicera en vägledning dessa mallavtal. Där kommer du att hitta länkar till rådgivning och information, för att underlätta de överväganden som behöver göras innan nyttjanderättsavtalet undertecknas.

Skriften Skatter & golf

En faktaskrift som togs fram 1997 av Svenska Golfförbundet i samarbete med Ernst & Young och är omarbetad och uppdaterad vid flera tillfällen, senast 2012. 

Skriften innehåller tre delar. Del ett tar upp allmänna moms- och inkomstskatteregler för ideella föreningar och andra samverkansformer, skattskyldigheten för golfverksamhet i en golfklubb samt en beskrivning av skatteeffekterna för olika driftsformer – GolfAB eller fristående Golfbolag. 

Del två handlar om att anlägga och driva en golfanläggning, driva golfrestaurang och golfshop med mera. Del tre är en fördjupning i grunderna för skattereglerna som omgärdar golfverksamhet.

Ladda hem Skatter & Golf

OBS: Ny version av Skatter & golf på väg!

Under hösten/vintern 2020 kommer en uppdaterad version av Skatter och golf, som överskådligt beskriver skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet är uppdelat i olika kapitel och har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk. 

Med det komplexa regelverk som vi har idag på skatte- och momsområdet kan ”Skatter och golf” inte vara heltäckande, och som alltid när det gäller skatteregler så är dessa under ständig förändring. Kapitlen kommer därför kontinuerligt att revideras. För att bedöma skattesituationen i ett enskilt fall rekommenderar vi också alltid kontakt med rådgivare, revisor, Skatteverket etcetera.

Den nya skriften ”Skatter och golf” är framtagen av skatte- och momsspecialister hos Grant Thornton i samarbete med Svenska Golfförbundet. 

Annat som berör skatter, ekonomi och beslutsfattande

 1. Föreningsägda bolag (utbildningsmaterial från RF)
 2. I samverkan med Skatteverket har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram ett utbildningsmaterial kring beskattningsfrågor för föreningsägda bolag. Materialet är ett stöd för idrottsföreningar som äger ett aktiebolag, framförallt för att kunna bedöma beskattningskonsekvensen vid olika situationer.

  Utbildningsmaterialet från RF är delvis detsamma som i kapitlen i Skatter och Golf men kompletterar på ett utmärkt sätt och rekommenderas för ökad förståelse och kunskap.

  Ladda ner utbildningsmaterialet

 3. Köpa, arrendera eller hyra golfbana
 4. För golfklubbar och golfbolag innebär byggande av en golfbana stora investeringar. Många anser det vara en fördel att äga marken där golfbanan ligger. Men markägande är inte en realitet för många golfklubbar, dels för att marken inte är till försäljning, dels för att golfklubben inte vill/kan äga marken av olika anledningar.

  Det är mycket att ta hänsyn. Vad ska man tänka på, vad innebär nyttjanderätt och hur formuleras ett avtal. Möjligheten att bestämma upplägget kan ibland vara begränsat men påverkar i sin tur beskattningen av både Golfklubb och eventuellt GolfAB.

  Till sidan "Köpa, arrendera eller hyra golfbana"

   

   

 5. Spelrätter
 6. Skriften ”Spelrätter i Golfklubb” beskriver finansieringsformen spelrätter. Skriften syftar inte till att ta ställning i frågan om spelrätter är att rekommendera eller inte, utan att bidra till ett så bra diskussions- och beslutsunderlag som möjligt för klubben om alternativa finansieringsmöjligheter. Medlemmarnas åsikter, klubbens geografiska läge och ekonomiska situation samt övriga förutsättningar är alla faktorer som bör vägas in innan beslut fattas om spelrätter är en bra finansieringsform.

  Spelrätter i golfklubb

  Skriften ”Spelrätter i GK och Aktier i AB” behandlar bl.a. följande frågor kopplat till klubbens bestämmelser om spelrätter, aktieägaravtal och bolagets bolagsordning. Kan en spelrätt sägas upp? Kan en aktieägare återlämna sin aktie? Kan en spelrättsinnehavare eller aktieägare påkalla ”paus”? Till ”Spelrätter i GK och Aktier i AB”

  Spelrätter i GK och Aktier i AB

  Skriften ”Handel med spelrätter” behandlar skattemässiga konsekvenser för både Golfklubben och medlemmen men även sådana frågor som civilrätt och redovisning behandlas översiktligt. 

  Handel med spelrätter

 7. Ideell arbetskraft
 8. Golfklubbens styrelse har ett stort ansvar när det gäller medlemmarnas ideella arbete på golfbanan. Skriften "Ideell arbetskraft på golfbanan" behandlar det arbetsrättsliga perspektivet, gränsen mellan ideellt arbete och anställning, frågor om arbetsgivaransvar såsom arbetsmiljö och utbildning.

  Vidare tas skattefrågor upp såsom arbetsgivaravgift, kontrolluppgift och preliminärskatt, utöver försäkringsfrågor och vikten av en skriftlig överenskommelse mellan uppdragsgivaren och den ideelle.

  Ideell arbetskraft på golfbanan

   

 9. Beslutsfattande i golfklubb och GolfAB
 10. Skriften ”Beslutsfattande i golfklubb och GolfAB” handlar om hur olika ägarförhållanden i GolfAB påverkar beslutsfattandet mellan Golfklubben och bolaget.

  Hur påverkas beslutsfattandet när klubben äger 20 procent, i jämförelse med att vara ensamägare i bolaget? Vilken betydelse har ägardirektiv och aktieägaravtal i sammanhanget?

  Beslutsfattande i golfklubb och GolfAB

 11. Ekonomihandbok med baskontoplan
 12. I ”Ekonomihandboken” finns en allmän del om bokföring/redovisning, årsbokslut/årsredovisning, skatteregler, förslag på avskrivningstider etcetera.

  I handboken finns även en baskontoplan för golfklubb samt medföljande kontotabell och konteringsinstruktion.

  Till Ekonomihandboken

 13. Samverkan med Skatteverket
 14. Svenska Golfförbundet och Skatteverket har inlett ett samarbete. Den övergripande målsättningen med samarbetet är att underlätta för golfklubbarna och deras eventuella dotterbolag att göra rätt, inte minst genom att lyfta fram och tydliggöra de skatteregler som särskilt berör golfidrotten.

  Kontaktpersoner hos Skatteverket

  Som ett led i samarbetet har varje golfklubb fått en kontaktperson hos Skatteverket. Ta kontakt med er kontaktperson i frågor av rättslig karaktär. De svarar på frågor gällande alla typer av skatter undantaget frågor om fastighetstaxering, se längre ner.

  När det gäller mer administrativa frågor, som kontoutdrag från skattekontot etc, vänd er till Skatteverkets skatteupplysning (0771-567 567) eller använd de elektroniska tjänsterna på www.skatteverket.se.

  Kontaktpersoner enligt Skatteverkets geografiska indelning

  För golfklubbar i Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län:
  Skattekontoret Mariestad
  Ulla Delén
  ulla.delen@skatteverket.se
  Tel. 010-576 48 47 

  För golfklubbar i Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län:
  Skattekontoret Västervik
  Johanna Nokkoudenmäki
  johanna.nokkoudenmaki@skatteverket.se
  Tel. 010-574 60 80 

  För golfklubbar i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län och Västmanlands län:
  Skattekontoret Uppsala
  Josefin Wirehag
  josefin.wirehag@skatteverket.se
  Tel. 010-577 58 10, eller

  Gunnar Högberg
  gunnar.hogberg@skatteverket.se
  Tel. 010-577 58 98

  Frågor om fastighetstaxering

  För frågor om fastighetstaxering kontakta, oavsett var golfklubben är belägen, någon av nedanstående personer:

  Fastighetstaxering
  Katarina Kron
  katarina.kron@skatteverket.se
  Tel. 010-572 22 88

  Liisa Heinonen
  liisa.heinonen@skatteverket.se
  Tel. 010-577 57 89

  Skatteverkets hemsida

  En annan del av samarbetet är riktad information på Skatteverkets hemsida till golfklubbarna och deras eventuella dotterbolag. Arbetet med detta pågår varför vi återkommer i denna del.

  Tills vidare, se Skatteverkets information till idrottsföreningar

Avtalsmallar

 1. Mallavtal arrende, nyttjanderätt och råmark
 2. Mallavtal arrende

  Kommer snart

  Mallavtal nyttjanderätt

  1. När en golfklubb äger eller förfogar över marken/golfanläggningen:
  Mall för nyttjanderättsavtal till golfanläggning – golfklubb äger

  2. När ett aktiebolag äger eller förfogar över marken/golfanläggningen:
  Mall för nyttjanderättsavtal till golfanläggning – aktiebolag äger

  Kommer snart. Vägledning till mallarna om nyttjanderätt. I dessa kommer du att hitta länkar till rådgivning och information, för att underlätta de överväganden som behöver göras innan avtalet undertecknas.

  Mer om markägande finner du på sidan "Köpa, arrendera eller hyra golfbana".

  Mallavtal råmark

  Kommer snart

 3. Mallavtal restaurang och shop
 4. Avtalsmall för hyreseavtal om klubben upplåter lokaler till utomstående part som avser driva restaurang, shoprörelse, kioskverksamhet eller drivingrange. 

  Läs mer här

 5. Mallavtal tränare
 6. Tränarorganisationen PGA of Sweden har tagit fram ett antal olika mallavtal för olika scenarios där en golfklubb kontrakterar en golftränare. Bland annat med fast månadslön, hyresavtal och uppdragsavtal. 

  Ladda ner mallarna

Vid frågor, kontakta:

Thomas.