Ekonomihandbok

I Ekonomihandboken finns, förutom en allmän del om bokföring/redovisning, årsbokslut/årsredovisning, skatteregler etc. även en uppdaterad baskontoplan för golfklubb samt medföljande kontotabell och konteringsinstruktioner.

Ladda hem Ekonomihandboken

För att underlätta idrottsföreningarnas dagliga arbete med bokföringen och för att öka medvetandet och engagemanget inom idrotten för redovisningsfrågor initierade Riksidrottsförbundet (RF) hösten 1997 ett samarbetsprojekt med SISU Idrottsutbildarna för att ta fram en branschkontoplan för idrotten.

Under sommaren 1999 publicerades "Idrottens Baskontoplan" där grunden för kontoplanen utgjordes av EU BAS 97. Sedan dess har RF uppdaterat sin kontoplan som är en branschkontoplan godkänd av BAS-kontogruppen i Stockholm AB.

RF är numera också medlem i BAS-intressenternas Förening där ekonomihandbokens författare är RF:s representant.

Bokföringsnämnden har genom ett antal allmänna råd (BFNAR) reglerat vilka ideella föreningar som enligt bokföringslagen ska upprätta årsbokslut och vilka som ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1. Mindre föreningar kan från och med 1 januari 2011 upprätta förenklat årsbokslut enligt de K1-regler som återfinns i BFNAR 2010:1.

RF har utifrån de förändringar som skett inom redovisningsområdet från och med 1 januari 2011 reviderat BAS-kontoplanen. Revideringen har gjorts efter samråd med BAS-kontogruppen i Stockholm AB.

I samband med denna revidering har den bytt namn till Idrottens Redovisning vari ingår BAS-kontoplanen.

Svenska Golfförbundets Servicekommitté beslutade 1999 att upprätta en "egen" kontoplan med Idrottens Baskontoplan som grund. Idag använder sig flertalet golfklubbar av SGF framtagen baskontoplan för GK samt upprättad ekonomihandbok.

Svenska Golfförbundet (SGF) har som en följd av RF:s arbete upprättat en "ny Ekonomihandbok".

I handboken finns förutom en allmän del om bokföring/redovisning, årsbokslut/årsredovisning, skatteregler etc. även en uppdaterad baskontoplan för golfklubb samt medföljande kontotabell och konteringsinstruktioner.

Kontoplanen kan i vissa fall behöva anpassas. Om detta måste ske rekommenderar SGF att vara mycket noggrann så att den princip som kontoplanen bygger på inte sätts ur spel. Att följa den föreslagna kontoplanen innebär också att golfklubben får lättare att göra erforderliga jämförelser med andra golfklubbar.

Då Idrottens BAS-kontoplan bygger på BAS-kontoplanen i Svensk Redovisning, kan denna kontoplan även användas av golfklubbar som bedriver verksamhet i aktiebolagsform. Det kan då göras ett mindre tillägg av konton huvudsakligen inom kontogruppen 20 Eget kapital i övrigt kan kontoplanen användas fullt ut.