Konferenser och andra klubbarrangemang

Ett konferensarrangemang är momspliktigt och ger rätt till avdrag för moms på kostnader i verksamheten. För att definieras som konferensverksamhet måste vissa tjänster ingå, som teknisk utrustning, konferensvärd och förtäring. Få koll på reglerna för golfklubb och GolfAB.

Ett konferensarrangemang är ett sammansatt tillhandahållande som innefattar tillgång till lokal såsom hörsalar, möteslokaler eller sammanträdesrum. Till detta kommer personal, teknisk utrustning såsom audio- och videoutrustning samt förtäring såsom förfriskningar, kaffe och måltider.

Enbart uthyrning av en lokal definieras inte som konferensarrangemang, utan som momsfri lokalupplåtelse.

För själva konferenstjänsten uppgår skattesatsen till 25 % moms. Då ska det ingå lokal, konferensvärdar, teknisk utrustning och restaurang- och cateringtjänster som har ett nära tidsmässigt samband med övriga konferensaktiviteter.

En lunchmåltid ingår normalt i ett konferensarrangemang tillsammans med kaffe, smörgåsar och mineralvatten. Om lunchmåltiden säljs av ett annat företag än det som tillhandahåller konferensarrangemanget så utgår 12 % moms på lunchen.

Frukost och efterföljande middag och bankett ingår normalt inte i konferensarrangemanget. För dessa tjänster utgår i stället normal skattesats, det vill säga 12 % moms för servering av mat och 25 % för alkohol. Det utgår även 12 % på logi och persontransporter. För eventuella aktiviteter som inte utgör idrott utgår normalt 25 % moms.

Observera att enbart uthyrning av en lokal definieras inte som ett konferensarrangemang, utan som momsfri lokalupplåtelse.

Ett konferensarrangemang är momspliktigt och medför rätt till avdrag för moms på kostnader i verksamheten. Enbart uthyrning av lokal är en momsfri fastighetstjänst, vilket får effekter på avdragsrätten för moms på kostnader kopplade till lokalen/fastigheten.

Golfklubben säljer konferensarrangemang

Det är troligen inte så vanligt förekommande att en golfklubb bedriver konferensverksamhet. Det är mer troligt att sådan kommersiell verksamhet bedrivs i bolagsform.

Om det ändå sker har försäljning av ett konferensarrangemang inte naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet, utan får anses inkomstskattepliktigt även om verksamheten bedrivs av golfklubben (se kapitel 6 om Huvudsaklighetsbedömning).

Golfklubben ska därmed momsregistreras för denna verksamhet och redovisa moms enligt vad som gäller för konferensarrangemang. 

GolfAB säljer konferensarrangemang

Konferensverksamhet är fullt ut skatte- och momspliktig. Moms ska redovisas enligt vad som gäller för konferensarrangemang.

Om GolfAB driver golfverksamheten så kan golfklubben köpa ett konferensarrangemang. Det är då viktigt att GolfAB uppfyller reglerna för konferensarrangemang. I annat fall är risken stor att tillhandahållandet utgör en momsfri lokalupplåtelse.

Andra arrangemang eller evenemang i Golfklubben eller GolfAB

Vid evenemang som t.ex. säsongsavslutning, tävling och städdag kan restauratören tillhandahålla golfklubben eller GolfAB olika tjänster.

Finns tillgång till konferenslokaler kan det vara fråga om en konferenstjänst enligt ovan beskrivna regler. Om tjänsten består i att golfklubben samlar sina medlemmar i restauratörens lokaler, och servering sker av mat/alkohol, tillhandahålls en serveringstjänst med 12 % (25 % för alkohol). Skulle det därtill ske uthyrning av en lokal som golfklubben helt själv disponerar en kväll kan tjänsten anses utgöra en momsfri lokalupplåtelse.

När restauratören huvudsakligen serverar mat och dryck utgör det dock normalt en momspliktig serveringstjänst till golfklubben, GolfAB. Att det under kvällen hålls tal och t.ex. priser delas ut torde inte göra att restauratören anses tillhandhålla en annan tjänst än just servering av mat och dryck.

Sker förflyttning mellan olika lokaler ligger det nära till hands för restauratören att ta ställning till om reglerna för konferenstjänster respektive momsfri lokaluthyrning är tillämpliga.

Mer info hos Skatteverket

I sitt ställningstagande ”Konferensarrangemang” (dnr. 131 286740-16/111) beskriver Skatteverket reglerna kring konferensarrangemang.

Skatter och golf

Det här är ett av totalt 25 kapitel i skriften Skatter och golf, som överskådligt beskriver skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk.

För övriga digitala kapitel, klicka här ➤

För hela skriften som PDF, klicka här ➤ 

Vid eventuella frågor, kontakta:

Thomas.