Samfakturering

Samfakturering används gärna av golfklubb och GolfAB för att undvika dubbelarbete. Medlemmen får en faktura i stället för två.

Att GolfAB fakturerar golfklubbens medlemsavgift rekommenderas och medför mindre problematik än om golfklubben ska fakturera för GolfAB:s räkning.

Avtal mellan golfklubb och GolfAB måste stämma med förfarandet kring samfakturering.

Samfakturering måste göras på rätt sätt för att inte skapa merkostnader i momshänseende.

Samfakturerade belopp måste överensstämma med ingångna avtal, och golfklubb och GolfAB måste följa de allmänna regler som gäller vid fakturering av flera säljares omsättning i samma handling.

Av handlingen (fakturan) ska det framgå att en part ställer ut fakturan för den andra partens räkning.

Det innebär att alla uppgifter om säljaren ska framgå och fakturering ska i förekommande fall ske med moms, precis som om säljaren själv hade ställt ut fakturaunderlaget.

Den handling som ställs ut betraktas som två fakturor, en för respektive golfklubb och GolfAB, och det måste tydligt framgå vilka uppgifter som hör till vem.

Ställningstagande från Skatteverket

I ett ställningstagande från 2006 (2006-02-14, dnr: 131 81324-06/111) beskriver Skatteverket reglerna kring samfakturering. Vad avser frågan om löpnummer har Skatteverket under 2023 kommit med ett nytt ställningstagande (2023-06-26, dnr: 8-2362095).

För att hantera samfakturering korrekt ska golfklubb och GolfAB följa allmänna regler som gäller vid fakturering av flera säljares omsättning i samma handling. I sitt ställningstagande från 2023 säger Skatteverket så här om löpnummer för två omsättningar i samma handling:

"En sådan fakturering sker i säljarens namn och för säljarens räkning. Det är viktigt att det även i dessa fall går att kontrollera att löpnummerserien är obruten. Med tanke på syftet med kravet på en löpande nummerserie måste en sådan kontroll kunna göras hos säljaren.

Det innebär enligt Skatteverkets uppfattning att den som utfärdar fakturorna måste använda en särskild löpnummerserie för varje säljare. Löpnummerserien ska alltså vara obruten hos respektive säljare också i de fall fakturan utfärdas av köparen eller av en tredje person.

Löpnumren kan tillhandahållas av säljaren, men behöver inte ingå i den löpnummerserie som säljaren själv använder för att utfärda fakturor. Om säljaren inte tillhandahåller löpnumren kan den som utfärdar fakturorna använda sig av säljarspecifika löpnummerserier. Det väsentliga är att separata löpande nummerserier används för respektive säljare.

Det är viktigt att avtal mellan golfklubb och GolfAB överensstämmer med förfarandet om samfakturering.

GolfAB samfakturerar

Om GolfAB tillsammans med spelavgiften tar in golfklubbens medlemsavgift och till exempel städavgift/städdeposition måste GolfAB följa Skatteverkets regler om samfakturering. Se ovan om Skatteverkets uttalande avseende löpnummer för två omsättningar i samma handling.

Fakturatexten kan till exempel innehålla följande formulering:

”På uppdrag av golfklubben X faktureras medlemsavgift utan moms enligt mervärdeskattelagen 4 kap. 6 §. Beloppet konteras på ett avräkningskonto och överförs till ett av golfklubben anvisat bankkonto.”

Observera att GolfAB ska fakturera golfklubben en marknadsmässig ersättning med moms för att man administrerar faktureringen.

Golfklubben samfakturerar

Av handlingen (fakturan) ska det framgå att golfklubben ställer ut den för GolfAB:s räkning, alla uppgifter om GolfAB ska framgå och fakturering ska ske med moms precis som om GolfAB själv hade ställt ut fakturaunderlaget. Se ovan om Skatteverkets uttalande avseende löpnummer för två omsättningar i samma handling.

Fakturatexten kan till exempel innehålla följande formulering:

”På uppdrag av GolfAB faktureras spelavgift med 6 % moms. Beloppet konteras på ett avräkningskonto och överförs till ett av GolfAB anvisat bankkonto.”

Om golfklubben sköter administrationen kring GolfAB:s fakturering utför golfklubben en moms- och skattepliktig administrativ tjänst. Då är utgångsläget att golfklubben ska ta marknadsmässig ersättning och lägga moms på fakturan till GolfAB.

Tips!

Det är av största vikt att golfklubbens samfakturering görs på det sätt som beskrivits här.

Annars kan faktureringen av medlemsavgift och spelavgift/spelrättsavgift till medlemmen i samma handling få till följd att GolfAB anses ta betalt för en återhyra i samband med överföringen till GolfAB.

Eftersom det uppställs vissa krav för momspliktig korttidsupplåtelse av idrottslokal (se kapitel 10) kan effekten bli en momsfri fastighetsupplåtelse. Det kan påverka avdragsrätten för moms. Se vidare kapitel 11, Dom från Kammarrätten i Göteborg.

Skatter och golf

Det här är ett av totalt 25 kapitel i skriften Skatter och golf, som överskådligt beskriver skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk.

För övriga digitala kapitel, klicka här ➤

För hela skriften som PDF, klicka här ➤ 

Vid eventuella frågor, kontakta:

Thomas.