Nya Grönt Kort är på plats och samma regelverk gäller nu över hela Golfsverige. Ett regelverk beslutat på förbundsmötet 2019 som måste följas.

Regelverk för Grönt Kort

Det gällande regelverket för Grönt Kort trädde i kraft den 15 april 2020. Regelverket beslutades av förbundsstämman enligt den demokratiprocess som finns i Golfsverige. Det innebär att innehållet är tvingande för Grönt Kort. Det är alltså inte rekommendationer utan reglerar exakt vad som gäller.

Ladda ner regelverket i sin helhet

Detta innebär följande:

 • Spelare som har klarat teori- och spelprovet, enligt det nationella regelverket, har uppfyllt alla krav som får ställas för utfärdandet av Grönt Kort och handicap 54. Det följer av såväl regelverket för Grönt Kort som för världshandicapsystemet.

 • Endast klubb kan tilldela golfspelaren ett Grönt Kort. Tilldelningen ska göras av
  golfspelarens utbildningsklubb eller hemmaklubb, eller om sådan klubb saknas, av den
  klubb på vilken golfspelaren utfört och klarat spelprovet.

  Tilldelningen av Grönt Kort får inte förenas med krav på att golfspelaren ska vara eller
  bli medlem i klubben.

 • Den enskilda golfklubben får inte ställa egna krav på markör för spelprov. Det gemensamma beslutade regelverket för Grönt Kort gäller.

Nyfiken på att prova golf?

Den här sidan riktar sig främst till golfklubbar och tränare. Du som är nyfiken på att börja spela golf hittar istället information på den här sidan. Där kan du registrera dig för ett Golf-ID och börja din resa mot Grönt Kort.

Mer för klubben

Barnens Gröna Kort

För barn, till och med det kalenderår barnet fyller 12 år, är Golfäventyret vägen in i golfen. Genom utmaningar, träning och quiz rör de sig successivt mot Grönt Kort och därefter fortsatt utveckling i sitt spel på den stora banan. 

Golfäventyret kommer inte att bli en del av den nya teoriwebben under 2021. Idag finns Golfäventyret som fysiskt häfte.

Läs mer om Golfäventyret och Grönt Kort för barn

Lär dig hantera nya Grönt Kort på klubben

Utbildning i introduktionsverksamhet

För att ytterligare vässa introduktionsverksamheten på gofklubben finns en kort digital utbildning i ämnet, framtagen tillsammans PGA. 

Här hittar du utbildningen.

Golfklubben och PGA-tränaren är målet

I breda drag handlar det om att fortsätta locka nya personer till vår idrott, och den nya lösningen för Grönt Kort innebär förbättrade möjligheter för nyfikna människor att komma in i golfens värld.

Oavsett väg in är golfklubben och PGA-tränaren däremot alltid slutmålet. Det är där bollträffen, spelet och det personliga mötet sker. Och det är genom klubbens och PGA-tränarens bemötande som spelaren får en fortsatt bra introduktion till vår idrott.


Vanliga frågor kring regelverket

 1. Vem kan få ett Golf-ID?
 2. Den som har ett svenskt personnummer kommer att kunna registrera sig på egen hand och få ett Golf-ID genom den nya plattformen (personnummer är ett krav vid egen registrering). Detta Golf-ID ger då bara tillgång till den nya Grönt kort-introduktionen, personen kan inte boka speltider i Min Golf innan denne är medlem i en golfklubb.

  Inne i introduktionswebben kommer också golfklubbar i personens närområde att visas. Kartan med närliggande klubbar kommer personen se oavsett om han eller hon vill registrera sig med personnummer eller inte.

 3. Finns Grönt Kort-boken kvar?
 4. Under 2020 kommer boken att finnas kvar i en uppdaterad version. Den går att köpa på samma sätt som idag via SISU och Idrottsbokhandeln.

 5. Vem kan vara markör för spelprovet?
 6. Nytt från 1 mars 2021: Från och med 1 mars 2021 ändras kravet, så att spelprovet måste intygas av en markör som har ett aktivt Golf-ID (det vill säga är aktiv medlem i en golfklubb) och har handicap 54,0 eller lägre. 

  I den tidigare versionen av regelverket gällde att markören för spelprovet skulle ha ett Golf-ID, men i övrigt samma kunskapskrav som gäller för en markör i golfen i övrigt (enligt R&A:s definition av en markör, se regelboken under definitioner).

  Vid enkätundersökningen som gjordes av SGF och PGA i november 2020, i samband med den första utvärderingen av regelverket, svarade många av respondenterna från tränarkåren och golfklubbarna att det vore önskvärt att markören skulle ha Grönt Kort för att kunna intyga resultatet på ett korrekt sätt.

  Denna ändring beslutades av förbundsstyrelsen i februari och införs från 1 mars 2021.

 7. Måste en golfklubb godkänna det Gröna Kortet?
 8. Ja, sista steget efter avklarad teori och spelprov är att en golfklubb godkänner det Gröna Kortet. Grönt Kort ger då individen hcp 54, men det krävs fortfarande ett medlemskap för att Golf-ID:t ska ge tillgång till tidbokning och tävling i Min Golf.

  Precis som det har varit tidigare kommer dock Grönt Kort och medlemskap inte automatiskt att sitta ihop. 

 9. Behöver man inte bli medlem längre?
 10. Ett aktiverat Grönt Kort innebär bara att individen har klarat kunskapskraven, inte att denne kan boka starttider via Min Golf. För att kunna göra det krävs ett medlemskap i en golfklubb.

 11. Går det att börja sin resa in golfen via klubben?
 12. Ja och det är fortsatt en av de vanligaste vägarna in i golfen. Fördelen är att klubben nu har ett utökat stöd för sin introduktionsverksamhet och kan följa upp i GIT Online.

 13. Måste nybörjaren gå just denna introduktion?
 14. Det nya regelverket som Golfsverige antagit ställer inga krav på hur en utbildning ska se ut eller vem som ska hålla i den. Däremot måste teorin och spelprovet bockas av och registreras i teoriwebben / Min Golf.

  Inga övriga krav utöver regelverkat får ställas för Grönt Kort.

  Det är fortsatt viktigt att få en bra start på sin resa in i golfen och det är framför allt klubben och PGA-tränaren som kan leverera en sådan start. Andra viktiga aspekter är fadderverksamhet och tillgång till banan för att få prova spelet.

  För barnen är Golfäventyret fortsatt ett bra verktyg för en introduktion, med rätt förutsättningar där lärandet bland annat sker på 30-, 50- och 100-banan.

 15. Hur fungerar Grönt Kort för barn?
 16. Precis som vid Grönt Kort för vuxna ska barnet klara teori och spelprov. Men i det här fallet gäller följande: 

  ✓ Barnet eller dess förälder/tränare/vårdnadshavare ska kunna visa upp de ifyllda quizen. För att vara godkänd på dessa ska 90 % av svaren på varje quiz vara rätt.  
   
  ✓ Barnet ska antingen ha klarat Golfäventyrets 100-bana på 45 slag eller färre, spelat nio hål på stora banan från 150-markeringen (främre tee på par 3) med minst 18 poäng som resultat med tre extraslag per hål, eller ha gått nio hål på stora banan med utslag från främre slopad tee, med minst 18 poäng som resultat på handicap 54.  

  Godkänn i GIT  

  Om barnet inte redan finns inlagd i GIT, skapar du ett konto och Golf-ID. Förutsatt att alla kriterier är uppfyllda väljer du också att godkänna barnet, som då får 54 i handicap. 

  Du kan läsa mer om barnens väg mot Grönt Kort här.

Tillsammans med PGA

En bra introduktion till golfen är ett lagarbete. De olika rollerna på klubben har alla en viktig del i att välkomna nya spelare och ett bra samarbete är avgörande.

Därför görs också arbetet kring den nya introduktionen tillsammans med PGA, just för att säkerställa att de olika kompetenser som finns i Golfsverige tas tillvara när nya spelare välkomnas in i vår fantastiska idrott.

Utvärdering och utveckling

Svenska Golfförbundet och PGA ser ständigt över introduktionen till golfen och regelverket för Grönt Kort för att erbjuda nya golfare bästa möjliga väg in i vår idrott.

Nedan kan du ta del av de utvärderingar som gjorts efter införandet av det nuvarande regelverket, inklusive de förbättringar och förändringar som genomförts eller planeras i framtida uppdateringar. 

Utvärdering 2021–2022

 • Utvärdering 2021–2022

  I oktober 2021 gjorde SGF och PGA för andra året i rad en gemensam utvärdering av Grönt Kort, efter två säsonger med det nya regelverket. 

  Två enkäter skickades ut – en till golfklubbar och en till golfspelare. Resultaten är sammanställda i tre rapporter som alla i Golfsverige kan ta del av:

  Resultat spelarenkät 2021

  Resultat klubbenkät 2021

  Resultat klubbenkät 2021 – korsjämförelse klubb- resp. tränarroller

  Nästa steg

  Projektgruppen för Grönt Kort (SGF och PGA), hade under första kvartalet 2022 en workshop där resultatet av enkäterna analyserades och diskuterades.

  Det beslutades att inte göra några förändringar av Grönt Kort inför säsongen 2022. Gruppen kommer nu att arbeta vidare med de slutsatser som dragits av enkätsvaren, genom ytterligare workshops samt diskussion och förankring med olika roller i Golfsverige.

  Därefter kommer en plan och förslag till eventuell förändring av Grönt Kort till 2023 att presenteras i olika forum och mötesplatser under hösten/vintern 2022.

  (Resultatet och analysen av den förra utvärderingen, inklusive de nyheter som infördes till säsongen 2021, finns att läsa längre ner på sidan.)

Utvärdering 2020–2021

 • Sedan den 15 april 2020 har det nya Gröna Kortet varit vägen in i golfen. Första året blev en rekordsäsong som skiljde sig från tidigare år sett till antal spelare och mängden spel.

  Med hjälp av data och feedback från ansvariga ute på landets golfklubbar utvärderar SGF, tillsammans med PGA, löpande hur det nya regelverket fungerar i praktiken.

  Den första utvärderingen gjordes 2020, genom enkätundersökningar där spelare, tränare och klubbar fick svara på hur regelverket fungerade i praktiken och vad Golfsverige tyckte om det nya sättet att ta Grönt Kort?

  I utvärderingsrapporten kan du ta del av enkätsvaren, analysen och projektgruppens övriga utvecklingsförslag inför 2021 och framåt.

  Ladda ner rapporten

  Regeländringar 2021

  Efter att ha analyserat svaren infördes två regeländringar till säsongen 2021:

  • Personen som intygar spelprovet måste ha Grönt Kort och handicap 54,0 eller lägre (tidigare krävdes bara att personen hade Golf-ID). Se komplettering i punkt 7 i regelverket.

  • Barn, till och med det kalenderår barnet fyller 12 år, kan nu även göra sitt spelprov genom att spela nio hål från 150-metersmarkeringen (främre tee på par 3) och få 18 poäng eller bättre. Detta är ett tillägg till punkt 8 i regelverket, där barnen tidigare endast kunde göra spelprovet på en 100-bana enligt Golfäventyret. Läs mer här

Kontaktpersoner för nya Grönt Kort

Porträttbild på Daniel Rosendahl.