Vi går mot ljusare tider och golfen kan erbjuda en plats för friskvård och aktivitet. Men fortfarande finns rekommendationer att hålla koll på för att minska smittspridningen i samhället. Här hittar du råd och riktlinjer för golfverksamhet.

Förändringar i allmänna råd från 1 juli

Uppdatering 6 juli. Från och med 1 juli har Folkhälsomyndigheten genomfört vissa anpassningar av smittskyddsåtgärderna i sina nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19 (HSLF-FS 2020:12).

I den uppdaterade versionen har de specifika råden till idrotts- och kulturföreningar tagits bort. Detta innebär i korthet att:

✓ Råden till verksamheter ligger kvar, men de specifika allmänna råd som rör idrottsverksamhet ersätts av de allmänna råden kring att hålla avstånd, stanna hemma vid symptom och helst umgås utomhus och i mindre grupper.

✓ Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans tas bort. Föreningar bör fortsatt följa de allmänna råden till alla verksamheter.

I enlighet med dessa förändringar har SGF uppdaterat rekommendationer och riktlinjer för Golfsverige, se nedan.

Detta gäller för Golfsverige från 1 juli

Nedan rekommendationer gäller för olika typer av verksamhet i Golfsverige. Informationen och riktlinjerna är uppdaterade i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna nationella råd som gäller från 1 juli 2021.

 • Sällskapsgolf

  Sällskapsspel kan fortsätta i hela Golfsverige, under säkra former i enlighet med rådande coronariktlinjer för golfspel.

  1. Läs mer
  2. ► Sällskapsspel kan fortsatt ske på alla golfanläggningar där banor är öppna.

   ► Uppmana till att hålla avstånd, god handhygien, att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom och att undvika trängsel vid eventuella samlingsplatser på klubben.

   Här hittar du generella rekommendationer för spelaren

   Golfanpassat infomaterial

   Påminn era medlemmar och gäster att hålla avstånd och tvätta händerna med hjälp av affischer och animerade videos. Ladda ner, skriv ut och sätt upp affischerna på klubben och dela filmerna i era sociala medier.

   Ladda ner golfmaterialet här

   Ni kan såklart också göra egna affischer, alternativt använda myndigheternas officiella material – allt med målet att få era medlemmar och gäster att följa råden kring att hålla avstånd, hålla god handhygien och visa hänsyn till varandra.

   Ladda ner FHM:s affischer här

   Ladda ner MSB:s affischer här

 • Tävling

  Vad gäller tävlingsverksamhet finns fortsatt riktlinjer och rekommendationer från SGF, där samtliga tävlingar i Golfsverige ska följa de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren.

  Läs mer här

 • Regler för golfspel

  Från 1 juni 2021 ska tävlings- och handicapronder spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. De coronarelaterade undantagen som infördes 2020 gäller inte längre.

  Det innebär att bunkerkrattor ska finnas tillgängliga, ingen allmän lägesförbättring gäller i bunkrar, hålet får inte göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering vid tävling ska följa regel 3.3b.

 • Träning

  Det är fritt att anordna och delta i träning för alla åldrar. De allmänna råden och rekommendationerna gäller i samband med idrott och motion precis som vid andra aktiviteter.

  Det är viktigt att stanna hemma om man har symtom, att hålla avstånd och att helst idrotta och motionera utomhus. Det är också fortfarande viktigt att det sker i mindre grupper som inte blandas och att det finns rutiner för att deltagare ska kunna åka hem vid symtom.

 • Möten

  Det är upp till varje golfklubb eller arrangör att säkerställa att årsmöten, utbildningar och andra träffar kan hållas på ett smittsäkert sätt i enlighet med de allmänna råden. Möten ska fortsatt helst anordnas utomhus, undvik trängsel och säkerställ rutiner för att deltagarna stannar hemma vid minsta symptom.

  I de fall golfklubben eller distriktet väljer att arrangera årsmöten digitalt har SGF samt RF tagit fram råd och riktlinjer för hur dessa kan genomföras. Läs dem här

 • Anställda

  Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa myndigheternas föreskrifter och allmänna råd.

  1. Läs mer
  2. ► Ha en löpande dialog med teamet på klubben kring risker och utsatthet i förhållande till bland annat familjesituation.

   ► Var tydlig med att den som känner symptom stannar hemma från arbetet.

   ► Slopad karens gäller tillfälligt i Sverige. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

   ► I övrigt, följ råd och riktlinjer från arbetsgivarorganisationer och myndigheter.

   ► För banpersonal finns specifika råd framtagna i samarbete med R&A. Du hittar dem här.  

   ► En stor andel av golfklubbarna är medlemmar i Gröna arbetsgivare. De har satt samman en sida med bra och värdefull coronainformation. Du hittar den här.

Allmänna råd i samhället

Utöver ovanstående golfrelaterade riktlinjer gäller i alla sammanhang också de nationella allmänna nationella råden och riktlinjerna från FHM för att minska smittspridningen. Det innebär bland annat att:

Individer bör stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19, hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel. Vid möten med nya kontakter bör individer umgås utomhus och i mindre grupper.

Verksamheter ska fortsatt säkerställa vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Exempelvis:
 ☛ Sätta upp information till medlemmar, personal och övriga besökare
 ☛ Markera avstånd på golvet
 ☛ Erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller handdesinfektion
 ☛ Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel
 ☛ Bestämma ett maximalt antal personer som får vistas samtidigt i inomhuslokaler (se pandemilagen nedan)

Regionala riktlinjer. Eventuella skärpta lokala restriktioner utfärdade av regionerna går alltid före de nationella riktlinjerna. Golfklubbar och andra organisationer ansvarar för att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i sin respektive region.

Pandemilagen. På alla platser för kultur- och fritidsaktiviteter inklusive idrottsanläggningar ska all verksamhet bedrivas i enlighet med FHM:s föreskrifter inom ramen för pandemilagen, HSLF-FS 2021:2. I detta ingår att beräkna max antal personer som får vistas samtidigt i inomhuslokaler (varje besökare ska ha minst 10 kvm tillgodo inom varje avgränsat utrymme) och säkerställa att antalet inte överskrids.

Ekonomiskt stöd

 1. Statligt kompensationsstöd, ansökan via RF
 2. Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen varav delar av stödet fördelas som kompensationsstöd.

  Syftet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

  Ansökan om stöd från 1 maj – mer information kommer

  Idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. Ansökan för perioden 1 januari–30 april 2021 var öppen mellan 7 och 19 maj. Mer om vad som gäller för stöd från 1 maj och framåt,  inklusive datum för ansökan, kommer så snart vi får information från RF.

  Mer om kompensationsstödet och vad föreningar kan söka stöd för hittar du här.

  Kontakt vid frågor

  ► Vid golfrelaterade frågor om ansökan, kontakta er klubbrådgivare.

  ► Vid generella frågor om kompensationsstödet och ansökan, kontakta RF på kompensation@rfsisu.se.

  ► För tekniska frågor om till exempel inloggning till IdrottOnline, kontakta RF:s support.

   

 3. Anstånd med skatteinbetalningar
 4. Sedan den 16 mars 2020 har det funnits möjlighet att ansöka om anstånd med skattebetalning i syfte att snabbt hjälpa företag genom att stärka likviditeten via skattekontot.

  Regeringen förlängde och förstärkte anståndsmöjligheten för krisdrabbade företag genom en ny lag som trädde i kraft den 5 februari 2021. Lagen innehåller flera förändringar jämfört med Regeringens förslag från mars 2020.

  Grundförutsättningar för golfklubbar

  ● Ideella föreningar likställs med företag

  ● Golfklubb, GolfAB och Golfbolag kan efter beviljad ansökan få anstånd

  ● Anståndet omfattar arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och mervärdesskatt

  ● Anståndet kan tillämpas retroaktivt

  ● Ränta och en anståndsavgift tas ut på anståndsbeloppen

  Ansökan

  Ansökan om anstånd med anledning av den nya lagen sker via Mina Sidor på Skatteverkets hemsida.

  Läs mer

  Information från Skatteverket 
  Pressmeddelande från Finansdepartementet

  Observera

  Styrelsen i klubben måste som vanligt hålla sig väl informerad och bevaka klubbens ekonomi noggrant. Om skatter och avgifter inte betalas i tid kan styrelsen (och ibland även anställda) riskera att bli personligt betalningsansvariga.

 5. LOK-stöd och Projektstöd klubb
 6. LOK-stöd*

  Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. LOK-stödsansökan för hösten 2020 ska endast innefatta de faktiskt genomförda aktiviteterna.

  Riksidrottsförbundets ambition är att det inte ska göra skillnad om föreningen, på grund av corona, beslutat att göra uppehåll i verksamheten eller haft möjlighet att fortsätta. En extra fyllnadsutbetalning för våren 2020 har gjorts i december 2020 och RF avser att göra motsvarande fyllnadsutbetalning i efterhand även för höstens aktiviteter.

  Ansökan för våren: senast 25 augusti
  Ansökan för hösten: senast 25 februari.

  Mer information och hur du ansöker

  Projektstöd klubb (f.d. Idrottslyftet)

  Vi uppmuntrar golfklubbar som har en ideell förening och en aktiv juniorverksamhet att söka ekonomiskt stöd från Projektstöd klubb via Idrottonline. Det går att söka inom tre områden:

  ► Idrottssvaga områden
  ► Få fler barn och ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
  ► Utbilda barn- och ungdomsledare

  Mer information och hur du ansöker


  *LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF, och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Verksamhetsansvar

Ansvaret för verksamheten på klubben vilar även i detta läge på styrelsen samt operativ chef. De generella rekommendationerna från SGF ska ses som råd och inte som regler.

Klubben utformar själv sin verksamhet genom att lyssna på myndigheter, följa lagar och göra för verksamheten viktiga avvägningar där sunt förnuft bör råda.

Klubben har ett stort ansvar i att informera medlemmar och gäster om vilka regler som gäller på platsen och vilka uppmaningar som finns. Använd nyhetsbrev, hemsida, skyltar och sociala medier för att sprida klubbens information.

Löpande stöd med råd och riktlinjer

Uppdateringar om läget för golfverksamheten skickas ut till Golfsverige löpande via mejl. Generellt gäller alltid myndigheternas riktlinjer och uppmaningar, och varje individ bär ett stort eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället.

Svenska Golfförbundet (SGF) försöker att i största möjliga mån löpande stötta med rådgivning i situationen och utvecklingen. Vi utgår från de nationella råd och riktlinjer som kommer från svenska myndigheter och Riksidrottsförbundet (RF). Eventuella skärpta lokala restriktioner utfärdade av regionerna går alltid före de nationella riktlinjerna.

Golfen är en utomhusidrott med liten interaktion människor emellan i själva spelet. Med stöd av SGF:s riktlinjer kan Sveriges golfklubbar utveckla egna rekommendationer om hur en säker verksamhet bedrivs – för medlemmar, gäster och medarbetare.

Riktlinjer kring större möten

SGF har utarbetat råd och riktlinjer för exempelvis årsmöten och stämmor i distrikt, golfklubbar och golfbolag. Se respektive flik nedan.

Golfklubbar

 • Golfklubbens årsmöte

  Årsmöten måste fortsatt genomföras, men golfklubben kan arrangera ett digitalt årsmöte som alternativ till ett fysiskt möte. 

  Följande gäller:

  ► Samtliga regler om årsmötets genomförande i stadgarna gäller även om mötet genomförs i digital form.

  ► Eventuell fullmaktsröstning regleras i klubbens stadgar (ingen ändring här).

  ► Årsmötet är beslutsfört med de medlemmar som är närvarande i det digitala mötet. Det finns inte någon regel i föreningars stadgar om ett minsta antal närvarande för beslutsförhet.

  ► En röstlängd måste upprättas och godkännas av mötet.

  ► SGF rekommenderar att klubben ställer krav på att alla medlemmar som planerar att delta i mötet föranmäler sig. Klubben kan dock inte neka deltagande för röstberättigade medlemmar som ansluter sig till mötet utan att ha föranmält sig.

  Tips och råd för digitala årsmöten

  Det finns ett antal olika programvaror att välja mellan för att administrera ett digitalt möte. RF/SISU har viss erfarenhet och kan vägleda och ge råd. De har också satt samman en sida med tips, råd och vägledning, både för delegater och för dig som ansvarar för mötet.

  Läs råden här

  Artikel: Genomförande av årsmöte under Covid-19-pandemin

  En enkel men utförlig artikel från Svensk Idrottsjuridisk Förening om årsstämmor under pandemin. Läs tips om bland annat förutsättningar, val av mötesform, kallelse, genomförande, arbetsordning, yrkanden och voteringar. Artikeln är skriven av Christer Pallin, f.d. chefsjurist på Riksidrottsförbundet.

  Ladda ner artikeln

 • Konsekvenser om årsmöte inte genomförs

  Att inte genomföra ett årsmöte alls, eller att inte genomföra mötet på det sätt som beskrivits ovan, kan vara ett brott mot stadgarna.

  Överklagande

  Röstberättigad medlem har alltid rätt att inom tre veckor, räknat från dagen för styrelsemötets eller årsmötets genomförande, överklaga ett eller flera beslut som styrelsen eller årsmötet fattat (15 kap 3 § RF:s stadgar). Det går alltså att exempelvis överklaga styrelsens beslut att inte genomföra ett årsmöte.

  Överklagandet görs till SGF:s Juridiska Nämnd. Om Juridiska Nämnden finner att ett överklagat beslut är fattat i strid mot stadgarna kan Nämnden ogiltigförklara beslutet. Klubben får i sådant fall hålla ett nytt årsmöte.

  Förlängt mandat

  Ordförande och styrelseledamöter väljs normalt för ett eller två år räknat från årsmöte till årsmöte. Om ett årsmöte skjuts upp innebär det att ordföranden eller ledamoten får ett automatiskt förlängt mandat.

  Årsavgifter

  Om golfklubben på grund av ett uppskjutet årsmöte inte har kunnat fastställa årsavgifterna tvingas klubben fakturera medlemmarna en preliminär debitering baserat på senast beslutade avgifter. Om årsmötet senare beslutar om höjda (eller sänkta) avgifter får klubben göra en tilläggsdebitering.

Golfbolag

 • Bolagstämmor i Golfbolag och golfklubbarnas bolag (”GolfAB”)

  Detta gäller:

  - Aktiebolagen måste följa reglerna i den egna bolagsordningen och aktiebolagslagen samt självfallet övriga relevanta lagregler, exempelvis årsredovisningslagen.

  - SGF rekommenderar alla Golfbolag och GolfAB att inte göra något avsteg från nämnda krav och lagregler.

  - Varken Regeringen eller berörda myndigheter (Bolagsverket, Skatteverket med flera) har i nuläget meddelat generella undantag eller anstånd från de datum som gäller för när bolagsstämman ska vara genomförd, deklarationen ska vara inlämnad eller den fastställda årsredovisningen ska vara inlämnad.

  Frågor och svar från Bolagsverket om att hålla bolagsstämma.

GDF

 • Golfdistriktsförbundens möten

  Årsmöten kan genomföras, men distriktet kan arrangera ett digitalt årsmöte som alternativ till ett fysiskt möte. 

 • Digitalt möte

  Ett annat alternativ är att distriktet arrangerar ett digitalt möte där klubbarnas röstberättigade ombud inte deltar fysiskt utan via en digital plattform.

  ► Vad gäller antalet deltagare har varje golfklubb enligt GDF-stadgarna rätt att delta med två ombud. SGF rekommenderar emellertid att GDF-styrelsen i kallelsen uppmanar klubbarna att delta med ett ombud.

  ► SGF rekommenderar att klubbarnas digitala närvaro föranmäls till distriktet. 

  ► Ett ombud får representera sin egen klubb, men inte annan klubb (fullmaktsröstning är inte tillåten).

  ► Årsmötet är beslutsfört med de klubbar som är närvarande på plats i det digitala mötet. Det finns inte någon regel i GDF:s stadgar om ett minsta antal närvarande för beslutsförhet.

  ► Huvudregeln är att alla ombud ska delta på plats. I ett digitalt möte innebär det den valda digitala plattformen. Stadgarna förbjuder inte att ombud deltar via telefon, men detta måste godkännas av mötet när röstlängden fastställs.

  ► Viktigt är också att mötet sker i realtid. Det är med andra ord inte möjligt att ha ett möte under tisdagen och ett annat på onsdagen där samma punkter behandlas.

  ► SGF rekommenderar att direktsända mötet med ljud och bild (till exempel via Facebook eller Instagram).

  Tips och råd för digitala årsmöten

  Det finns ett antal olika programvaror att välja mellan för att administrera ett digitalt möte. RF/SISU har viss erfarenhet och kan vägleda och ge råd. De har också satt samman en sida med tips, råd och vägledning, både för delegater och för dig som ansvarar för mötet.

  Läs råden här

 • Uppskjutet möte

  GDF-styrelsen kan i vissa fall besluta att skjuta stadgeenliga möten till ett senare tillfälle baserat på följande bedömningsunderlag:

  a)  Den lokala och allmänna utvecklingen vad gäller coronaviruset.

  b)  Verksamhetsberättelse och årsbokslut för räkenskapsåret 2019 samt styrelsens ansvarsfrihet måste fastställas senast den 31 december 2020 (i de fall detta inte är gjort p.g.a. uppskjutet vårårsmöte).

  c)  Behovet av att välja representant(er) till SGF:s förbundsmöte 2021 samt representanter till DF-möte.

  d)  Vad som i övrigt måste behandlas, som val till styrelse, revisor, valberedning och beslut om årsavgifter, verksamhetsplan och budget för 2021 samt andra väsentliga och tidskritiska beslut för distriktsverksamheten 2021 (propositioner och motioner).

  Om GDF-styrelsen efter en värdering av punkterna a–d ställt mot konsekvenserna av inte genomföra mötet (se nedan) finner att mötet ska skjutas upp, måste klubbarna omgående informeras om detta skriftligen (e-post). GDF-styrelsen ska därefter kalla till ett nytt möte vid senare tidpunkt.

 • Konsekvenser om möten inte genomförs

  Att inte genomföra ett årsmöte alls eller att inte genomföra mötet på det sätt som beskrivits ovan, kan vara ett brott mot stadgarna.

  Överklagan

  Röstberättigad förening har alltid rätt att inom 3 veckor, räknat från dagen för styrelsemötets eller årsmötets genomförande, överklaga ett eller flera beslut som styrelsen eller årsmötet fattat (15 kap 3 § RF:s stadgar). Det går alltså att exempelvis överklaga styrelsens beslut att inte genomföra ett årsmöte.

  Överklagandet görs till SGF:s Juridiska Nämnd. Om Juridiska Nämnden finner att ett överklagat beslut är fattat i strid mot stadgarna kan Nämnden ogiltigförklara beslutet. GDF får i sådant fall hålla ett nytt årsmöte.

  Förlängt mandat

  Ordförande och styrelseledamöter väljs normalt för ett eller två år räknat från årsmöte till årsmöte. Om ett årsmöte skjuts upp innebär det att ordföranden eller ledamoten får ett automatiskt förlängt mandat.

  Årsavgifter

  Om GDF på grund av ett uppskjutet årsmötet inte har kunnat fastställa årsavgifterna tvingas GDF fakturera medlemmarna en preliminär debitering baserat på senast beslutade avgifter. Om årsmötet senare beslutar om höjda (eller sänkta) avgifter får GDF göra en tilläggsdebitering.