Golfen kan erbjuda en plats för friskvård och aktivitet i rådande läge men det är också allas vårt ansvar att minska risken för smittspridning i samhället.

Uppdatering 2020-10-30

Lokala coronarestriktioner – så påverkas golfen

Folkhälsomyndigheten (FHM) har infört skärpta allmänna råd i fem regioner i Sverige: Skåne län, Uppsala län, Västra Götalands län, Östergötlands län och Stockholms län. Råden gäller till och med 17 november (Skåne och Uppsala) samt 19 november (Västra Götaland, Östergötland och Stockholm), men kan komma att förlängas. 

I de skärpta allmänna råden avråder FHM bland annat från att delta i möten, idrottsträningar (undantaget barn och unga födda 2005 och tidigare), matcher och tävlingar. Läs råden.

Nedan är SGF:s nya rekommendationer för golfverksamhet i dessa regioner, samt hur även övriga regioner påverkas av de skärpta råden.

Sällskapsspel

► Sällskapsspel kan fortsätta även i de fem regionerna, under säkra former i enlighet med rådande coronariktlinjer för golfspel – läs rekommendationerna här.

Tävlingsspel

► SGF:s starka rekommendation är att inte arrangera några golftävlingar inom de fem regionerna.

► Övriga regioner bör inte arrangera tävlingar som inbjuder till resor från dessa regioner. Utöver det gäller oförändrade rekommendationer för tävling i övriga regioner – läs här.

Träning

► SGF:s rekommendation är att inte arrangera organiserad träning i de fem regionerna, varken utomhus eller inomhus, för spelare födda 2004 eller tidigare.

► Golfgymnasieverksamhet (RIG och NIU) likställs med yrkesverksamhet och omfattas inte av de nya skärpta råden i de fem regionerna.

Årsmöten

► Årsmöten måste fortsatt genomföras i golfklubbarna, men SGF:s generella rekommendation är att årsmöten (höstmöten) hålls digitalt. Detta gäller särskilt i de fem regionerna.

► Observera att 300-gränsen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som gäller från 1 november i övriga regioner inte är applicerbar på föreningars årsmöten. Det gäller därmed fortsatt ett maxtak på 50 personer vid fysiska möten. Se längre ner på sidan samt Riksidrottsförbundets råd för årsmöten.

Övriga möten och sammankomster

► SGF:s starka rekommendation är att inte arrangera någon typ av fysiska möten, utbildningar eller andra sammankomster i de fem regionerna. De bör genomföras digitalt eller skjutas upp.

► SGF:s starka rekommendation är att inga sammankomster arrangeras i någon del av landet som inbjuder till resor från utpekade regioner.

Löpande stöd med råd och riktlinjer

Uppdateringar om läget för golfverksamheten skickas ut till Golfsverige löpande via mejl. Generellt gäller alltid myndigheternas riktlinjer och uppmaningar, och varje individ bär ett stort eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället.

Svenska Golfförbundet (SGF) försöker att i största möjliga mån löpande stötta med rådgivning i situationen och utvecklingen. Vi utgår från de råd och riktlinjer som kommer från svenska myndigheter och Riksidrottsförbundet (RF). Huvudregeln är alltid att motverka smittspridning.

Golfen, med flera sporter, är en utomhusidrott med liten interaktion människor emellan i själva spelet. Här kan Sveriges golfklubbar utveckla egna rekommendationer om hur en säker verksamhet bedrivs – för medlemmar, gäster och medarbetare.

Generella rekommendationer

 1. Träningsverksamhet
 2. ► Undvik att samla människor i grupper större än 25 personer, enligt de råd som finns från RF.

  ► Uppmana till god hygien och håll avstånd mellan individer.

  ► Var tydlig med att den som känner någon form av symptom måste avstå aktiviteten.

   

 3. Spel
 4. Råd gällande golfspel

  ► Golfspel kan ske i nuläget, där banor är öppna precis som vanligt.

  ► Uppmana till god hygien och att undvika eventuella samlingsplatser på klubben.

  Här hittar du generella rekommendationer för spelaren

  Nedladdningsbara affischer

  Ett bildkollage av en bild på en driving range och en infoaffisch från MSB.

  Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns affischer med de nationella riktinjerna att ladda ner kostnadsfritt.

  Dessa kan sättas upp på platser på klubbområdet där det samlas många personer, eller där ni upplever att uppmaningarna kan behövas som påminnelser.

  Ni kan såklart också göra egna affischer – allt med målet att få era medlemmar och gäster att följa råden kring att hålla avstånd och visa hänsyn till varandra.  

  Ladda ner affischerna här

   

 5. Barn- och ungdomsgolf
 6. Tillsammans kan vi skapa en säker och bra verksamhet för barn och ungdomar i golf. Det gäller nu att vara kreativ och se möjligheter. Vi hoppas att Golfsverige inte behöver ställa in verksamhet utan snarare kan anpassa den till de råd som finns. 

  Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

  Beskedet är att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet.
  Träning utomhus är att föredra, vilket passar golfen.

  Folkhälsomyndigheten en checklista för riskbedömning av mindre evenemang, exempelvis träningar och andra idrottsaktiviteter. Den kan hjälpa idrottsföreningar att ta beslut om sin egen verksamhet. Läs mer här.

  Träningsverksamhet för barn och ungdomar i golf

  Det är viktigt med fysisk aktivitet. Bedriv den gärna utomhus.

  Tänk på

  ► Var tydlig med att den som känner någon form av symptom måste avstå aktiviteten.

  ► Undvik att samla barn och ungdomar i grupper större än 25 personer, enligt de råd som finns från RF. SGF rekommenderar att bedriva verksamhet utomhus i mindre grupper.

  ► Håll avstånd (minst 2 meter) mellan individer och undvik trängsel, till exempel vid olika övningar/stationer och vid samling/avslutning.

  ► Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

  ► Riskreducerande åtgärder kan vara att undvika aktiviteter med nära kontakt, vara utomhus och om möjligt begränsa antalet deltagare vid inomhusaktiviteter.

 7. Tävlingsverksamhet
 8. Ideella insatser, såsom möten eller städdagar
 9. ► Se över vad som är verksamhet som måste göras och vad som eventuellt kan skjutas upp.

  ► RF:s riktlinjer om att undvika sammankomster vid fler än 25 person är en bra utgångspunkt.

  ► Undvik verksamhet som samlar många äldre på samma plats.

 10. Anställda
 11. ► Ha en löpande dialog med teamet på klubben kring risker och utsatthet i förhållande till bland annat familjesituation.

  ► Var tydlig med att den som känner symptom stannar hemma från arbetet.

  ► Slopad karens gäller tillfälligt i Sverige sedan den 11 mars. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

  ► För övrigt följ råd och riktlinjer från arbetsgivarorganisationer och myndigheter.

  ► För banpersonal finns specifika råd framtagna i samarbete med R&A. Du hittar dem på den här sidan.  

  ► En stor andel av golfklubbarna är medlem i Gröna arbetsgivare. På den här sidan finns mycket bra och värdefull coronainformation.

Verksamhetsansvar

Ansvaret för verksamheten på klubben vilar även i detta läge på styrelsen samt operativ chef. De generella rekommendationerna från SGF ska ses som råd och inte som regler.

Klubben utformar själv sin verksamhet genom att lyssna på myndigheter, följa lagar och göra för verksamheten viktiga avvägningar där sunt förnuft bör råda.

Klubben har ett stort ansvar i att informera medlemmar och gäster om vilka regler som gäller på platsen och vilka uppmaningar som finns. Använd nyhetsbrev, hemsida, skyltar och sociala medier för att sprida klubbens information.

Ekonomiskt stöd

 1. Delbetalning av SGF-fakturor
 2. Förbundsstyrelsen har gjort ett antal förändringar som rör debiteringen av medlems- och GIT-avgifterna för klubbar och bolag. Detta för att stötta golfklubbarna och golfbolagen inför en säsong vars utveckling och utfall är mycket oviss.

  Möjlighet finns att anmäla sig för delbetalning av SGF-fakturorna i omgång 1 och 2. Dessutom har förfallodatum för flera av årets förbundsfakturor senarelagts. Syftet är att så långt som möjligt kapa stora engångsutlägg, fördela kostnaderna jämnt över säsongen och flytta extra avgifter.

  Läs mer om delbetalning och uppskjutna förfallodatum

 3. Anstånd med skatteinbetalningar
 4. Den 16 mars 2020 lade Regeringen fram ett förslag angående anstånd med skattebetalning. I korthet är Regeringens mål med förslaget att snabbt hjälpa företag genom att stärka likviditeten via skattekontot.

  Vad innebär förslaget konkret för en golfklubb?

  ● Till att börja med likställs ideella föreningar med företag (Finansdepartementet 2020-03-17).

  ● Golfklubb, GolfAB och Golfbolag (nedan klubb) kan alltså efter beviljad ansökan få anstånd med skatteinbetalningar – som längst 12 månader.  

  ● Förslaget omfattar anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

  ● Anståndet kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att en klubb som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars 2020 kan få skatten återbetald från Skatteverket.

  ● Ränta och en anståndsavgift tas ut för anståndsbeloppen.

  Hur går det till?

  ✔ Det klubben behöver göra är att fylla i blanketten ”Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter”.

  ✔ Det generella kriteriet för anstånd är en oförutsedd händelse och något som klubben inte har kunnat råda över. Pandemin kan vara en sådan grund om betalningsproblemen uppstått som en direkt konsekvens av följderna av coronaviruset.

  ✔ Direkta konsekvenser för en klubb p.g.a. coronaviruset – som då kan lyftas fram – kan t.ex. vara att medlemmar avvaktar med att betala årsavgiften, att företag och organisationer inte genomför planerade event, att gäster inte besöker golfbanan i normal omfattning, att aktiviteten i sin helhet avstannar vilket enskilt och sammantaget påverkar likviditeten och motiverar ett beviljande av anstånd hos Skatteverket. Problematiken förstärks ytterligare med det faktum att grannländer stänger ner idrottsverksamheten helt och hållet inklusive spel på golfbanor.

  ✔ En klubb som söker anstånd måste dock kunna visa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen alltså är tillfälliga.

  Observera

  Styrelsen i klubben måste hålla sig väl informerad och bevaka klubbens ekonomi noggrant under rådande omständigheter. Om skatter och avgifter inte betalas i tid kan styrelsen (och ibland även anställda) riskera att bli personligt betalningsansvariga.

  Information från Skatteverket

  Information från Regeringskansliet

  Blankett, ansökan om anstånd

 5. Möjlighet till lån genom Riksbanken
 6. Riksbanken beslutade den 13 mars 2020 att låna ut upp till 500 miljarder kronor till svenska företag via affärsbankerna. Riksbanken vill på detta sätt undvika att livskraftiga företag slås ut och därigenom förvärra nedgången i ekonomin som en följd av Coronaviruset.

  Vad innebär beslutet?

  - Affärsbanken (nedan banken) väljer själv om den vill ta del av Riksbankens lånerbjudande.

  - Lånen som Riksbanken erbjuder banken har en rörlig ränta, för närvarande 0 procent, och löper under 2 år. Det innebär att bankens kostnad för pengarna i dagsläget är noll.

  - Det är sedan upp till banken att avgöra vilken ränta företaget i sin tur ska betala. Bankens ränta beror på vad banken får betala för pengarna och vilket påslag banken har mot företaget.

  - Hur Riksbankens lån tillämpas och med vilka villkor är alltså upp till banken.

  - Banken kommer att göra sedvanlig kreditprövning med krav på någon form av säkerhet. Det beror på att banken, inte Riksbanken, står för hela risken om företaget, trots lånet, skulle gå i konkurs.

  - Riksbanken har meddelat att den är beredd att vidta de ytterligare åtgärder som behövs. En sådan åtgärd skulle kunna vara att staten erbjuder lån med så kallad statsgaranti och på det sättet lyfter bort risken från banken. Men vilka eventuella åtgärder som kan bli aktuella beror förstås på den fortsatta utvecklingen av pandemin och dess ekonomiska effekter på samhället.

  Kan en Golfklubb ta del av Riksbankens pengar?

  Självklart. En Golfklubb, ett GolfAB eller ett Golfbolag (nedan klubb) har samma möjligheter som alla andra företag att genom en bank ansöka om Riksbankens pengar. Frågan är bara om klubben har nödvändiga säkerheter och om Riksbankens pengar ger förmånligare villkor än vad klubben annars kan förhandla fram. 

  Men innan beslut fattas på årsmötet ska styrelsen givetvis värdera om banklån är bättre än tex. höjda medlemsavgifter för att hantera en ansträngd ekonomisk situation.

  Pressmeddelande Riksbanken 2020-03-13 

  Frågor och svar Riksbanken

 7. LOK-stöd och Projektstöd klubb
 8. LOK-stöd*

  Det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Föreningar kan räkna med ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade rullat på som vanligt, enligt RF den 17 mars.

  Mer information hittar du här och här.

  Projektstöd klubb (f.d. Idrottslyftet)

  Klubben kan söka pengar från Projektstöd klubb (f.d. Idrottslyftet).

  Vi uppmuntrar de golfklubbar som har en aktiv juniorverksamhet att söka ekonomiskt stöd via Idrottonline. De golfklubbar som har en ideell förening kan söka inom tre områden:

  • Idrottssvaga områden.
  • Få fler barn och ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten.
  • Utbilda barn- och ungdomsledare.

  Mer information och hur du ansöker hittar du här.


  *LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF, och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

 9. Statligt stöd, ansökan via RF (senast 15 maj)
 10. Ansökan om kompensationsstöd hos RF

  Senast 15 maj kan klubben ansöka om statligt bidrag för intäktsbortfall till följd av coronapandemin. Regeringen har gett Riksidrottsförbundet (RF) i uppdrag att fördela stödet på 500 miljoner kronor till idrottsrörelsen. 

  I korthet gäller följande

  ● Ansökan är bara öppen 1–15 maj!

  ● Gäller aktiviteter under perioden 12 mars till 30 juni 2020

  ● Gäller endast föreningar, med eller utan helägda dotterbolag

  ● Ansökan görs av klubben själv på IdrottOnline under fliken Idrottsmedel

  ● Omfattar förlorade intäkter eller merkostnader för följande aktiviteter:

    ✔ Inställda klubbtävlingar (som inte flyttats fram)
    ✔ Inställd företagsgolf (som inte flyttats fram) 
    ✔ Minskad greenfee

  Detaljer kring ansökan hos RF

  RF har samlat all information samt de riktlinjer och krav som gäller för att söka kompensationsstödet på sin hemsida. 

  Till RF:s infosida >>

  Mall för nyckeltal

  SGF har tagit fram en excelfil, "Nyckeltal för kompensationsstöd", som ni med fördel kan ladda ner och använda er av för att lägga in klubbens siffror.

  Ladda ner excelfilen

  Kontakt vid frågor

  Vid golfrelaterade frågor om ansökan, kontakta er klubbrådgivare.

  Vid generella frågor om kompensationsstödet och ansökan, kontakta RF på corona@rfsisu.se.

  För tekniska frågor om till exempel inloggning till IdrottOnline, kontakta RF:s support.

  Mer information och bakgrund

  Övergripande regler för stödet

  Övergripande är huvudsyftet att stötta förbunds och föreningars fortsatta överlevnad, att verksamhet och evenemang till förmån för barn- och ungdomsidrott är prioriterat samt att förbund och föreningar separeras avseende stödansökningar.

  Därtill gäller att endast förbund och föreningar anslutna till RF kan få stöd. För golfen innebär det att klubbar med dotterbolag kan få stöd, medan rena golfbolag (A1) inte kan få del av stödet.

  Typ av verksamhet som omfattas

  Ekonomisk kompensation kan utgå för faktiska kostnader kopplat till verksamhet och evenemang. För verksamhet och evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik, kan kompensation utgå för uteblivna intäkter.

  Ju högre belopp i ansökan, desto större krav på verifiering och redovisning från RF. Nivån på kompensation ska också relateras till förbundets eller föreningens omsättning, och ansökan ska redovisa minskade kostnader för hela verksamheten på grund av coronaviruset.

  Detta går inte att söka stöd för

  Ersättning för lön eller arvode utgår ej. Då hänvisas till andra krispaket. Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal på grund av utebliven aktivering kompenseras inte heller.

  Tolkning för golfen

  När SGF tolkar dessa principer och riktlinjer bör det finnas möjligheter till stöd för golfen, även om idrottsrörelsens samlade förluster kommer att överskrida de 500 mkr många gånger om.

  I sammanhanget rekommenderar vi golfklubbar att söka stöd för uteblivna greenfeeintäkter, inställd företagsgolf samt inställda tävlingar. Kopplingarna här är just uteblivna intäkter för verksamhet som inte blivit av p.g.a. coronapandemin.

Riktlinjer kring större möten

Den 1 april 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut med nya föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av Covid-19. Där står bland annat följande råd till föreningar:

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar

1. Om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.
2. Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Med anledning av detta har förbundsstyrelsen utarbetat råd och riktlinjer för exempelvis årsmöten och stämmor i distrikt, golfklubbar och golfbolag. Se respektive flik nedan. Riktlinjerna följer också Riksidrottsförbundets rekommendationer kring möten

300-gränsen gäller inte för möten

Från och med 1 november 2020 ändras gränsen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 50 till 300 personer. Detta gäller exempelvis idrottsevenemang, kulturevenemang och andra sammankomster som allmänheten har tillträde till, men är inte applicerbart på föreningars slutna årsmöten. Mer information och definitioner av begreppen på regeringens hemsida.

För möten gäller därför fortsatt FHM:s föreskrifter och allmänna råd, samt riktlinjer och ställningstaganden från övriga organisationer – i golfens fall Riksidrottsförbundet.  

Golfklubbar

 • Golfklubbens möten

  Svenska Golfförbundet (SGF) rekommenderar golfklubbarna att överväga om möten kan genomföras enligt plan eller bör skjutas upp. 

  I beslutet, beakta följande:

  Golfklubbens styrelse kan i vissa fall besluta att skjuta stadgeenliga möten till ett senare tillfälle baserat på följande bedömningsunderlag:

  a)  den lokala och allmänna utvecklingen vad gäller coronaviruset
  b)  verksamhetsberättelse och årsbokslut för räkenskapsåret 2019 samt att styrelsens ansvarsfrihet måste fastställas senast den 31 december 2020 (i de fall detta inte är gjort p.g.a. uppskjutet årsmöte/vårårsmöte),
  c)  behovet av att välja representant(er) till GDF-möte
  d)  vad som i övrigt måste behandlas – såsom val till styrelse, revisor, valberedning och beslut om årsavgifter, verksamhetsplan och budget för 2021 samt andra väsentliga och tidskritiska beslut för klubbverksamheten 2021 (propositioner och motioner).

  Om styrelsen efter en värdering av punkterna a–d ställt mot konsekvenserna av inte genomföra mötet (se mer nedan) finner att mötet ska skjutas upp, måste medlemmarna omgående informeras om detta skriftligen (e-post). Styrelsen ska därefter kalla till ett nytt beslutande möte vid senare tidpunkt.

 • Detta gäller:

  - Eventuell fullmaktsröstning regleras i klubbens stadgar (ingen ändring här).

  - Årsmötet är beslutsfört med de medlemmar som är närvarande på plats på mötet. Det finns inte någon regel i föreningars stadgar om ett minsta antal närvarande för beslutsförhet.

  - Huvudregeln är att alla medlemmar ska delta på plats (undantag för klubbar som tillåter fullmaktsröstning). Stadgarna förbjuder dock inte att medlem skulle delta via telefon, men detta måste godkännas av mötet när röstlängden fastställs.

  - SGF rekommenderar att klubben ställer krav på att alla medlemmar som planerar fysisk närvaro meddelar klubben detta genom en föranmälan. Märk dock att klubben inte kan neka röstberättigade medlemmar som dyker upp utan att ha föranmält sig.

  - Om antalet (fysiskt) närvarande personer överstiger maxtaket på 50 personer vid ett möte, rekommenderar SGF att ett videomöte arrangeras i två (eller fler) parallella möteslokaler, som har kontakt med varandra via bild och ljud. Det måste finnas rösträknare och andra mötesfunktionärer på plats i alla lokalerna.

  - Ett annat alternativ är att golfklubben arrangerar ett digitalt möte utan fysisk närvaro av röstberättigande medlemmar. Det finns ett antal olika programvaror att välja mellan för att administrera ett digitalt möte. RF/SISU har viss erfarenhet och kan vägleda och ge råd.

  - SGF rekommenderar att direktsända mötet med ljud och bild (tex via Facebook eller Instagram).

  - Viktigt är också att mötet sänds i realtid. Det är med andra ord inte möjligt att ha ett möte under tisdagen och ett annat på onsdagen.

  Se även Riksidrottsförbundets råd och rekommendationer för årsmöten

 • Konsekvenser om möten inte genomförs

  Att inte genomföra ett årsmöte alls eller att inte genomföra mötet på det sätt som beskrivits ovan, kan vara ett brott mot stadgarna.

  Röstberättigad medlem har alltid rätt att inom 3 veckor, räknat från dagen för styrelsemötets eller årsmötets genomförande, överklaga ett eller flera beslut som styrelsen eller årsmötet fattat (15 kap 3 § RF:s stadgar). Det går alltså att exempelvis överklaga styrelsens beslut att inte genomföra ett årsmöte.

  Överklagandet görs till SGF:s Juridiska Nämnd.

  Om Juridiska Nämnden finner att ett överklagat beslut är fattat i strid mot stadgarna kan Nämnden ogiltigförklara beslutet. Klubben får i sådant fall hålla ett nytt årsmöte.

  Ordförande och styrelseledamöter väljs normalt för ett eller två år räknat från årsmöte till årsmöte. Om ett årsmöte skjuts upp innebär det att ordföranden eller ledamoten får ett automatiskt förlängt mandat.

  Årsavgifterna: Om golfklubben på grund av ett uppskjutet årsmöte inte har kunnat fastställa årsavgifterna tvingas klubben fakturera medlemmarna en preliminär debitering baserat på senast beslutade avgifter. Om årsmötet senare beslutar om höjda (eller sänkta) avgifter får klubben göra en tilläggsdebitering.

Golfbolag

 • Bolagstämmor i Golfbolag och golfklubbarnas bolag (”GolfAB”)

  Detta gäller:

  - Aktiebolagen måste följa reglerna i den egna bolagsordningen och aktiebolagslagen samt självfallet övriga relevanta lagregler, exempelvis årsredovisningslagen.

  - SGF rekommenderar alla Golfbolag och GolfAB att inte göra något avsteg från nämnda krav och lagregler.

  - Varken Regeringen eller berörda myndigheter (Bolagsverket, Skatteverket med flera) har i nuläget meddelat generella undantag eller anstånd från de datum som gäller för när bolagsstämman ska vara genomförd, deklarationen ska vara inlämnad eller den fastställda årsredovisningen ska vara inlämnad.

  Frågor och svar från Bolagsverket om att hålla bolagsstämma.

GDF

 • GDF:s höstmöten

  Svenska Golfförbundet (SGF) rekommenderar GDF-styrelserna att överväga om höstårsmöte (alternativt uppskjutet vårårsmöte) kan genomföras enligt plan eller bör skjutas upp.

 • I beslutet, beakta följande: 

  GDF-styrelsen kan i vissa fall besluta att skjuta stadgeenliga möten till ett senare tillfälle baserat på följande bedömningsunderlag:

  a)  den lokala och allmänna utvecklingen vad gäller coronaviruset,
  b)  verksamhetsberättelse och årsbokslut för räkenskapsåret 2019 samt styrelsens ansvarsfrihet måste fastställas senast den 31 december 2020 (i de fall detta inte är gjort p.g.a. uppskjutet vårårsmöte)
  c)  behovet av att välja representant(er) till SGF:s förbundsmöte 2021 samt representanter till DF-möte
  d)  vad som i övrigt måste behandlas såsom val till styrelse, revisor, valberedning och beslut om årsavgifter, verksamhetsplan och budget för 2021, samt andra väsentliga och tidskritiska beslut för distriktsverksamheten 2021 (propositioner och motioner).

  Om GDF-styrelsen efter en värdering av punkterna a–d ställt mot konsekvenserna av inte genomföra mötet (se mer nedan) finner att mötet ska skjutas upp, måste klubbarna omgående informeras om detta skriftligen (e-post). GDF-styrelsen ska därefter kalla till ett nytt möte vid senare tidpunkt.

  - Vad gäller antalet deltagare har varje golfklubb enligt GDF-stadgarna rätt att delta med två ombud. SGF rekommenderar emellertid att GDF-styrelsen i kallelsen uppmanar klubbarna att delta med ett ombud.

  - SGF rekommenderar att klubbarnas fysiska närvaro föranmäls till distriktet. 

  - Ett ombud får representera sin egen klubb, men inte annan klubb (fullmaktsröstning är inte tillåten).

  - Årsmötet är beslutsfört med de klubbar som är närvarande på plats på mötet. Det finns inte någon regel i GDF:s stadgar om ett minsta antal närvarande för beslutsförhet.

  - Huvudregeln är att alla ombud ska delta på plats. Stadgarna förbjuder inte att ombud deltar via telefon, men detta måste godkännas av mötet när röstlängden fastställs.

  - Deltar klubbarnas ombud med fysisk närvaro rekommenderar SGF att föranmälan görs till distriktet.

  - Om antalet (fysiskt) närvarande personer överstiger maxtaket på 50 personer vid ett möte, rekommenderar SGF att ett videomöte arrangeras i två (eller fler) parallella möteslokaler som har kontakt med varandra via bild och ljud. Det måste finnas rösträknare och andra mötesfunktionärer på plats i alla lokalerna.

  - Ett annat alternativ är att distriktet arrangerar ett digitalt möte där klubbarnas röstberättigade ombud inte deltar fysiskt. Det finns ett antal olika programvaror att välja mellan för att administrera ett digitalt möte. Det finns ett antal olika programvaror att välja mellan. RF/SISU har viss erfarenhet och kan vägleda och ge råd.

  - SGF rekommenderar att direktsända mötet med ljud och bild (till exempel via Facebook eller Instagram).

  - Viktigt är också att mötet sänds i realtid. Det är med andra ord inte möjligt att ha ett möte under tisdagen och ett annat på onsdagen.

  Se även Riksidrottsförbundets råd och rekommendationer för årsmöten

 • Konsekvenser om möten inte genomförs

  Att inte genomföra ett årsmöte alls eller att inte genomföra mötet på det sätt som beskrivits ovan, kan vara ett brott mot stadgarna.

  Röstberättigad förening har alltid rätt att inom 3 veckor, räknat från dagen för styrelsemötets eller årsmötets genomförande, överklaga ett eller flera beslut som styrelsen eller årsmötet fattat (15 kap 3 § RF:s stadgar). Det går alltså att exempelvis överklaga styrelsens beslut att inte genomföra ett årsmöte.

  Överklagandet görs till SGF:s Juridiska Nämnd.

  Om Juridiska Nämnden finner att ett överklagat beslut är fattat i strid mot stadgarna kan Nämnden ogiltigförklara beslutet. GDF får i sådant fall hålla ett nytt årsmöte.

  Ordförande och styrelseledamöter väljs normalt för ett eller två år räknat från årsmöte till årsmöte. Om ett årsmöte skjuts upp innebär det att ordföranden eller ledamoten får ett automatiskt förlängt mandat.

  Årsavgifterna: Om GDF på grund av ett uppskjutet årsmötet inte har kunnat fastställa årsavgifterna för 2020 tvingas GDF fakturera medlemmarna en preliminär debitering baserat på 2019 års avgifter. Om årsmötet senare beslutar om höjda (eller sänkta) avgifter får GDF göra en tilläggsdebitering.