Golfen kan erbjuda en plats för friskvård och aktivitet i rådande läge men det är också allas vårt ansvar att minska risken för smittspridning i samhället.

Löpande uppdateringar om läget för golfverksamheten kommer att skickas ut till Golfsverige via mejl. Generellt gäller alltid myndigheternas riktlinjer och uppmaningar, och varje individ bär ett stort eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället.

Det är en svår situation för många verksamheter i Sverige och många skadas inte minst ekonomiskt. Även idrotten drabbas, främst av minskade aktiviteter, ekonomiskt bortfall och kanske främst oro.

Svenska Golfförbundet (SGF) kommer därför i största möjligaste mån att löpande försöka stötta med rådgivning i situationen och utvecklingen. Vi utgår då från de råd och riktlinjer som kommer från svenska myndigheter och i samarbetet med Riksidrottsförbundet (RF). Huvudregeln är alltid att motverka smittspridningen.

Golfen, med flera sporter, är en utomhusidrott med liten interaktion människor emellan i själva spelet. Här kan Sveriges golfklubbar utveckla egna rekommendationer om hur en säker verksamhet bedrivs – för medlemmar, gäster och medarbetare. 

Generella rekommendationer

 1. Träningsverksamhet
 2. · Undvik att samla människor i grupper större än 25 personer, enligt de råd som finns från RF.

  · Uppmana till god hygien och håll avstånd mellan individer.

  · Var tydlig med att den som känner någon form av symptom måste avstå aktiviteten.

   

 3. Spel
 4. · Golfspel kan ske i nuläget, där banor är öppna precis som vanligt.

  · Uppmana till god hygien och att undvika eventuella samlingsplatser på klubben.

   

 5. NY: Barn- och ungdomsgolf
 6. Tillsammans kan vi skapa en säker och bra verksamhet för barn och ungdomar i golf!
  Det gäller nu att vara kreativ och se möjligheter. Vi hoppas att Golfsverige inte behöver ställa in verksamhet utan snarare kan anpassa den till de råd som finns. 

  Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

  Beskedet är att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet.
  Träning utomhus är att föredra, vilket passar golfen.

  Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare en checklista för riskbedömning av mindre evenemang, exempelvis träningar och andra idrottsaktiviteter.
  De nya rekommendationerna är förtydligande information för att ännu bättre hjälpa idrottsföreningar att ta beslut om sin egen verksamhet.

  Läs mer här. 


  Träningsverksamhet för barn och ungdomar i golf

  Det är viktigt med fysisk aktivitet och bedriv den gärna utomhus.

  Tänk på

  · Var tydlig med att den som känner någon form av symptom måste avstå aktiviteten.

  · Undvik att samla barn och ungdomar i grupper större än 25 personer, enligt de råd som finns från RF. SGF rekommenderar att bedriva verksamhet utomhus i mindre grupper.

  · Håll avstånd (minst 2 meter) mellan individer och undvik trängsel, till exempel vid olika övningar/stationer och vid samling/avslutning.

  · Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

  · Riskreducerande åtgärder kan vara att undvik aktiviteter med nära kontakt, vara utomhus och om möjligt begränsa antalet deltagare vid inomhusaktiviteter.

 7. Tävlingsverksamhet
 8. Ideella insatser, såsom möten eller städdagar
 9. · Se över vad som är verksamhet som måste göras och vad som eventuellt kan skjutas upp.

  · RF:s riktlinjer om att undvika sammankomster vid fler än 25 person är en bra utgångspunkt.

  · Undvik verksamhet som samlar många äldre på samma plats.

 10. Anställda
 11. · Ha en löpande dialog med teamet på klubben kring risker och utsatthet i förhållande till bland annat familjesituation.

  · Var tydlig med att den som känner symptom stannar hemma från arbetet.

  · Slopad karens gäller tillfälligt i Sverige sedan den 11 mars. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

  · För övrigt följ råd och riktlinjer från arbetsgivarorganisationer och myndigheter.

  · För banpersonal finns specifika råd framtagna i samarbete med R&A. Du hittar dem på den här sidan.  

  En stor andel av golfklubbarna är medlem i Gröna arbetsgivare. På den här sidan finns mycket bra och värdefull coronainformation.

Ekonomiskt stöd

 1. Förbundets åtgärder för att stötta golfklubbar
 2. Förbundsstyrelsen har beslutat om ett antal åtgärder för att stötta golfklubbarna och golfbolagen inför en säsong vars utveckling och utfall är mycket oviss.

  Läs mer om åtgärderna här

 3. Anstånd med skatteinbetalningar
 4. Den 16 mars 2020 lade Regeringen fram ett förslag angående anstånd med skattebetalning. I korthet är Regeringens mål med förslaget att snabbt hjälpa företag genom att stärka likviditeten via skattekontot.

  Vad innebär förslaget konkret för en Golfklubb?

  - Till att börja med likställs ideella föreningar med företag (Finansdepartementet 2020-03-17).

  - Golfklubb, GolfAB och Golfbolag (nedan klubb) kan alltså efter beviljad ansökan få anstånd med skatteinbetalningar – som längst 12 månader.  

  - Förslaget omfattar anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

  - Anståndet kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att en klubb som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars 2020 kan få skatten återbetald från Skatteverket.

  - Ränta och en anståndsavgift tas ut för anståndsbeloppen.

  Hur går det till?

  - Det klubben behöver göra är att fylla i blanketten ”Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter”.

  - Det generella kriteriet för anstånd är en oförutsedd händelse och något som klubben inte har kunnat råda över. Pandemin kan vara en sådan grund om betalningsproblemen uppstått som en direkt konsekvens av följderna av coronaviruset.

  - Direkta konsekvenser för en klubb pga. Coronaviruset – som då kan lyftas fram – kan tex. vara att medlemmar avvaktar med att betala årsavgiften, att företag och organisationer inte genomför planerade event, att gäster inte besöker golfbanan i normal omfattning, att aktiviteten i sin helhet avstannar vilket enskilt och sammantaget påverkar likviditeten och motiverar ett beviljande av anstånd hos Skatteverket. Problematiken förstärks ytterligare med det faktum att grannländer stänger ner idrottsverksamheten helt och hållet inklusive spel på golfbanor.

  - En klubb som söker anstånd måste dock kunna visa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen alltså är tillfälliga.

  Observera

  Styrelsen i klubben måste hålla sig väl informerad och bevaka klubbens ekonomi noggrant under rådande omständigheter. Om skatter och avgifter inte betalas i tid kan styrelsen (och ibland även anställda) riskera att bli personligt betalningsansvariga.

  Information från Skatteverket

  Information från Regeringskansliet

  Blankett, ansökan om anstånd

 5. Möjlighet till lån genom Riksbanken
 6. Riksbanken beslutade den 13 mars 2020 att låna ut upp till 500 miljarder kronor till svenska företag via affärsbankerna. Riksbanken vill på detta sätt undvika att livskraftiga företag slås ut och därigenom förvärra nedgången i ekonomin som en följd av Coronaviruset.

  Vad innebär beslutet?

  - Affärsbanken (nedan banken) väljer själv om den vill ta del av Riksbankens lånerbjudande.

  - Lånen som Riksbanken erbjuder banken har en rörlig ränta, för närvarande 0 procent, och löper under 2 år. Det innebär att bankens kostnad för pengarna i dagsläget är noll.

  - Det är sedan upp till banken att avgöra vilken ränta företaget i sin tur ska betala. Bankens ränta beror på vad banken får betala för pengarna och vilket påslag banken har mot företaget.

  - Hur Riksbankens lån tillämpas och med vilka villkor är alltså upp till banken.

  - Banken kommer att göra sedvanlig kreditprövning med krav på någon form av säkerhet. Det beror på att banken, inte Riksbanken, står för hela risken om företaget, trots lånet, skulle gå i konkurs.

  - Riksbanken har meddelat att den är beredd att vidta de ytterligare åtgärder som behövs. En sådan åtgärd skulle kunna vara att staten erbjuder lån med så kallad statsgaranti och på det sättet lyfter bort risken från banken. Men vilka eventuella åtgärder som kan bli aktuella beror förstås på den fortsatta utvecklingen av pandemin och dess ekonomiska effekter på samhället.

  Kan en Golfklubb ta del av Riksbankens pengar?

  Självklart. En Golfklubb, ett GolfAB eller ett Golfbolag (nedan klubb) har samma möjligheter som alla andra företag att genom en bank ansöka om Riksbankens pengar. Frågan är bara om klubben har nödvändiga säkerheter och om Riksbankens pengar ger förmånligare villkor än vad klubben annars kan förhandla fram. 

  Men innan beslut fattas på årsmötet ska styrelsen givetvis värdera om banklån är bättre än tex. höjda medlemsavgifter för att hantera en ansträngd ekonomisk situation.

  Pressmeddelande Riksbanken 2020-03-13 

  Frågor och svar Riksbanken

 7. NY: LOK-stöd och Projektstöd klubb
 8. LOK-stöd*

  Det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Föreningar kan räkna med ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade rullat på som vanligt, enligt RF den 17 mars.

  Mer information hittar du här och här.

  Projektstöd klubb (f.d. Idrottslyftet)

  Klubben kan söka pengar från Projektstöd klubb (f.d. Idrottslyftet).

  Vi uppmuntrar de golfklubbar som har en aktiv juniorverksamhet att söka ekonomiskt stöd via Idrottonline. De golfklubbar som har en ideell förening kan söka inom tre områden:

  • Idrottssvaga områden.
  • Få fler barn och ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten.
  • Utbilda barn- och ungdomsledare.

  Mer information och hur du ansöker hittar du här.


  *LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF, och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Observera: Ansvaret för verksamheten på klubben vilar även i detta läge på styrelsen samt operativ chef

Följande punkter ska ses som råd och inte som regler. Klubben utformar själv sin verksamhet genom att lyssna på myndigheter, följa lagar och göra för verksamheten viktiga avvägningar där sunt förnuft bör råda.

Klubben har ett stort ansvar i att informera medlemmar och gäster om vilka regler som gäller på platsen och vilka uppmaningar som finns. Använd nyhetsbrev, hemsida, skyltar och ev. sociala medier för att sprida klubbens information.

Möten: Riktlinjer för golfklubbar, GDF och SGF

Med anledning av den nu rådande situationen i Sverige med risk för farlig smittspridning har Förbundsstyrelsen utarbetat följande råd och riktlinjer för SGF, GDF och golfklubbar/golfbolag.

Samhällsläget

Regeringen har beslutat att fr.o.m. 2020-03-29 förbjuda alla offentliga sammankomster och tillställningar, inom- och utomhus, med fler än 50 deltagare. Utöver det har Folkhälsomyndigheten utfärdat rekommendationer för hur risken för smittspridning ska begränsas, men det är upp till varje arrangör och individ att följa dessa eller besluta om ett mer restriktivt förhållningssätt.

Förbundsstyrelsen har mot bakgrund av rådande läge valt att agera och iaktta stor försiktighet vad gäller att arrangera större möten.

Golfklubbar

 • Golfklubbarnas vårårsmöten

  Svenska Golfförbundet (SGF) rekommenderar golfklubbarna att överväga om vårårsmötena kan genomföras enligt plan eller bör skjutas upp och därvid beakta nedanstående. Golfklubbens styrelse kan besluta att skjuta upp vårårsmötet till ett senare tillfälle baserat på följande bedömningsunderlag:

  a)  den lokala och allmänna utvecklingen vad gäller coronaviruset, och
  b)  eventuella val till styrelse eller revisor,
  c)  fastställande av avgifter, investeringsbeslut eller budget för 2020, och
  d)  andra väsentliga och tidskritiska beslut (propositioner eller motioner) för verksamheten 2020.

  Om styrelsen efter en värdering av punkterna a-d ställt mot konsekvenserna av inte genomföra mötet (se mer nedan) finner att mötet ska skjutas upp, måste medlemmarna omgående informeras om detta skriftligen (e-post). Styrelsen ska därefter kalla till ett nytt årsmöte vid senare tidpunkt under våren.

 • Detta gäller:

  - Eventuell fullmaktsröstning regleras i klubbens stadgar (ingen ändring här).

  - Årsmötet är beslutsfört med de medlemmar som är närvarande på plats på mötet. Det finns inte någon regel i föreningars stadgar om ett minsta antal närvarande för beslutsförhet.

  - Huvudregeln är att alla medlemmar ska delta på plats (undantag för klubbar som tillåter fullmaktsröstning). Stadgarna förbjuder dock inte att medlem skulle delta via telefon, men detta måste godkännas av mötet när röstlängden fastställs.

  - Videomöten är i sig tillåtna men innebär att klubben måste arrangerar två (eller fler) parallella möteslokaler som har kontakt med varandra via bild och ljud. Det måste finnas rösträknare och andra mötesfunktionärer på plats i alla lokalerna.

  - SGF rekommenderar att direktsända mötet med ljud och bild (tex via Facebook eller Instagram).

 • Konsekvenser om möten inte genomförs

  Att inte genomföra ett årsmöte alls eller att inte genomföra mötet på det sätt som beskrivits ovan, kan vara ett brott mot stadgarna.

  Röstberättigad medlem har alltid rätt att inom 3 veckor, räknat från dagen för styrelsemötets eller årsmötets genomförande, överklaga ett eller flera beslut som styrelsen eller årsmötet fattat (15 kap 3 § RF:s stadgar). Det går alltså att exempelvis överklaga styrelsens beslut att inte genomföra ett årsmöte.

  Överklagandet görs till SGF:s Juridiska Nämnd.

  Om Juridiska Nämnden finner att ett överklagat beslut är fattat i strid mot stadgarna kan Nämnden ogiltigförklara beslutet. Klubben får i sådant fall hålla ett nytt årsmöte.

  Ordförande och styrelseledamöter väljs normalt för ett eller två år räknat från årsmöte till årsmöte. Om ett årsmöte skjuts upp innebär det att ordföranden eller ledamoten får ett automatiskt förlängt mandat.

  Årsavgifterna: Om golfklubben på grund av ett uppskjutet årsmötet inte har kunnat fastställa årsavgifterna för 2020 tvingas klubben fakturera medlemmarna en preliminär debitering baserat på 2019 års avgifter. Om årsmötet senare beslutar om höjda (eller sänkta) avgifter får klubben göra en tilläggsdebitering.

Golfbolag

 • Bolagstämmor i Golfbolag och golfklubbarnas bolag (”GolfAB”)

  Detta gäller:

  - Aktiebolagen måste följa reglerna i den egna bolagsordningen och aktiebolagslagen samt självfallet övriga relevanta lagregler, exempelvis årsredovisningslagen.

  - SGF rekommenderar alla Golfbolag och GolfAB att inte göra något avsteg från nämnda krav och lagregler.

  - Varken Regeringen eller berörda myndigheter (Bolagsverket, Skatteverket med flera) har i nuläget meddelat generella undantag eller anstånd från de datum som gäller för när bolagsstämman ska vara genomförd, deklarationen ska vara inlämnad eller den fastställda årsredovisningen ska vara inlämnad.

  Frågor och svar från Bolagsverket om att hålla bolagsstämma.

GDF

 • GDF:s vårårsmöten i mars och april

  Svenska Golfförbundet (SGF) rekommenderar att GDF-styrelserna ska överväga om vårårsmötena kan genomföras enligt plan eller bör skjutas upp.

 • I beslutet, beakta följande: 

  GDF-styrelsen kan besluta att skjuta upp vårårsmötet till ett senare tillfälle baserat på följande bedömningsunderlag:

  a)  den lokala och allmänna utvecklingen vad gäller coronaviruset,
  b)  behovet av att välja representant(er) till Förbundsmötet 2020 samt genomgång och ställningstagande till ärenden på Förbundsmötet, och
  c)  vad som i övrigt måste beslutas på mötet, dvs om agendan rymmer viktiga frågor som val till styrelsen eller revisor, eller andra väsentliga och tidskritiska beslut för verksamheten 2020.

  Om GDF-styrelsen efter en värdering av punkterna a-c ställt mot konsekvenserna av inte genomföra mötet (se mer nedan) finner att mötet ska skjutas upp, måste klubbarna omgående informeras om detta skriftligen (e-post). GDF-styrelsen ska därefter kalla till ett nytt årsmöte vid senare tidpunkt under våren.

  - Vad gäller antalet deltagare har varje golfklubb enligt GDF-stadgarna rätt att delta med två ombud. SGF rekommenderar emellertid att GDF-styrelsen i kallelsen uppmanar klubbarna att delta med ett ombud.

  - Ett ombud får representera sin egen klubb, men inte annan klubb (fullmaktsröstning är inte tillåten).

  - Årsmötet är beslutsfört med de klubbar som är närvarande på plats på mötet. Det finns inte någon regel i GDF:s stadgar om ett minsta antal närvarande för beslutsförhet.

  - Huvudregeln är att alla ombud ska delta på plats. Stadgarna förbjuder inte att ombud deltar via telefon, men detta måste godkännas av mötet när röstlängden fastställs.

  - SGF rekommenderar att direktsända mötet med ljud och bild (till exempel via Facebook eller Instagram).

 • Konsekvenser om möten inte genomförs

  Att inte genomföra ett årsmöte alls eller att inte genomföra mötet på det sätt som beskrivits ovan, kan vara ett brott mot stadgarna.

  Röstberättigad förening har alltid rätt att inom 3 veckor, räknat från dagen för styrelsemötets eller årsmötets genomförande, överklaga ett eller flera beslut som styrelsen eller årsmötet fattat (15 kap 3 § RF:s stadgar). Det går alltså att exempelvis överklaga styrelsens beslut att inte genomföra ett årsmöte.

  Överklagandet görs till SGF:s Juridiska Nämnd.

  Om Juridiska Nämnden finner att ett överklagat beslut är fattat i strid mot stadgarna kan Nämnden ogiltigförklara beslutet. GDF får i sådant fall hålla ett nytt årsmöte.

  Ordförande och styrelseledamöter väljs normalt för ett eller två år räknat från årsmöte till årsmöte. Om ett årsmöte skjuts upp innebär det att ordföranden eller ledamoten får ett automatiskt förlängt mandat.

  Årsavgifterna: Om GDF på grund av ett uppskjutet årsmötet inte har kunnat fastställa årsavgifterna för 2020 tvingas GDF fakturera medlemmarna en preliminär debitering baserat på 2019 års avgifter. Om årsmötet senare beslutar om höjda (eller sänkta) avgifter får GDF göra en tilläggsdebitering.

Förbundsmötet 25–26 april

Svenska Golfförbundet har även tagit beslut angående det utlysta förbundsmötet med övriga aktiviteter helgen 24–26 april. Se nedan vad som gäller.

Läs mer och ta del av förbundsmöteshandlingarna här.

Detta gäller för helgen:

 • Förbundsmötet ska genomföras som planerat söndagen den 26 april.

 • Mötet sker via digital plattform istället för som tidigare planerat Scandic Star Sollentuna, Stockholm.

 • Mötestiden ändras från kl 09.00 till 13.00. Mötet beräknas vara klart cirka kl 15.00.

 • Övriga gemensamma mötesaktiviteter under helgen – Framtidsforum, FM-middag samt Guldklubbens årsmöte och middag – är inställda.

 • Varje distrikt rekommenderas att delta med ett ombud var (totalt 21 ombud).

 • Ett distriktsombud kan och får representera GDF:s samtliga röster enligt röstlängden.

 • Ombudet får endast företräda klubbarna och rösterna i ett GDF.

 • Om GDF representeras av annan person än GDF-ordföranden, måste ordföranden ha utfärdat en skriftlig fullmakt (kan laddas ner här).

 • FM kommer att direktsändas (streamas) med ljud och bild på golf.se.