Här kan du läsa mer om trygg idrott, arbetet kring att förebygga övergrepp och hur du kan agera om något har hänt.

”För mig och golfen gäller självklart nolltolerans mot sexism, mobbning och trakasserier av alla slag. Golf är en av Sveriges största idrotter med nära en halv miljon utövare. Alla ska känna trygghet, gemenskap och stolthet över det jämställdhetsarbete som bedrivs i Golfsverige genom Vision 50/50, förmodligen Idrottssveriges mest seriösa och ambitiösa satsning i ämnet.”

Maria Möller, ordförande Svenska Golfförbundet

Nyhet: Utbildningsinsats under 2024

Under 2024 kommer RF/SISU tillsammans med SGF och GDF att sätta extra fokus på frågan
kring Trygg idrott. Golfklubbarna kommer bjudas in till träffar i distrikten och prata om hur vi förebygger att något olämpligt sker bland våra medlemmar. Vi diskuterar hur vi hanterar när något sker samt utbyter erfarenheter med varandra.

Vill du veta mer kring detta - kontakta din rådgivare i distriktet!

Barnkonventionen och golfen

Sedan 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Läs om vad det innebär för idrotten och golfen.

Benen på två killar som puttar

I Riksidrottsförbundets stadgar står att all idrott för barn ska utgå från barnkonventionen. Det säkerställer att alla barn får vistas i en trygg miljö när de är på en idrottsanläggning. Läs mer hos Riksidrottsförbundet.

För att vara säker på att följa reglerna bör klubbens verksamheten leva upp till det som står i:
Idéprogrammet Idrotten Vill
RF:s stadgar
Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Krav på registerutdrag

Sedan 1 januari 2020 måste föreningar årligen begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för alla som anställs eller har uppdrag med direkt och regelbunden kontakt med barn. 

Detta för att undvika att personer som begått och dömts för grova brott anställs eller anlitas inom idrotten.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och gäller, oavsett hur länge en person verkat i klubben eller hur väl man känner varandra. 

Det är den enskilde personen som själv begär utdrag från polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen. 

Nytt från september 2023

Nu är det möjligt att få sitt utdrag från polisens belastningsregister som digital post till sin digitala brevlåda. Samtidigt införs en kontrolltjänst, där den som tar del av utdraget kan kontrollera utdragets äkthet via en e-tjänst på polisen.se.

 1. Beställa registerutdrag – så gör du
 2. Du som anställd, ledare, arbetssökande etc. beställer själv registerutdraget från polismyndigheten. 

  Det går att göra via e-tjänst (legitimera dig och välj registerutdraget "Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg" i rullistan) eller via blankett.

  Du väljer själv om du vill få ditt registerutdrag med fysisk post eller till din digitala brevlåda (Kivra, Billo eller Min myndighetspost).

  Är du ledare mellan 15–18 år behöver du målsmans hjälp för att beställa ett utdrag.

 3. Kontrollera registerutdrag – så gör du
 4. Golfklubben ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts.

  När utdrag begärts till privatpersonens digitala brevlåda: Kontroll av utdraget görs av klubben via Polisens Kontrolltjänst för digitala registerutdrag.

  När utdrag begärts till privatpersonens fysiska brevlåda: Kontroll av utdrag i pappersformat behöver kontrolleras fysiskt av klubben. Det är viktigt att utdraget visas av den enskilde i original och återlämnas direkt.

  Inga utdrag ska sparas av föreningen. Föreningen ska endast dokumentera att en kontroll av personen är genomförd.

  Ledare mellan 15–18 år behöver målsmans hjälp för att beställa ett utdrag. För att förenkla kontrollen kan klubben bestämma ett antal tillfällen då ledare har möjlighet att visa upp utdraget.

Golfens tillämpning gällande registerutdrag

Utöver de övergripande riktlinjer Riksidrottsförbundet fastställt beslutar varje specialidrottsförbund hur reglerna kring registerutdrag ska tillämpas i sin idrott.

För golfen har förbundsstyrelsen beslutat att klubbar och distriktsförbund ska begära in begränsat registerutdrag årligen för personer som i sina jobb eller uppdrag har direkt och regelbunden kontakt med barn upp till 18 år. På förbundsnivå gäller det för alla anställda och ledare oavsett arbetsuppgift.

Läs tillämpningsreglerna för respektive organisation nedan eller ladda ner som PDF.

 1. Tillämpningsregler för golfklubbar och golfbolag
 2. Golfklubb och golfbolag går i följande text under den gemensamma benämningen "Klubben".

  1. Klubben ansvarar enligt lag och idrottens regelverk för att barn- och ungdomar tillförsäkras en trygg miljö på den golfanläggning som Klubben disponerar. Det innebär i sin tur att externt driven verksamhet som exempelvis shop, träning, övningsområde mm ingår i Klubbens ansvarsområde. Registerutdrag måste därför begäras in och bedömas även för personer som inte är formellt anställda, uppdragstagare eller ledare i Klubben, men väl ska ha direkt och regelbunden kontakt med barn- och ungdomar.

  2. Klubben ska begära ett begränsat Registerutdrag för samtliga personer som utför uppdrag för Klubben i verksamhet som innebär regelbunden och direkt kontakt med barn. Med begreppet ”direkt och regelbunden kontakt med barn” avses sådana aktiviteter som inbegriper återkommande och nära kontakter med barn. Här omfattas aktiviteter som består i att fostra, utbilda, sköta eller ta hand om barn eller på annat sätt arbeta i personlig kontakt med barn. Kravet på regelbundenhet innebär att uppgifterna inbegriper viss återkommande direktkontakt med barn.

  Följande personer omfattas av definitionen ovan:

  - tränare eller assisterande tränare
  - person som är engagerad i tränings- eller tävlingsaktiviteter för barn (exempelvis lagledare, domare och tävlingsledare)
  - förtroendevald i kommitté som ansvarar för verksamheten för barn

  3. Klubben har rätt att utvidga kretsen av personer som ska omfattas av registerkontrollen i syfta att kvalitetssäkra Klubbens verksamhet och säkerställa en trygg miljö på klubbens golfanläggning.

  4. Registerutdrag ska begäras in årligen. Även personer som sedan tidigare är engagerade för ovanstående uppdrag omfattas av registerkontrollen.

  5. Registerutdraget ska vara högst 6 månader gammalt.

  6. Styrelseordföranden i Golfklubben / VD i Golfbolaget ansvarar för att Registerutdrag begärs in. Registerutdraget ska ha visats upp innan anställningsavtal tecknas, eller uppdraget påbörjas.

  7. Styrelsen i Golfklubben / VD i Golfbolaget ska utse två för uppdraget lämpliga personer till vilka Registerutdraget ska uppvisas och bedömas.

  8. Klubben ska i en särskild förteckning registrera namn, datum för Registerutdraget, datum för när Registerutdraget visats upp för Klubben samt vilka personer inom Klubben som tagit del av utdraget. Registerutdraget ska därefter återlämnas till personen alternativt dokumentförstöras.

  9. Om Registerutdraget innehåller en eller flera noterade belastningar ska de enligt punkten 7 utsedda personerna avgöra lämpligheten att anställa eller tilldela uppdrag till personen.

 3. Tillämpningsregler för golfdistriktsförbund (GDF)
 4. 1. GDF ska senast till utgången av år 2020 besluta om ändring av GDF:s stadgar och därigenom inkludera bestämmelsen i 11 kap 4 § 14 p RF:s stadgar.

  2. GDF ska begära ett begränsat Registerutdrag för samtliga personer som utför uppdrag för GDF i verksamhet som innebär regelbunden och direkt kontakt med barn. Med begreppet ”direkt och regelbunden kontakt med barn” avses sådana aktiviteter som inbegriper återkommande och nära kontakter med barn. Här omfattas aktiviteter som består i att fostra, utbilda, sköta eller ta hand om barn eller på annat sätt arbeta i personlig kontakt med barn. Kravet på regelbundenhet innebär att uppgifterna inbegriper viss återkommande direktkontakt med barn.

  Följande personer omfattas av definitionen ovan:

  - person som är engagerad i tränings- eller tävlingsaktiviteter för barn (exempelvis lagledare, domare och tävlingsledare)
  - tränare eller assisterande tränare
  - förtroendevald i kommitté som ansvarar för verksamheten för barn
  - tävlingsledare
  - domare

  3. GDF har rätt att utvidga kretsen av personer som ska omfattas av registerkontrollen i syfta att kvalitetssäkra GDF:s verksamhet och säkerställa en trygg miljö på GDF:s arrangemang och aktiviteter.

  4. Registerutdrag ska begäras in årligen. Även personer som sedan tidigare är kontrakterade eller engagerade för ovanstående uppdrag omfattas av registerkontrollen.

  5. Registerutdraget får vara högst 6 månader gammalt.

  6. Styrelseordföranden i GDF ansvarar för att Registerutdrag begärs in. Registerutdraget ska ha visats upp innan anställningsavtal tecknas, eller uppdraget påbörjas.

  7. Styrelsen för GDF ska utse två för uppdraget lämpliga personer till vilka Registerutdraget ska uppvisas och bedömas.

  8. GDF ska i en särskild förteckning registrera namn, datum för Registerutdraget, datum för när Registerutdraget visats upp för GDF samt vilka personer inom GDF som tagit del av utdraget. Registerutdraget ska därefter återlämnas till personen alternativt dokumentförstöras.

  9. Om Registerutdraget innehåller en eller flera noterade belastningar ska de enligt punkten 6 utsedda personerna avgöra lämpligheten att anställa eller tilldela uppdrag till personen.

 5. Tillämpningsregler för Svenska Golfförbundet (SGF)
 6. 1. SGF ska begära ett begränsat Registerutdrag för samtliga personer som är anställda i SGF per den 1 januari 2020 och alla som anställs därefter samt för alla personer som är valda eller väljs till ordförande eller ledamot av Förbundsstyrelsen. Kravet ska gälla oavsett formell arbetsuppgift och längden på anställningen eller uppdraget. Även vikarier och inhyrd personal omfattas således av regeln.

  2. SGF ska begära ett begränsat Registerutdrag för samtliga personer som inte omfattas av punkten 1, men som från och med den 1 januari 2020 utför eller ska utföra uppdrag för SGF i verksamhet som innebär regelbunden och direkt kontakt med barn. Med begreppet ”direkt och regelbunden kontakt med barn” avses sådana aktiviteter som inbegriper återkommande och nära kontakter med barn. Här omfattas aktiviteter som består i att fostra, utbilda, sköta eller ta hand om barn eller på annat sätt arbeta i personlig kontakt med barn. Kravet på regelbundenhet innebär att uppgifterna inbegriper viss återkommande direktkontakt med barn.

  Följande personer omfattas av definitionen ovan:

  - coacher
  - ledare
  - tränare
  - domare
  - stödpersoner och experter till landslagsverksamheten (läkare med flera)
  - tävlingsledare (TD)
  - tävlingsadministratörer (TC)

  3. Registerutdrag ska begäras in vartannat år för personer som omfattas av punkten 1 och årligen för personer som omfattas av punkten 2.

  4. Registerutdraget får vara högst 6 månader gammalt.

  5. Den verksamhetsområdeschef (VO-chef) som ansvarar för anställningen/uppdraget/rekryteringen ansvarar också för att ett Registerutdrag begärs in. Registerutdraget ska ha visats upp innan anställningsavtal ingås, eller uppdraget påbörjas.

  6. Registerutdraget ska visas upp för VO-chefen (enligt punkten 6) samt en medarbetare tillhörande VO Stab (företrädesvis HR-ansvarig medarbetare). VO-chefen har rätt att delegera arbetsuppgiften till annan medarbetare inom samma VO för kontroll av personer som omfattas av punkten 2.

  7. Registerutdraget får visas fysiskt för de ansvariga företrädarna i punkten 7, skickas per post till ansvarig VO-chef eller skickas via e-post i skannat/fotograferat format till ansvarig VO-chef.

  8. VO Stab ska i en särskild förteckning registrera namn, datum för Registerutdraget, datum för när Registerutdraget visats upp för SGF samt vilka personer inom SGF som tagit del av utdraget. Registerutdraget ska därefter återlämnas till personen alternativt dokumentförstöras.

  9. Om Registerutdraget innehåller en eller flera noterade belastningar ska ansvarig VO-chef tillsammans med GS avgöra lämpligheten att anställa eller tilldela uppdrag till personen.

Förebyggande

 • Ansvaret omfattar hela verksamheten

  Alla som spelar golf ska kunna göra det i en trygg miljö. Det innebär en miljö där du utvecklas, mår bra och där verksamheten utgår ifrån idrottsrörelsens gemensamma överenskommelse Idrotten vill.

  Inom idrotten ska inte någon form av kränkande behandling, mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp tolereras. Det är helt oacceptabelt och oförenligt med golfens och idrottens vision och värdegrund.

  Det handlar om alla. Medlemmar, personal och gäster, oavsett ålder och kön. Trygg miljö är en rättighet och begreppet omfattar både klubben som fysisk plats och digitala kanaler som finns i anslutning till verksamheten.

  Varje klubb ska i händelse av minsta misstanke agera enligt sin handlingsplan. Varje misstanke om ett begånget brott ska utan dröjsmål rapporteras till polisen. Generellt kan man säga att det finns ett omfattande regelverk som en golfklubb behöver förhålla sig till. Det som ytterst styr är stadgar för Riksidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet. 

  En golfklubb (eller idrottsförening i allmänhet) knyter sig till dessa regelverk i sina egna stadgar. Det är självklart att se till medlemmarnas, medarbetarnas och gästernas bästa i alla delar av verksamheten – till exempel genom att arbeta aktivt för att förebygga kränkningar och övergrepp. Hur man gör detta är upp till klubben att utforma, men bifogat finns ett antal källor som SGF brukar rekommendera.

  Svenska Golfförbundets jämställdhetsarbete Vision 50/50

  Riksidrottsförbundets sajt inkluderandeidrott.se

  Barn- och ungdomsverksamhet

  Klubben kan jobba med RF:s material Skapa trygga idrottsmiljöer Barnens spelregler och Trygg idrott. Och få hjälp med förebyggande arbete, information om hur man till exempel går tillväga för att ta fram ett registerutdrag och strategier för om något allvarligt hänt.

  För att praktiskt jobba fram handlingsplaner för alla delar i en bra juniorverksamhet kan klubben få stöd av SGF:s idrottsrådgivare som behärskar dessa frågor i praktiken. Ibland sker detta tillsammans med SISU Idrottsutbildarnas idrottskonsulenter.

  Golfklubbar har enligt lag rätt att begära ett utdrag ur belastningsregistret för varje person som arbetar med barn och ungdomar inom klubben. Det är ett krav vid nytillsättningar från och med 1 januari 2020, efter beslut på Riksidrottsmötet 2019.

  Varje klubb bör också ha en handlingsplan i händelse av en faktisk överträdelse och missbruk. Och naturligtvis – vid minsta misstanke – handla enligt planen. Varje misstanke om ett begått brott ska omedelbart rapporteras till polisen.

  Sajten Idrottsbrevet handlar det specifikt om sexuella övergrepp och konkret arbete för att jobba med det i sin egen förening. Hemsidan är tydlig och kan användas direkt av föreningen. Vårdnadshavare kan även sända in att de vill att klubben/föreningen ska jobba aktivt med frågan. 

  Idrottsbrevet har tagits fram av kriminolog Nina Rung i samverkan med Lars Ahrrenius, jurist i barnrättsfrågor. Ambassadör för programmet är handbollsspelaren och opinionsbildaren Linnéa Claesson.

Om något hänt

 • Om du misstänker att något har hänt eller händer i din förening eller förbund är det viktigt att du agerar. Beroende på händelsens art kan du göra några olika saker. 

  Läs mer på Riksidrottsförbundets sajt: Om något allvarligt hänt

  Telefonnummer
  Polisen vid pågående händelse: 112
  Polisen: 114 14
  Bris stödlinje för barn: 116 111
  Bris stödlinje för idrottsledare om oro kring ett barn: 077-44 000 42 (vard 9-12)
  Bris vuxentelefon: 0771-50 50 50

  Socialtjänsten nås via din kommun.

  Anmäl missförhållanden och trakasserier

  Svenska Golfförbundets kontaktpersoner

  Svenska Golfförbundet (SGF) har en särskild grupp som arbetar med åtgärder för att motverka trakasserier inom vår idrott. I gruppen, som är direkt underställd SGF:s generalsekreterare, ingår

  – Annica Lundström, chef för klubb- och anläggningsutveckling
  – Ove Ellemark, kommunikationschef
  – Thomas Bergman, rådgivare i klubbfrågor och handläggare Juridiska Nämnden
  – Gary Cosford, rådgivare verksamhet och styrning

  Det finns två mejladresser för dig som vill kontakta gruppen och berätta om dina upplevelser, metoo@golf.se och timeout@golf.se. Ingen förutom gruppen kommer att ha tillgång till dessa mejl och den kommer att följa SGF:s policy och rutiner som finns för trakasserier. Om brott begåtts uppmanar vi dig att polisanmäla.

  Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst

  Du kan också anmäla missförhållanden som ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier till Riksidrottsförbundets (RF) visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. 

  Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

  Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att

  – gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
  – anmäla misstänkt brott till polis
  – anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten. 

Så jobbar SGF

 • Trygg idrott omfattar både medlemmar, personal och gäster. Detta oavsett ålder och kön. I och med arbetet med Vision 50/50 har Svenska Golfförbundet lagt stort fokus på jämställdhet och lika villkor för kvinnor och män att utöva och påverka golfen.

  Genom arbetet med Vision 50/50 tar jämställdhetsfrågan plats högt upp på dagordningen i Golfsverige med ett långsiktigt perspektiv. Utöver detta har också all personal på Svenska Golfförbundet genomgått utbildning kring genus, maktordningar och normer.

  Mer om Vision 50/50

  Vid incident

  Så snart Svenska Golfförbundet blir medveten om någon form av kränkande behandling, mobbning eller sexuella trakasserier, kontaktar SGF klubben för att se till att den vidtar nödvändiga åtgärder.

  Det kan sedan innebära att SGF undersöker påståenden och kontaktar relevanta myndigheter. SGF erbjuder också klubbråd och stöd i processen så att rätt steg tas.

Barnens spelregler

På sajten Barnens spelregler presenterar Riksidrottsförbundet och Bris sju spelregler för en tryggare barn och ungdomsidrott. Musse Hasselvall, Johanna Ojala och Stefan Holm är några av de idrottsprofiler som stöttar initiativet.

Se filmerna nedan:

Kontakt

Porträttbild på Ulrika.