En tävlingsfunktionär är viktig i den organisation som förbereder och genomför en golftävling. Domare hjälper spelarna att genomföra tävlingar på rätt sätt.

Storleken på en tävlingsorganisation styrs av tävlingens omfattning. Det kan vara allt från en onsdagstävling över 9 hål slaggolf med ett 20-tal startande till en tävling på Europatouren över 72 hål med 156 startande.

Arbetsuppgifter som tävlingsfunktionär kan vara vitt skilda – från funktionär på parkeringen till tävlingsledare. Alla funktionärer är lika viktiga pusselbitar för att kunna förbereda och genomföra själva tävlingen.

Mer om de olika funktionerna

 1. Golfdomare - hjälper golfspelarna att genomföra en tävling på rätt sätt
 2. Behövs det verkligen domare i golf – och vilka uppgifter har de? En domares främsta uppgift är att lotsa golfspelarna genom ett ibland snårigt regelverk och se till att tävlingen genomförs på ett för alla parter tillfredsställande sätt. Här är två delar av domararbetet.

  Reglerna

  I Regler för Golfspel finns begreppet "domare" definierat:
  "En domare är en person som utsetts av tävlingsledningen att följa spelet för att fastställa faktiska förhållanden samt tillämpa reglerna. Han skall agera vid varje brott mot reglerna som han ser eller som rapporteras till honom [...]."

  Golfreglerna kan ibland kännas svåra och en golfdomare tränas genom sin utbildning i att tolka och tillämpa reglerna i praktiska situationer. Det kan handla om att hjälpa en spelare som inte vet var han/hon ska droppa en boll eller svara på frågor om ett visst agerande är tillåtet eller otillåtet. Den största andelen pliktslag som spelare ådrar sig är faktiskt plikt som de själva upplyser om att de fått. Det är sällan en domare åker fram och upplyser en spelare om att något denne gjort inte är tillåtet, men det händer. Alla domare förväntas ha kunskapen för att avgöra tvistiga eller tveksamma frågor.

  Arbetet i tävlingsledningen

  Minst lika viktigt är arbetet som domaren utför i egenskap av att ingå i tävlingsledningen. Ofta får domarna också här användning för sina regelkunskaper, t ex då en rond avbryts (får man byta boll när spelet återupptas?) eller då frågor om handicap kommer på tal (räknas ronden som handicapgrundande trots att spelaren blev diskvalificerad?).

  Speltempot är det som domarna oftast ägnar sig åt i samband med tävling. Tävlingsledningen fastställer riktlinjer för ett visst speltempo, t ex genom ett spelschema som innebär att en viss boll ska ha spelat färdigt ett visst hål vid en viss tidpunkt eller att en spelare har ett visst antal sekunder på sig att slå ett slag.

  Golfdomarna arbetar tillsammans med spelarna för att spelet ska flyta bättre. Detta kan innebära att man måste ta tid på/klocka spelare och varna dem för långsamt spel, men oftast kan man genom gemensamma ansträngningar se till att fältet kommer runt banan på en rimlig tid.

  Domarna och spelarna – en fråga om förtroende

  I alla lägen där en domare möter en spelare är det viktigt att etablera en relation som bygger på förtroende. Spelaren ska känna förtroende för att domaren kan sin sak och är där av en viktig anledning. Domaren å sin sida måste ibland vara lite psykolog och visa respekt för att spelaren är där och gör sitt jobb. Med lite smidighet från båda parter brukar detta sällan vara något problem.

  SGF värnar om förtroendet för domarkåren såväl dess teoretiska som praktiska kunskaper och hoppas att alla spelare känner sig korrekt bemötta i alla situationer där man möter en domare.

  Vill du bli golfdomare?

  Om du tycker att golfdomarens arbete verkar spännande finns möjlighet att börja "karriären" redan inom det närmaste året. Läs mer om utbildningstrappan för domare längre ner på sidan. Läs också dokumentet Så blir du en bra golfdomare

  Övriga utbildningar: 

  Läs mer om regelutbildningar och utbildningsmaterial

  Läs mer om tävlingsledarutbildningar

 3. Förbundsdomare - domare i förbundstävlingar eller på svenska proffstourerna
 4. Svenska Golfförbundet (SGF) förordnar efter en årlig prövning vissa personer som förbundsdomare (FD). Deras huvuduppgift är att vara domare i de tävlingssammang för vilka SGF ansvarar, t.ex förbundstävlingar eller tävlingar som arrangeras i samarbete med de svenska proffstourerna.

  Förbundsdomare ska också ta ett stort ansvar för utbildningsfrågor som rör något av golfens olika regelverk (Regler för Golfspel, handicapregler, Amatörreglerna) och vara allmänt behjälplig i alla sammanhang där den kompetens som FD besitter kan komma att efterfrågas. Det kan vara att fungera som regelexperter i det egna distriktet och svara på frågor från distriktsdomare och vanliga golfare.

  Varje år måste en FD delta i den av SGF anordnade förbundsdomarkonferensen, där nyheter och andra frågor meddelas och diskuteras. I samband med konferensen skriver alla FD ett regeltest. Testet är ett verktyg för SGF att försäkra sig om att de personer som förordnas som FD har de kunskaper som krävs för att fungera i rollen.

  De svenska förbundsdomarna har mycket gott anseende i ett internationellt perspektiv. Detta märks inte minst i samband med FD:s medverkan i R&A Referee School dit SGF under de senaste tio åren varje år skickat två FD. Också i samband med de internationella professionella tävlingar som spelas i Sverige (DP World Tour och Ladies European Tour) har de svenska FD fått mycket beröm för sina kunskaper och goda insatser.

  De svenska förbundsdomarna är organiserade i intresseföreningen Svenska Golfdomarföreningen. 

  Du ska känna att du med förtroende kan ta kontakt med en förbundsdomare om du har en fråga kring något av golfens olika regelverk.

  Kontaktuppgifter till SGF:s förbundsdomare

 5. Tournament Director - operativt ansvarig för att tävlingen genomförs på ett idrottsligt riktigt sätt
 6. Svenska Golfförbundet (SGF) bedriver en omfattande tävlingsverksamhet där en Tournament Director (TD) tillsätts på ett flertal tävlingar.

  TD:s uppgift är att vara övergripande operativt ansvarig för att tävlingen genomförs på ett idrottsligt riktigt sätt inom ramen för Regler för golfspel och enligt respektive tävlingsvillkor. TD:s uppgift är att vara Svenska Golfförbundets (SGF) eller Svenska Golftourernas (SGT) representant och därmed ytterst ansvarig för genomförande av aktuell tävling. TD tillsätts på Swedish Golf Tour (herrar och damer) och på SGF Juniortävlingar. TD kan dessutom få utbildningsuppdrag inom tävlingsledning och regler speciellt på distriktsnivå.

  Auktorisation

  TD utses av respektive huvudman, SGF eller SGT, vilka också bestämmer urvalskriterierna i form av utbildning, prov och erfarenhet.

  En beskrivning av TD-uppdraget kan se ut så här:

  Förbesök

  Upprätta en tävlingsorganisation tillsammans med ansvariga för tävlingen på arrangörsklubben. TD ska följa de bestämmelser som gäller för aktuell tävling och informera om de administrativa och praktiska uppgifterna samt uppsättningen av golfbanan. Efter förbesöket ska TD återkoppla till arrangörsklubben med mötesanteckningar och ansvarsfördelning.

  Förarbete (1-2 dagar före tävling)

  Kommunicera med tävlingsorganisationen och bestämma vilka personer som ska ingå i tävlingsledningen. Lotta tävlingen och publicera lottningen. Tillsammans med utsedda domare kontrollera banans alla markeringar samt fastställa och producera lokala regler och tidsschema. Förbereda spelarincheckning. Planera hålplaceringar. Möta spelarrepresentant och förbereda starters. Bestämma scoring area. Kontrollera att eventuellt reklammaterial är på plats m m.

  Tävlingsdagarna

  Göra uppsättning av golfbanan, tees och hålplaceringar. Vara chef för domarteamet. Agera domare och arbeta med speltempot. Finnas tillhands för arrangörsklubbens och spelares frågor och synpunkter. Ansvara för planering och genomförande när vädret leder till avbrott i spelet. Planera prisutdelningen m m.

  Efter tävlingen

  Skriva tävlingsrapport till huvudmannen och ett tack med feedback till arrangörsklubben.

  Löpande under året

  Närvara vid TD-gruppernas samlingar med utbildning och erfarenhetsutbyten. Vara huvudmännens mottagare av frågor, synpunkter och idéer ute i Golfsverige och vidarebefordra dessa i syfte att utveckla tävlingsverksamheten ytterligare.

  Ekonomi

  Huvudmännen SGF och SGT förbinder sig att betala överenskommen TD-ersättning, antingen i form av lön eller arvode mot faktura. Faktura eller reseräkning och andra underlag måste vara SGF eller SGT tillhanda senast tre månader efter utfört uppdrag. Huvudmännen förbinder sig att bekosta deltagande i TD-möten och TD-konferenser om inte annat överenskommes.

  Övrigt

  Om TD kallas till SGF:s Juridiska nämnd gäller rätt till reseersättning i enlighet med för Juridiska nämnden gällande praxis. TD har också rätt till juridiskt biträde i SGF:s Juridiska nämnd i de fall då berörd TD och RK anser sådan hjälp nödvändig.

Utbildningstrappa för domare och tävlingsledare

Är du intresserad av att bli golfdomare eller tävlingsledare? Här är de utbildningssteg som finns inom de olika nivåerna, från klubb till internationell nivå.

Kontakta din hemmaklubb för mer information.

Nivå Utbildning Målgrupp Utbildare
Klubb R&A Medlemsutbildning Medlemmar i golfklubben Klubbmedlem eller distriktsdomare
Klubb R&A Regelutbildning Nivå 1 Tävlingsledare på klubben Klubbmedlem eller distriktsdomare
Klubb Tävlingsledning Nivå 1 Klubbfunktionärer Klubbmedlem eller distriktsdomare
Distrikt R&A Regelutbildning Nivå 2 Befintliga och blivande distriktsdomare Distrikts- eller förbundsdomare
Distrikt SGF Högre Domarfortbildning Befintliga och blivande distriktsdomare Distrikts- eller förbundsdomare
Distrikt Tävlingsledning Nivå 2 Befintliga och blivande distriktsdomare Distrikts- eller förbundsdomare
Förbund SGF Högre Domarfortbildning Befintliga och blivande förbunds- och distriktsdomare SGF:s regelkommitté
Förbund SGF "Teach the teacher" Befintliga och blivande förbunds- och distriktsdomare SGF:s regelkommitté
Internationell TARS (R&A Level 3) Förbundsdomare (efter inbjudan av SGF) R&A och USGA
Internationell USGA Rules Workshop Förbundsdomare, på inbjudan av SGF eller individuell anmälan R&A och USGA