I Regler för golfspel finns domare definierat som en person som utsetts av tävlingsledningen att följa spelet för att fastställa faktiska förhållanden samt tillämpa reglerna.

Vad gör en domare?

Golfreglerna kan ibland kännas svåra för den oinvigde och en golfdomare tränas genom sin utbildning i att tolka och tillämpa reglerna i praktiska situationer. Det kan handla om att hjälpa en spelare som inte vet var han/hon ska droppa en boll eller svara på frågor om ett visst agerande är tillåtet eller otillåtet. Alla domare förväntas ha kunskap att avgöra tvistiga eller tveksamma frågor.

Minst lika viktigt som arbetet med reglerna är det arbete som domaren utför i tävlingsledningen. Ofta får domarna också här användning för sina kunskaper om golfens regelverk, som då en rond avbryts (får man byta boll när spelet återupptas?), eller då frågor om handicap kommer på tal (räknas ronden som handicapgrundande trots att spelaren blev diskvalificerad?). En annan aspekt av arbetet i tävlingsledningen är naturligtvis det som domarna oftast ägnar sig åt i samband med tävling, speltempo!

Tävlingsledningen fastställer ofta riktlinjer för ett visst speltempo, till exempel genom ett spelschema som innebär att en viss boll ska ha spelat färdigt ett visst hål vid en viss tidpunkt eller att en spelare har ett visst antal sekunder på sig att slå ett slag. Golfdomarna är experter också på att arbeta tillsammans med spelarna för att spelet ska flyta bättre. Detta kan innebära att man måste ta tid på spelare ("klocka") och varna spelare för långsamt spel. 

I alla lägen där en domare möter en spelare är det viktigt att etablera en relation som bygger på förtroende; spelaren ska känna förtroende för att domaren kan sin sak och är där av viktiga anledningar. Domaren å sin sida måste ibland vara lite psykolog och visa den yttersta respekt för att spelaren är där och gör sitt jobb. SGF värnar om förtroendet för domarkåren och dess såväl teoretiska som praktiska kunskaper och hoppas att alla spelare känner sig väl och korrekt bemötta i alla situationer där man möter en domare.

Hur blir man domare?

För dig som är intresserad av att arbeta som golfdomare finns en utbildningstrappa i flera steg. Den startar på golfklubben och fortsätter via utbildningar arrangerad av distrikt och förbund samt även internationella fortbildningar.

Ta kontakt med din hemmaklubb eller någon av distriktsdomarna i ditt golfdistrikt för mer information. 

Här hittar du domarutbildningar

Förbundsdomare med stort ansvar 

Svenska Golfförbundet (SGF) auktoriserar efter en årlig prövning vissa personer som förbundsdomare (FD). Dessa personers huvuduppgift är att vara domare i de tävlingssammanhang för vilka SGF ansvarar, som förbundstävlingar eller tävlingar som arrangeras i samarbete med Swedish Golf Tour, den svenska professionella golftouren.

Lista över tävlingar med förbundsdomare 2024

Därutöver bör förbundsdomare ta ett stort ansvar för utbildningsfrågor som rör något av golfens olika regelverk (Regler för golfspel, EGA handicapregler, amatörreglerna) och vara allmänt behjälplig i alla sammanhang där den kompetens som förbundsdomaren har kan komma att efterfrågas, som att fungera som regelexperter i det egna distriktet och svara på frågor från distriktsdomare och vanliga golfare.

De svenska förbundsdomarna har mycket gott anseende i ett internationellt perspektiv. Detta märks inte minst i samband med förbundsdomares medverkan i R&A Referee School dit SGF under de senaste 25 åren varje år skickat två domare. Också i samband med de internationella professionella tävlingar som spelas i Sverige (European Tour och Ladies European Tour) har de svenska förbundsdomare fått mycket beröm för sina kunskaper och goda insatser.

  1. Kontaktinfo förbundsdomare
  2. Du kan alltid  ta kontakt med en förbundsdomare om du har frågor om något av golfens regelverk. Nedan finns deras kontaktuppgifter.

    Förbundsdomare - kontaktinformation

     

Förbundsdomarkonferens

Svenska Golfförbundet (SGF) arrangerar årligen en förbundsdomarkonferens som syftar till att erbjuda förbundsdomarna en möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Efter konferensen fördelas årets förbundsdomaruppdrag. Förbundsdomare kan räkna med att tjänstgöra vid två till tre förbundstävlingar per år.

Under utbildningen presenteras nyheter och deltagarna får också genomgå ett regeltest där godkänt resultat krävs för att kvarstå som förbundsdomare. Distriktsdomare med godkänt resultat på regeltestet uppnår förbundsdomarkompetens och kan vid behov rekryteras som förbundsdomare.

För mer information, kontakta

Porträttbild på Claes.