Kärnan i en välmående golfklubb är en god idrottslig miljö. SGF:s rådgivare kan ge er stöd i att bygga en attraktiv verksamhet för alla kategorier golfare.

Ett fundament i en attraktiv och trivsam golfklubb med ekonomi i balans är ofta att medlemmarna utvecklas och skapar en livslång passion för spelet. 

Erbjuder ni gemenskap och bra idrottsverksamhet stannar fler i klubben och i golfen. Att stärka och bredda idrottsperspektivet på klubben, är därför en viktig del i utvecklingen av klubbens verksamhet.

Idrottsverksamheten kan omfatta all form av golf – träning, spel och tävling – för alla kategorier golfare. Till exempel inom områdena:

➤ Juniorutveckling

➤ Rekrytera och behålla medlemmar

➤ Paragolfverksamhet

➤ Elitutveckling eller tävlingsutbud

➤ Nybörjarverksamhet

Krönikor om idrottsverksamhet

 1. November 2023: Nya nyckeltal i GIT utvecklar juniorverksamheten
 2. Idrottsverksamhet

  November 2023: Nya nyckeltal i GIT utvecklar juniorverksamheten

  Att ha koll på nuläge och nyckeltal för juniorer är fundamentalt för att utveckla klubbens verksamhet för barn och ungdomar. Nu blir det ännu enklare för dig som klubb, genom en ny rapportfunktion i GIT.

  Det är en sak att ha många juniorer som medlemmar. Men utvecklas de i sin golf?

  Med den nya rapporten Juniorverksamhet i GIT får du både överblick och möjlighet att analysera nyckeltalen i olika urval. Du kan se aktuella förhållanden och få koll på vad som händer – ibland redan innan det händer.

  Genom integrationen i GIT blir juniorverksamheten en naturlig del av hela klubbens beslutsfattande. Ett riktigt bra stöd för att få till en positiv utveckling! 

  Nuläge och nyckeltal – din karta och kompass

  Att ha en tydlig bild över nuläget är som att ha en karta innan du ger dig ut på en resa. Genom att analysera nuläget kan du identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kan påverka verksamheten.

  Det ger en tydlig vägledning, så att ni kan fatta välgrundade beslut och skapa en strategi som är anpassad efter era specifika behov och utmaningar inom juniorverksamheten. Nyckeltalen blir då kompassen som håller oss på rätt kurs.

  För att utveckla just din verksamhet är det bra att veta hur många juniorer som är aktiva, hur mycket de är på klubben och spelar, samt om de tränar, utvecklas och tävlar.

  Bättre överblick – mindre manuellt jobb

  En stor fördel med den nya rapportfunktionen i GIT är att basinformation om era juniormedlemmar genereras automatiskt.

  Det finns också en smidig inmatningssida för den information som inte finns i GIT, exempelvis juniorer i träning och LOK-stödsaktiviteter.

  Allt samlas i en dashboard som ger tydlig överblick över alla nyckeltal för era juniorer och er juniorverksamhet (se skärmdumpar till höger).

  Enklare att sprida kunskapen till fler i klubben

  Med juniorrapporten i GIT blir det möjligt för fler att kunna se och ta till sig hur läget är. Nuläget behöver kunna presenteras och diskuteras i styrelserummet och på årsmötet, på ett sätt så att många förstår och kan se kopplingen till de uppställda mål golfklubben har satt.

  Det blir också enklare för nya personer att få överblick och kunna se nyckeltalen från tidigare år.

  Samtala, sätt mål och följ upp

  Att samtala kring nyckeltal och koppla dem till era mål kommer att underlätta arbetet. Några av nyckeltalen kan vara svåra att sätta exakta mål för, men de är ändå viktiga att känna till och ha ett samtal kring.

  Du behöver inte längre gissa om ni gör rätt, utan kan utvärdera och dra korrekta slutsatser kring om era aktiviteter leder till en positiv utveckling. Det bidrar till långsiktighet och förhindrar att ni lättvindigt ändrar inriktning på verksamheten.

  Genom att titta på alla tal och följa upp dem varje år ser ni om ni är på väg åt rätt håll – det vill säga dit ni vill.

  En investering i våra barn och unga

  Fokus på nuläge och nyckeltal är inte bara en administrativ nödvändighet. Det är också en investering i barns och ungas framtida hälsa och välbefinnande.

  Genom att skapa en strukturerad och effektiv idrottsmiljö kan vi främja fysisk aktivitet, social samhörighet och personlig utveckling.

  Det handlar inte bara om att producera framstående golfare, utan om att forma ansvarsfulla och hälsosamma individer. Det i sin tur leder till att de fortsätter spela golf – förhoppningsvis hela livet!

  Läs mer och få hjälp att komma i gång

  Vill du ha hjälp att komma i gång med juniorernas nyckeltal och analysera siffrorna och verksamheten är du välkommen att kontakta din idrottsrådgivare (scrolla ner för kontaktuppgifter).

  Mer praktisk information om hur rapportverktyget fungerar i GIT, samt ett inspelat webbinarie, hittar du på Onlinehjälpen.

  Skärmdumpar från verktyget

  Ålders- och könsfördelning:

   

  Handicaputveckling och tävling:

   

 3. Oktober 2023: Golf - en ungdomsidrott i tiden
 4. Idrottsverksamhet

  Oktober 2023: Golf - en ungdomsidrott i tiden

  När idrottandet och intresset för tävling minskar bland barn och ungdomar kan golfen vara ett bra alternativ. Se till att klubben reflekterar kring att möta juniorer med olika drivkrafter och behov.

  Hösten är här men ännu återstår en del av golfsäsongen. Medlemsutvecklingen har nationellt sett varit positiv under sommaren och antalet medlemskap är i nivå med fjolåret.

  Glädjande nog ser också antalet juniorer med medlemskap ut att öka något. Antalet pojkar i åldern 13–21 år har ökat markant. Det är den grupp som bidragit mest till den totala ökningen. Mindre positivt är att antalet flickor och barn upp till 12 år har minskat. (Ta del av medlemsstatistiken här)

  Idrottandet minskar bland barn och unga

  Samtidigt visar statistik att idrottandet i förening bland barn och unga i samhället generellt har minskat. Under de senaste tio åren har aktivitetsnivån gått ner i alla åldersgrupper, bland båda könen.

  Man kan också se att barn och unga idag slutar med sitt idrottande i allt lägre ålder. Snitt som tidigare låg på 15–16 år är nu nere på 11–12 år.

  Lägre intresse för tävling

  Förklaringarna kan vara många men forskning på området indikerar att tävlingslogiken inom föreningsidrotten över tid blivit allt mer dominerande, vilket bidrar till en ökad kravbild.

  Samtidigt säger många ungdomar idag att man främst tränar med fokus på hälsa och motion och att intresset för tävling är relativt lågt.

  Detta kan vara en förklaring till att många ungdomar väljer bort föreningsidrotten, och att man gör det allt tidigare.

  Golfen ett bra alternativ

  Golfen och våra golfklubbar har sannolikt många fördelar när det gäller att attrahera dagens ungdomar. När fönstret för deltagande i annan idrott ofta stängs allt tidigare finns vägar in i golfen oavsett ålder.

  Golfen kan utövas kravlöst, på egna villkor och med stor spontanitet. För de som tycker om tävlingsmomentet finns möjlighet att tävla på olika nivåer, både med och utan handicap.

  Hur ska din klubb tänka?

  För de klubbar som vill bibehålla eller öka antalet aktiva juniorer framåt är det viktigt att både reflektera och diskutera kring hur man ska möta och förhålla sig till både samhällsutvecklingen och dagens barn och ungdomar.

  Några frågor att ställa:

  – Hur kan klubben dra nytta av golfens alla fördelar för att attrahera fler barn och unga?

  – Hur kan man kombinera fördelarna med kravlös spontanidrott på egna villkor och den klassiska föreningsverksamheten med strukturerade tränings- och tävlingstrappor?

  – Hur kan man som klubb tänka nytt och utveckla sig för att bättre möta en målgrupp med olika drivkrafter och behov?

  Tydlig inriktning vägen framåt

  Oavsett vägval och strategi är det viktigt att uppnå en tydlighet i vilken verksamhet man erbjuder och varför.

  Det är också viktigt att skapa samsyn kring verksamhetens inriktning och karaktär mellan olika roller, funktioner och nivåer inom klubben. En förutsättning för att uppnå detta är samtal och dialog över tid.

  Vill din golfklubb arbeta processorienterat för att utveckla er juniorverksamhet? Då hjälper vi idrottsrådgivare gärna till med stöd och råd! Vi kan självklart också hjälpa er med den idrottsliga verksamheten i allmänhet.

  Varmt välkomna att höra av er!

  SGF:s idrottsrådgivare
  Oktober 2023

  Mer läsning

  På Centrum för idrottsforsknings webbsida finns mer att läsa och fördjupa dig i, för dig som är intresserad av juniorers idrottande. Här är två tips kopplat till månadens krönika:

  Artikel: Högre krav ger tidiga idrottsavhopp: “De kommersiella alternativen kommer att få en allt större plats”

  Statistik: Barns och ungas idrottande

 5. Juli 2023: Kan golfen växa i bistra tider?
 6. Idrottsverksamhet

  Juli 2023: Kan golfen växa i bistra tider?

  Golfsäsongen 2023 pågår för fullt. Nationellt är det totala antalet golfare nästan i paritet med 2022, men lokalt i landet kan det se väldigt olika ut.

  Världsläget, räntor, inflation – ja, det är några faktorer som kan begränsa möjligheten till golfspel 2023. Men är vi bara ett offer för yttre omständigheter, eller påverkar golf- och klubbupplevelsen vårt val att lägga tid och pengar på golfen?

  Golf kan bidra till ett meningsfullt liv

  Rapporter visar att många finner mindre mening i sina liv jämfört med tidigare. Psykisk ohälsa bland unga ökar. Vi fyller våra liv med färre meningsfulla aktiviteter och fler pliktskyldiga. Om så är fallet, hur kan klubben göra livet meningsfullt för fler?

  Människor vill vara del av ett sammanhang. Spelet kan definitivt erbjuda det. Hälsofördelar, tävlingsmomentet, utveckling och den sociala aspekten är saker som gör golfen meningsfull.

  Dessa är anledningar och drivkrafter till att idrotta. Vad erbjuder klubben för att uppfylla dessa behov? Hur kan upplevelsen på klubben bli något som man inte vill leva utan?

  Vi behöver utvecklas för att stanna

  Två andra parametrar för upplevelsen av ett sammanhang är att kunna begripa och hantera situationen och miljön. Att känna sig trygg och någorlunda kompetent.

  Vi vet att många nya slutar med golf tidigt. Golfen är inte lätt, vilket i sig kanske bidrar till att den fascinerar de flesta av oss ett helt liv.

  Satsa längre än Grönt Kort-kursen

  Vi golfare behöver spela och träna för att utvecklas och fortsätta. Därför är nybörjarintroduktionen en så viktig del. Här behövs ofta ett tränarstöd.

  Klubbar som erbjuder nya golfare ett stöd under längre period än Grönt kort-kursen verkar lyckas. Så även att introducera nya i det sociala, till anläggningen och klubblivet.

  Sätt människan i centrum!

  Players 1st är Svenska Golfförbundets verktyg för medlems- och gästenkäter. I en nyligen publicerad analys menar de att klubben kan skydda sig mot världsläget och en eventuell recession genom att sätta människan i centrum. Att lyssna på både medlemmar och personal. Golf kan bli en prioritering i osäkra tider!

  Har du tid i sommarvärmen kan du läsa artikeln i dess helhet via denna länk.

  Ha en fortsatt fin sommar!

  //Idrottsrådgivningen

 7. April 2023: Start, stay, succeed
 8. Idrottsverksamhet

  April 2023: Start, stay, succeed

  Nöjda medlemmar som utvecklar sin passion för spelet ökar efterfrågan på golf och ger välmående golfklubbar. Det är vårt mantra.

  Målet med idrottsrådgivningen är att fler klubbar ska inkludera spelet, verksamheten samt medlemmarnas trivsel och utveckling i sin kärnverksamhet, tillsammans med allt annat som är viktigt.

  2022 blev det första hela året med tre rådgivargrupper från SGF ute på fältet. De fem idrottsrådgivarna stöttar klubbar i olika utvecklingsprocesser. Störst behov kan noteras inom tre övergripande områden:

  ✓ Strategi och handlingsplan för att behålla vuxna medlemmar

  ✓ Övergripande strategiarbete kring idrottens och verksamhetens betydelse på klubben

  ✓ Verksamhetsutveckling med fokus på juniorer och tjejer

  Idrottsrådgivarna arbetar också med stöd, tips och hjälp av mer kortsiktig karaktär.

  Hur är (medlems)läget? 

  På tal om kort sikt. I skrivande stund är ett stort samtalsämne på många klubbar medlemsläget. Vi kommer ur tre år som varit oerhört gynnsamma för golfen, men frågan är om vi kommer kunna etablera en ny stabil nivå som är väsentligt högre än innan pandemin.

  Hur golfen mår i hela landet är viktigt för några (här hittar du årets statistik), men hur den mår lokalt är viktigast för de allra flesta. Här ser vi stora variationer. Från klubbar som har en större tillströmning än under 2022, men också de som ser ut att tappa stora volymer.

  Här kan ett kortsiktigt tips vara att helt enkelt identifiera vilka som ännu inte betalat sin medlemsavgift och upprätta ringlistor. Ställ frågan "Finns det något vi kan göra för dig för att du ska ge golfen eller klubben chansen ett år till?"

  En styrelsemedlem i en klubb som i dagarna anammade detta sa: "Det är ju egentligen inget gott betyg att den första kontakten man som medlem får från klubben är när fakturan har förfallit."

  Exjobb om att behålla medlemmar

  Några som funderat mycket kring detta är Jesper Hansson (Falsterbo GK) och Klas Olsson (Köpenhamns GK). Vid Golfens Klubbchefsutbildning 2022 gjorde de ett examensarbete som hette "Start, stay, succeed – en mall för att behålla medlemmar".

  Vill du ha ett exemplar kan du mejla undertecknad. Vill din klubb starta en process för att implementera innehållet i examensarbetet kan du kontakta din Idrottsrådgivare.

  Vi kommer att med lite olika intervall dela med oss av spaningar från fältet. Dela gärna detta vidare om du känner att läsningen ger dig något! Och har du tips på något som vi bör fördjupa oss inom så hör gärna av dig till din Idrottsrådgivare.

  Marcus Norman, sportchef

  Det är inte förrän vid ebb man ser vem som har badat naken - citat, Sven Hagströmer (men ursprungsversionen var på engelska av Warren Buffet.)

  Skribent

  Porträttbild av en man i 40-årsåldern. Han har brunt hår, gröna ögon och en blå tröja.

Vad kan du på klubben få hjälp med?

Syftet med rådgivningen är att hjälpa Sveriges klubbar till långsiktigt välmående med stabila medlemstal och en ekonomi i balans. Genom rådgivarna kan du få teoretiskt och praktiskt stöd i att rekrytera, behålla och utveckla klubbens medlemmar. Vi utgår från den senaste forskningen om vad som utmärker en god idrottsmiljö och adderar beprövad erfarenhet från golfens värld.

Hur arbetar rådgivarna?

Du kan få hjälp i allt från dagliga frågor till mer långsiktiga utvecklingsprocesser, med målet att åstadkomma en varaktig förändring av klubbens idrottsverksamhet. Rådgivarna har en bred syn på vad som är idrott – från den som tar sina första trevande steg, via den som har golfen som hobby till den som siktar mot världstoppen.

Vilka effekter kan din klubb uppnå?

Fler golfspelare som inte bara hittar till klubben, utan också stannar, trivs och utvecklas. Det i sin tur ger en mer ekonomiskt välmående och trivsam klubb.

Spännande – hur bokar jag in ett möte?

Kul att din golfklubb vill utveckla er idrottsverksamhet! Varmt välkommen att ta kontakt med er rådgivare enligt distriktsindelningen nedan.

Hitta din regionala rådgivare:

Porträttbild på Claes.
Porträttbild av leende man i medelåldern.
 • Gary Cosford
 • Rådgivare verksamhet och styrning Södermanland och Stockholm. Vikarie Småland och Östergötland.
 • Tel: 08-622 15 94
Porträttbild på Lena.
 • Lena Lindström
 • Rådgivare verksamhet och styrning Gästrike-Hälsinge, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr- och Västerbotten.
 • Tel: 08-622 15 91
Porträttbild Pert Lindroth
Porträttbild av man i yngre medelåldern.
Porträttbild glad man
Porträttbild på Ulrika.
Porträttbild på Sandra.

Kom igång på egen hand redan idag

Att rekrytera och behålla golfspelare är en prioriterad fråga för hela Golfsverige och under coronapandemin sökte sig ett stort antal nya och nygamla spelare självmant till golfen. Men för att lyckas behålla dem i spelet och på klubben är det viktigt att vara proaktiv och agera i tid.

Till er hjälp har ni så klart klubbens idrottsrådgivare, men det finns också en hel del ni på klubben kan göra själva. Kika in under respektive flik nedan och få tips kring att upptäcka, fördjupa och utveckla er idrottsverksamhet!

Upptäck

Fördjupa

 • Låt stegen i utforskningsfasen ligga till grund för ett öppet och nyfiket undersökande i frågan kring vad just ni skulle vilja göra på er klubb!

  Vill ni satsa på något helt nytt inom er juniorverksamhet? Eller få fler medlemmar att träna golf? I det här skedet kommer SGF:s rådgivare finnas tillgängliga att träffa en eller flera klubbar samtidigt och genomföra workshops i olika ämnen, för att hjälpa er fördjupa förståelsen kring det eller de områden ni är intresserade av.

  Med en mer konkretiserad bild av era önskningar och förutsättningar kan sedan nästa steg i arbetet bli ännu mer effektivt.

Utveckla

 • När ni har en lite tydligare bild av vad ni vill utveckla eller satsa på blir det enklare att omsätta era önskemål och idéer till specifika insatser, del- och slutmål. Er rådgivare finns tillgänglig från dag ett, under hela processen, om ni har frågor och behöver hjälp.

Samlad rådgivning för golfklubben

SGF har två regionala rådgivningsteam som finns till för att stötta dig och din golfklubb inom alla viktiga verksamhetsfrågor.

Verksamhet och styrning: råd och stöd kring idrott, organisation, ekonomi och ledarskap.

Bana och anläggning: råd och stöd kring banskötsel, anläggningsfrågor, hållbarhet och strategiska gröna frågor.

Mer om rådgivningen