Arbetsmiljöarbete

Här finns information, checklistor och mallar som hjälper klubben att täcka in de krav som ställs utifrån gällande regelverk när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete.

Handbok: Arbetsmiljön i fokus

Omslag av boken Arbetsmiljön i fokus mot grön bakgrund. Texten Beställ boken.

En handbok för styrelseledamöter, klubbchefer, banchefer och personal – ja, alla med arbetsgivaransvar eller anställning på golfklubben. Här får du handfasta råd och verktyg för att skapa en tryggare och bättre arbetsmiljö, vilket leder till en attraktivare golfklubb.

Boken är skriven 2021 av SGF:s klubbrådgivare Lena Lindström i samarbete med Gröna arbetsgivare.

➤ Läs mer om boken
➤ Beställ boken i tryckt format 
Ladda ner boken som PDF

Heldagsutbildning med Gröna och SGF

SGF och Gröna arbetsgivare anordnar regelbundet heldagsutbildningar i arbetsmiljöarbete på golfanläggningar. Målgruppen är klubbchefer och banchefer (eller motsvariga), styrelseledamöter och skyddsombud.

En klippmaskin på en golfklubb i närbild. Ovanpå syns texten Gå heldagsutbildningen i arbetsmiljö.
Abbekås gjorde sin riskanalys efter att ha gått heldagsutbildningen. Se filmen om hur de gjorde.

Innehåll

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), lagar och regler inom arbetsmiljöområdet, arbetsmiljöansvar, samverkan och regler för skyddsombud.

Arbetsmiljöverkets tillsyn och påföljder, riskanalys och krishantering i praktiken, den psykosociala miljön och IA-system för att hantera incidenter och olycksfall. 

Kommande kurstillfällen

Datum, info och anmälan ➤

Om arbetsmiljö

 • Material om arbetsmiljö på golfklubbar

  Miljön på en golfklubb är både vacker och stundtals farlig. Vem på klubben ansvarar för arbetsmiljön, egentligen, och hur blir man en attraktiv arbetsgivare?

  Framsida av en bok med titeln Arbetsmiljön i fokus - att leda en golfklubb. En skrattande ung banarbetare tittar in i kameran.

  I handboken Arbetsmiljön i fokus (se nedan) hittar ni handfasta tips, råd och verktyg för att skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö på golfklubben.

  Boken ger ett bra stöd för golfklubben att uppfylla kraven inom arbetsmiljöområdet och tar upp både vad som gäller vid ideellt arbete, hur man kan förbereda sig för en kris, men även gällande arbetsmiljöregler, bland annat för minderåriga. Här finns förslag på mallar och konkreta verktyg att jobba med.

  Grundförutsättningen för att verksamheten över huvud taget ska fungera är att klubben har en vision, verksamhetsidé och värdegrund, som hålls levande och löper som en röd tråd genom allt klubben företar sig.

  I handboken och det övriga materialet nedan beskrivs vissa lagstadgade måsten men också sådant som främjar arbetsmiljön i stort. Se det här som en möjlighet.

  Målsättningen med materialet är att ge ett bra stöd för golfklubben att uppfylla kraven inom arbetsmiljöområdet. Varje golfklubb är unik, se därför mallar och verktyg nedan som förslag att ändra och vässa utifrån er egen klubbs unika förutsättningar.

  För frågor som har anknytning till arbetsrätt och arbetsgivarrollen vänder du dig till Gröna arbetsgivare. För förenings- och förtroendemannafrågor vänder du dig till Svenska Golfförbundet.

  Kontakta din klubbrådgivare (kontaktinformation nedan) om du behöver hjälp med arbetsmiljöarbetet, vill lämna synpunkter, nya idéer eller påpekanden.

  1. Handboken Arbetsmiljön i fokus
  2. Omslag av boken Arbetsmiljön i fokus mot grön bakgrund. Texten Beställ boken.

   En handbok för styrelseledamöter, klubbchefer, banchefer och personal, ja, för alla med ett arbetsgivaransvar eller en anställning på golfklubben. Här får du handfasta råd, tips och verktyg för att skapa en tryggare och bättre arbetsmiljö, vilket leder till en attraktivare golfklubb.

   Boken är skriven 2021 av SGF:s klubbrådgivare Lena Lindström i samarbete med Gröna arbetsgivare.

   Innehåll

   Handboken är indelad i följande kapitel: 

   ● Så farlig är den vackra miljön på klubben
   ● Vem på klubben ansvarar för arbetsmiljön?
   ● Bli en attraktiv arbetsgivare
   ● Hur mår du på jobbet?
   ● Det är tillsammans vi gör skillnad!
   ● Ideellt arbete – vad gäller?
   ● Var förberedd när krisen kommer
   ● Introduktion av nyanställda
   ● Arbetsmiljöregler för minderåriga
   ● Säker golf
   ● Använd appen – IA-systemet
   ● Arbetsmiljöregler, samverkan och påföljder
   ● Ladda ner mallar
   ● Ta hjälp av oss

   ➤ Beställ boken i tryckt format

   Ladda ner Arbetsmiljön i fokus som PDF

  3. Ansvaret för klubbens arbetsmiljöarbete
  4. Styrelsen leder verksamheten inom klubben och har ansvar inför årsmötet och medlemmarna. Kommittéerna arbetar, på styrelsens uppdrag, tillsammans med instruktören, greenkeepern, klubbchef/vd samt övrig anställd personal, med den löpande verksamheten.

   Styrelsen och kommittéerna

   Med en styrelse och flera kommittéer erhålls en bra arbetsfördelning i klubben. Styrelsen får då goda möjligheter att fokusera på övergripande frågor som långsiktig utveckling, ekonomi, organisation och styrning av klubbens verksamhet efter de mål som framgår av klubbens verksamhetsplan. Det ger även styrelsen möjligheter att arbeta med policyfrågor, personalledning, samverkan med övriga Golfsverige och inte minst att fullgöra sin uppgift att ansvara för en god arbetsmiljö.

   Styrelsen tar inte bara ekonomiska beslut, lägger förslag till verksamhetsplan och ansvarar för klubbens förvaltning. Styrelsen är också ansvarig för att arbetsmiljöarbetet inom klubben följs enligt samhällets gällande lagar och förordningar. Styrelsen kan visserligen fördela sådana uppgifter – dock inte ansvaret – till styrelseledamöter, kommittéer och anställda, men då bör det ske i skriftlig form. Krav på att det ska vara skriftligt föreligger endast om det är fler än tio arbetstagare i verksamheten.

   För att åtagandet inte ska hamna mellan två stolar och framförallt för att undvika onödiga olyckor, bör detta samtidigt kvitteras av berörda personer, dock inte ett lagstadgat krav.

   Än en gång handlar det således om att veta vem som gör vad och att man verkligen kan lita på att det blir utfört. Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen alltid har ett ansvar att följa upp att fördelningen fungerar som det är tänkt och att göra nödvändiga förändringar när det inte fungerar tillfredsställande.

   Ett exempel på fördelning är att överlåta till greenkeepern att se till att banpersonalen arbetar i en säker och hälsosam miljö. Detta gäller allt från rimliga arbetstider till säkra rutiner och arbetsredskap.

   Helhetssyn och samordning

   Det är inte bara viktigt att veta vem som får göra vad av förtroendevalda och anställda, lika viktigt är det att veta när det görs. För att hjälpa klubbarna att få en helhetssyn på verksamheten och uppmuntra samarbete mellan ”områdescheferna” har SGF i samarbete med Svenska PGA, GAF och SGA jobbat fram det så kallade Hörnpelarsynsättet.

   Det är inte någon organisationsform, bara ett modernt sätt att leda den dagliga verksamheten på en golfklubb. Där bildas en ledningsgrupp av klubbchef/VD, greenkeeper, instruktör och om möjligt en styrelseledamot. Det är bra om restauratören också ingår i gruppen – restaurangen berörs ju i allra högsta grad av den dagliga verksamheten.

   Gruppen bör träffas en gång i veckan för att stämma av vad som händer på respektive område och sedan rapportera detsamma till styrelsen. Gruppen blir således en slags ledningsgrupp och ett kitt mellan styrelsen och ledningen av den dagliga verksamheten.

   I den här ledningsgruppen är det lämpligt att återkommande fokusera på de viktiga arbetsmiljöfrågorna.

  5. Vad säger lagen om arbetsmiljö?
  6. I Arbetsmiljölagen (AML) stadgas att arbetsgivaren (golfklubben) har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att de anställda utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet (AML 3 kap 2 § 1 st).

   Golfklubben måste alltså ha ett system som innebär att klubben själv tar ansvar för och följer upp att arbetsmiljön blir godtagbar. Föreskriften som är ett lagkrav kallas systematiskt arbetsmiljöarbete.

   Arbetsmiljöverket granskar golfklubbens systematiska arbetsmiljöarbete genom stickprov eller genom riktade kontroller. Personligt ansvar för uteblivet systematiskt arbetsmiljöarbete kan utdömas.

   Golfklubben är skyldig att se till att arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och aktuella föreskrifter finns tillgängliga för alla anställda på golfklubben.

   För information om Arbetsmiljöverkets föreskrifter och stödmaterial gå in på www.av.se eller kontakta Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Stockholm, tel 010-730 90 00, fax 08-735 85 55.

   Vid frågor rörande arbetsförhållanden eller arbetsmiljön på det egna arbetsstället kan man vända sig till Arbetsmiljöverkets kontor i det distrikt där arbetsplatsen är belägen. Det går även att ringa eller skicka frågor via e-post till Arbetsmiljöverket.

  7. Organisera systematiskt arbetsmiljöarbete på klubben
  8. För att arbetsmiljöarbetet ska ha en chans att fungera och få ett fotfäste på golfklubben är det viktigt att alla anställda har en delaktighet från första början i processen. Hur man startar denna process kan variera från golfklubb till golfklubb. Nedan följer ett exempel som vi tror kan fungera på de flesta golfklubbar.

   Steg 1

   Innan klubben påbörjar arbetsmiljöarbetet är det viktigt att anställningskontrakt, befattningsbeskrivningar och arbetsinstruktioner är riktigt genomförda (skriftliga). Genomförs inte steg 1 är det tveksamt om arbetsmiljöarbetet kommer att fungera på golfklubben.

   Steg 2

   Undersök arbetsförhållandena och identifiera risker i klubbens arbetsmiljö. Tänk på att arbetsmiljöarbetet ska omfatta alla frågor, såväl stora som små och ska även innefatta både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. En checklista är ett bra hjälpmedel men det är viktigt att frågorna anpassas efter klubbens verksamhet.

   Steg 3

   Skriv ner de risker och problem som framkommit vid undersökningen och ange hur allvarliga riskerna är. Bestäm vilka åtgärder som ska vidtas. Åtgärda alltid de allvarligaste riskerna först. Detta görs i en handlingsplan, där det står vad som ska göras, vem som ska göra det, när det ska vara genomfört samt vilken kostnad åtgärden beräknas medföra. Notera att handlingsplanen och riskbedömningen ska vara skriftliga.

   Steg 4

   Kontroll och uppföljning av genomförda åtgärder ska göras löpande. Förslagsvis kan arbetsmiljöfrågor vara en stående punkt på dagordningen vid personalmöten. Golfklubben är skyldig att genomföra en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet. För golfklubbar med fler än tio anställda ska den dessutom vara skriftlig.

   Steg 5

   Golfklubben ska fastställa en arbetsmiljöpolicy. Den ska beskriva hur arbetsförhållandena ska vara för att tillgodose hälsa och säkerhet i arbete samt hur arbetsmiljöarbetet ska utformas för att målen ska uppnås.

  9. Rutiner vid arbetsskada och olycksfall
  10. Om det inträffar olycksfall, allvarliga tillbud eller sjukdomar orsakade av arbetet ska golfklubben utreda dessa. Utredningen ska ge svar på vad som hände och bakomliggande orsaker till det som inträffat: tekniska faktorer, mänskligt handlande, organisatoriska förhållanden och/eller styrningen av verksamheten.

   Det är också viktigt att följa upp incidenten och se över verksamhetens riskanalys, åtgärdsplan och det kontinuerliga säkerhetsarbetet.

   Anmälan

   Ofta har flera faktorer samverkat vid en händelse. Syftet med utredningen är att åtgärder ska kunna vidtas så att händelsen inte inträffar igen. Arbetsolyckor och sjukdomar ska anmälas till Försäkringskassan. Detta gäller både företagare och anställda. Anmälan görs enklast via anmalarbetsskada.se

   Allvarliga olycksfall och allvarliga tillbud ska dessutom omedelbart anmälas till Arbetsmiljöverket. Även denna anmälan görs enklast via anmalarbetsskada.se. Fyll i anmälan noga, skriv ut en kopia på anmälan eller spara i datorn. Om du behöver hjälp att fylla i anmälan, ring Arbetsmiljöverket på 010-730 90 00.

   Rehabilitering

   Golfklubben ska ha rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering så att behovet uppmärksammas tidigt och att anpassning och rehabilitering kan få den sjukskrivne tillbaka i arbete.

   Vid långtidssjukskrivning gäller rehabiliteringskedjan, som innebär bedömningar utifrån försäkringssystemet om den sjukskrivne har rätt till ersättning från Försäkringskassan. Vid två tillfällen under en tolvmånadersperiod bedöms arbetsförmågan hos den anställde. Bedömning av arbetsförmågan ska göras efter tre respektive sex månader. Det är Försäkringskassan som ansvarar för att det görs en bedömning.

   Golfklubben är skyldig att vid uppmaning från Försäkringskassan lämna in ett utlåtande, som beskriver vilka möjligheter det finns att ta tillvara den anställdes arbetsförmåga i klubbens verksamhet, dvs om den anställde kan göra sitt vanliga arbete eller om det finns andra arbetsuppgifter som han/hon kan utföra.

   Rehabiliteringsarbetet ska ske i samarbete med Försäkringskassan och den anställde. Företagshälsovården är ett bra stöd i arbetet.

   Exempel på tillbud

   Arbetsskador
   – Halkolycka
   – Fall från stegar
   – Trafikolycka eller cykelolycka på väg till eller från arbetet
   – Allergier mot ett ämne man arbetar med
   – Att man mår psykiskt dåligt på grund av bråk eller stress på arbetsplatsen

   Allvarlig arbetsplatsolycka
   Det är en olycka där en eller flera personer har skadats på arbetsplatsen eller på en plats de har besökt i arbetet.
   – Skador som orsakat en fraktur på ett ben i kroppen
   – Skador som orsakat svår blödning eller svår skada på nerver, muskler eller senor
   – Skador på inre organ

   Ibland kan även en psykisk skada räknas som olycka, exempelvis om en person hamnat i chocktillstånd. Hot om våld kan leda till en sådan skada.

   Mindre allvarlig arbetsplatsolycka
   – En stukad fot på grund av att man snubblat
   – En klämskada
   – Ryggont efter att man burit något tungt
   – En kniv som slinter och orsakar en blödning

   Arbetssjukdom
   Ett överbelastat knä som leder till inflammation
   Utslag på kroppen
   En stressig arbetssituation under en längre tid
   ”Vita fingrar” efter att ha jobbat med verktyg som vibrerar.

   Allvarliga tillbud
   Exempel på allvarliga tillbud som hade kunnat leda till att någon skadas ska också rapporteras. Använd tillbudsblanketten som du hittar under rubriken "Checklistor och övriga mallar" längre ner på sidan. Allvarliga tillbud ska också anmälas till arbetsmiljöverket. 
   En arbetstagare faller från en stege utan att skadas
   En container lossar från en lyftanordning och faller så att någon kunde ha skadats
   Utsläpp av rök, gas eller kemikalier som kunde ha skadat en arbetstagare
   En arbetstagare hotas av någon i samband med arbetet

  11. Beredskap och krisstöd
  12. Golfklubben ska ha en beredskap för första hjälpen och krisstöd. Detta innebär att rutiner ska finnas för vad som ska göras om en olycka eller ett sjukdomsfall inträffar. Vem gör vad om något händer? Samtliga anställda ska känna till dessa rutiner.

   På lämpliga ställen ska finnas anslag med uppgift om:

   • Var utrustning finns för första hjälpen 
   • Vilka personer som kan ge första hjälpen 
   • Telefonnummer till SOS-alarm och taxi (lämpligt i anslutning till telefon) 
   • Adress och eventuell färdbeskrivning och GPS-koordinater till arbetsstället

   Ett lämpligt antal personer ska ha kunskap i första hjälpen på företaget. Det är bra att känna till och kunna nå någon nära anhörig till den anställde.

   Golfklubben ska också ha en beredskap för krisstöd om något inträffar. Detta ska omfatta hur information ska ske och vem som ska informera övrig personal om vad som hänt samt vid behov anlita extern expertis för att bearbeta händelsen. Det är viktigt att chefer och arbetsledare har tillräcklig kunskap om krisstöd.

   Golfklubben ska göra en uppgiftsfördelning (delegering) av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet. Det är viktigt att den person som ansvarar för en arbetsuppgift har befogenhet, tillräckliga resurser och kunskap för att kunna utföra uppgiften på ett tillfredsställande sätt.

   Befogenhet = rätt att fatta beslut och vidta åtgärder.
   Resurser = ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid, kunskap m.m.

   Den som ansvarar för arbetsmiljöuppgifter ska ha kunskaper om regler som har betydelse för arbetsmiljön, fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall, åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall, samt arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö

   Det är också viktigt att de personer som ansvarar för arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kompetens, dvs förmåga, att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. OBS! Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger alltid hos arbetsgivaren.

   I en golfklubb med tio arbetstagare eller fler ska uppgiftsfördelningen vara skriftlig och detta rekommenderas även för mindre företag. Vid en uppgiftsfördelning ska tydligt framgå vilken (vilka) uppgift/er som omfattas och vem som ansvarar för uppgiften. Se förslag på hur en uppgiftsfördelning kan göras.

   Golfklubben ska ha rutiner för introduktion av nyanställda. Introduktionen bör beskriva de egna arbetsuppgifterna, vilka risker som finns i arbetet, hur man skyddar sig mot dessa risker, vilka instruktioner, regler och policyer som företaget har, presentation av arbetskamraterna, inblick i hur verksamheten fungerar m.m. Med ett skriftligt program för introduktionen blir det lättare att ge alla nyanställda en likvärdig introduktion.

   En enkel och trevlig nedskriven företagspresentation att överlämna kan vara till hjälp vid introduktionen och vara PR för företaget. Se ett exempel på checklista för introduktion av nyanställda.

   Om den egna kompetensen angående arbetsmiljöarbetet på företaget är otillräcklig ska företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp utifrån anlitas. Expertkunskap kan behövas både när det gäller kartläggningen av fysiska och psykiska risker och när det gäller att föreslå och genomföra åtgärder. Det är viktigt att ta tillvara företagshälsovårdens tekniska och beteendevetenskapliga kompetens och inte enbart de medicinska delarna. Företagshälsovården ska kunna nyttjas av både arbetsgivare och arbetstagare.

   På arbetsplatsen ska gällande lagar och förordningar som berör arbetsplatsen finnas tillgängliga.

   Sammanfattning av kraven på skriftlig dokumentation

   Följande dokument ska vara skriftliga:

   • Kartläggning/riskbedömning

   • Handlingsplan

   • Utredning av allvarliga olyckor och tillbud

   Om det finns allvarliga risker i något arbete ska det finnas:

   • Skriftliga instruktioner för riskfyllda arbetsmoment

   I en golfklubb med tio arbetstagare eller fler ska även följande dokument vara skriftliga:

   • Arbetsmiljöpolicy
   • Rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till
   • Uppgiftsfördelning
   • Resultatet från den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet

   Det finns inga lagstadgade krav på att en golfklubb ska ha avancerad dokumentation eller en speciell pärm för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att skriva tydligt och enkelt och att hålla god ordning är en bra grundregel. Att ha en arbetsmiljöpärm med alla dokument samlade hjälper dig att hålla ordning och underlättar uppföljningen.

   Detta måste anmälas

   • Arbetsolyckor och sjukdomar som orsakats av arbetet ska anmälas till Försäkringskassan
   • Allvarliga olycksfall eller tillbud ska omedelbart anmälas till Arbetsmiljöverket

  13. Policyer
  14. Lönepolicy

   Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att verksamheten ska utvecklas och förbättras. Lönen är en viktig faktor för att öka engagemang och kompetens hos medarbetarna.

   Lönesättningen har ett direkt samband med effektivitetsutvecklingen och förmågan att nå målen för verksamheten. Lönen är därför ett ledningsinstrument som ska användas på ett kraftfullt och konsekvent sätt. För detta krävs en lönepolitik.

   Lönepolitiken ska gälla för samtliga på klubben/företaget

   • Lönesättningen ska vara individuell
   • Lönen ska vara anpassad till arbetets art och svårighetsgrad
   • Lönepolitiken utgår från grundprincipen att anställningen är ett avtal om fortlöpande, ömsesidigt utbyte. Den del av anställningsutbytet som är lön ökar därför ifall klubbens/företagets utbyte av anställningen också ökar.

   Det ska därför löna sig att förbättra sitt arbetsresultat genom att:

   • påta sig ett större ansvar och svårare  arbetsuppgifter
   • öka sin mångsidighet och kompetens
   • arbeta mer effektivt och höja kvaliteten i sitt arbete
   • öka servicegraden gentemot medlemmarna
   • samverka mellan ansvarsområdena

   Ordförande/VD har ansvaret för lönesättningen på klubben/företaget. Medarbetare med personalansvar ska biträda vid bedömningen av övriga medarbetares förmåga och sätt att lösa sina uppgifter.

   Diskriminering och jämställdhetspolicy

   Alla arbetsplatser ska bedriva ett förebyggande arbete mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Arbetet ska ske i samverkan med de anställda och oftast tillsammans med facket.

   Det finns inga lagstadgade krav på diskrimineringsarbetet liknande de för jämställdhetsplanen. Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att arbetet sker enligt en plan och bör vara kontinuerligt. Arbetsgivaren ska arbeta kontinuerligt för lika rättigheter med avseende på:

   • Arbetsförhållanden
   • Trakasserier
   • Rekrytering

   Jämställdhetsplan för golfklubb

   Jämställdhetsplanen är ett uttryck för organisationens syn på jämställdhet mellan kvinnor och män samt på jämställdhetsarbete. Planen utgör vidare ett stöd för chef och medarbetare i arbetet med jämställdhetsfrågor. Jämställdhetsplanen ska vara upprättad i enlighet med bestämmelserna i diskrimineringslagen.

   Arbetsgivare som vid det senaste kalenderåret sysselsatte minst 25 arbetstagare är skyldig att upprätta en skriftlig jämställdhetsplan och handlingsplan för jämställda löner. Det ska ske vart tredje år. I jämställdhetsplanen ska arbetsgivaren kartlägga jämställdheten på arbetsplatsen.

   Övergripande jämställdhetsmål

   • Att öka medvetandet om jämställdhet på arbetsplatsen
   • Att ta tillvara de resurser som finns hos klubben/företaget
   • Att eftersträva en jämnare fördelning mellan kvinnor och män speciellt i sådana sysselsättningar där yrkesval och rekrytering visar sig vara könsbundna
   • Att förvärvsarbete ska kunna förenas med föräldraskap
   • Att arbetsförhållanden, arbetsmetoder och arbetsorganisation ska vara lämpliga både för kvinnor och män
   • Att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete och arbete av lika värde
   • Att kvinnor och män ska ha lika möjligheter till anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet

   Alkohol- och drogpolicy

   Vår policy är en konsekvens av arbetsmiljölagen och den skyldighet vi har att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Som arbetsgivare vill vi även motarbeta utslagning från arbetslivet och ta vår del av ansvaret för att skapa ett drogfritt samhälle.

   Eftersom en person som missbrukar droger inte bara skadar sig själv utan också sin omgivning, är missbruksproblem en arbetsmiljöfråga och ska hanteras som en sådan.

   För att uppnå en hög verksamhetssäkerhet och god arbetsmiljö inom golfen ställs krav på personalen att visa yrkesskicklighet, gott omdöme och ansvarstagande.

   Att förebygga missbruk av alkohol och användning av narkotika och olagliga dopningsmedel angår därför alla inom golfen.

   Mål

   • Att förebygga att människor slås ut från arbetslivet på grund av missbruksproblem
   • Att alla som jobbar på klubben är alkohol- och drogfria
   • Att förbättra informationen och kunskaperna i missbruksfrågor

   Förebyggande åtgärder

   • Alla anställda ska känna till innehållet i klubbens alkohol- och drogpolicy
   • Var och en som observerar eller misstänker att en kamrat har missbruksproblem ska känna sitt ansvar att underrätta arbetsledare/chef
   • Varje chef har ansvar för att en medarbetares missbruksproblem blir uppmärksammat och föremål för stödåtgärder på ett tidigt stadium
   • Personalansvarig ger råd och stöd i missbruksfrågor
   • Arbetsledare/chef ges fortlöpande information och utbildning
   • Det är viktigt att vara observant på tidiga signaler på ett missbruksproblem, som sjunkande arbetsprestation, hög korttidsfrånvaro, oplanerade ledigheter etc.

   Åtgärder vid inträffade fall

   • Den som på arbetsplatsen uppträder påverkad av alkohol/droger ska omedelbart sändas hem/tas ur tjänst. Arbetsledare ska se till att detta sker på ett betryggande sätt.
   • I och med att en anställd avvisats från arbetsplatsen görs löneavdrag för den tid som arbetsprestation ej utförts.
   • Vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan ska den anställde på begäran alkoholtestas eller lämna prov. Provtagning görs i samråd med företagshälsovården. • Om personen vägrar tolkas det som han/ hon är påverkad och ska avvisas från arbetsplatsen.
   • Varje incident ska dokumenteras med datum och händelseförlopp och rapporteras till personalansvarig.
   • Arbetsledare/chef ska snarast möjligt ha ett personligt samtal med den anställde.
   • Den anställde ska erbjudas behandling och stöd om behov finns.

   Åtgärder vid återfall

   • Sakliga skäl för nedanstående åtgärder prövas med utgångspunkt från gällande lagar och avtal. Detta sker i samverkan mellan arbetsledning och personalorganisation.
   • Behandling och stöd ska erbjudas.
   • Överenskommelse som innehåller förhållningsregler och handlingsplan för den anställde ska upprättas av chef/personalansvarig och undertecknas.
   • Läkarintyg från och med första sjukdagen kan begäras.
   • Ändrade arbetsuppgifter, ändrat schema eller omplacering kan bli  aktuellt
   • Upprepade brott mot rehabiliteringsavtalet eller grav misskötsamhet som beror på missbruk av alkohol och droger kan ytterst vara skäl för uppsägning.
   • Langning och innehav av narkotikaklassade medel leder omedelbart till polisanmälan.
   • Disciplinpåföljd och skiljande från anställningen kan ske då sakliga skäl föreligger.

   Stödpersoner på arbetsplatsen

   • Arbetsledning
   • Arbetskamrater
   • Personalansvarig
   • Personalorganisationerna
   • Företagshälsovården

   Stödpersoner utanför arbetsplatsen

   • AA – Anonyma alkoholister
   • Al-Anon – för medberoende
   • Kamratföreningen Länken
   • NAVET – Narkomanvårdsenheten
   • Socialförvaltningen

   Arbetsmiljöpolicy

   Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet inom klubben/företaget är att skapa en god social och teknisk standard som ger en inspirerande arbetsmiljö och som inte utsätter medarbetarna för olycksfall eller ohälsa.

   Arbetsförhållandena ska utformas med hänsyn till medarbetarnas individuella förutsättningar. I största möjliga omfattning ska de anställda själva kunna påverka sin arbetssituation och utvecklingen av denna.

   Ordförande/VD är huvudansvarig för verksamhetens arbetsmiljö men kan vid behov fördela ansvaret. En förutsättning för detta är att den som får ansvaret har tillräckliga kunskaper och befogenheter. Fördelningen ska alltid vara skriftlig.

   Arbetsmiljöfrågor ska alltid, då så är möjligt, hanteras i samverkan med de anställda. Samtliga medarbetare i klubben/företaget är anslutna till XXX företagshälsovård.

   Vid behov av externa resurser – exempelvis teknisk, medicinsk eller psykosocial expertis – ska beslut fattas av ordförande/VD efter samråd med berörda medarbetare och skyddsombud.

   Arbetsmiljöarbetet följer en rutin som granskas årligen och revideras vid behov.

   Datapolicy

   Den dataanläggning som finns på arbetsplatsen är ett arbetsredskap och ska användas som ett sådant.

   Det innebär att det är tillåtet att använda de program som är installerade och godkända av arbetsgivaren.

   Arbetsplatsinformation/instruktion

   Arbetstid enligt schema
   Personalen ska vara omklädd och arbetsklar vid arbetstidens start, uppgjorda tider ska passas. Vistelse i klubbhuset under arbetstid får endast ske av de som har arbetsuppgifter där. Är personal även medlem eller spelare ska arbetstid och fritid tydligt skiljas åt.

   Nyttjande av datorer enligt instruktioner

   • Om ni har för avsikt att spela tävlingar på tid som ni är uppsatta för arbete, så måste detta godkännas av arbetsledare. Vid sjukdom ska detta meddelas ansvarig arbetsledare så snart som möjligt och senast via telefonsvarare, innan arbetspasset startar.
   • Om det inträffar incidenter på banan, så rapportera detta omgående till arbetsledare. • Undvik onödiga diskussioner med spelare, utan rapportera händelser och hänvisa spelaren till kansliet för rapport.
   • Ha föreskriven klädsel.
   • Mobiltelefonen är ett arbetsredskap. Om den ska användas på fritid ska eget SIM-kort användas.
   • Rökning är endast tillåten på anvisad plats.
   • Begäran om ledighet, både lagstadgad och icke lagstadgad, ska ske i så god tid som möjligt i förväg.

  15. Introduktionsprogram för nyanställda
  16. En alltför stor del av olyckor på svenska arbetsplatser drabbar nyanställda. En genomgång av arbetsmiljön, risker och skyddsåtgärder är därför speciellt viktig för dem. Nedan redovisas en checklista för introduktion av nyanställda.

   Checklista

   • Golfklubben/aktiebolaget
   • Styrelse, personal, organisation, lokaler, personalförmåner, personalrabatter, hur sker information, var finns anslagstavlor
   • Rutiner
   • Anställningsavtal, arbetstider, flextid, raster, tidrapporter, sjukfrånvaro
   • Arbetskamrater, ”inkilningstårta”, kafferaster, jul/lucia etc.
   • Lokaliteter
   • Omklädningsrum, toaletter, utrymningsvägar, var finns brandredskap, första hjälpen osv
   • Facket
   • Kontaktperson, skyddsombud
   • Arbetsmiljö
   - Policy, risker i arbetet t ex kemiska produkter, bullerskador, farliga maskiner och hur de får användas, skyddsinstruktioner
   - Personlig skyddsutrustning
   - När, var, hur används den, var finns den, hur sköts den, speciell utbildning
   - T ex köra traktor, kemiska ämnen, maskiner som kräver specialutbildning osv Ensamarbete/minderåriga
   - Arbetet som får och inte får göras, övrigt
   - Förslagsverksamhet etc.

   Varför behövs introduktion?

   Introduktionen syftar till att underlätta för nyanställda att komma i rätt kontakt med en ny arbetsmiljö och nya arbetskamrater. På golfklubben möter den nyanställde en rad okända situationer som skapar osäkerhet.

   De första intrycken och erfarenheterna av den nya arbetsplatsen blir ofta bestående under lång tid. Den nyanställde är full av förväntan på nya arbetsuppgifter, överordnade och kollegor.

   Inför en ny anställning känner man:

   • förväntningar inför det nya arbetet
   • kanske viss oro inför nya arbetskamrater, överordnade och nya arbetsuppgifter
   • nyfikenhet på arbetet, arbetsmiljön, arbetskamraterna och överordnade
   • behov av trygghet inför den nya arbetssituationen och nya arbetskamrater samt
   • behov av god kontakt med de nya arbetskamraterna

   Genom en systematiserad introduktion skapar man förutsättningar för den nyanställde att så snabbt som möjligt kunna fungera och trivas i sin nya arbetssituation på golfklubben. Detta kommer i sin tur att påverka arbetsresultatet och viljan att stanna kvar på klubben.

   Det är ett utmärkt tillfälle för arbetsgivaren/greenkeepern att fånga, behålla och vidareutveckla individens arbetsmotiv. När det gäller information är det viktigt att den kommer från rätt person, på rätt tid. Informationen bör ges av den person med ansvar för den nyanställde och kan vara:

   • ordförande
   • bankommittéordförande
   • greenkeeper/banförman eller
   • klubbchef/intendent

   Förslaget till introduktion av nyanställd personal vid en golfklubb ska ses som ett exempel som klubben kan använda helt eller delvis. Stryk eller lägg till punkter efter era behov.

   Systematiserad introduktion

   Man vinner följande på systematiserad introduktion:

   • Alla får samma introduktion.
   • Systematiserad introduktion kan innebära garantier för att alla nyanställda får kunskap om sådant som bedöms vara väsentligt att golfklubbens anställda känner till.
   • Att rätt person informerar.
   • Det är viktigt att den nyanställde får introduktion och information av den person som har ansvaret för de aktiviteter som informationen omfattar.
   • Inget glöms bort.
   • Det är viktigt att den nyanställde får introduktion i alla detaljer för att kunna utföra arbetet på rätt sätt.
   • Tid
   - Ett systematiserat upplagt introduktionsprogram innebär att man effektivt och rationellt utnyttjar såväl den nyanställdes som arbetsledarens och personalens tid. Det kan underlätta inlärningen och göra att den nyanställde snabbare kommer i nivå med sina arbetskamrater avseende arbetskapacitet.
   - Minskad irritation
   - Systematiserad introduktion kan minska risken för irritation som lätt kan uppstå hos såväl den anställde som hos arbetskamrater och överordnade därför att ingen riktigt vet vad den nyanställde kan och inte kan, vilken information som givits och inte givits.
   - Lägre personalomsättning
   - Det har visats sig att nyanställda som får riktig introduktion stannar längre kvar på sitt nya arbete och blir mer ”produktiv” det vill säga kommer snabbare i nivå med sina arbetskamrater.
   - Minskad olycksfallsrisk
   - En bra information om risker som finns i samband med arbetet, hur skyddsanordningar och skyddsutrustning ska användas minskar olycksrisken.

   Introduktionens omfattning

   (Exemplet är från introduktion av banpersonal)

   Organisation
   Information om golfklubben och presentation av styrelse, bankommitté, samtliga anställda på klubben. Presentation av golfklubbens verksamhet och målsättning.

   Lokaliteter

   • Lunchrum, toaletter, omklädningsrum
   • Sjukvårdsmaterial, brandmaterial
   • Verkstad med maskiner
   • Förråd, pumpstation samt övriga fastigheter

   Arbetsplatsens regler m m

   • Arbetstid, raster, avtal
   • Löner, tidsredovisning, löneförmåner
   • Sjukanmälan
   • Facklig verksamhet (kontaktperson)
   • Arbetsmiljö (skyddsombud, GK arbetsmiljöpolicy)
   - Rutiner när det gäller olycksfall- och tillbudsrapportering minderåriga ”viktigt att klargöra vilka arbetsuppgifter som får och vilka som inte utföras”
   - Förslagsverksamhet, personalförmåner

   Information om uppträdande på golfbanan
   Målsättningen är att den anställde ska få inblick i golfspelet. Information om golfvett och hur klubben förväntar sig att spelare och banpersonal uppträder för att minimera risker i arbetet och störningar i golfspelet (utföres av förslagsvis klubbens instruktör tillsammans med greenkeeper).

   Arbetsuppgifter

   Information om arbetsuppgifter som förekommer på golfklubben:

   • allmän golfbaneskötsel
   • utbildning på maskiner, underhåll m.m.
   • klippning med självgående rotor och cylinderklippare
   • klippning med handdriven rotor eller cylinderklippare
   • klippning med traktor/redskapsbärare kompletterad med alternativa redskap
   • handhavande av kemikalier, växtskyddsmedel

   Arbetsuppgifter som ej får utföras (markers med X)

   • Handhavande av motorsåg och röjsåg (utbildning krävs)
   • Hantering av växtskyddsmedel klass 2L (behörighet saknas)
   • Körning med traktor (utbildning saknas, se nya banskötselhandboken)

   Utbildning i maskiner och redskap. Utbildning ska ske på samtliga diesel- och bensindrivna motorredskap samt tillhörande arbetsredskap enligt följande:

   • Säkerhetsföreskrift
   • Reglage med funktion
   • Handhavande
   • Genomgång av lokala föreskrifter (ex en viss maskin får inte användas för vissa arbetsmoment).
   • Om oklarheter finns i arbetsuppgifterna kontakta närmaste arbetsledare.

  17. Arbetsmiljöregler för minderåriga
  18. Får en 13-åring använda en lövblås och tillåts en 15-åring köra plockmaskinen på drivingrange? Det är frågor du som arbetsgivare måste ha koll på om minderåriga (personer som inte fyllt 18 år) sommarjobbar eller praktiserar på golfanläggningen. 

   Gröna arbetsgivare har sammanställt de särskilda bestämmelser som gäller vid anställning av minderåriga i grönytesektorn – vilka maskiner och arbetsmoment de får hantera vid olika åldrar, hur de får arbeta och deras arbetstider.

   I PDF:en nedan finns en sammanfattning av deras information, samt tabeller som går att skriva och sätta upp på väggen, exempelvis på kansliet eller i verkstaden.

   Ladda ned och skriv ut tabellerna


   För fullständiga arbetsmiljöregler för minderåriga, se Arbetsmiljöverkets föreskrifter Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) samt Grönas webbsida (endast tillgänglig för medlemmar).

  19. Ideell arbetskraft på golfbanan
  20. Golfklubbens styrelse har ett stort ansvar när det gäller medlemmarnas ideella arbete på golfbanan.

   I PM "Ideell arbetskraft på golfbanan" behandlas, utöver försäkring, bland annat gränsen mellan ideellt arbete och anställning, frågor om arbetsmiljö, utbildning, skatt samt vikten av en skriftlig överenskommelse.

   Ideell arbetskraft på golfbanan

Goda exempel

 • Goda exempel från klubbar

  Ta del av artiklar och reportag kring hur andra golfklubbar jobbar med arbetsmiljöfrågorna, och få inspiration och tips för ert eget arbete. 

  • Abbekås GK: Ett hjärtstopp ledde till ny arbetsmiljöpolicy

   Man står på golfbana och håller en A4-broschyr med ritade golfhål. I bakgrunden syns en man som sitter på en åkgräsklippare.

   År 2009 räddade banchef Peter Pettersson och hans personal livet på en greenfeegäst som ramlat ihop medvetslös på första tee. Nu är även riskanalyser av banan på plats för att trygga banarbetarnas vardag.

   – Varje anställd har en egen pärm med alla hål, där riskområdena är utmärkta i sex olika risksteg, säger Pettersson.

   Läs reportaget och se filmen

  • Gävle GK: Arbetsmiljöarbete ska inte diskuteras utan göras 

   Man sitter framför en dator.

   Klubbchef Peter Stenberg och course manager Mikael Lagestam gick SGF:s och Grönas heldagsutbildning i arbetsmiljö hösten 2018 på Sollentuna GK.

   – Det blev startskottet, det gav oss en kick att dra i gång ett arbetsmiljöarbete på klubben, särskilt eftersom vi fick väldigt bra mallar tillbaka, berättar Peter Stenberg.

   Läs reportaget

  • Kungsbacka GK: vem ska göra jobbet?

   Man pratar i telefon på en golfbana. I bakgrunden syns två kvinnliga golfspelare som drar sina vagnar.

   - Det är svårt för någon som inte suttit på stolen att greppa komplexiteten i klubbchefens uppdrag, ett fantastiskt roligt och varierande jobb i underbar miljö, samtidigt som det är många olika typer av frågor att hantera.

   Det säger Håkan Emqvist, sedan juni 2020 klubbchef och vd på Kungsbacka GK. Han har identifierat över 800 aktiviteter som behöver genomföras, men som saknar resurser.

   Läs reportaget

För mer information, kontakta:

Thomas.
Porträttbild på Lena.
 • Lena Lindström
 • Rådgivare verksamhet och styrning Gästrike-Hälsinge, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr- och Västerbotten.
 • Tel: 08-622 15 91
Porträttbild på Henrik.