Överföring kapital, varor och tjänster

Det finns tydliga regler kring skatter och avdrag i de fall kapital, varor eller tjänster överförs från golfklubb till GolfAB eller tvärtom. Här får du koll på vad som gäller.

Från golfklubb till GolfAB

Figur där man ser hur pengar överförs från en golfklubb till ett GolfAB.

Varor och tjänster

Det blir normalt inga skatte- och momseffekter om golfklubben säljer varor och tjänster som ryms inom golfklubbens skattefria inkomster (se vidare i kapitel 6 om Kvalificerade näringsinkomster).

Andra transaktioner där varor och tjänster överförs eller tillhandahålls från en golfklubb till GolfAB måste vara marknadsmässigt prissatta för att inte uttagsbeskattning ska utlösas i golfklubben. Med marknadsvärde avses det pris som varan eller tjänsten betingar på marknaden.

För det fall golfklubben uttagsbeskattas kan det finnas möjlighet för mottagande GolfAB att få avdrag för ”inköpet” som om de faktiskt hade köpt in varan eller tjänsten.

GolfAB bör dock göra en bedömning i det enskilda fallet innan avdrag yrkas. Avdrag görs genom skattemässig justering i deklaration. Har inte golfklubben uttagsbeskattats finns det ingen möjlighet för GolfAB att göra avdrag för ”inköpet”.

Viktigt att notera är att en överlåtelse till ett pris som understiger marknadsvärdet inte nödvändigtvis måste uttagsbeskattas, men att överlåtelsen å andra sidan kan få negativa konsekvenser för golfklubbens allmännyttiga status.

Vid uttagsbeskattning finns ingen utställd faktura med moms till GolfAB, vilket leder till att GolfAB inte får göra avdrag för momsen på den inköpta varan respektive tjänsten. Om däremot golfklubben fakturerar sitt tillhandahållande med moms så kan fakturan användas som underlag för momsavdrag i GolfAB. I den situationen förutsätts golfklubben vara registrerad för moms.

Lån och ränta

Ett lån från golfklubben till GolfAB utgör ingen skattepliktig inkomst för GolfAB.

Ränteinkomsten i golfklubben är inte skattepliktig men det finns begränsningar avseende avdragsrätten för GolfAB som bör utredas i det enskilda fallet (begränsningen i avdragsrätten för GolfAB beror på bestämmelserna om begränsad avdragsrätt för ränta).

För det fall golfklubben inte tar ut någon ränta utlöses ingen uttagsbeskattning. Men en underlåtenhet kan å andra sidan få negativa konsekvenser för golfklubbens allmännyttiga status.

Koncernbidrag

En allmännyttig golfklubb kan inte lämna koncernbidrag till ett GolfAB. Det finns därför ingen möjlighet till någon skattemässig resultatutjämning mellan en allmännyttig golfklubb och ett GolfAB.

Driftsbidrag

Kan golfklubben skjuta till medel (driftsbidrag) till GolfAB likt en gåva, det vill säga utan motprestation? Detta gäller:

  • Eftersom GolfAB bedriver skattepliktig verksamhet blir driftsbidraget inkomstskattepliktigt för GolfAB.

  • Driftsbidraget är inte avdragsgillt hos golfklubben.

  • Eftersom driftsbidraget inte utgår som ersättning för en motprestation ska GolfAB inte redovisa moms på bidraget som tas emot.

  • Att lämna driftsbidrag kan få negativa konsekvenser för golfklubbens allmännyttiga status.

Aktieägartillskott

Golfklubben kan i egenskap av ägare, som en ”engångsutryckning” läka ett tillfälligt likviditetsunderskott eller liknande. Aktieägartillskottet är inte skattepliktigt hos GolfAB och inte avdragsgillt hos golfklubben. 

Det finns situationer där aktieägartillskottet riskerar att ses som en betalning för en vara eller tjänst. Tillskottet blir då skattepliktigt. Fakturering ska i så fall ske med moms utifrån gällande skattesats. Kostnaden är avdragsgill om den tillhör golfklubbens skattepliktiga verksamhet, annars inte.

Nyemission

GolfAB kan tillföras kapital från golfklubben genom emittering av aktier. Kapitalet är skattefritt i GolfAB.

Från GolfAB till golfklubb

Figur där man ser hur pengar överförs från ett GolfAB till en golfklubb.

Varor och tjänster

Varor och tjänster som överförs respektive tillhandhålls från GolfAB till golfklubben måste vara marknadsmässigt prissatta för att inte uttagsbeskattas i GolfAB. Med marknadsvärde avses det pris som varan eller tjänsten betingar på marknaden. GolfAB ska fakturera moms enligt gällande skattesats. Den debiterade momsen blir en kostnad i golfklubben.

För det fall GolfAB uttagsbeskattas kan det finnas möjlighet för mottagande golfklubb att få avdrag för ”inköpet” som om de faktiskt hade köpt in varan eller tjänsten (det förutsätter såklart att det är en kostnad i en inkomstskattepliktig verksamhet i golfklubben). Golfklubben bör dock göra en bedömning i det enskilda fallet innan avdrag yrkas. Avdrag görs genom skattemässig justering i deklaration. För att golfklubben ska få göra momsavdrag krävs en faktura från GolfAB och att golfklubben gör inköpet till en skatte- och momspliktig del i golfklubbens verksamhet.

Lån och ränta

Ett lån från GolfAB till golfklubben utgör ingen skattepliktig inkomst.

Ränteinkomsten i GolfAB är skattepliktig och räntekostnaden i golfklubben avdragsgill om den tillhör golfklubbens skattepliktiga verksamhet, till exempel om lånet avser en investering i en maskin som genererar skattepliktiga inkomster (märk dock att det finns beloppsmässiga begränsningar i avdragsrätten och att en bedömning av avdragsrätten måste göras i det enskilda fallet). 

För det fall GolfAB inte tar ut marknadsmässig ränta i förhållande till golfklubben ska detta uttagsbeskattas i GolfAB.

Koncernbidrag

Ett GolfAB kan inte lämna koncernbidrag till en allmännyttig golfklubb. Det finns således ingen möjlighet till någon skattemässig resultatutjämning mellan en allmännyttig golfklubb och ett GolfAB.

Utdelning av ett beskattat överskott

Utdelning till golfklubben av GolfAB:s beskattade överskott är skattefritt för golfklubben och ej avdragsgillt för GolfAB.

Driftsbidrag

Kan GolfAB skjuta till medel (driftsbidrag) till golfklubben likt en gåva, det vill säga utan motprestation? Detta gäller:

  • Driftsbidraget är inte avdragsgillt för GolfAB.

  • Om driftsbidraget används i golfklubbens skattefria verksamhet är bidraget inte inkomstskattepliktigt.

  • Eftersom driftsbidraget inte utgår som ersättning för en motprestation ska inte golfklubben redovisa moms på bidraget som tas emot.

Skatter och golf

Det här är ett av totalt 25 kapitel i skriften Skatter och golf, som överskådligt beskriver skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk.

För övriga digitala kapitel, klicka här ➤

För hela skriften som PDF, klicka här ➤ 

Vid eventuella frågor, kontakta:

Thomas.