Inkomster som normalt är skattefria i golfklubben

Pengar som kommer in till en golfklubb kan vara skattefria av olika anledningar. Det gäller till exempel medlemsavgifter, kapitalinkomster, gåvor, bidrag och spelrätter.

Näringsinkomster som uppstår vid försäljning av varor och tjänster kan i vissa fall bli skattefria. Mer om detta återfinns i kapitel 6 om golfklubbens näringsverksamhet.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter är skattefria. En medlemsavgift ska täcka den allmänna föreningsverksamheten – bland annat kostnader för medlemsregister, stadgefrågor, medlemstidning och årsmöte.

Kapitalinkomster

Exempel på skattefria kapitalinkomster är ränteinkomster, utdelning på aktier och fonder, vinst vid försäljning av aktier och fonder, ränta på insatt kapital samt vinst vid försäljning av fastighet som kan klassas som kapitaltillgång och inte som lagertillgång. Moms ska inte redovisas för den här formen av kapitalinkomster.

Tänk på att försäljning av mark kan bli skattepliktig om verksamheten klassas som tomtrörelse (se kapitel 6).

Gåvor och bidrag

Gåvor och bidrag är i princip alltid skattefria för golfklubben. Men de kan vara inkomstskattepliktiga om gåvo- eller bidragsgivaren har krav på att golfklubben ska tillhandahålla någon typ av motprestation, eller om gåvan/bidraget används till att finansiera avdragsgilla kostnader. Det är därför viktigt att golfklubben ser över hur gåvor och bidrag ska klassas (se kapitel 23).

Spelrätt (insats)

Spelrätten ger innehavararen en rättighet kopplad till golfanläggningen. Den jämställs normalt med en kapitalinsats och beskattas inte hos golfklubben.

Utöver att ha en spelrätt erläggs årligen en spelavgift (spelrättsavgift) som medför rätt att spela golf under året. När en sådan avgift tas ut av en golfklubb sker ingen beskattning och moms utgår inte. När däremot ett aktiebolag tar ut avgiften sker beskattning och moms utgår med 6 %.

Skatter och golf

Det här är ett av totalt 25 kapitel i skriften Skatter och golf, som överskådligt beskriver skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk.

För övriga digitala kapitel, klicka här ➤

För hela skriften som PDF, klicka här ➤ 

Vid eventuella frågor, kontakta:

Thomas.