Gemensamma inköp

Om en golfklubb och ett GolfAB gör gemensamma inköp måste fakturering, inkomstskatt och moms hanteras korrekt.

Enklast är att inte göra gemensamma inköp av varor och tjänster, utan låta leverantören fakturera golfklubben respektive GolfAB var för sig. Då finns ingen risk för felaktig hantering vid försäljning mellan parterna.

Om det ändå sker gemensamma inköp så är det viktigt att vidareförsäljning till den andra parten görs på rätt sätt med beaktande av inkomstskatt och moms.

Varan och tjänsten som säljs vidare måste vara marknadsmässigt prissatt för att undvika uttagsbeskattning. Med marknadsvärde avses det pris som varan eller tjänsten betingar på marknaden.

Underlaget för vidareförsäljningen (fakturan) måste i normalfallet uppfylla kraven enligt mervärdesskattelagen.

Två fakturor

En faktura går till golfklubben 

Tillhör kostnaden golfklubbens allmännyttiga verksamhet är varken kostnaden eller momsen avdragsgill. Hör däremot kostnaden till golfklubbens inkomstskattepliktiga och momspliktiga verksamhet är kostnad och moms avdragsgill (under förutsättningen att kostnaden i sig är avdragsgill).

En faktura går till GolfAB 

Kostnaden är avdragsgill och moms får dras av (under förutsättning att kostnaden i sig är avdragsgill).

Gemensam faktura

GolfAB är fakturamottagare 

GolfAB ska sälja vidare (vidarefakturera) varan respektive tjänsten till golfklubben. Aktuell skattesats ska faktureras. Som exempel kan nämnas kontorsmaterial 25 %, tidningar respektive böcker 6 % och ekonomitjänster 25 % moms. GolfAB får avdrag för kostnad och moms på den del som avser den egna momspliktiga verksamheten men även för den del som vidarefaktureras till golfklubben.

Golfklubben är fakturamottagare 

Beloppet som vidarefaktureras till GolfAB kan vara inkomstskattepliktigt för golfklubben (se vidare kapitel 6, Golfklubbens näringsverksamhet).

Om vidarefakturering avser inkomster som är inkomstskattepliktiga så ska normalt även moms faktureras med aktuell skattesats. Golfklubben får då avdrag för kostnad och moms avseende det som vidarefaktureras. Som exempel kan nämnas inköp av förbrukningsvaror och kontorsmaterial som ska förbrukas i GolfAB. Det skulle även kunna vara till exempel gräsgödsel som av misstag faktureras golfklubben i stället för GolfAB.

Rekommendation är dock alltid att be leverantören kreditera golfklubben och därefter ställa ut en ny faktura till GolfAB.

Exempel på vidarefakturering

Golfklubben gör ett inköp av varor för 500 kronor plus moms. Hälften av varorna ska förbrukas i golfklubben och resterande del ska vidarefaktureras till GolfAB.

För den del som ska förbrukas i golfklubbens allmännyttiga verksamhet finns varken avdragsrätt för kostnaden eller momsen. Till den del varorna ska vidarefaktureras (säljas) till GolfAB får dock Golfklubben göra avdrag för kostnad och moms hänförligt till inköpet.

Därefter ska fakturering ske till GolfAB och det medför att ett belopp om 250 kronor ska intäktsföras och momsen ska normalt redovisas till Skatteverket. 

Momsavdrag

Om golfklubben ska vidarefakturera något som blir inkomstskatte- och momspliktigt måste golfklubben ta ställning till eventuell momsregistrering.

Om golfklubbens totala momspliktiga försäljning på årsbasis understiger 80 000 kronor plus moms, så kan golfklubben välja att underlåta fakturering med moms när vidarefakturering ska ske till GolfAB i exemplet ovan.

Det betyder i så fall att momsen på inköpet inte heller får dras av i golfklubben. Effekten för koncernen blir en fördyring eftersom varken golfklubben eller GolfAB kan dra av momsen på inköpet från en extern part.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis är rekommendationen att be leverantören ställa ut fakturorna till rätt mottagare.

Skulle till exempel gödsel av misstag faktureras golfklubben i stället för GolfAB rekommenderas att leverantören krediterar golfklubben och därefter ställer ut en ny faktura till GolfAB. Då undviker golfklubben och GolfAB att misstag sker med hantering av inkomstskatt och moms vid gemensamma inköp.

Skatter och golf

Det här är ett av totalt 25 kapitel i skriften Skatter och golf, som överskådligt beskriver skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk.

För övriga digitala kapitel, klicka här ➤

För hela skriften som PDF, klicka här ➤ 

Vid eventuella frågor, kontakta:

Thomas.