Allt du behöver veta och göra för att skapa en säker spelplats på din golfanläggning. Läs rekommendationer och rutiner, få koll på regelverk och handläggning, ladda ner blanketter och mallar.

Alla som vistas på en golfanläggning bör agera så att golfspel kan ske så riskfritt som möjligt. Det bygger på samspel, hänsynstagande och respekt mellan spelare, banpersonal, funktionärer och andra som vistas på och i anslutning till golfbanan. Målet är att:

 • Banpersonal får en bra arbetsmiljö där banskötseln kan utföras på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.

 • Medlemmar och gäster får möjlighet att spela säkert och med bra speltempo på en välskött golfbana.

 • Samspelet mellan golfspelare och banpersonal, och golfspelare emellan, ska regleras och efterlevas för att uppnå ovanstående mål.

Skriften Säker golf

Framsida till skriften Säker golf - rekommendationer, regelverk och handläggning.

I skriften Säker golf får du råd och rekommendationer för att skapa en så säker spelplats som möjligt på din golfanläggning. 

Läs den digitalt via kapitlen nedan, eller ladda ner den som PDF här.

– Del I. Säkerhet. Hur ni gör en säkerhetsinventering, vad som bör ingå i klubbens säkerhetsföreskrifter och rutiner för banskötsel, spel och kommunikation.

– Del II. Handläggning. Vilka regelverk som gäller, rutiner om det inträffar en incident och påföljder som kan bli aktuella för den som åsidosätter säkerheten i samband med golfspel.

– Del III. Bilagor. Alla blanketter, mallar och checklistor som rör säker golf, att ladda ner och använda på klubben.

I. Säkerhet

 • I. Säkerhet

  Varje golfklubb har ett ansvar att eliminera risker, bland annat genom förebyggande säkerhetsåtgärder på golfbanan och bra rutiner vid golfspel och banarbete.

  Klubben måste också utforma lokala säkerhetsföreskrifter om hur man uppträder och samverkar. Läs mer i respektive kapitel nedan.

  1. 1. Säkerhet för alla
  2. 1.  Säkerhet för alla

   Varje golfklubb har ett ansvar att eliminera risker genom förebyggande säkerhetsåtgärder på golfbanan och att undvika att spel och banarbete sker samtidigt.

   Den kanske viktigaste förebyggande åtgärden är att informera och utbilda alla berörda om gällande säkerhetsföreskrifter och hur man uppträder och samverkar. Det skapar förutsättningar för att alla som vistas på en golfbana kan göra det med större trygghet och säkerhet.

   Banarbete

   Arbetsmiljöenkäter bland banpersonal, gjorda av intresseorganisationen, Swedish Greenkeeper Association (SGA), visar att den största upplevda arbetsmiljöfaran är att bli träffad av en golfboll. Antalet incidenter har också ökat de senaste årtiondena, i takt med allt fler golfspelare.

   Det gäller för alla golfklubbar att se över sina arbetsrutiner för banarbete. Målet är att hitta en balans mellan effektivt arbete, bästa möjliga arbetsmiljö och minimal inskränkning i golfspelet.

   Det görs lämpligast genom att styrelse, arbetsledare och anställda utifrån gällande arbetsmiljölagstiftning ser till att banpersonalen kan arbeta på golfbanan utan att känna otrygghet. Detta ska vägas mot när och i vilken grad spel sker på golfbanan.

   Spel på golfbanan

   Oavsett om man är medlem eller gästspelare ska man vid spel eller träning både känna sig säker och veta vilka rutiner som gäller för att undvika incidenter.

   Välplacerade informationsskyltar på anläggningen, som enkelt och tydligt illustrerar vilka rutiner och säkerhetsföreskrifter som gäller, är ett bra sätt att hålla säkerhetstänkandet levande.

   Gärna i kombination med regelbunden kommunikation och utbildning kring säker golf, exempelvis via klubbens hemsida, nyhetsbrev, sociala medier, medlemsmöten och Grönt Kort-kurser.

   Andra personer som vistas på och i anslutning till golfbanan

   Många golfanläggningar besöks av andra än golfspelare, eftersom Allemansrätten gäller på områden på golfbanan som inte är undantagna (tee och green). Vägar och promenadstigar kan både korsa och löpa längs med golfhål, vilket kräver stor uppmärksamhet.

   Förebyggande säkerhetsåtgärder är viktigt även för personer som vistas utanför golfbanan och anläggningsområdet, till exempel på grannfastigheter och allmänna vägar.

   Här gäller det att klubben på lämpliga platser tydligt informerar om att det kan innebära en risk att vistas på eller i närheten av området, vad man ska vara uppmärksam på och måste ta hänsyn till, vad det innebär och hur man ska agera när någon ropar ”fore”, hur man ska korsa en golfbana med mera.

   Även om SGF:s medlemsförsäkring täcker de skadekostnader som orsakats av en förlupen boll gäller ändå att den som slår en golfboll alltid är ansvarig för de skador bollen kan orsaka.

  3. 2. Golfklubbens arbetsmiljöansvar
  4. 2. Golfklubbens arbetsmiljöansvar

   Det är styrelsen och golfklubbens ordförande som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön, men om banchefen har ett delegerat ansvar så har även denne ett delansvar.

   Arbeta systematiskt med säkerhet

   Det rekommenderas att golfklubben i sitt systematiska arbetsmiljöarbete arbetar med säkerheten som ett moment och gör en väl genomarbetad plan.

   SGF har tillsammans med Gröna arbetsgivare tagit fram ett material med mallar att läsa, ladda ner och använda på golf.se/arbetsmiljoarbete.

   Rapportera alla tillbud

   Säkerhetsföreskrifter ersätter inte det regelverk arbetsmiljölagen föreskriver. Om en olycka med personskada på anställd sker är arbetsgivaren skyldig att rapportera det till arbetsmiljöinspektionen. Underlåtelse kan medföra straffansvar.

   Arbetarskyddsstyrelsens faktablad ”Rapportera tillbuden” ger information om hur tillbudsrapportering går till enligt arbetsmiljölagen.

   Om golfspelare eller banpersonal varit med om en olycka eller farlig incident på anläggningen bör ni också alltid fylla i golfens interna incidentrapport.

   Använd appen IA-systemet

   IA-systemet är ett webbaserat arbetsmiljösystem framtaget av AFA Försäkring, som skräddarsytts för golfanläggningar.

   All personal på klubben kan använda den tillhörande appen för att enkelt kunna rapportera incidenter eller  olyckor på banan. 

   Tjänsten är kostnadsfri för golfklubbar som är medlemmar i Gröna arbetsgivare eller som har ett kollektivavtal  med TFA försäkring. 

   Ta kontakt med er klubbutvecklare från SGF för mer information om IA-systemet, eller kontakta AFA Försäkring direkt.

  5. 3. Rutiner i samband med banarbete
  6. 3.  Rutiner i samband med banarbete

   Råd, tips och rekommendationer för klippning och annat banarbete. Målet är en säker och effektiv arbetsmiljö samtidigt som golfspelet flyter på.

   SGF rekommenderar att golfbanan i första hand stängs för golfspel en viss tid på dagen för att banpersonalen riskfritt ska kunna arbeta och genomföra klippning av golfbanan.

   Ur säkerhetssynpunkt är detta det absolut säkraste sättet att undvika incidenter. Det ger också minsta möjliga störning av spelet. Av praktiska skäl kan det dock vara svårt att genomföra för många golfklubbar.

   I andra hand rekommenderas klipptågsmodellen, som beskrivs nedan. Med den behöver banarbete och klippning inte ske samtidigt som spel pågår. Dessutom minimeras ensamarbete på golfbanan.

   Generella rutiner

   Arbetsmaskiner ska vara utrustade med en Första hjälpen-väska. Banpersonalen ska vara väl synlig vid arbete på banan och gärna bära varselväst eller liknande. Skyddshjälm rekommenderas.

   Om banan är kuperad eller har många dolda områden kan maskinerna utrustas med varningsflaggor. Varningsljus på arbetsmaskiner förekommer också. Problem kan emellertid uppstå när rutiner inte följs, exempelvis om lampan är trasig eller om personal av misstag tänder eller släcker lampan. Notera dock att det i incidentrapporter sällan handlat om att banpersonalen inte har varit synlig för den som slagit bollen.

   Banarbete under pågående spel

   Om golfbanan inte är avstängd vid banarbete, och spel pågår samtidigt, måste klippningen genomföras enligt en väl genomtänkt plan för att arbetet ska bli effektivt.

   Rekommenderade arbetsrutiner:

    ✓ Undvik körning bland spelare och försök arbeta fram en rutin så att klippning framför samma spelparti inte sker mer än en gång per rond.

    ✓ Vid transport, kör alltid så att du och arbetsmaskinen är synlig för spelarna. Undvik att köra mot spelriktningen, särskilt vid dolda, så kallade blinda, hål.

    ✓ Vid framvinkning, åk eller gå ordentligt åt sidan, ge tecken med tydligt uppsträckt arm och invänta likadant svarstecken från framvinkat spelparti.

    ✓ Framvinkning av spelparti gäller alla spelare i bollen.

    ✓ Klipp aldrig green med flaggstången i hålet.

    ✓ Minimera ensamarbete på golfbanan.

   Banarbete enligt klipptågsmodellen

   Klipptåg är en arbetsrutin som innebär att banpersonalen startar på hål 1 och klipper ett hål i taget med det antal maskiner som krävs för att klippa i samma takt som det tar för en normal fyrboll att spela.

   Golfbanan stängs av cirka 15 minuter innan klipptåget startar och första boll släpps ut cirka 15 minuter efter att klipptåget är klara med första hålet.

   Med klipptågsmodellen minskar riskerna för tillbud i samband med banarbete väsentligt. På anläggningar där denna rutin har införts förekommer i princip inga incidenter med banpersonal inblandade.

   Varje klubb eller banägare måste naturligtvis göra en bedömning utifrån sina egna förutsättningar och det speltryck och den spelbeläggning som råder.

   Ett klipptåg som klipper i samma takt som en normal fyrboll kräver normalt fler maskiner, men arbetet kan bli effektivare med sparade arbetstimmar. Även med färre antal maskiner, ”mindre” klipptåg, kan önskad effekt uppnås.

   Fördelar med klipptåg

   Säkrare och tryggare banarbete

   Stärkt arbetsgivare i kontakten med ansvariga myndigheter

   Bättre arbetsrutiner:
    ✓ effektivitet och uppsikt gör att olycksrisken minskar
    ✓ direkt hjälp vid maskintillbud
    ✓ underlättar fortbildning och förenklar handledning av nya medarbetare

   Arbetstempo: klipptåget framförs i samma takt som en normal fyrboll

   Tidsbesparing på flera timmar per dag jämfört med klippning under pågående spel
    ✓ kan bidra till att skapa ekonomiskt utrymme för eventuella maskininvesteringar
    ✓ frigör tid för andra småjobb kring golfbanan (röjsåg, finputsning m.m.)

   Upplevs professionellt: skapar märkbart ökad respekt hos medlemmar och gäster

   Kvalitetsaspekt: hela golfbanan är nyklippt efter klipptåget

   Teambyggande: ökad gemenskap hos banpersonalen

   Nackdelar med klipptåg

   Behov av ytterligare klippare/maskininvesteringar (kan motiveras med större effektivitet och färre arbetstimmar).

   Tillgänglighet: klipptåget upptar en speltid och kräver 30–60 minuters spelförbud i anslutning till starten.


   Kontakta gärna din bankonsulent för mer information och praktiska råd om klipptåg. Du hittar kontaktuppgifter på golf.se/bana.

  7. 4. Rutiner i samband med golfspel
  8. 4. Rutiner i samband med golfspel

   Lika viktigt som att se över rutiner för banarbete är att golfklubben informerar om vilka säkerhetsrutiner som gäller för samspelet golfspelare och grupper emellan.

   Varje golfspelare måste känna till vilka rutiner som gäller i samband med golfspel. I nybörjarutbildningen ingår säker golf som en naturlig del, men det är ofta den etablerade golfspelaren som förekommer i incidentrapporter och bestraffningsärenden. Förklaringen kan antingen vara nonchalans eller bristande information och kunskap.

   Nedan följer rekommendationer som golfklubben bör göra allmänt kända för medlemmar och gäster.

   När du ska slå ditt slag

   Som golfspelare är du ansvarig för att inte riskera träffa någon med din klubba eller boll. Det är viktigt att ha en rutin som innebär att du är säker på att det är riskfritt att slå. Här är några grundregler:

   ✓ Se till att gruppen framför, banpersonal och eventuella andra personer som befinner sig på eller vid banan är utom räckhåll.

   ✓ Se till att ingen befinner sig i närheten av din sving eller snett framför dig.

   ✓ Om du inte ser landningsområdet för golfbollen måste någon i ditt grupp gå fram och agera forecaddie och ge tecken när det är fritt att slå.

   ✓ Om du vill uppmärksamma banpersonal på att du vill slå, sträck handen rakt upp och invänta klartecken. Ges inget klartecken får du inte slå förrän banpersonalen är utom räckhåll.

   När du ska leta efter en golfboll

   Om någon spelares boll inte återfinns omedelbart och ni måste leta, titta direkt bakåt och se om bakomvarande grupp är redo att slå.

   Om bakomvarande grupp är redo att slå:

   ✓ vinka fram gruppen med tydligt uppsträckt arm och invänta likadant tecken till svar.
   ✓ meddela dina spelkamrater att du vinkat fram bakomvarande och ställ er i säkerhet

   Om bakomvarande grupp inte syns till:

   ✓ ställ en bag väl synlig på fairway eller motsvarande för att visa att ni letar.
   ✓ håll utkik efter bakomvarande grupp och vinka fram dem enligt ovan om de blir klara att slå.


   En vanlig missuppfattning är att det är tillåtet att leta boll i tre minuter innan genomsläpp av bakomvarande grupp ska ske. Men du ska alltså släppa igenom direkt. I Regler för Golfspel 2023 Regel 5.6b står det bland annat:

   Meningen är att en golfrond ska spelas i rask takt. Varje spelare bör inse att hans/hennes speltempo troligen påverkar hur lång tid det kommer att ta för andra spelare att spela sina ronder, både de i spelarens egen grupp och de i efterföljande grupper. Spelare uppmuntras att släppa igenom snabbare grupper.

   Om golfspelare följer dessa rekommendationer kommer det leda till bättre speltempo, mindre irritation och framför allt färre incidenter.

  9. 5. Inventering av säkerheten
  10. 5.  Inventering av säkerheten

   Alla golfklubbar bör säkerhetsinventera sin anläggning, dokumentera och följa upp. Här får du tips, råd och en checklista att använda.

   Varje golfklubb eller banägare bör göra en inventering av golfbanan och övriga övningsområden, för att minimera risken för incidenter för spelare och allmänhet som vistas på och kring banan.

   Golfbanans säkerhetsinventering sker lämpligast i en arbetsgrupp med ansvarig banpersonal och representanter från relevanta. Använd gärna vår checklista, där ni får reflektera över ett antal frågor som kan påverka säkerheten.

   Ladda ner checklistan

   Dokumentera och följ upp

   Inventeringsarbetet ska dokumenteras väl. Förslag på säkerhetsåtgärder, när åtgärden ska vidtas, kostnader, ansvarig etcetera ska tydligt framgå.

   Golfklubben bör också informera alla medlemmar på anslagstavlor, på hemsida och i möten på klubben om vilka säkerhetsåtgärder som kommer att vidtas och varför, så att alla känner sig delaktiga i säkerhetsarbetet.

   Säkerhetsarbetet ska vara ett levande dokument och frågan bör alltid finnas med på styrelsens dagordning för uppföljning, då styrelsen och dess ordförande bär det yttersta ansvaret. Varje år (höst och vår) bör klubben dessutom ha minst två träffar som enbart handlar om säkerhetsfrågor.

   Bygg bort faror

   Det gäller att bygga bort faror. Ändra om möjligt dolda, så kallade blinda, hål för bättre sikt. Gallra täta skogspartier så att arbetsmaskiner, framförvarande partier samt allmänhet som rör sig på eller vid golfbanan syns. En spelstrategisk skogsdunge kanske bör tas bort och ersättas med ett bunkersystem eller en damm.

   En utslagsplats som är placerad så att sneda slag kan innebära fara för såväl andra spelare som allmänheten måste göras om.

   Förslag på åtgärder vid riskfyllda golfhål:

   ✓ Korta av eller bygg om hålet så att en annan utslagsklubba måste väljas.

   ✓ Flytta utslagsplatsen så att utslaget sker med en större vinkel till problemområdet.

   ✓ Sätt upp staket omedelbart snett framför utslagsplatsen så att onormalt sneda slag fångas upp direkt. Denna metod är både enklare och billigare än att bygga ett högt och långt staket längre fram.

   Det finns många alternativa lösningar, men kom ihåg att det är golfklubben/banägaren som bär ansvaret att vidta säkerhetsåtgärder för att minimera risken för olyckor. Det gäller oavsett om angränsande bebyggelse eller vägar tillkommit efter golfanläggningens tillkomst.

   Underlåtelse att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder kan medföra skadeståndsansvar riktat mot golfklubben/banägaren om det händer en olycka.

   Se också rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg i Vägverkets publ. 2003:73.

   Säkerhetsrutiner för drivingrangen

   SGF rekommenderar att drivingrangen är avstängd för spel vid klippning och bollplockning. Golfklubben bör noga överväga att införa en sådan rutin.

   Drivingrangen ska vara utformad så att det finns säkerhetszoner mellan och bakom utslagsplatserna. Om träning från gräs tillåts ska denna yta vara särskilt markerad. Undvik att någon står och tränar på omarkerad gräsyta framför utslagsmatta .

   Längd och bredd på drivingrangen bör inventeras för att vid behov införa begränsningar i slaglängd och vidta säkerhetsåtgärder med eventuella skyddsnät vid sneda slag.

   Ta hjälp av er bankonsulent

   SGF:s bankonsulenter har stor erfarenhet av säkerhetsfrågor och kan vara till stor hjälp i arbetet med säkerhetsinventeringen. Säker golf ingår dessutom som en del i bankonsulentens besöksrapportering.

   Kontaktuppgifter till bankonsulenterna hittar du här. Mer stöd och information finns också på sidan om arbetsmiljo.

  11. 6. Rekommenderade säkerhetsföreskrifter
  12. 6.  Rekommenderade säkerhetsföreskrifter

   Varje golfanläggning har ansvar för att utarbeta lokala säkerhetsföreskrifter, som kontinuerligt genomgås och uppdateras.

   Ytterst har golfklubbens styrelse ansvar för att säkerhetsföreskrifterna efterlevs och blir allmänt kända, genom skyltning, utbildning och tydlig information (se nästa kapitel).

   Nedan följer SGF:s rekommendationer och de viktigaste punkterna som ska ingå i en golfklubbs säkerhetsföreskrifter för golfspelare respektive banpersonal.

   Du kan också ladda ner rekommendationerna som PDF

   Golfspelare                 

   1. Se till att gruppen framför, banpersonal eller andra personer är utom räckhåll innan du slår ditt slag.

   2. Ropa ”FORE!” om det är minsta risk att golfbollen kan komma i närheten av eller träffa någon.

   3. Om banpersonal eller golfspelare befinner sig i riskzonen ska ömsesidigt klartecken inväntas innan du slår. Klartecken ges med tydligt uppsträckt arm.

   4. Provsvinga aldrig i riktning mot banpersonal eller andra golfspelare, eller om någon står i din närhet. Ett svingande klubbhuvud har stor kraft.

   5. Vid utslag från tee, stå alltid bakom teemarkeringen när en spelare ska slå.

   6. Vid spel, se till att ingen person omedvetet, och utan att ta skydd, befinner sig snett framför dig.

   7. Vid bolletning då bakomvarande grupp är klara att spela, ge tecken för framvinkning med tydligt uppsträckt arm och invänta likadant tecken till svar.

   8. Vid bolletning då bakomvarande grupp inte syns till, ställ ut en bag väl synlig på fairway eller motsvarande för att visa att letning pågår. Håll utkik bakåt och släpp igenom enligt punkten ovan om gruppen blir redo att slå.

   9. Om du inte ser landningsområdet för golfbollen måste en i gruppen gå fram och agera forecaddie och ge tecken när du kan slå.

   10. Spela aldrig mot en green utan flaggstång.

   11. Olyckor och tillbud med personskada ska alltid rapporteras.

   Banpersonal

   1. Arbeta utan onödigt dröjsmål.

   2. Håll kontinuerlig uppsikt.

   3. Minimera banarbete med samtidigt golfspel.

   4. Klipp enligt uppgjorda rutiner, efter en väl genomtänkt plan. Undvik klippning framför samma spelparti mer än en gång per rond.

   5. Minimera ensamarbete på golfbanan.

   6. Kör alltid så att arbetsmaskinen är synlig för spelarna, så långt det är möjligt.

   7. Klipp aldrig med flaggstången i koppen.

   8. Vinka fram ett spelparti med tydligt uppsträckt arm och vänta in likadant tecken till svar. Åk eller gå ordentligt åt sidan.

   9. Framvinkning ges för hela spelpartiet (”bollen”).

   10. Vid en incident ska en incidentrapport med beskrivning av vad som inträffat lämnas in till klubben enligt överenskomna rutiner.

   11. Olyckor och tillbud med personskada ska alltid rapporteras.

  13. 7. Skyltning, information och utbildning
  14. 7.  Skyltning, information och utbildning

   Om alla i Golfsverige regelbundet informerar och utbildar om säker golf kommer det bidra till att frågan får fäste.

   Golfspelare har rätt att få spela säkert och snabbt på en välskött golfbana, samtidigt som banpersonal har rätt till en arbetsmiljö där deras arbete kan utföras på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt.

   Alla inblandade parter har ett gemensamt ansvar för att poängtera vikten av detta samspel i syfte att uppnå önskad effekt – ökad säkerhet.

   Att kommunicera era säkerhetsrutiner och utbilda personal och golfspelare är helt avgörande för att rekommendationerna ska få genomslag.

   Skyltar

   På anläggningen ska det finnas skyltar som beskriver och informerar om lokala säkerhetsföreskrifter. Golfklubben fattar beslut om innehåll och utseende med de rekommenderade säkerhetsföreskrifterna från förra kapitlet som normgivare.

   Skyltarna bör placeras på strategiska platser där alla passerar. Exempelvis på klubbens anslagstavla, väntplatsen vid första tee, kiosk på golfbanan, tionde tee och på andra tee där klubben av erfarenhet vet att spelet kan stanna upp.

   SGF har tagit fram ett exempel på skylt/affisch med utvalda budskap som täcker det viktigaste i golfklubbens förebyggande säkerhetsarbete. Ladda ner den här, skriv ut och sätt upp på strategiska platser på anläggningen.

   Personal

   Säkerhetsföreskrifter ska vara väl kända för all personal på golfanläggningen – banpersonal, administrativ personal, tränare med flera. Det gäller såväl fast anställda som säsongsanställda.

   Styrelsen är ytterst ansvarig för att säkerhetsföreskrifter utarbetas, kommuniceras och kontinuerligt underhålls. Varje arbetsledare är ansvarig för att all underställd personal känner till och arbetar utifrån klubbens och anläggningens säkerhetsföreskrifter och arbetsrutiner.

   SGF bär ett särskilt ansvar för att de utbildningar som finns för anställda på golfklubbar har med säker golf på schemat. Intresseorganisationerna (SGA, GAF och PGA) har ett ansvar för att driva frågan gentemot sina medlemmar i olika sammanhang.

   Ansvaret att ta fram bra utbildningsmaterial vilar på SGF tillsammans med intresseorganisationerna. Även SISU Idrottsutbildarna kan vara ett bra stöd vid träffar eller studiecirklar i detta ämne.

   Medlemmar och gästspelare

   Alla golfspelare är skyldiga att känna till och följa gällande säkerhetsföreskrifter. Det är därför viktigt att information om säker golf når ut till både medlemmar och gästspelare.

   Förutom de skyltar som ska finnas strategiskt placerade på anläggningen, bör klubben kommunicera i andra kanaler, som hemsida, nyhetsbrev och sociala medier.

   SGF rekommenderar att säkerhetsfrågan tas upp som en särskild punkt vid golfklubbens årsmöte och andra träffar, där skriftliga och/eller muntliga påpekanden och kommentarer behandlas och ansvariga personer utses.

   Svenska Golfförbundets nyhetsbrev, sociala medier och tidningen Golfa!, samt intresseorganisationernas hemsidor och nyhetsbrev är andra exempel på kanaler riktat till golfspelare, som regelbundet kan kommunicera kring säker golf.

   Nya golfspelare

   Det är extra viktigt att nya golfspelare får en bra introduktion om säkerhet. Därför är råd och rutiner kring säker golf en viktig del av SGF:s Grönt Kort-webb, som är kostnadsfri för alla som vill börja spela golf (samma lösenord som till Min Golf).

   Det rekommenderas också att klubben tar upp säker golf som en del av nybörjarutbildningen, gärna med praktiska inslag.

   Nya golfare får Grönt Kort efter godkänt spelprov och kunskapstest. Kunskapstestet består av totalt 50 frågor fördelat på två delprov: golfvett och golfspelet, där delprovet om golfvett innehåller ett antal frågor som rör säker golf.

   För godkänt krävs minst 20 av 25 rätt per deltest, vilket gör att nya golfare måste bevisa att de har en förståelse för hur de spelar säkert och med hänsyn till andra.

II. Handläggning

 • II. Handläggning

  Om en incident inträffar kan den redas ut på plats eller leda till en anmälan. Det här avsnittet tar upp skyldigheter, regelverk, rutiner, bestraffningsorgan och påföljder vid brott mot gällande säkerhetsföreskrifter. Läs mer i respektive kapitel nedan.

  1. 1. Banpersonalens skyldighet
  2. I samspelet mellan golfspelare och banpersonal har banpersonalen ansvar och skyldighet att känna till och följa gällande säkerhetsföreskrifter.

   Att banpersonal har rätt till en säker arbetsmiljö är alldeles klart. De har också rätt till en sådan arbetsmiljö att deras arbete kan genomföras så smidigt och effektivt som möjligt.

   Det innebär dock inte att de får åsidosätta vare sig gällande säkerhetsföreskrifter, uppsatta arbetsrutiner eller rimliga hänsyn till golfspelet.

   Banpersonal ska bidra till att golfspelet flyter. De ska inom ramen för sin egen yrkesutövning uppträda korrekt med tydliga rörelsemönster, klara signaler och i övrigt följa de arbetsrutiner som fastställts av golfklubben.

   Arbetsgivaren, golfklubben, har ett särskilt ansvar att informera och utbilda sina anställda i detta avseende. Swedish Greenkeepers Association (SGA) har också en avgörande roll när det gäller att sprida information, ge signaler och aktivt delta i ett positivt samtalsklimat inom yrkeskåren.

   Rapportering och påföljd

   Om en golfspelare upplever att banpersonal åsidosätter klubbens säkerhetsföreskrifter kan den drabbade golfspelaren lämna in en incidentrapport till den golfklubb där personen är anställd.

   Säkerhetsföreskrifter, arbetsrutiner och påföljder vid brott mot dessa är något som klart ska framgå i befattningsbeskrivningar och arbetsinstruktioner för all banpersonal.

   På samma sätt som golfklubben har skyldighet att rapportera olyckor som drabbar en anställd till arbetsmiljöinspektionen, har golfklubben också skyldighet att vidta lämpliga åtgärder om en anställd bryter mot gällande säkerhetsföreskrifter och arbetsrutiner i samband med yrkesutövning.

   Golfklubben ska påtala begånget fel och vid upprepade förseelser kan det bli en arbetsrättslig fråga som kan leda till prövning av anställning.

   Sammanfattning:

   1. Banpersonal har en skyldighet att känna till och följa gällande arbetsrutiner och säkerhetsföreskrifter.

   2. Rutiner och föreskrifter ska framgå i befattningsbeskrivningar och arbetsinstruktioner för all banpersonal.

   3. Golfspelare kan lämna in en incidentrapport till golfklubben om säkerhetsföreskrifter åsidosätts av banpersonal.

   4. En rapporterad händelse kan leda till en eller flera påföljder.

  3. 2. Golfspelarens skyldighet
  4. 2. Golfspelarens skyldighet

   Varje golfspelare, medlem som gäst, ska känna till och följa gällande säkerhetsföreskrifter. Spelaren har också skyldighet att ständigt vara uppmärksam ute på golfbanan.

   Det är inte möjligt att i detalj definiera så kallat farligt spel, då varje incident måste bedömas enskilt med dess omständigheter och förhållanden i övrigt.

   Det är inte heller möjligt att på förhand ange vare sig riskområde, farligt avstånd eller vinkel till inblandad part.

   SGF:s Juridiska Nämnd har dock i ett flertal beslut generellt fastslagit att det åligger en golfspelare att alltid förvissa sig om att golfbollen inte löper risk att träffa och skada annan person på eller invid golfbanan.

   En incident kan mycket väl upplevas som farlig av den drabbade men ändå redas ut mellan parterna. Samma incident kan teoretiskt leda till utestängning och/eller varning eller uteslutning på golfklubben.

   Rapportering och påföljd

   Om banpersonal eller en annan golfspelare upplever att en golfspelare åsidosatt gällande säkerhetsföreskrifter kan den drabbade lämna in en incidentrapport till den golfklubb där incidenten inträffade, för eventuell vidare handläggning av personal, styrelse eller annan.

   Om incidenten leder till en anmälan för bestraffning enligt Riksidrottsförbundets (RF) stadgar kap. 14, kan ärendet komma att handläggas av ett golfdistriktsförbund.

   När en anmälan för bestraffning lämnats in prövas varje enskilt fall av bestraffningsorganet, som bedömer om handlandet är en bestraffningsbar förseelse eller inte.

   Vid bedömningen om en förseelse ska anses som ringa eller grov beaktas samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

   En förseelse anses generellt som grov om spelaren handlat uppsåtligen (med avsikt) eller annars visat grov oaktsamhet, och där handlingen medfört allvarlig skada eller påtaglig risk för sådan skada.

   I annat fall anses gärningen som ringa, om det över huvud taget bedöms som en straffbar förseelse. Rena olyckshändelser kan inte bli föremål för bestraffning. 

   Läs mer om möjliga påföljder för golfspelare i nästa kapitel.

   Sammanfattning:

   1. Det är varje golfspelares skyldighet att ständigt vara uppmärksam och alltid förvissa sig om att golfbollen inte riskerar att träffa annan person på eller invid banan.

   2. Alla golfspelare ska känna till och följa gällande säkerhetsföreskrifter.

   3. Banpersonal eller golfspelare kan lämna in en incidentrapport och/eller en bestraffningsanmälan, om säkerhetsföreskrifter åsidosatts av en medlem eller gästspelare.

   4. En rapporterad händelse kan leda till en eller flera påföljder.

  5. 3. Regelverk och bestraffningsorgan
  6. 3. Regelverk och bestraffningsorgan

   Regelverket som tillämpas vid farligt spel och brott mot säkerhetsföreskrifter finns i Riksidrottsförbundets stadgar.

   Riksidrottsförbundets stadgar

   För alla idrotter anslutna till RF, inklusive golfen, gäller enhetliga och tvingande regler för bestraffningsärenden. Reglerna finns i 14 kap. RF:s stadgar (golfvettsreglerna anses ingå i SGF:s tävlingsregler).

   Alla golfspelare som är medlemmar i en golfklubb eller anslutna till ett golfbolag som i sin tur är medlem eller ansluten till SGF omfattas av RF:s bestraffningsregler.

   En golfklubb saknar rätt till bestraffningsåtgärder. Det är nedan nämnda bestraffningsorgan som beslutar om eventuell påföljd.

   Beslutsgång:

   1. Golfdistriktsförbundet. Efter anmälan fattar GDF:s Juridiska kommitté beslut i första instans. Undantag är incidenter som skett vid förbundstävlingar, då SGF:s Juridiska Nämnd är första beslutande instans.

   2. Svenska Golfförbundet. Överklagande av beslut i GDF:s Juridiska kommitté handläggs av SGF:s Juridiska Nämnd.

   3. Riksidrottsförbundet. Överklagande av Juridiska Nämndens beslut handläggs av RF:s Riksidrottsnämnd. Prövningstillstånd krävs.

   Bestraffningsbesluten registreras hos bestraffningsorganet och publiceras i avidentifierad form på golf.se/bestraffningsarenden. Avstängningar registreras i GIT på den bestraffades Golf-ID.

  7. 4. Påföljder
  8. 4. Påföljder

   En sammanställning av de bestraffningar det kan bli fråga om vid farligt spel och brott mot säkerhetsföreskrifter.

   Bestraffningar

   Farligt spel och brott mot säkerhetsföreskrifter kan leda till en bestraffning enligt reglerna i 14 kap. RF:s stadgar. Bestraffning kan bli aktuell för förseelse som begåtts under tävling och
   övnings- och sällskapsspel inom golf.

   De påföljder som kan komma i fråga är tillrättavisning, böter (max 500 000 kronor) och avstängning (max två år):

   • Tillrättavisning. Den mildaste påföljden. Det består av ett skriftligt påtalande av det fel som begåtts och en uppmaning att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser.

   • Böter. Utdelas till personen som begått förseelsen med visst belopp för främjande av SGF:s verksamhet, högst 500 000 kronor.

   • Avstängning. Tidsbegränsat – lägst en vecka, högst två år. Personen kan stängas av från att:

    – Delta i tävling eller uppvisning inom golfen.
    – Utöva uppdrag inom golfen.
    – Delta i tävling och uppvisning samt utöva uppdrag inom golfen.
    – Träna (spela på golfbana) på anläggning som är ansluten till SGF.

   Påföljdsval och straffmätning

   Ringa förseelse. Om förseelsen med hänsyn till omständigheterna är ringa får endast tillrättavisning användas, om det över huvud taget kan anses vara en straffbar förseelse.

   Uppsåtligt handlande. Fall där spelaren handlat uppsåtligen (med avsikt) eller annars visat grov oaktsamhet och där handlingen medfört allvarlig skada eller påtaglig risk för att sådan skada kunnat uppstå bör som regel bedömas som grov.

   Grov förseelse. Om påföljden blir avstängning från att delta i tävling eller uppvisning och/eller att utöva uppdrag inom golfen och förseelsen är att betrakta som grov, ska avstängning åläggas för en tid av lägst ett år.

   Strafflindring kan förekomma i vissa fall, till exempel om en ung golfspelare gjort sig skyldig till förseelsen.

  9. 5.  Rutiner när säkerheten inte följs
  10. 5.  Rutiner när säkerheten inte följs

   När farligt spel och brott mot säkerhetsföreskrifter har inträffat på golfbanan behövs rutiner för att utreda vad som skett, samt rutiner för uppföljning.

   1. Samtal mellan parterna

   Inblandade parter ska omedelbart – och i första hand – ta kontakt med varandra och reda ut vad som har inträffat.

   Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt frågan hur parterna borde ha agerat enligt gällande säkerhetsföreskrifter, och vad som bör iakttas för att förhindra ett upprepande. Be om ursäkt!

   2. Incidentrapport

   Den som blivit utsatt bör dokumentera händelsen genom att skriva en incidentrapport, gärna tillsammans med en klubbrepresentant och/eller den vållande.

   Incidentrapporten är golfklubbens interna underlag till förebyggande åtgärder. Det kan dels handla om att hur golfbanan kan förbättras ur säkerhetssynpunkt, dels hur utbildning och information om samspelet mellan golfspelare och andra kan förbättras och göra spelet säkrare.

   Klubben ska skicka en kopia på rapporten till sitt GDF om det finns en sådan överenskommelse. Om incidenten är vållad av en gästspelare sänder klubben även en kopia till spelarens hemmaklubb.

   3. Bestraffningsanmälan

   Ett bestraffningsärende får endast tas upp till handläggning efter skriftlig anmälan. Vem som helst kan göra en anmälan, såväl en enskild individ som en juridisk person (golfklubb). Anmälaren behöver inte ha varit direkt inblandad i händelsen.

   Anmälan ska vara undertecknad av anmälaren, alternativt ska anmälaren identifieras på annat tillförlitligt sätt, till exempel genom e-postadress, och innehålla:

   1. Namn på den anmälde
   2. Tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången
   3. Beskrivning av närmare omständigheter rörande det inträffade
   4. Uppgifter om den bevisning som åberopas

   Anmälan ska sändas till det GDF till vilket den anmälde spelarens klubb hör för handläggning, dock med vissa undantag enligt RF:s och SGF:s stadgar.

   Muntligt förhör bör hållas om den anmälde så begär. Sådan begäran kan dock avslås om det är uppenbart att förhöret inte är till nytta för utredningen.

   Preskription. Förseelsen måste anmälas för bestraffning inom två månader från det att den begicks eller blev känd. När fyra år förflutit från dagen för förseelsen får påföljd inte i något fall ådömas.

   4. Beslut i bestraffningsärende

   Skriftligt beslut ska sändas till parter, med kopia till hemmaklubb, GDF och SGF. I beslutet ska också tydligt anges vad som gäller för att söka ändring i beslutet.

   Innebär beslutet avstängning ska förseelsens art, tillämpad bestämmelse, påföljd och avstängningens omfattning anges samt start- och slutdag för avstängningen.

   Avstängningstiden registreras på personen i GIT av SGF-behörig person. Avstängningen tas bort när registrerad sista dag för avstängningen har passerats.

   5. Överklagande av bestraffningsbeslut

   Beslut får överklagas av parterna i ett ärende. Överklagandeskrift ska lämnas in senast tre veckor från datum för beslutet.

   Beslut av GDF:s Juridiska kommitté får överklagas hos SGF:s Juridiska Nämnd.

   Beslut av SGF:s Juridiska Nämnd får överklagas hos RF:s Riksidrottsnämnd (RIN). RIN meddelar prövningstillstånd endast om det är av särskild vikt för rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl för en prövning.

   Bestraffningsbeslut gäller även om beslutet har överklagats till nästa instans.

III. Bilagor