Covid-19: riktlinjer för banpersonal

Vi har ett gemensamt ansvar för att minimera smittspridning under rådande coronapandemi. Nu finns riktlinjer och råd för dig som arbetar på golfbanan.

Rekommendationerna är framtagna i samarbete med R&A i syfte att minska risken för smittspridning bland banpersonal på golfanläggning.

Anställda

 • Anställda som uppvisar symtom på sjukdom ska stanna hemma från arbetet.

 • Ha en pågående dialog om smittorisk i förhållande till familjesituationen. Stanna hemma om smitta finns i familjen.

 • Planera arbetsuppgifterna så att nära kontakt undviks.

 • Se över möjligheterna att justera och sprida ut arbetstiden, exempelvis för- och eftermiddagspass.

Maskiner och verktyg

 • Desinficera maskinens ratt och andra beröringsytor före och efter användning.

 • Om möjligt bör en maskin köras av en och samma person.

 • Undvik att låna utrustning eller maskiner från andra golfbanor. Om det sker, rengör och desinficera före och efter användning.

 • Desinficera handverktyg före och efter användning.

 • Använd engångshandskar där det är möjligt.

Lokaler, måltider och möten

 • Undvik all fysisk kontakt.

 • Håll möten med säkert avstånd mellan deltagare, alternativt digitalt.

 • Reglera maxantal personer i anläggningens lokaler, som lunchrum, maskinhall etc.

 • Ät måltider separat och/eller åtskilda från varandra.

 • Rengör och desinficera lunchbord och andra ytor efter användning. Klargör vem som är ansvarig.

Allmänt

 • Tvätta händerna flera gånger dagligen – efter toalettbesök, innan du går in i lunchrummet och efter beröring av ytor.

 • Använd handsprit regelbundet och vid behov.

Ladda ner och skriv ut listan

 

Övergripande coronainformation för Golfsverige

SGF ger löpande vägledning och rekommendationer för att minska risken för smittspridning i samband med golfspel och övrig verksamhet.

Generella riktlinjer och information finns här.

Råd kring tävlingsverksamhet finns här.

Arbetsgivarorganisationen Gröna har också samlat råd och riktlinjer kopplat till coronapandemin. Läs råden här

Fler nyheter

 1. Godkända växtskyddsmedel maj
 2. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel maj

  Heritage med reg.nr. 5361 får inte längre användas eller lagras, och se till att ha rätt version av Ascernity. Ladda ner nya listan och dubbelkolla kemförrådet.

  Det är återigen en hel del förändringar i listan över godkända växtskyddsmedel, så se till att ladda ner den uppdaterade PDF:en att sätta upp i verkstad och kontor. 

  Några av uppdateringarna

  Heritage – versionen med reg.nr. 5391 har utgått och får inte längre användas eller lagras. Det är nu endast 5574 som gäller.

  Ascernity – finns i två versioner med olika reg.nr. Observera att det endast är 5681 som gäller för golfen.

  Godkännandet för Primo Maxx med reg.nr. 5004 gick ut 1 maj. Det får fortfarande användas, men får inte längre säljas från och med i höst. 

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 3. Vad kostar det att driva en golfbana?
 4. Banskötsel

  Vad kostar det att driva en golfbana?

  Resultaten från årets enkät om driftskostnader på golfanläggningar har nu bearbetats, analyserats och jämförts med resultaten från 2014–2019. Ännu ser vi inga effekter av pandemin, men till 2021 väntas vi se förstärkta resurser för banskötseln.

  Coronaåret 2020 var väldigt ovisst ur ett ekonomiskt perspektiv och flera golfanläggningar begränsade resurserna tidigt på året. Men när vi summerade året var det ett rejält uppsving för golfen och flera golfanläggningar gjorde ett rekordår rent ekonomiskt.

  Nyckeltalen i årets enkätsvar påverkades dock inte nämnvärt av pandemin, utan följer i stort hur det sett ut sedan driftskostnadsenkäten startade 2014. Gissningsvis blir det större förändringar 2021, då flera golfanläggningar förstärkt med mer resurser då vi är inne i en ny golfboom där många golfklubbar har fler medlemmar, mer spel och stärkt ekonomi.

  Rikssnittet för 2020

  Nedan är en tabell över rikssnittet från den senaste undersökningen, med antal tillsvidareanställda, sammanlagt antal timmar för säsongspersonal samt de fyra största kostnadsposterna för bandrift, angivna exklusive moms.

  9 hål 18 hål 27 hål 36 hål
  Anställda (antal) 0,9 st 2,7 st 3,95 st 5,7 st
  Säsongspersonal (timmar) 1 675 h 3 792 h 6 313 h 6 044 h
  Drivmedel 45 000 kr 145 000 kr 250 000 kr 328 000 kr
  Gödningsmedel 30 000 kr 128 000 kr 246 000 kr 359 000 kr
  Maskinleasing 45 000 kr 306 000 kr 573 000 kr 754 000 kr
  Maskinservice och reservdelar 40 000 kr 116 000 kr 189 000 kr 248 000 kr

  Jämfört med snittet kan resultaten variera kraftigt från klubb till klubb, med stora individuella skillnader både uppåt och nedåt. Vissa banor har inga tillsvidareanställda alls, medan andra ligger långt över rikssnittet. När det gäller kostnader lägger vissa långt mindre, andra långt mer än snittanläggningen.

  Det är många faktorer som påverkar klubbarnas budget och behov, vilket vi återkommer till senare i artikeln.

  Nyckeltal 2014–2020

  När vi summerar de årliga resultaten är det generellt ganska små skillnader från år till år. Det kan bero på att det är olika klubbar som svarat, men också på att kostnadsbilden varit hyggligt konstant genom åren.

  Nedan är nyckeltal från de sammanlagda resultaten av enkäterna 2014–2020, från de cirka 100–140 golfanläggningar över hela landet som svarat, varav cirka tio 9-hålsanläggningar, sjuttio 18-hålsanläggningar, tjugo 27-hålsanläggningar och elva 36-hålsanläggningar.

  Nyckeltalen är framtagna utifrån de spann där vi hittar majoriteten av respondenterna inom de sex områden som undersökts.

  • 9-hålsanläggningar

   Personalresurser per år: 1 tillsvidareanställd, totalt mellan 850 och 1 350 arbetstimmar för säsongspersonal.

   Kostnader per år: drivmedel 30 000–50 000 kr, maskinleasing 50 000–75 000 kr, gödningsmedel 20 000–40 000 kr och service och reservdelar för maskiner 30 000–50 000 kr.

  • 18-hålsanläggningar

   Personalresurser per år: 2–3 tillsvidareanställda, totalt mellan 3 500 och 5 000 arbetstimmar för säsongspersonal.

   Kostnader per år: drivmedel 120 000–150 000 kr, maskinleasing 200 000–300 000 kr, gödningsmedel 115 000–135 000 kr och service och reservdelar för maskiner 100 000–120 000 kr.

  • 27-hålsanläggningar

   Personalresurser per år: 3–4 tillsvidareanställda, totalt mellan 4 500 och 6 000 arbetstimmar för säsongspersonal.

   Kostnader per år: drivmedel 180 000–200 000 kr, maskinleasing 250 000–400 000 kr, gödningsmedel 160 000–200 000 kr och service och reservdelar för maskiner 150 000–170 000 kr.

  • 36-hålsanläggningar

   Personalresurser per år: 5–6 tillsvidareanställda, totalt mellan 6 000 och 8 000 arbetstimmar för säsongspersonal.

   Kostnader per år: drivmedel 260 000–300 000 kr, maskinleasing 600 000–900 000 kr, gödningsmedel 200 000–300 000 kr och service och reservdelar för maskiner 200 000–270 000 kr.

  Faktorer som påverkar kostnaderna

  Nyckeltalen ger en indikation på hur det ser ut i Golfsverige för majoriteten av respondenterna. Det ska dock inte ses som något exakt facit, då det finns anläggningar med stora avvikelser från nyckeltalen med både långt högre och långt lägre kostnader.

  Driftskostnaderna i Sverige varierar alltså, och det finns många aspekter för varje enskild golfklubb att ta hänsyn till. De avgörande faktorerna som påverkar kostnadsbilden är främst dessa:

  • Geografiskt läge – var i Sverige ligger banan?

  • Spelsäsong – hur många skötselveckor har man?

  • Ambitionsnivå – vilken målsättning har anläggningen?

  • Arealer – hur många hektar är golfbanan?

  • Jordart – vad är det för mekanisk sammansättning?

  • Gräsart – vilken är den dominerande gräsarten?

  • Bunkrar – hur många finns på banan?

  • Gödningsmedel – vilken gödningsstrategi använder man sig av?

  Den största påverkansfaktorn är troligtvis längden på spel- och skötselsäsong i kombination med ambitionsnivå.

  Gör en nyckeltalsanalys

  Vill man som golfklubb själv göra en generell jämförelse kan man titta både på rikssnittet och de nyckeltalen. Varje golfklubb behöver dock göra en analys av sin driftsbudgetnivå baserat på de individuella behoven och faktorerna.

  Svenska Golfförbundet erbjuder också golfanläggningar att göra en så kallad nyckeltalsanalys där man jämför sin klubb med riket eller sin region, vilket har varit uppskattat och efterfrågat. Ta kontakt med undertecknad eller din bankonsulent så hjälper vi dig.

  Om undersökningen

  Svenska Golfförbundet har sedan 2014 årligen genomfört en enkätundersökning kring driftskostnader på golfanläggningar i Sverige. Syftet är att kartlägga kostnadsbilden och få fram nyckeltal på hur mycket resurser det går åt för att sköta en golfbana i Sverige, samt se hur trenden ser ut över tid. Sker det någon förändring från år till år inom personalresurser eller de olika kostnadsposterna?

  Enkäten skickas till banchefer och klubbchefer i Golfsverige, som svarat anonymt med siffrorna för sin anläggning. Svarsfrekvensen ligger mellan 20 och 30 procent av totala antalet golfanläggningar i Sverige (cirka 450) och respondenterna är fördelade över hela landet.

  Enkätsvaren sammanställs, bearbetas och analyseras sedan av Svenska Golfförbundets bankonsulenter. Resultaten presenteras på olika seminarier, utbildningar, mässor samt publiceras på SGF:s hemsida.

  Skribent

  Porträttbild på Calle.
 5. ICE-BREAKER: Fältstudie om krypvenssorter
 6. Banskötsel

  ICE-BREAKER: Fältstudie om krypvenssorter

  Hur etablerar sig olika krypvenssorter vid låga temperaturer och kan förbehandling av utsädet ha en positiv inverkan? Det ska ett nytt forskningsprojekt som genomförs på Sollefteå GK ta reda på.

  Försöksgreenen på Sollefteå GK, där ett treårigt forskningsprojekt om krypvenssorter nu startar.
  Försöksgreenen på Sollefteå GK, där ett treårigt forskningsprojekt om krypvenssorter nu startar.

  Fältstudien är ett av totalt sex delprojekt i Sterfs pågående forskningsprojekt ICE-BREAKER, som har det övergripande målet att ta reda på hur is- och vattenskador kan reduceras på nordiska golfbanor.

  Delprojekten löper parallellt under 2020–2023 och detta försök handlar om hur olika krypvenssorter kan etablera sig vid låga temperaturer samt om olika förbehandlingstekniker (primning) av utsädet kan ha en positiv inverkan på groningsförloppet.

  Uppstart på Sollefteå GK maj 2021

  Fältförsöket startar under 2021 och genomförs på Sollefteå GK:s gamla nionde green. Försöket är en vidareutveckling av tidigare års fältförsök om olika såtekniker.

  Syftet är att värdera skillnaden i uppkomst av frö och nya gräsplantor på olika krypvenssorter vid återetablering på en naturligt död green vid låga temperaturer. Hur lång tid tar det? Vilken täthet blir det?

  Olika sorters krypven – med och utan primning

  Illustration över försöksgreen, uppdelad i led med 60cm mellanrum, döpta 0-1-2-3-4 etc. Nedanför tabell över vilka sorter som är i vilka led.

  Resultatet kan variera beroende på många omständigheter. I detta försök vill vi se om det är någon skillnad på olika sorter, där vi kommer att jämföra en sen sort, en medelsort och en snabb sort av krypven.

  Dessutom ska vi undersöka om fröprimning kan bidra med snabbare etablering, där vi kommer att jämföra Independence behandlad med tillväxthormonet gibberellinsyra (GA 3) med en obehandlad version av samma sort.

  Sorterna som ingår i försöket är Independence med primning (sen), Independence utan primning (sen), Luminary (medel) och Pure Select (snabb). Dessa är utvalda från tidigare labbförsök från USA.

  Utsädesmängden är 0,6 kg/100m² och maskinen som används är en slitsmaskin (Vredo).

  Avläsning av temperatur, fukt och etablering

  Avläsning av försöket kommer ske minst tre gånger tills greenen är homogen. Mätdata och observationer som kommer ske är ytans marktemperatur, fuktighet samt visuell bedömning av uppkomst av nya plantor.

  Väderförhållanden och underhåll kommer att övervakas och rapporteras. Skötsel av greenen kommer att ske efter Sollefteå GK vanliga strategier efter vinterskador.

  Resultaten kommer publiceras och spridas på Svenska Golfförbundets och STERF:s hemsidor samt i de nordiska länderna.

  Ladda ner hela artikeln här

  Skribent

  Porträttbild på Calle.