Erbjudande om jordprofilsanalys

Hur vet du hur mycket sand, luft och näringsämnen gräset behöver för att må så bra som möjligt? Det kan en jordprofilsbedömning ge svar på. Ta hjälp av din bankonsulent för att ta prover av er profil och skicka dem på analys till ett oberoende labb i USA.

En jordprofilsbedömning med fysikalisk och kemisk analys passar alla klubbar som är intresserade av att lära sig mer om sin profil.

Genom ökad kunskap kan du som banchef fatta välgrundade beslut som främjar hälsosam grästillväxt och optimerar spelbarheten på era greener, både kortsiktigt och långsiktigt.

Till vänster ett jordprov med thatch i olika nivåer markerat med en linjal. Till höger en man som sitter med ett jordprov samt ett antal olika verktyg.
Din bankonsulent kan hjälpa till ta prover av er jordprofil och skicka dem på analys till ett oberoende laboratorium i USA.

Nu ger SGF dig som banchef möjlighet att beställa en jordprofilsanalys via ett oberoende laboratorium i USA, med efterföljande rådgivning från din bankonsulent.

Kostnaden för analysen är inte mer än det labbet fakturerar, plus transport och utlägg. Bankonsulenten hjälper till med provtagning och kontakter med labbet.

Fysikaliska och kemiska analyser

I en jordprofilsbedömning görs ett antal analyser på olika nivåer i profilen: 0–2,5 cm, 2,5–5 cm, 5–10 cm samt vid behov 10–15 cm.

Rapportsida med massor av text och kurvor, samt bild på en jordprofil i olika nivåer.
Exempel: rapport fysikalisk analys.

De fysikaliska analyserna ger kunskap som hjälper dig att optimera golfgreenens markstruktur för att skapa idealiska förhållanden för spel och välmående plantor.

Regelbundna kemiska analyser ger möjlighet att skräddarsy gödselprogram och markförbättringsåtgärder för att optimera tillväxtförhållandena på golfgreenen.

Resultaten och rekommendationerna baseras på oberoende forskning. Det gör att du kan känna dig trygg i vad du ska tillföra marken och gräset, och i vilka mängder.

Då kan du säkerställa att det blir precis det som behövs – varken mer eller mindre. Det leder till hållbara spelytor, både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Detta ingår i den fysikaliska analysen

Den fysikaliska analysen av golfgreenen omfattar flera viktiga aspekter som påverkar markens struktur och därmed spelkvaliteten:

✓ Partikelstorlek
✓ Partikelklassificering
✓ Organiskt material
✓ Densitet
✓ Porositet
✓ Vattenhållande förmåga
✓ Perkolation

Laboratoriet utvärderar jordens struktur, textur och densitet genom att bedöma andelen sand, organiskt material, silt och lerpartiklar i marken.

En homogen textur och struktur är viktigt för vattenrörelsen genom växtbädden och avgörande för dränering och vattenhållande förmåga. Det är viktigt att balansera detta för att undvika höga fukthalter och säkerställa att rötterna får tillräckligt med vatten och syre.

Jordkompaktion och optimal porositet är också viktigt för rottillväxten, då luftcirkulation och vattenrörelse påverkas mycket av dessa parametrar.

Den organiska mängden har stor påverkan på spelbarheten och plantans välbefinnande. Genom att mäta den går det att säkerställa rätt nivåer som ger starkare plantor och en bättre spelupplevelse.

I analysen ingår rekommendationer på åtgärder, som luftning och dressning.

Detta ingår i den kemiska analysen

Den kemiska analysen fokuserar på jordens pH-nivåer och näringsinnehåll:

✓ pH-värde
✓ Näringsämnesvärden
✓ Katjonbyteskapacitet (CEC)
✓ Kväve-release
✓ Salthalt
✓ Basmättnadsgrad

Att förstå den kemiska sammansättningen möjliggör justeringar av pH för att optimera näringsupptaget och främja hälsosam grästillväxt.

Baserat på resultaten av den kemiska analysen kan du fatta beslut om näringshantering och den kemiska miljön som finns i profilen.

Detta inkluderar noggrant avvägda gödselmedelsapplikationer för att upprätthålla en balanserad och näringsrik miljö för gräset.

En balanserad tillförsel av näringsämnen är nödvändig för att undvika näringsbrister eller överskott. I analysen kan du få rekommendationer av vilka näringsämnen växtprofilen behöver.

Så här går det till rent praktiskt

I jordprofilsbedömningen ingår analys av upp till tre av klubbens greener. Det är din bankonsulent som hanterar det praktiska. Så här går det till:

 1. Bankonsulenten tar fem hålkoppar på varje green och delar upp dem i de olika nivåerna.

 2. Bankonsulenten tar även andra prover gällande växtplats, förutsättningar och spelbarhet.

 3. Proverna skickas till Brookside Labs i USA (läs mer på blinc.com).

 4. Efter cirka två månader kommer resultatet tillbaka, med analyssvar och rekommendationer baserade på obereonde forskning.

 5. Bankonsulenten går igenom det samlade resultatet med klubbens banchef.

 6. Tillsammans konstaterar vi ett nuläge och bestämmer ett önskat läge utifrån rådande förutsättningar. Vi diskuterar också strategier och planer för att nå det önskade läget. 

 7. Vidare uppföljning sker efter överenskommelse med dig som banchef.

Följ upp resultatet med ny analys

Genom att systematiskt genomföra fysikaliska och kemiska analyser kan du följa upp resultatet av underhållsinsatserna och få kunskap om hur de påverkar profilen och spelbarheten.

Det möjliggör en komplett underhållsstrategi och därmed långsiktig hållbarhet och en kvalitativ spelupplevelse.

Nyfiken? Kontakta din bankonsulent!

Kontakta din bankonsultent för att ta reda på mer och anmäla intresse för att göra en jordprofilsbedömning av din golfbana.

Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Skribent

Kontaktkort Erik Dahl

Fler nyheter

 1. Godkända växtskyddsmedel december
 2. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel december

  Fyra växtskyddsmedel har fått förlängt produktgodkännande. Läs om vilka det gäller och ladda ner nya listan över godkända växtskyddsmedel.

  Kemikalieinspektionen har förlängt produktgodkännandet för ett totalbekämpningsmedel, två fungicider och ett biologiskt växtskyddsmedel:

  ✓ Roundup Ultra (5773) är godkänt till 2024-12-15

  ✓ Medallion TL (5075) är godkänt till 2026-06-15

  ✓ Instrata Elite (5466) är godkänt till 2024-12-31

  ✓ Mycostop (4295) är godkänt till 2024-09-30

  Tänk också på att:

  – Nuvarande godkännande för tillväxtregleraren Attraxor (5549) går ut den 31 december 2023. Vi återkommer i början av 2024 med besked om det förlängs eller ej.

  – 31 januari 2024 är deadline för att använda, lagra och bortskaffa den gamla versionen av Exteris StressGard (5461).

  Uppdaterad lista

  Ladda ner den uppdaterade listan över godkända växtskyddsmedel och gör en inventering av ert kemförråd inför 2024.

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

 3. Välbesökt slutseminarium om ICE-BREAKER
 4. Banskötsel

  Välbesökt slutseminarium om ICE-BREAKER

  Spännande paneldiskussioner, tankar om klimatförändringar och intressanta forskningsresultat om vinteröverlevnad. Det bjöds de 80 deltagarna på under STERF:s heldagsseminarium i Oslo i november. Nu kan du ta del av kunskapen!

  Frostig golfbana. Ett antal personer lägger på en stor vit plastduk över en green.
  Resultat av vintertäckning på Skandinaviska golfbanor är ett av delprojekten inom STERF:s forskningprojekt ICE-BREAKER.

  ICE-BREAKER är ett av STERF:s största forskningsprojekt någonsin.

  Forskare, agronomer och praktiker från flera olika länder har under de tre senaste åren tittat på vad som händer med gräs både under vintern och vid vårstarten.

  Sex delprojekt ska förebygga vinterskador

  Målet med ICE-BREAKER är att hitta metoder för att minska mängden vinterskador på golfbanor i Norden.

  Forskningen har genomförts i sex olika delprojekt under 2020–2023:

  Delprojekt 1: Gräsarters och -sorters förmåga att stå emot syrebrist och uppbyggnad av koldioxid och andra skadliga gaser under långvarigt istäcke.

  Delprojekt 2: Golfgreeners syrenivå och temperatur vid täckning med plastduk, is eller snö.

  Delprojekt 3: Resultat av vintertäckning av golfgreener med tät plast.

  Delprojekt 4: Gräsets påverkan av olika förhållanden vid den svåra övergången från vinter till vår.

  Delprojekt 5: Identifiera gronings- och växthämmande gaser i rotzonen efter istäcke, och metoder för att eliminera dem före återetablering.

  Delprojekt 6: Hur olika krypvenssorter etablerar sig vid låga temperaturer, samt om förbehandling (primning) kan förbättra resultatet.

  Välbesökt slutseminarium i Norge

  Paneldebatt med cirka tio personer på scen samt en moderator som står nedanaför scenen.
  Paneldebatt med Maria Strandberg, direktör för STERF, som moderator.

  Den 3 november 2023 genomfördes ett heldagsseminarium om ICE-BREAKER-projektet i Oslo. Hela Golfnorge var samlat, då seminariet gick parallellt med norska golfförbundets Golfting. Cirka 80 deltagare från Norge och Island deltog.

  Dagen började med en överflygning av klimatets påverkan i Norden och vilka utmaningar som kommer framöver. Konklusionen är att det troligtvis kommer bli varmare och mindre snö men mer is på många platser i Skandinavien. Det kan göra det ännu mer utmanande att få en bra start på säsongerna.

  Därefter presenterades slutresultaten från vart och ett av de sex delprojekten.

  Som avslutning var det en intressant paneldebatt med forskare och praktiker om vinterns utmaningar, där egna erfarenheter delades och frågor från publiken besvarades efter bästa förmåga.

  Ta del av kunskapen du med!

  Se de viktigaste resultaten från ICE-BREAKER i denna video.

  Alla presentationer från seminariet hittar du här.

  Mer om ICE-BREAKER i STERF:s projektbeskrivning

  Forskningsprojektet går nu in i sluttampen och slutrapporter från delprojekten kommer inom kort publiceras på STERF:s hemsida.

  Text: Carl-Johan Lönnberg och Håkan Blusi, bankonsulenter SGF

  Skribent

  Porträttbild på Calle.
 5. Godkända växtskyddsmedel september
 6. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel september

  Ett nytt biologiskt växtskyddsmedel är godkänt mot svampangrepp på etablerade gräsmattor på sportanläggningar. Läs mer om Harmonix och ladda ner den uppdaterade listan över godkända växtskyddsmedel.

  Växtskyddsprodukten Harmonix Turf Defence har godkänts av Kemikalieinspektionen. Bayer har sökt godkännandet för produkten, men företaget ENVU är innehavare av den i dagsläget.

  Kort fakta: 

  Produktnamn: Harmonix Turf Defence
  Aktiv substans: Bacillus amyloliquefaciens
  Reg nr: 5857
  Klass: 2L
  Godkännandet gäller tom: 2024-04-30
  Användande: Max 10 tillfällen per år, minst 7 dagar mellan varje behandling. Maxdos per enskilt behandlingstillfälle, 25 liter per hektar. 

  Uppdaterad lista

  Ladda ner den uppdaterade listan över godkända växtskyddsmedel och sätt gärna upp den på anläggningen.

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Ansök om godkännande hos kommunen

  Observera att Harmonix är klass 2L och att klubben måste ansöka till kommunen om att använda växtskydd på banan, på samma sätt som gäller för andra biologiska och kemiska växtskyddsmedel. Ta gärna hjälp av exempelmallen nedan.

  Ladda ner exempelmallen

   

  Skribent

  Porträttbild på Peter