Spelet golf har lockat svenskar i över 150 år. Vi måste säkerställa att det går att spela i 150 år till. Det här är en idé för att värna golfbanorna.

Golfbanorna finansieras av oss golfspelare. Därför måste vi långsiktigt ta ansvar för att banägarna har möjlighet att driva och utveckla banorna runt om i Sverige.

Med avstamp i det har Svenska Golfförbundet (SGF) presenterat en idé. Den ska skapa förutsättningar för att behålla den flora av golfbanor som spelare i Sverige har behov av.

 • Vad: Värna golfbanorna – en idé för att bidra till en mångfald av golfbanor runt om i Sverige även i framtiden.

 • Syfte: Möjliggöra finansiering av svenska golfbanors löpande drift och nyinvesteringar på kort och lång sikt, samt värna kvalitet på idrottslig verksamhet.

 • Varför: I Sverige är det vi golfspelare som finansierar driften av våra golfbanor. Denna finansiering är nu hotad av en stor koncentration greenfeemedlemskap hos ett fåtal golfklubbar, ofta utan geografisk koppling.

 • Hur: Införa ett kapacitetstak för antal aktiva Golf-ID som kan utfärdas på en golfanläggning, beräknat på antal golfbanor på anläggningen. Färre än 10 klubbar når detta "tak" med detta förslag.

 • När: Detta är bara en idé. Denna behöver diskuteras under sommar och höst för att eventuellt bli en fråga för förbundsmötet april 2025. Vid ett beslut om införande där skulle det kunna nå full effekt 2026.

Koncentration av medlemskap

De 10 största golfklubbarna samlar lika många medlemmar som de 230 minsta. Denna koncentration skapar utmaningar kring finansieringen av golfbanor runt om i Sverige. Siffror från slutmätning 2023.

Fördjupning

 1. Bakgrund: Golfbanornas finansiering är hotad
 2. Det är vi golfspelare som betalar vad det kostar att driva golfbanor och golfverksamhet i Sverige. Inte kommunerna eller ”någon annan”. Därför har vi medlemsavgifter, spelavgifter och greenfee.

  Många privata aktörer – klubbar, bolag, entreprenörer och privatpersoner – gör stora egna insatser för att hålla spelet levande. Ingen i Sverige blir rik på att ”sälja golfspel”.

  Medlemsfinansiering med tillkommande greenfeespel tillämpas av alla golfklubbar och golfbolag. Fasta årliga intäkter är en förutsättning. Ingen kan leva på att enbart sälja greenfee.

  Denna kollektiva medlemsfinansiering har tjänat oss väl. Den gör det möjligt att spela golf i Sverige till en rimlig kostnad, och gjort golfen till en av de allra största sporterna i Sverige.

  Nu är denna finansieringsmodell för första gången utmanad på allvar.

  De senaste åren har vi sett en explosionsartad ökning av antalet greenfeemedlemskap hos ett fåtal aktörer som säljer aktiva Golf-ID i obegränsat antal, utan geografisk koppling eller relation till bana eller verksamhet.

 3. Problembeskrivning: Golfsverige har växt, men främst hos några få
 4. Den positiva medlemsutvecklingen under coronapandemin har hållit i sig. 2023 var 14:e gången under 2000-talet som Golfsverige nådde över en halv miljon klubbmedlemskap.

  Tillväxten av medlemmar har dock inte varit jämnt fördelad över Sveriges 445 golfklubbar och golfbolag. Cirka 280 tappade medlemmar under 2023, medan ett fåtal aktörer har ökat kraftigt. Den lokala rekryteringen har också ersatts av nationell rekrytering.

  Utvecklingen går snabbt åt fel håll. Aktiva Golf-ID säljs i obegränsat antal, utan koppling till bana eller verksamhet. Även till nybörjare som ofta har behov av stöd.

  Några exempel:

  • De två största golfklubbarna 2023 hade över 30 000 aktiva medlemmar. Medianklubben hade 870 medlemmar 2023, mot 939 för bara två år sedan.

  • De tio största klubbarna 2023 hade tillsammans 114 000 medlemmar, lika många som de 230 minsta. För tio år hade de tio största ca 54 000 medlemmar, lika många som de 144 minsta.

  • Trots att antalet medlemskap har ökat nationellt tappade 280 golfklubbar medlemmar under 2023. Samtidigt har ett fåtal aktörer ökat kraftigt.

  • 11 421 göteborgare och 9 315 skåningar är medlemmar i topp-10-klubbar långt från sin hemort. Lägg till 1 169 värmlänningar och 1 650 norrlänningar. Det motsvarar 27 svenska medianklubbar.

  En övervägande majoritet av medlemskapen hos de största aktörerna är greenfeemedlemskap med låga årsavgifter. Produkten man säljer är i praktiken ett aktivt Golf-ID, som ger möjlighet att spela på alla banor och kunna registrera handicap.

  Om denna trend fortgår undergräver det möjligheten att nu och på sikt finansiera golfbanorna i Sverige.

  Det äventyrar drift och utveckling, och medlemmarna kan uppleva försämrad kvalitet på verksamhet, service och tillgänglighet till starttider.

 5. Möjlig lösning: Begränsning av antalet aktiva Golf-ID per golfanläggning
 6. En golfklubb i balans bygger på att medlemmarna kan få starttider. Ett oändligt antal Golf-ID på en och samma golfklubb motsvarar inte den mängd spel klubben kan erbjuda.

  Att sälja Golf-ID bör därför inte vara en obegränsad kvantitetsekonomi. Det behöver grunda sig i en kvalitetsekonomi, baserat på klubbens önskade nivå på idrottsverksamhet och golfbanedrift.

  SGF:s idé är att bryta trenden där en aktör kan registrera ett obegränsat antal aktiva medlemmar. Detta genom att införa ett kapacitetstak för aktiva Golf-ID per golfklubb, baserat på antal hål.

  Kapacitetstaket är lagt med utgångspunkt i vad som är rimligt ur ett kvalitets- och tillgänglighetsperspektiv. Det påverkar i dagsläget totalt fem av Sveriges 445 golfklubbar (1 %).

  Beräkningsmodellen ger ett totalt kapacitetstak på 1 454 964 aktiva Golf-ID i Sverige. 2023 fanns drygt 506 000 aktiva Golf-ID. Det finns alltså ett stort outnyttjat kapacitetsutrymme.

  Kapacitetstaket lämnar helt till golfklubbarna att besluta om sin egen prissättning. Det gynnar ett mångsidigt och brett utbud av medlemskapsformer i Golfsverige.

 7. Syfte och mål: Finansiering av banor och högre kvalitet på idrottsverksamhet
 8. Huvudsyftet med kapacitetstaket är att värna golfbanorna. Att möjliggöra finansiering av svenska golfbanors löpande drift och nyinvesteringar på kort och lång sikt.

  Kapacitetstaket kan också ge förutsättningar för en högre idrottslig kvalitetsnivå, som möter de förväntningar en enskild medlem ska ha av en golfklubb eller ett golfbolag ansluten till SGF. Till exempel vad gäller tillgänglighet till golfspel och starttider, idrottsverksamhet, handicaprevision, Grönt Kort och medlemsservice.

  Andra önskvärda effekter är att idén också ska främja och skapa förutsättningar för:

  • Nya prissättningsmodeller på klubb

  • Mer medlemsspel

  • Fler medlemmar

  • Hemvändare

  • Kvalitet i idrottsverksamheten

  • Nya golfbanor i tätbebyggelse

Den konkreta idén – så här skulle det fungera

Det här är en idé. Om det blir ett förslag kan förbundsmötet 2025 besluta om att införa ett kapacitetstak för antalet aktiva Golf-ID som kan utfärdas på varje enskild golfanläggning. 

 • Kapacitetstaket bygger på antal golfbanor på anläggningen, och är beräknat till
  max 2 800 aktiva Golf-ID per 18-hålsbana och 2 100 per 9-hålsbana.*

 • Om en golfklubb har flera golfbanor läggs maxantalen samman. Exempel 27-hål:
  Maxantal 18 hål (2 800) + maxantal 9 hål (2 100) = totalt max 4 900 Golf-ID.

 • Om flera golfklubbar är knutna till en golfanläggning (kluster) får dessa fritt fördela antalet Golf-ID mellan sig.

 • Om en golfklubb har flera golfanläggningar räknas antalet golfbanor på respektive anläggning ihop.

* Beräkningen baseras på golfspelares genomsnittliga spelfrekvens och antal möjliga ronder på en genomsnittlig golfbana.

Utveckling antal medlemskap i de 10 största golfklubbarna

Staplarna är baserade på slutmätningen 2023. Siffrorna visar antalet medlemskap i de 10 största klubbarna. X-axeln visar årtal. Pandemin pågick 2020–2021. Nytt rekord i antal medlemmar totalt i Golfsverige sattes 2021.

3 saker att notera:

 • Färre än 10 av Golfsveriges 445 golfanläggningar (ca 1 %) skulle ligga "över" kapacitetstaket i denna beräkningsmodell.

 • Modellen ger ett totalt kapacitetstak på drygt 1 450 000 aktiva Golf-ID i Sverige. 2023 fanns drygt 506 000 aktiva Golf-ID. Det finns alltså ett stort outnyttjat utrymme.

 • Kapacitetstaket ska inte blandas ihop med golfklubbens eventuella egna medlemstak. Det kan vara – och är ofta – långt under det kapacitetstaket möjliggör.

Frågor och svar

Du kanske har en del frågor och funderingar kring denna idé. Här hittar du en del svar både för dig på golfklubben och för dig som spelare.

Golfklubbar

  1. Hur har idéskissen tagits fram och vad bygger det på för fakta?
  2. Under sommaren och hösten 2023 mottog Svenska Golfförbundet många inspel från klubbar om att något behöver göras. Beskrivningen av att koncentrationen av medlemskap leder till svåra utmaningar kring finansiering av drift och utveckling hos golfklubbarna har varit avgörande för att utreda möjligheterna.

   Även golfdistriktens representanter har skickat tydliga signaler om att en idé behövs.

   Tjänstemän på SGF har ägnat en stor del av hösten 2023 åt en utredning av frågan. Utgångspunkten har varit att hitta en modell för att värna golfbanorna runt om i Sverige, alltså vår spelplats.

   Det har varit viktigt att detta görs inom ramen för vad som är juridiskt korrekt och följer god föreningsanda, likabehandlingsprincipen och att Golfsverige verkar på en svensk marknad som i grunden ska vara fri och oreglerad.

   Förändringar som kommer av ett eventuellt beslut ska också vara rimliga, objektiva och förutsägbara.

  3. Så SGF vill förbjuda billiga medlemskap?
  4. Golfsverige skulle fortsatt ha föreningsfrihet och fri prissättning. Syftet är att gynna golfbaneägare och därmed underlätta för att upprätthålla en mångfald av banor över hela Sverige.

   Alla golfanläggningar fortsätter att äga sin finansierings- och prissättningsmodell för den verksamhet man vill bedriva.

  5. Säger SGF alltså att golf är alldeles för billigt i Sverige?
  6. Koncentrationen av medlemskap är problematisk. Den försvårar möjligheten att finansiera vad det kostar att driva och utveckla banor och verksamhet på klubbar runt om Sverige.

   Idén innebär inte någon reglering av pris. Golfklubben upprätthåller fortsatt fri prissättning. Det som regleras är antalet aktiva Golf-ID klubben får utfärda.

  7. Är det lagligt att påverka marknaden på det sätt ni vill göra nu?
  8. Ja, det är Svenska Golfförbundets bedömning. Högsta Förvaltningsdomstolen har tidigare gjort bedömningen att en begränsning av spelrätt är tillåtet, och samtidigt med ett behållande av allmännyttan med hänvisning till speltillgänglighet.

   Idén reglerar inte antalet medlemskap en golfklubb kan sälja. Istället, genom ett kapacitetstak på antalet aktiva Golf-ID, regleras mängden spelrätter som kan säljas. Antalet golfbanor som anläggningen har utgör grunden för hur många Golf-ID:n klubben tilldelas.

  9. De som köper billiga medlemskap spelar ju mycket greenfee?
  10. Det är inte Svenska Golfförbundets bedömning baserat på data. Djupare analyser av dessa mönster pågår, men mycket pekar på att dessa spelare inte i markant grad spelar mycket greenfee. Det är en myt.

  11. Kan inte SGF sälja Golf-ID direkt till spelare i stället?
  12. Golfbana och golfklubb hör i ihop. SGF tillhandahåller inte några golfbanor och ska vi spela golf behövs det golfbanor.

   Vi vill ideologiskt att alla i Sverige ska ha ett medlemskap i en golfklubb, inte i förbundet. Det regleras dessutom i RF:s stadgar att ett specialidrottsförbund ska ha föreningar som medlemmar, inte individer.

   Det är på golfklubben du kan spela, delta i verksamhet, utveckla din golf och bli en del av sociala sammanhang. Det är där verksamheten i Golfsverige bedrivs.

   Det löser heller inte finansieringsproblemen för golfklubbarnas bandrift om golfspelarna skulle vara ”medlemmar” i, eller betala någon typ av ”Golf-ID-avgift” till förbundet.

  13. Kan detta leda till att många lämnar golfen?
  14. Attraktionskraften till golf är stark. Viljan att få spela och utöva denna fantastiska idrott, på världens vackraste idrottsplats, är enorm.

   Vi tror att de allra flesta golfspelare som vill spela golf och ha ett aktivt Golf-ID även fortsatt kommer att hitta en golfklubb att vara medlem i, som passar deras ekonomi och förutsättningar.

  15. Varför gör ni detta först nu, är det inte redan för sent?
  16. SGF har genom åren försvarat den nuvarande modellen, alltså ingen reglering av antalet Golf-ID. Men nu har vi kommit till ett läge där koncentrationen har blivit för stor på ett fåtal klubbar. Utvecklingen går åt fel håll.

   Nu behöver vi därför se över vad som går att göra för att bidra till att jämna ut antalet greenfeemedlemskap över fler golfklubbar. Allt för att värna golfbanorna.

   Det kan skapa bättre förutsättningar för klubbar runtom i landet, genom bland annat hemvändareffekter.

   Med det sagt kommer denna idé inte automatiskt vara lösningen på alla golfklubbars problem. Klubben behöver fortfarande göra jobbet, genom att skapa bra verksamhet och erbjuda den kvalitet på bana och verksamhet som medlemmarna önskar. 

  17. Vad behöver vi som golfklubb göra?
  18. Än så länge är det lång tid innan den här idén har blivit ett konkret förslag som ska beslutas på förbundsmötet 2025. Införandet kommer sedan inte vara helt genomfört förrän 1 januari 2026. 

   Men redan nu finns en del tips på saker ni kan göra för att förbereda er:

   1. Se över er prisstrategi och era medlemskapserbjudanden

   2. Se till att de presenteras på er hemsida på ett bra sätt så att nya medlemmar kan hitta till er

   3. Fundera över hur ert erbjudande når fram till möjliga medlemmar, en bra hemsida räcker inte

   Ta gärna dialogen med era rådgivare från SGF som kan bidra till ovanstående.

  19. Kommer det här verkligen att ge någon effekt?
  20. Inte utan att golfklubben anstänger sig. Rekrytering och verksamhet som leder till att spelaren utvecklas, tillsammans med vässad marknadsföring, behövs för att verkligen nyttja den möjlighet som modellen ger.

Golfspelare

  1. Jag spelar inte golf just nu, men vill ha kvar mitt Golf-ID och handicap
  2. Du förlorar inte din handicap eller ditt Golf-ID om du inte betalar medlemsavgift. Tar du en paus från golfen sparas ditt Golf-ID och din handicap.

   Om du återigen blir medlem i en golfklubb aktiveras ditt Golf-ID och alla funktioner i Min Golf – exempelvis möjligheten att boka starttider, registrera handicapronder och anmäla dig till tävlingar.  

  3. Hur vet jag om jag berörs?
  4. Det här är bara en idé. Blir det ett förslag och sen ett beslut, då berörs du tidigast hösten 2025, troligtvis först till säsongen 2026.

   Du kommer att få information i god tid om din golfklubb skulle vara en av de golfklubbar i Sverige som slår i kapacitetstaket. Vid beslut om införande påverkas färre än 10 % av golfspelarna i Sverige av just taket.

   Vi är övertygade om att du i så fall kommer att kunna hitta en annan golfklubb att vara med i, som har ett medlemserbjudande som passar dig.

  5. Varför vill ni hindra mig från att ha ett billigt golfmedlemskap?
  6. Förslaget innebär inte en reglering av pris. Golfklubbar i Sverige kommer även fortsatt ha alla möjligheter att erbjuda ett brett utbud av medlemskapsformer med olika prisnivå.

  7. Min golfklubb är nog en av de som slår i taket. Var ska jag vara medlem?
  8. Om idén blir verklighet och du berörs finns det hundratals golfklubbar runt om Golfsverige där du kan vara medlem. Med detta kommer en flora av valmöjligheter kring verksamhet, karaktär på banor och pris. Vi är övertygade om du kommer att hitta ett medlemskap som passar just dig.

  9. Hur mycket av min medlemsavgift i golfklubben går till Svenska Golfförbundet?
  10. Det beror på om din klubb är en golfklubb eller ett golfbolag.
   Maximalt 268,25 kronor per år för en vuxen spelare.

   Här är klubbarnas årsavgifter till Svenska Golfförbundet 2024: 

   Medlemsavgift golfklubb
   182 kr per aktiv senior 22 år och äldre
   89 kr per aktiv junior 13–21 år
   0 kr per aktiv junior upp till 12 år

   SGF-avgift golfbolag
   202 kr per aktiv senior 22 år och äldre
   109 kr per aktiv junior 13–21 år
   0 kr per aktiv junior upp till 12 år. 

   GIT-avgift (klubbar och bolag)
   66,25 kr inkl moms per aktiv medlem från 13 år och uppåt.

   Mer om avgifter till SGF ➤

Se föredrag och debatt på Rådslaget 2024

Idén presenterades på bred front april 2024. Här kan du se den presentationen och efterföljande debatt från Rådslaget i samband med Förbundsmötet.

För mer information om denna idé

Porträttbild på Gunnar.
Porträttbild på Bo.
 • Bo Bengtsson
 • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
 • Tel: 08-622 15 59