Sveriges banvärderare

Här hittar du kontaktuppgifter till Sveriges banvärderare i de fyra regionerna. Du kan också ladda ner riktlinjer för banvärdering.

En finger pekar på en slopetabell.

I Sverige används det amerikanska banvärderingssystemet från United States Golf Association (USGA). Sverige har ett antal banvärderare som är utbildade enligt USGA:s krav och som årligen kompetensutvecklas.

Sedan 2016 har Svenska Golfförbundet (SGF) ett helhetsansvar för banvärdering, med en nationell organisation bestående av banvärderingsteam som täcker geografiska regioner.

Centralt för SGF arbetar Birgitta Ljung (ordförande handicaputskottet regelkommittén, utbildningsansvarig) med banvärdering. Själva arbetet utförs i regionerna. Du hittar regionindelningen inklusive kontaktuppgifter längre ner på sidan

För mer information om hur en banvärdering går till, klicka här

2022: Sju regioner har blivit fyra

Från och med 2022 har SGF:s Regelkommitté gjort en ny regionindelning för banvärderingen. De tidigare sju regionerna har nu totalt blivit fyra, A, B, C och D.

Varje region har en regionansvarig, några teamledare och ett antal värderare. Hur många teamledare och värderare bestäms av antalet golfbanor i regionen. SGF har möten och utbildar regionansvariga och teamledare. De möter och utbildar i sin tur sina värderare.

Skäl till ändringen

✓ Färre värderare ska göra fler värderingar. Banvärdering är som annan regelkunskap. Den måste hela tiden underhållas för att kompetensen ska bibehållas.

✓ Högre krav på värderarens IT-vana. Den nya GPS-tekniken från Mapping Industries som används för själva värderingen ställer högre krav på kunskap inom det tekniska området.

Regioner och kontaktpersoner

Riktlinjer för banvärdering

Golfbanor ska omvärderas var tionde år eller vid större förändringar i längd, layout eller banskötsel. En rond på en bana vars värdering är äldre än tio år är inte handicapgrundande.

Årets värderingar planeras och schemaläggs av de regionanvariga banvärderarna. Ordinarie värderingar bekostas av SGF. De omfattar:

  • Komplett banvärdering vid nybygge.

  • Regelbundna omvärderingar som krävs enligt systemet (minst vart tionde år).

Klubben är välkommen att kontakta regionansvarig vid önskemål om extra värderingar på grund av ombyggnad och liknande. Extra värderingar faktureras klubben enligt priserna i dokumentet nedan. Där hittar du också annat som är bra att veta inför en värdering. 

Information inför banvärdering

GPS-uppmätta golfbanor

Sedan 2018 har SGF ett samarbetsavtal med Mapping Industries från Västervik, för att leverera GPS-uppmätta golfbanor inför slopevärderingar. I och med det snabbas banvärderingen upp och klubben har sin bana digitalt uppmätt för framtiden.

Med den nya metoden kan vi se hur förändringar på banan eventuellt påverkar banvärderingen. Hela denna process gör att banvärderarna kan ta tillvara uppmätning på ett mer effektivt sätt, samtidigt som klubben kan se över viktiga uppgifter om banan.

Vid frågor, kontakta din regionansvarige eller:

Bild på Birgitta Ljung
Sofia Pettersson