Ta reda på vad medlemmar och gäster tycker om bana, verksamhet, restaurang och mycket annat för att utveckla klubben.

Players 1st (players first) är ett enkät- och statistikverktyg framtaget av ett danskt företag, som mäter och analyserar kundnöjdhet hos golfspelare. Det används av golfklubbar och förbund i flera länder, bland annat Norden, USA, England Tyskland, Spanien och Holland.

Enkäter i Players 1st

Sedan hösten 2016 ingår Players 1st i medlemsavgiften till Svenska Golfförbundet. Samtliga golfklubbar och bolag anslutna till SGF får en kostnadsfri medlemsundersökning som årligen skickas till alla medlemmar.

Ladda ner manualen.

Ett verktyg för utvecklingsarbete

En prioritetskarta där varje fråga värderas utifrån hur stor betydelse den har och vilket betyg medlemmarna ger.

Players 1st iPad-vy

Tanken är att Players 1st ska vara ett av klubbens viktiga arbetsverktyg för att, i samarbete med klubbrådgivaren, skapa ett utvecklings- och förbättringsarbete till nytta för både medlemmar, gäster och medarbetare.

Resultatet analyseras främst ur ett klubbperspektiv men ger även en jämförelse på regional och nationell nivå, samt en vägledning till vilka områden klubben bör lägga fokus och kraft på, bland annat genom prioritetskartan (se bilden).

Klubben kan följa hur de olika områdena utvecklas över tid, lojalitetsnivån hos medlemmarna och ambassadörspoängen, som visar i vilken utsträckning klubben rekommenderas av sina medlemmar.

Innehåll och omfattning

Medlemsundersökningen består av cirka 100 frågor, fördelade på tio olika serviceområden; bana, ledning, träning, service och upplevelse, restaurang, kiosk, shop, medlemskap och avgifter, klubbliv och träningsfaciliteter. Under varje område finns dessutom ett antal underliggande och fördjupande frågor.

Players 1st mobilvy

För att ytterligare kunna bryta ned och bearbeta statistiken finns ett antal bakgrundsvariabler i form av kön, åldersgrupp, handicapgrupp, ambassadörstyp, medlemstyp och huruvida man är aktiv i klubben eller ej.

På de flesta klubbar finns två tydliga kategorier av medlemmar – klubbaktiva och klubboberoende:

► Till klubbaktiva medlemmar räknas de som är aktiva i kommittéarbete, deltar i klubbtävlingar och andra klubbaktiviteter och är ofta tongivande i hur klubben styrs. De uppgår till knappt 30 % av den totala andelen medlemmar.

► De klubboberoende är inte lika aktiva och inte heller lika beroende av att tillhöra en specifik klubb. För dem är det viktigare med en bra bana och att de kan spela när de själva vill med vem de vill. Det är sällan deras synpunkter når klubbledningen trots att de utgör en betydande majoritet av medlemmarna.

Möjlighet för klubben att addera egna frågor

Detta är bara några av flera områden där Players 1st hjälper till att analysera och gruppera svaren utifrån bakgrundsvariabler, som sedan kan ligga till grund för klubbledningens strategiska arbete.

Det är möjligt för klubben att lägga till egna frågor inom varje bedömningsområde vilket ökar möjligheten att anpassa undersökningen utifrån klubbens egna förhållanden.

Undersökningen kompletteras med möjligheten att lämna individuella svar på vad man tycker fungerar bra och vad som kan förbättras på klubben. Det går också att anmäla sitt intresse för att jobba ideellt i klubben, eller engagera sig som samarbetspartner.

Hög svarsfrekvens ger bra underlag för analys

2022 skickades medlemsundersökningen ut till 387 000 golfare från 19 år och uppåt, i 370 svenska klubbar. 153 000 svar kom in, vilket motsvarar ungefär 40 %.

Det är en hög svarsfrekvens i jämförelse med liknande undersökningar, och ger därmed Golfsverige en samlad bild och möjlighet till rättvisa jämförelser. Det ger också klubben ett bra underlag att veta var man står i jämförelse med andra och vad som behöver utvecklas.

Hälften av klubbens medlemmar får enkäten i slutet av juni och resterande i slutet av augusti. Vilka som får enkäten vid vilket tillfälle väljs ut slumpmässigt, och uppgifterna tas ur GIT.

Viktigt med återkoppling till medlemmarna

En viktig framgångsfaktor för klubbar som arbetar med Players 1st är att återkoppla enkätresultaten och planerade förändringar till medlemmarna.

Att på exempelvis höst- eller vårmötet informera om resultat och åtgärder från årets undersökning betyder mycket för ett fortsatt engagemang hos medlemmarna och visar på en lyhörd och engagerad klubbledning vilket på sikt ökar klubbens attraktionskraft.

Utbud av undersökningar

 1. Gästundersökningen
 2. Gästundersökningen skickas ut löpande till gästerna när de har besökt och spelat på en klubb som använder verktyget. Klubbledningen väljer själv under vilka månader enkäten ska skickas ut. Resultatet finns tillgängligt i verktyget i samma stund som gästen skickar in sitt svar.

  Gästundersökningen är förenad med en avgift och gäller i 12 månader från statdatum.

 3. Kulturenkäten
 4. För de klubbar som deltar i Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 ingår även en kostnadsfri kulturenkät vartannat år.

  Frågorna i denna underökning har fokus på inkludering och hållbarhet.

 5. Undersökning för nya medlemmar
 6. Denna undersökning använder klubben för att på ett fördjupat sätt få reda på hur nya medlemmar upplever mottagandet och den första tiden på klubben. Med hjälp av detta får klubben en bra återkoppling på om något behöver förbättras.

  Undersökningen är aktiv i 12 månader från startdatum och är förenat med en avgift.

 7. Undersökning för utträdda medlemmar
 8. Klubben får med hjälp av svaren från denna undersökning stöd i sitt arbete med att behålla och rekrytera medlemmar. Frågorna är anpassade för att ge svar som kan vara till stöd i det strategiska beslutstagandet.

  Undersökningen är aktiv i 12 månader från startdatum och är förenat med en avgift.

 9. Eventundersökning
 10. Önskar klubben ett bättre underlag i arbetet med att arrangera klubbtävlingar, företagsevent eller grupparrangemang är denna undersökning helt rätt. Deltagarna får ge svar på vad de tycker om och vad som kan förbättras för de olika målgrupperna och är tillsvidare kostnadsfri för klubbarna.

 11. Juniorundersökning
 12. En undersökning som vänder sig till klubbens juniorer upp till och med 18 år. Enkäten skickas ut av respektive golfklubb vid tillfälle som passar och ger bra svar på hur de upplever allt ifrån träningar och tävlingar till relationer och andra aktiviteter.

  Undersökningen är aktiv i 12 månader från startdatum och är förenat med en avgift.

Vill du veta mer?

Önskar ni som klubb mer information kring Players 1st olika enkätverktyg är du välkommen att kontakta din klubbrådgivare på SGF.