En golfanläggning är en komplex verksamhet. På de flesta klubbar ska anställd personal jobba sida vid sida med ideellt engagerade medlemmar.

Den medlemsstyrda klubben innebär ofta krav på låga avgifter, samtidigt som anläggningen brottas med höga kostnader för driften. Driften och skötseln av banan gör att klubben måste planera för långsiktiga investeringar i bland annat maskiner, samtidigt som anläggningen i cirka hälften av landets golfklubbar drivs helt i en ideell förening, där målet är en ekonomi i balans utan vinstkrav.

En organisation i förändring

Att driva en golfanläggning innebär att klubbledningen självklart behöver kompetens inom idrotten golf, men även inom så vitt skilda områden som ekonomi, förvaltning, marknadsföring, kommunikation, systematiskt arbetsmiljöarbete, personalfrågor, it, service, bemötande, restaurang, grönyteskötsel, fastigheter och shop.

Det gäller också att kunna prioritera utan att öppet välja bort frågor eller intressegrupper. Vissa frågor är viktiga för juniorer, andra för nybörjare eller tävlingsinriktade medlemmar. För att skapa samsyn är det därför viktigt att klubben har en tydligt kommunicerad organisation för att nå sina långsiktiga mål utifrån klubbens vision, verksamhetsidé och värdegrund.

Många klubbar har ett aktiebolag som sköter driften av anläggningen. Det innebär att det finns två styrelser, en för föreningen och en för aktiebolaget. Vissa klubbar väljer in samma ledamöter i båda styrelserna, andra har två helt olika styrelser.

Där det finns två styrelser hanterar föreningen frågor kring idrott, tävling, träning, ja, all klubbverksamhet, och bolagsstyrelsen driften av anläggningen och den mesta personalen. Styrelsen har ett stort ansvar, både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt, att styra verksamheten mot uppsatta mål.

Valberedningens funktion är att hitta ledamöter med olika kompetens, kön och ålder som kan bidra till klubbens utveckling.

Så här kan en organisation i en golfklubb se ut, som drivs som en ideell förening, med eller utan driftbolag. Det är årsmötet som är högsta beslutande organ. Styrelsen drar upp riktlinjer och följer upp verksamheten. Klubbledningen ansvarar för den operativa driften.

För att klubben ska fungera krävs att alla delar jackar in i varandra. Valberedningen har en betydande roll i att skapa en sammansättning av styrelseledamöter som driver en utveckling mot en välmående golfanläggning med ekonomi i balans och attraktiv verksamhet.

För att en organisation ska fungera väl behövs en helhetssyn. Ingen del är viktigare än någon annan, men alla är viktiga och behöver styra mot samma mål.

Valberedningen är viktig för att skapa en väl sammansatt och fungerande styrelse. Styrelsen ska jobba övergripande mot klubbens vision, verksamhetsidé och värdegrund utifrån uppsatta mål, mätbara nyckeltal och återrapportering av faktiska resultat i verksamheten. Att klubben har samsyn i riktning och värdegrund skapar gemenskap, arbetsglädje och långsiktighet.

För att klubbens organisation ska fungera och samarbeta över gränserna krävs att alla styr mot samma mål och att det finns en intern och extern kommunikation som gör alla inblandade delaktiga och informerade om klubbens nuläge och önskade läge. Samsyn i viktiga frågor krävs för ett lyckat förändringsarbete.

Att styra mot tydliga mål

 • Att styra mot tydliga mål


  Tydligt uppsatta mål gör det lättare för styrelse och operativ ledning att hålla fokus på vad som är prioriterat. Men vad är viktigt att mäta? Ja, det beror på klubben och ett gott råd är att gräva där man själv står. Vilken typ av klubb är vi? Vilken är vår viktigaste målgrupp? Vart vill vi vara om 3-5 år?  Ta hjälp av er klubbrådgivare för att få en tydlig bild av nuläget, och hur klubben kan arbeta mot uppsatta mål genom nyckeltal och mätpunkter. Det kan gälla antal medlemmar, greenfeegäster, en ekonomi i balans eller idrottsliga framgångar.

  Nyckeltal och mätpunkter är relevanta både för den stora, medelstora och lilla klubben, oavsett om klubben har anställda eller inte, oavsett antal medlemmar, gäster eller ekonomiska läge. De kan användas för att mäta nuläget och sätta mål för ett framtida önskat läge, för att göra jämförelser mellan olika år eller olika verksamheter. Nyckeltalen kan vara både ekonomiska och sådana inriktade på medlemsnytta.

  ☞ Ta kontakt med din klubbrådgivare för mer information och för att boka möte.

  ☞ Se alla Pitch-avsnitt som handlar om organisation och ekonomi.

GIT Analys

 • GIT Analys


  GIT Analys är ett kostnadsfritt verktyg som finns tillgängligt för samtliga golfklubbar och golfbolag. Klubben hittar det via GIT eller genom att logga in i Players 1st-portalen. Verktyget heter GIT Analys, just för att det är statistik hämtad ur GIT i syfte att analysera medlemsutveckling, beläggningsgrad och spelvanor.

  Med denna kunskap får klubben underlag för att besluta om framtida arbete, investeringar eller förändringar gällande spelet på banan. Ledningen får också en direktbild av medlemssituationen utifrån antalet medlemmar som tillkommer och lämnar samt vilken profil dessa personer har. 

  Spelade ronder

  I bokningsdelen visas en översikt över antalet spelade ronder, den procentuella beläggningsgraden samt hur många spelare det i snitt bokas på varje starttid.

  Detta kan sedan filtreras med att antal bakgrundsvariabler som ger klubben en ovärderlig information.

  Förutom åldersgrupp och kön är det möjligt att välja handicapgrupp, bana (om klubben har flera) och om det är medlemmar och/eller gäster som ska visas.

  Medlemmar

  Den andra delen av GIT Analys visar nuläget avseende antalet medlemmar i klubben och en jämförelse med exempelvis föregående år.

  Den ger också en direkt information om hur många nya medlemmar som tillkommit och hur många som lämnat under denna period.  

  Med hjälp av bakgrundsvariablerna är det även här möjligt att filtrera de olika grupperna för att därigenom öka kunskapen om klubbens medlemsstruktur.

  De olika graferna visar på ett överskådligt sätt nuläget i förhållande till vald jämförelseperiod.

  Mer information

  För mer information om verktyget GIT Analys, kontakta er klubbrådgivare. Du kan också ladda ner en manual för verktyget nedan.

  Ladda ner manual.

   
  GIT Analys är utvecklat av Svenska Golfförbundet (SGF) i samarbete med Players 1st. Det är en del i SGF:s verksamhetsstöd och är en av många produkter och hjälpmedel som erbjuds golfklubbarna i arbetet med att utveckla verksamheten i syfte att attrahera nuvarande och framtida generationers golfare.

 

Fördjupad analys med Qlik Sense

 • Fördjupad analys med Qlik Sense

  Utöver verktyget GIT Analys & Statistik finns möjlighet till fördjupad analys av GIT-statistiken genom beslutsstödsystem som heter Qlik Sense som är tillgängligt för klubbrådgivarna.

  Här kan man genom enkla knapptryck få tydliga bilder över läget i klubben, var medlemmarna spelar, vilka som spelar på klubben, hur många gästronder man har med mera.

  ☞ Ta kontakt med din klubbrådgivare, som kan berätta mer om vilka uppgifter klubben kan få hjälp att ta fram.

Rekrytering

 • Rekrytering av ideellt engagerade och personal

  Golfklubben är en komplex verksamhet. Genom att göra ett ordentligt förarbete, identifiera klubbens behov, göra en ekonomisk kalkyl och skapa en tydlig beskrivning av uppdraget ökar chansen att göra en lyckad rekrytering. Det kan i sin tur vara avgörande för hur väl klubben når uppsatta mål, som fler och nöjdare medlemmar, fler spelade ronder, en mer inkluderande miljö – helt enkelt en mer välmående golfklubb.

  En väl fungerande valberedning är A och O för att bygga en styrelse skräddarsydd för just er klubbs nutida och framtida behov. Valberedningens arbete är långsiktigt och årshjulet kräver ett aktivt engagemang från valberedningen, inte bara någon månad före årsmötet, utan exempelvis under golfsäsongen för att identifiera och diskutera med lämpliga kandidater. Styrelsen kan bestå av antingen ordföranden i kommittéerna, eller olika typer av kompetens som klubben har behov av, eller en blandning av dessa två. Det är valberedningens uppgift att hålla sig informerade och insatt i styrelsens arbete och klubbens långsiktiga mål för att hitta rätt kandidater till de olika posterna. 

  En golfanläggning som arbetar aktivt med att skapa en god och säker arbetsmiljö för sina anställda skapar en attraktiv golfklubb för kompetent personal att söka sig till och stanna kvar i. Varje rekrytering av ny nyckelperson kan bli avgörande för utvecklingen av klubben. Ta hjälp av klubbrådgivaren att analysera vilka kvalifikationer och egenskaper klubben behöver för att förflytta sig från ett nuläge till ett önskat läge. Ett tips är att titta på den sökandes personliga kvaliteter, erfarenheter och egenskaper, hellre än på kön, ålder eller handicap.

  ☞ Rekrytering av ny personal – hur ska man tänka? Få tips och idéer här! 

  ☞ Se Pitch-avsnittet om valberedning.

  ☞ Ta reda på hur klubben kan arbeta systematiskt med er arbetsmiljö.