Inledning

Skatter och golf beskriver överskådligt skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet är uppdelat i olika kapitel och har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk.

Även om golfklubben normalt sett är befriad från inkomstskatt, påverkas verksamheten likväl av regelverket för skatt, moms, arbetsgivaravgifter med mera. Skattereglerna kan vara komplexa för den som bedriver golfverksamhet och anknytande verksamhet.

Det finns särskilda skatteundantag för allmännyttiga ideella föreningar som leder till att verksamheten i golfklubbar till stora delar faller utanför skatte- och momsområdet. I en verksamhet med stora kostnader är det inte alltid lämpligt att befinna sig utanför momsområdet eftersom momsen då blir en kostnad. Det är en anledning till att golfverksamhet ofta organiseras med såväl bolag som en förening.

Fastighetstaxeringsregler och momsreglerna avseende frivillig beskattning för uthyrning av fastigheter är ytterligare skäl att bedriva golfverksamhet på visst sätt.

De avtal som reglerar golfklubbens nyttjanderätt till golfbana är viktiga att hålla ordning på och följa. Under rubriken ”Avtalsmallar” på golf.se finns dokument som heter ”Vägledning till mallavtal”. I dessa har vi lagt in länkar till rådgivning och information för att underlätta de överväganden som behöver göras innan avtalet undertecknas.

Med det komplexa och ständigt föränderliga regelverk vi har på skatte- och momsområdet kan den här skriften inte vara heltäckande. Meningen är att kapitlen kontinuerligt kommer att revideras och vi rekommenderar alltid kontakt med rådgivare, revisor, Skatteverket etcetera när det gäller att bedöma skattesituationen i det enskilda fallet.

Skriften är uppdaterad i enlighet med mervärdesskattelagen 1 juli 2023 (mervärdesskattelagen 2023:200).

Skatter och golf är framtagen av skatte- och momsspecialister hos Grant Thornton i samarbete med Svenska Golfförbundet. 

Kontaktperson hos Grant Thornton är Lena Westfahl, lena.westfahl@se.gt.com.  

Disclaimer

Grant Thornton tillämpar FAR:s (Branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister) allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster (2022.1), tillgängliga på grantthornton.se/allmannavillkorkund.  

Våra kommentarer och texter i Skatter och golf utgör information som är baserade på vår tolkning och uppfattning om gällande lagstiftning och praxis vid tidpunkten då materialet upprättades. Då praxis och lagstiftning är under ständig utveckling, kan Grant Thornton inte garantera att Skatteverket eller domstol är av samma uppfattning vid en eventuell senare prövning.

Materialet är endast avsett att användas i informationssyfte av den angivna mottagaren och för den angivna situationen. Grant Thornton accepterar därför inte något ansvar gentemot annan som nyttjar, drar fördel av eller förlitar sig på informationen som lämnas i Skatter och Golf.

Materialet får inte citeras, distribueras eller kopieras för användning i kommersiellt syfte utan skriftligt godkännande av Grant Thornton.

Skatter och golf

Det här är ett av totalt 25 kapitel i skriften Skatter och golf, som överskådligt beskriver skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk.

För övriga digitala kapitel, klicka här ➤

För hela skriften som PDF, klicka här ➤ 

Vid eventuella frågor, kontakta:

Thomas.