Allmänt om ideella föreningar

Syftet med en ideell förening är att samla ett antal människor med ett gemensamt intresse. Det finns ingen civilrättslig lagstiftning för ideella föreningar, utan man är hänvisad till stadgar och praxis för att bilda sig en uppfattning om vad som gäller på området.

En ideell förening kännetecknas normalt sett av att den har medlemmar och en demokratisk styrelseform. För att bli en juridisk person måste en ideell förening åtminstone ha antagit stadgar och utsett en styrelse.

Föreningen får då rättskapacitet vilket innebär att den själv äger sina tillgångar, svarar för föreningens skulder, är part när avtal ska ingås och själv svarar inför domstolar och myndigheter.

Stadgar

I avsaknad av lagbestämmelser är det nödvändigt att ett stort antal frågor regleras genom föreningens stadgar. Vad dessa bör innehålla kan inte anges i detalj men följande punkter brukar regelmässigt finnas med:

 • Firma (namn)

 • Säte (ort där styrelsen finns)

 • Ändamål

 • Regler för hur verksamheten ska bedrivas

 • Regler för medlemskap och uteslutning

 • Uppgift om medlemsavgifter eller regler för hur de fastställs

 • Uppgift om verksamhetsår

 • Uppgift om beslutande organ (ordinarie och extra föreningsstämma) och regler för detta

 • Regler för kallelse till föreningsmöte

 • Regler för rösträtt

 • Uppgift om styrelsens sammansättning (antal ledamöter och suppleanter) och hur den väljs samt regler för dess arbete

 • Uppgift om hur revisorerna utses

 • Regler för ändring av stadgarna

 • Regler för upplösning av föreningen, med angivande av hur eventuella kvarvarande tillgångar ska disponeras

Skatter och golf

Det här är ett av totalt 25 kapitel i skriften Skatter och golf, som överskådligt beskriver skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk.

För övriga digitala kapitel, klicka här ➤

För hela skriften som PDF, klicka här ➤ 

Vid eventuella frågor, kontakta:

Thomas.