Miljökrav inom banskötsel

För att arbeta hållbart med skötseln av golfanläggningen finns regler, lagar och föreskrifter golfklubben behöver följa. Läs vilka de är och ta del av mallar och checklistor och länkar till mer information.

Att följa miljölagstiftningen och jobba förebyggande är ett led i att minska golfbaneskötselns miljöpåverkan. Exempel på förebyggande åtgärder är då man satsar på att ge gräsytorna bästa möjliga förutsättningar, reducera utsläppsrisken av näring och pesticider och optimera användning av naturgrus och vatten.

Det finns även andra lagar, regler och förordningar golfklubben måste följa för att uppfylla myndigheternas krav. 

Klicka på flikarna nedan för att läsa om regler kring användning av växtskyddsmedel samt hantering av farligt avfall. 

Växtskyddsmedel

 • Checklista vid användning av växtskyddsmedel

  Om ni använder växtskyddsmedel på er anläggning är det viktigt att ni uppfyller de krav som finns, både kring förvaring, användning och dokumentetaion. 

  Det finns starka skäl att vara noggrann då vissa enkla fel och detaljer kan leda till anmärkningar, ålägganden, anmälan av miljöbrott och miljösanktionsavgifter som normalt ligger på cirka 10 000 kronor.

  Klicka nedan för en lista med viktiga punkter du kan gå igenom på din golfklubb, för att kunna identifera och åtgärda eventuella brister. 

  1. Checklista vid användning av växtskyddsmedel
  2. Tillstånd för användning av växtskyddsmedel

   • Ansök om tillstånd hos kommunen för alla växtskyddsmedel som kan vara aktuella att använda på er bana. Ta gärna hjälp av denna exempelmall

   • Använder ni klass 3-preparat (t ex ogräsättika och ”Ecoplug”) ska de vara med i er ansökan och hanteras som övriga växtskyddsmedel.

   Dokumentation

   • Fyll i sprutjournalen korrekt. Tänk på att ni ska kunna visa hur ni tar fram vindhastighet, vindriktning, temperatur med mera om det är aktuellt.

   • Använd Hjälpredan hos Säkert växtskydd för att ta fram skyddsavstånd – fasta och anpassade.

   • Skylta på anläggningen i samband med kemisk bekämpning.

   Sprutförrådet

   Sprututrustning

   • Använd funktionstestad spruta.

   • Även om ni har godkänt testprotokoll och märke på sprutan måste ni ha skickat in protokollet och fått ett beslut på godkännandet från Jordbruksverket, annars finns risk för miljösanktionsavgift.

Farligt avfall

 • Regler kring bortforsling av farligt avfall

  Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall, som till exempel elektronik, lysrör och olika färg och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

  Alla företag och verksamheter, inklusive golfanläggningar, som lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall har sedan november 2020 en skyldighet att:

  • Anteckna och spara uppgifter om det farliga avfall som transporteras bort från verksamheten. Anteckningen ska föras innan borttransport påbörjas.

  • Rapportera in uppgifterna om farligt avfall till det nationella avfallsregistret inom två arbetsdagar från bortforsling. Läs mer och hitta e-tjänsten för rapportering hos Naturvårdsverket.

  Avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet, och ökar möjligheten att säkerställa att avfallet slutligen tas om hand på rätt sätt.

  Så rapporterar du

  Du ska rapportera in uppgifterna i avfallsregistret senast två arbetsdagar efter påbörjad transport. Utgå från dina antecknade uppgifter och fyll i uppgifter om din verksamhet, som kontaktuppgifter och organisationsnummer, datum för bortforsling samt följande uppgifter:

  ✓ Typ av farligt avfall med avfallskod
  ✓ Avfallets vikt i kg (får uppskattas om våg saknas)
  ✓ Din verksamhets CFAR-nummer från SCB:s företagsregister
  ✓ Vem som transporterar avfallet inklusive person- eller organisationsnummer* 
  ✓ Transportsätt
  ✓ Mottagare inklusive adress samt person- eller organisationsnummer 

  *Om du ska transportera ditt eget farliga avfall behöver du anmäla det eller få tillstånd från din länsstyrelse.

  Detaljerad information om vad och hur du ska rapportera hittar du hos Naturvårdsverket

  Avfallskoder

  Vilken avfallskod du ska välja beror på avfallets ursprung och egenskaper. Avfallskoden är sexsiffrig och markerad med asterisk (*) om det är farligt avfall.

  Du hittar avfallskoderna antingen i bilaga 3 till Avfallsförordningen (2020:614) eller under avsnitt 13 (EWC-kod) i olika produkters säkerhetsdatablad. 

  Läs mer om avfallskoder hos Naturvårdsverket

   

Mer om hållbar banskötsel

Mer information om miljökrav samt stöd, tips och checklistor för att arbeta hållbart med skötseln av er bana inom olika områden hittar du på dessa sidor:

Behöver du hjälp?

Om du vill veta mer om det här ämnet eller behöver hjälp – kontakta din rådgivare inom bana och anläggning från Svenska Golfförbundet. Du hittar kontaktuppgifter här

Rådgivarna har också olika ansvarsområden. Nedan ser du vem som är ansvarig för just detta område. ⇩

Porträttbild på Peter