Spel- och tävlingsinfobanken är verktyget för att skapa bra regler på din klubb och bana. Här hittar du mallar och formuleringar för lokala regler och tävlingsvillkor. Sidan är till för dig som är tävlingsledare eller domare.

Viktigt från Regelkommittén (RK)

Vad säger golfreglerna om bland annat markering av pliktområden, färger på banmarkeringar samt den lokala regeln kring out of bounds och förlorad boll? Regelkommittén reder ut vad som gäller.

 1. Resultatrapportering i slagspel
 2. Resultathantering i slagspel

  R&A har i april 2021-versionen av sina ”Clarifications” gjort tillägg till två tolkningar under Regel 3.3b. Det handlar om den handicap som ska stå på scorekortet när spelaren signerar och lämnar in scorekortet till tävlingsledningen.

  Regelkommittén (RK) har nu tagit beslut i frågan och det är följande som gäller:

  Det är även i fortsättningen spelhandicapen spelaren ska ange på sitt scorekort i en netto slagspelstävling. Ingen ändring mot tidigare.

  Om en tävlingsledning förser en spelare med ett förtryckt scorekort med fel spelhandicap och detta inte rättas till innan spelaren signerar och lämnar in scorekortet till tävlingsledningen, ska det hanteras som ett administrativt misstag av tävlingsledningen. Det innebär därmed inte längre någon plikt för spelaren.

  Läs mer i RK:s protokoll 3-2021

 3. Ny lokal regel för green
 4. Ny lokal regel för green 

  I januari 2021 publicerade R&A och USGA ett klargörande: Lokal Regel D-7 som begränsar när slag från green måste spelas om enligt undantag 2 till Regel 11.1b. 

  Till exempel när en boll som spelats från green av misstag träffar ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort). Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

  SGF:s regelkommitté rekommenderar samtliga klubbar att införa denna nya lokala regel, då den troligen kommer att vara en ordinarie del av regelboken från 2023. 

  Modell för Lokal Regel D-7:

  3. Green (Regel 13)

  1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

  ● spelaren,
  ● klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  ● ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

  Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

  Uppdaterad mall för lokala regler

  Ladda ner den uppdaterade mallen för lokala regler (i wordformat), där den nya lokala regeln finns under punkt 3:

  Lokala regler och tävlingsvillkor – mall med information

  Lokala regler och tävlingsvillkor – ren mall

  Du hittar mer om lokala regler längre ner på denna sida.

 5. Handicapgrundande ronder under säsongsstart
 6. I början av året är det många golfklubbar som öppnar sin bana med provisoriska greener eller andra tillfälliga anpassningar för vårvinterförhållanden. Då är det viktigt att spelarna vet om ronden är handicapgrundande eller ej. 

  Detta gäller för att få registrera handicapronder:

  Provisoriska greener. En bana med giltig banvärdering får ha max en provisorisk green per nio hål och banans totala längd får inte avvika mer än 50 meter per 9 hål från den värderade totallängden. Giltig banvärdering krävs för att få registrera handicaprond.

  Extra stor vinterkopp. Det räcker med att en extra stor vinterkopp finns på ett hål för att omöjliggöra handicapronder.

  En plastring överst inuti hålet. Detta strider mot definitionen för hål och även detta gör att man inte kan registrera handicapronder.

  Lägesförbättring på hela spelfältet. Detta är en otillåten lokal regel eftersom den strider mot den grundläggande principen i Regel 1.1 att spela bollen som den ligger. Handicapronder tillåts ej.

  Uppdatera i Golfens IT-system (GIT)

  Om er bana inte uppfyller kraven för att vara handicapgrundande bör ni bocka ur rutan “HCP-grundande” i GIT för att förhindra felaktiga registreringar. Glöm inte att bocka i rutan igen så snart er bana uppfyller kraven.

  Så här gör du i GIT 

 7. Banmarkeringar i anslutning till elstängsel
 8. Elstängsel används för att skydda banan från skador som kan orsakas av till exempel vildsvin. Eftersom elstängsel inte tillhör banans tänkta svårigheter bör spelare som får störande inverkan av dessa kunna få lättnad utan plikt.

  Elstängsel utgör en säkerhetsrisk för spelarna och bör därför om möjligt placeras i områden som inte kan komma i spel ens vid misslyckade slag.

  Elstängsel är, enligt definition, oflyttbara tillverkade föremål (Regel 16.1, Onormala banförhållanden) och om det finns trappor eller grindar i ett elstängsel kan dessa, i en lokal regel, förklaras ingå i elstängslet (se Exempel Modell för lokal regel E-7).

  Följande rekommendationer och lokal regel gäller oavsett om ett elstängsel är strömförande eller inte under dagtid.

  1. Elstängsel i anslutning till out of bounds

  Alternativ A 

  Om det finns plats bör elstängsel placeras minst två (2) klubblängder bortom markeringarna som definierar gränsen för out of bounds (alltså utanför banan) så att en spelare vars boll är på banan inte får störande inverkan av elstängslet.

  Alternativ B 

  Om det inte finns plats bör kommitté / tävlingsledning i första hand överväga att flytta in gränsen för out of bounds mot banan. Om detta inte är möjligt bör elstängsel placeras omedelbart innanför markeringarna som definierar gränsen för out of bounds (alltså på banan) så att en spelare vars boll är på banan får ta lättnad, utan plikt, för störande inverkan av elstängsel (oflyttbart tillverkat föremål).

  Alternativ C

  När ett elstängsel används som gränsen för out-of-bounds har R&A i Committee Procedures tillåtit en lokal regel som ger lättnad utan plikt för en boll som ligger inom ett visst avstånd (t.ex. två klubblängder) från gränsstängslet. 

  När detta är fallet kan spelaren, för att trygga sin säkerhet, mäta två klubblängder från stängslet och ha en extra klubblängd i vilken spelaren får droppa bollen men inte närmre hålet än där bollen ursprungligen låg.

  Annars är det inte tillåtet att införa en lokal regel som ger lättnad utan plikt från ett gränsstängsel även om kommitténs / tävlingsledningens skäl för att göra detta är att skydda staketet från någon skada.

  Modell för Lokal Regel E-7:

  Om en spelares boll ligger på banan och inom (ange ett avstånd t.ex. två klubblängder) från det elektriska gränsstängslet på hål/hålen (ange läge/lägen) får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är (ange avstånd t.ex. två klubblängder) från staketet och är på samma avstånd från hålet.

  Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

  Se även Committee Procecures avsnitt 8E E-7

  2. Elstängsel i anslutning till pliktområden

  Alternativ A 

  Om det finns plats bör elstängsel placeras minst två (2) klubblängder bortom markeringarna som definierar pliktområdets gräns (alltså inne i pliktområdet) så att en spelare vars boll är utanför pliktområdet inte får störande inverkan av elstängslet.

  En spelare vars boll är i pliktområdet får ingen lättnad för elstängslet men kan ta lättnad med plikt enligt regeln för pliktområden (Regel 17).

  Alternativ B

  Om det inte finns plats bör kommitté / tävlingsledning överväga att flytta pliktområdets gräns så att elstängslet kommer så långt som möjligt bort från markeringarna som definierar gränsen för pliktområdet (alltså inne i pliktområdet). Det minskar behovet för en spelare vars boll är utanför pliktområdet att behöva ta lättnad, utan plikt, för störande inverkan av elstängslet enligt regeln för onormala banförhållanden.

  En spelare vars boll är i pliktområdet får ingen lättnad för elstängslet men kan ta lättnad med ett slags plikt enligt regeln för pliktområden (Regel 17).

 9. Lokal regel - Alternativ till slag och distans för förlorad boll eller boll out of bounds
 10. – RK avråder alla golfklubbar i landet från att inrätta denna lokala regel.
  – Om golfklubb ändå väljer att inrätta den, bör den bara gälla under sällskapsronder.
  – Sällskapsronder spelade med denna lokala regel är handicapgrundande.

 11. Från gula till röda pliktområden
 12. – Golfklubb har full frihet att ändra gula pliktområden till röda pliktområden.
  – Det är tillåtet att golfbana enbart har röda pliktområden. Detta påverkar ej banvärderingen.

 13. Golfklubben markerar områden som inte innehåller vatten som pliktområde
 14. – Detta ska göras mycket restriktivt.
  – Bara mycket svåra områden där spelare ofta letar efter bollen och sällan hittar den.

 15. Hantering av permanenta eller tillfälliga ändringar på golfbanan som kan påverka banvärderingen
 16. – Om ett flertal nya pliktområden införs påverkas banvärderingen. Regional banvärderingsansvarig måste kontaktas.
  Mer information finns här

 17. Vilka färger på pinnar, brickor och linjer gäller
 18. – RK rekommenderar starkt att alla golfklubbar använder dessa riktlinjer.
  Se riktlinjerna här 

 19. Rekommendation rörande maxantal slag (tex slaggolf)
 20. Nya Regel 21.2 behandlar maxantal slag (t ex slaggolf), där tävlingsledningen ges möjlighet att sätta taket för maxantal slag. Alltså, om man så önskar, bestämma annat tak än vi i Sverige alltid använt, alltså par + 5.

  Regelkommittén rekommenderar dock alla klubbar att fortsätta med ”vår slaggolf”, det vill säga par + 5. Skälet till denna rekommendation är följande utdrag ur R&A:s Committee Procedures rörande spelformen ”Maximum Score”:

  ”Whether scores are to be submitted for handicapping purposes. Where the Committee wants a competition to count for handicapping purposes, the maximum hole score should not be set lower than net double bogey.” 

 21. Uppförandekod – lokal regel
 22. I de nya golfreglerna 2019 har möjlighet getts för en golfklubb/tävlingsledning att fastställa sina egna bestämmelser för spelares uppträdande i en uppförandekod som införs som en lokal regel, se Regel 1.2b.

  SGF:s regelkommitté rekommenderar inte att en golfklubb inför en lokal regel om uppförandekod.

  Att införa en sådan kod och tillämpa den på ett rättvist sätt kan i många fall vara mycket svårt. En uppförandekod lämpar sig bättre för olika tourer där det finns en organisation som kan ta hand om besluten/tolkningarna på ett likformigt sätt.

  I Committee Procedures 5H rekommenderas för allmänt spel att golfklubben sätter upp ordningsföreskrifter som anger vilka typer av uppträdande eller klädsel som inte accepteras på den banan inklusive vissa andra definierade områden. Sådan policy hanteras bäst genom disciplinära åtgärder inom klubben och behöver inte vara en del av golfreglerna.

  Vid allvarliga fall av olämpligt uppträdande finns möjlighet, att under en tävling, enligt Regel 1.2a diskvalificera en spelare för en handling som strider mot spelets anda.

  Även bestraffningsreglerna i 14 kap RF:s stadgar kan bli aktuella att tillämpa i vissa fall.

Regler för golfspel – tolkningar och definitioner

Regler för golfspel 2019 - Definitioner inkl. tolkningar (jan 2021)

Regler för golfspel 2019 - Tolkningar Regler (jan 2021)

Regler för golfspel 2019 - Klargöranden från R&A (jan 2021)

Tävlingsvillkor, banmarkeringar och lokala regler

I Committee Procedures finns allt underlag och alla texter som du behöver för att kunna formulera lokala regler och tävlingsvillkor.

Du kopierar den text du behöver och kan använda nedanstående mallar så att de lokala reglerna passar för din klubb eller för den tävling du ska genomföra. Du hittar även information om hur du på bästa sätt gör banmarkeringar.

För mera information kontakta

Porträttbild på Claes.
Porträttbild på Magnus.