Traditionellt kan Svenska Golfförbundet (SGF) sägas ha två uppdrag, dels från Sveriges golfklubbar som är medlemmar i SGF och dels från Riksidrottsförbundet (RF).

SGF:s övergripande mål är att "Verka för välmående golfanläggningar, avseende attraktiv verksamhet och ekonomi i balans, för medlemmar, gäster och medarbetare." 

Svenska Golfförbundets uppdrag

 • Från Sveriges golfklubbar, som är medlemmar i SGF, har förbundet uppdraget att: stödja den demokratiska processen samt att leverera verksamhet i enlighet med vad som beslutats i gällande verksamhetsinriktning, för närvarande VI 2017-2018. Verksamhet som omfattas är till exempel centrala servicefunktioner som tävlingsverksamhet, GIT, klubbservice, banservice, kommunikation och utbildning samt utvecklingsfrågor kring till exempel juniorutveckling, elitutveckling, jämställdhet inom golfen och golfens roll i samhället.

 • Från Riksidrottsförbundet har SGF som specialidrottsförbund det grundläggande ansvaret för utvecklingen av svensk golfidrott, såväl bredd som elit. SGF ska härigenom verka i enlighet med RF:s stadgar och bedriva golf som idrottslig verksamhet. SGF ska också sköta golfens regelverk och ansvara för golfens internationella kontakter.

   

SGF är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt till European Golf Association (EGA). SGF ska följa de nämnda organisationernas stadgar och regler.

SGF ska vara aktivt och pådrivande inom RF och EGA. Vår organisation ska spegla samhällets mångfald och ta initiativ för att öka intresset hos allmänheten.

SGF ska hålla samman elit och bredd och ha en ekonomi i balans. Våra landslag, Swedish Golf Team, ska kvalificera sig för de stora mästerskapen med medaljer som mål.

SGF:s vision, värdegrund och verksamhetsidé

 • Vår vision är "Världens bästa golf för alla".

 • Vår värdegrund är "För golfens bästa, i tidens anda".

 • Vår verksamhetsidé är "SGF ska med kompetens, kvalitet och passion i organisation, kommunikation och genomförande främja och utveckla golfidrotten samt ge service till medlemmarna."

Vision

 • Golfens vision

  Svenska Golfförbundets vision är Världens bästa golf – för alla. Det innebär att:

  ● Vi ska vara den största breddidrotten i landet när det gäller attraktionskraft i spelet och acceptans som folksport, vilket medför möjligheter för integration, jämställdhet, hälsa och friskvård samt utrymme i samhällsdebatt och media.

  ● Vi ska vara bland de världsledande nationerna inom internationelltävlingsgolf.

  ● Vi ska vara världens bästa golfförbund för att skapa mervärden för våra medlemmar och Sveriges golfspelare.

  Idrottens vision

  Riksidrottsförbundets vision är Svensk idrott – världens bästa. Det innebär att:

  Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Verksamhetsidé

 • Golfens verksamhetsidé

  Vår verksamhetsidé är "SGF ska med kompetens, kvalitet och passion i organisation, kommunikation och genomförande främja och utveckla golfidrotten samt ge service till medlemmarna."

  Detta innebär att SGF ska:

  ● Löpande identifiera och analysera medlemmarnas behov och prioriteringar, för att kunna erbjuda rätt tjänster och service.

  ● Utbilda och utveckla organisation, kompetens och genomförandekraft utifrån omvärldens förändringar.

  ● Erbjuda en individuellt anpassad utvecklingskedja från nybörjare till yppersta världsklass.

  ● Stödja klubbarna med att tidigt möta barn och ungdomar på deras villkor och då kunna visa på golfen som en spännande, rolig och utvecklande idrott.

  ● Arbeta för utveckling av landets golfanläggningar, beaktat ett hållbart utnyttjande av naturresurser och integrering i lokalsamhället.

  ● Arbeta för att synliggöra golfens samhällsvärde, där vi särskilt ska lyfta fram ekonomi, jämställdhet, likabehandling, integration, hälsoaspekter och värden för människors rekreation.

  ● Erbjuda en bred kommunikation som ska vara öppen, aktuell, korrekt och anpassad avseende innehåll, etiska värden, målgrupp, kanaler och omfång.

  ● Utveckla relevanta nationella och internationella nätverk.

  Idrottens verksamhetsidé

  Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

  I strategiarbetet formulerades tre strategiska områden som är viktiga för idrottsrörelsen att prioritera fram till 2025. Ett fjärde område, Idrotten gör Sverige starkare, beskrevs som en effekt av ett framgångsrikt arbete med övriga tre.

  ● Livslångt idrottande
  ● Idrottens värdegrund är vår styrka
  ● Idrott i förening
  ● Idrotten gör Sverige starkare

  Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

  Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

  Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

  Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

  Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott menar vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13–20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

  ► I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

  ► I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

  ► I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda resultat vägledande.

  ► I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. 

  Vi är en samlad idrottsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar varandras roller och verksamhetsvillkor.

  Idrotten följer FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Värdegrund

 • Golfens värdegrund

  Vår värdegrund är För golfens bästa, i tidens anda. Det innebär att:

  ● Golfen står för ärligt spel, social gemenskap och är fostrande och hälsofrämjande.

  ● Golfen är rolig och underhållande.

  ● Samtidigt som golfen främjar umgänge och social gemenskap är den obarmhärtigt individuell. Scorekortet är ditt eget. Du spelar mot dig själv och det finns ingen att skylla ifrån sig på. Ärlighet och rakhet gäller inte bara prestationen utan också själva spelet.

  ● Golfen ger möjlighet att mötas över generationsgränserna och oavsett spelstandard förväntas vi alltid försöka förbättra oss.

  Inom ramen för värdegrunden ska SGF:

  ✔ Arbeta mot gemensamma mål och fästa stor vikt vid lyhördhet, delaktighet och samverkan. Vi ska också agera framsynt och proaktivt för att åstadkomma ett starkt genomförande.

  ✔ Verka för jämställdhet, såväl i organisationen som i hur golfspelet utövas.

  ✔ Beakta att idrott för barn och ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention.

  ✔ Ställa krav på rent spel, i allt från spelet på banan till hur organisationen drivs.

  ✔ Ta hänsyn till golfens traditioner, men samtidigt utveckla verksamheten så att det passar dagens golfspelare.

  Idrottens värdegrund

  Idrottsrörelsens värdegrund består av fyra grundläggande principer. Dessa är beslutade av RF-stämman, ingår i RF:s stadgar och är vägledande för all verksamhet som bedrivs inom ramen för RF:s medlemsförbund och deras föreningar.

  Glädje och gemenskap

  Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

  Demokrati och delaktighet

  Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

  Allas rätt att vara med

  Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

  Rent spel

  Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

  Källarf.se

Verksamhetsinriktning

Med visionen, uppdraget och verksamhetsidén som grund beslutar förbundsmötet vartannat år om en verksamhetsinriktning. Det är den gemensamma planen för Golfsverige där klubbar, distriktsförbund och förbund i möjligaste mån ska samverka. 

I stort är detta vägledningen för den långsiktiga utvecklingen av svensk golfidrott mot visionen »Världens bästa golf – för alla«.

Ta del av verksamhetsinriktningen