Spel- och tävlingsinfobanken är verktyget för att skapa bra regler på din klubb och bana. Här hittar du mallar och formuleringar för lokala regler och tävlingsvillkor. Sidan är till för dig som är tävlingsledare eller domare.

Viktigt från Regelkommittén (RK)

Vad säger golfreglerna om bland annat markering av pliktområden, färger på banmarkeringar samt den lokala regeln kring out of bounds och förlorad boll? Regelkommittén reder ut vad som gäller.

 1. Handicapgrundande ronder under säsongsstart
 2. I början av året är det många golfklubbar som öppnar sin bana med provisoriska greener eller andra tillfälliga anpassningar för vårvinterförhållanden. Då är det viktigt att spelarna vet om ronden är handicapgrundande eller ej. 

  Detta gäller för att få registrera handicapronder:

  Provisoriska greener. En bana med giltig banvärdering får ha max en provisorisk green per nio hål och banans totala längd får inte avvika mer än 50 meter per 9 hål från den värderade totallängden. Giltig banvärdering krävs för att få registrera handicaprond.

  Extra stor vinterkopp. Det räcker med att en extra stor vinterkopp finns på ett hål för att omöjliggöra handicapronder.

  En plastring överst inuti hålet. Detta strider mot definitionen för hål och även detta gör att man inte kan registrera handicapronder.

  Lägesförbättring på hela spelfältet. Detta är en otillåten lokal regel eftersom den strider mot den grundläggande principen i Regel 1.1 att spela bollen som den ligger. Handicapronder tillåts ej.

  Uppdatera i Golfens IT-system (GIT)

  Om er bana inte uppfyller kraven för att vara handicapgrundande bör ni bocka ur rutan “HCP-grundande” i GIT för att förhindra felaktiga registreringar. Glöm inte att bocka i rutan igen så snart er bana uppfyller kraven.

  Så här gör du i GIT 

 3. Rekommendationer kring elstängsel i anslutning till pliktområde och out of bounds
 4. Elstängsel används för att skydda banan från skador som kan orsakas av till exempel vildsvin. Eftersom elstängsel inte tillhör banans tänkta svårigheter bör spelare som får störande inverkan av dessa kunna få lättnad utan plikt.

  Elstängsel utgör en säkerhetsrisk för spelarna och bör därför om möjligt placeras i områden som inte kan komma i spel ens vid misslyckade slag.

  Nedan följer rekommendationer och modell för lokal regel rörande elstängsel i anslutning till pliktområden samt out of bounds.

  1. Elstängsel i anslutning till pliktområden

  Om det finns plats bör elstängsel placeras minst två (2) klubblängder bortom markeringarna som definierar pliktområdets gräns (alltså inne i pliktområdet) så att en spelare vars boll är utanför pliktområdet inte får störande inverkan av elstängslet.

  En spelare vars boll är i pliktområdet får normalt ingen lättnad för elstängslet men kan ta lättnad med plikt enligt regeln för pliktområden (Regel 17).

  Det kan finnas tillfällen då en klubb vill ge lättnad utan plikt inne i pliktområdet från vissa oflyttbara tillverkade föremål, t ex elstängsel, genom en lokal regel. När denna lokala regel används, bör klubben specificera för vilket oflyttbart tillverkat föremål den gäller (t ex elstängsel) och på vilket hål den gäller om den inte gäller för alla hål.

  Modell för Lokal Regel F-24:

  "Lättnad från störande inverkan av elstängslet beläget i pliktområdet på (specificera hålnummer) är tillåten enligt Regel 16.1b, med följande modifieringar:

  Referenspunkt: Närmaste punkten för fullständig lättnad måste vara i pliktområdet.

  Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: En klubblängd men med dessa begränsningar:

  Begränsningar av lättnadsområdets läge:

  ✓ måste vara i det pliktområde i vilket bollen stannade,
  ✓ får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  ✓ det måste vara fullständig lättnad från all störande inverkan av det oflyttbara tillverkade föremålet."

  2. Elstängsel i anslutning till out of bounds

  Alternativ A 

  Om det finns plats bör elstängsel placeras minst två (2) klubblängder bortom markeringarna som definierar gränsen för out of bounds (alltså utanför banan) så att en spelare vars boll är på banan inte får störande inverkan av elstängslet.

  Alternativ B 

  Om det inte finns plats bör kommitté / tävlingsledning i första hand överväga att flytta in gränsen för out of bounds mot banan. Om detta inte är möjligt bör elstängsel placeras omedelbart innanför markeringarna som definierar gränsen för out of bounds (alltså på banan) så att en spelare vars boll är på banan får ta lättnad, utan plikt, för störande inverkan av elstängsel (oflyttbart tillverkat föremål).

  Alternativ C

  När ett elstängsel används som gränsen för out-of-bounds har R&A i Committee Procedures tillåtit en lokal regel som ger lättnad utan plikt för en boll som ligger inom ett visst avstånd (t.ex. två klubblängder) från gränsstängslet. 

  När detta är fallet kan spelaren, för att trygga sin säkerhet, mäta två klubblängder från stängslet och ha en extra klubblängd i vilken spelaren får droppa bollen men inte närmre hålet än där bollen ursprungligen låg.

  Annars är det inte tillåtet att införa en lokal regel som ger lättnad utan plikt från ett gränsstängsel även om kommitténs / tävlingsledningens skäl för att göra detta är att skydda staketet från någon skada.

  Modell för Lokal Regel E-7:

  “Om en spelares boll ligger på banan och inom (ange ett avstånd t.ex. två klubblängder) från det elektriska gränsstängslet på hål/hålen (ange läge/lägen) får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är (ange avstånd t.ex. två klubblängder) från staketet och är på samma avstånd från hålet.

  Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.”

 5. Lokal regel - Alternativ till slag och distans för förlorad boll eller boll out of bounds
 6. – RK avråder alla golfklubbar i landet från att inrätta denna lokala regel.
  – Om golfklubb ändå väljer att inrätta den, bör den bara gälla under sällskapsronder.
  – Sällskapsronder spelade med denna lokala regel är handicapgrundande.

 7. Från gula till röda pliktområden
 8. – Golfklubb har full frihet att ändra gula pliktområden till röda pliktområden.
  – Det är tillåtet att golfbana enbart har röda pliktområden. Detta påverkar ej banvärderingen.

 9. Golfklubben markerar områden som inte innehåller vatten som pliktområde
 10. – Detta ska göras mycket restriktivt.
  – Bara mycket svåra områden där spelare ofta letar efter bollen och sällan hittar den.

 11. Hantering av permanenta eller tillfälliga ändringar på golfbanan som kan påverka banvärderingen
 12. – Om ett flertal nya pliktområden införs påverkas banvärderingen. Regional banvärderingsansvarig måste kontaktas.
  Mer information finns här

 13. Vilka färger på pinnar, brickor och linjer gäller
 14. – RK rekommenderar starkt att alla golfklubbar använder dessa riktlinjer.
  Se riktlinjerna här 

 15. Rekommendation rörande maxantal slag (tex slaggolf)
 16. Nya Regel 21.2 behandlar maxantal slag (t ex slaggolf), där tävlingsledningen ges möjlighet att sätta taket för maxantal slag. Alltså, om man så önskar, bestämma annat tak än vi i Sverige alltid använt, alltså par + 5.

  Regelkommittén rekommenderar dock alla klubbar att fortsätta med ”vår slaggolf”, det vill säga par + 5. Skälet till denna rekommendation är följande utdrag ur R&A:s Committee Procedures rörande spelformen ”Maximum Score”:

  ”Whether scores are to be submitted for handicapping purposes. Where the Committee wants a competition to count for handicapping purposes, the maximum hole score should not be set lower than net double bogey.” 

 17. Uppförandekod – lokal regel
 18. I de nya golfreglerna 2019 har möjlighet getts för en golfklubb/tävlingsledning att fastställa sina egna bestämmelser för spelares uppträdande i en uppförandekod som införs som en lokal regel, se Regel 1.2b.

  SGF:s regelkommitté rekommenderar inte att en golfklubb inför en lokal regel om uppförandekod.

  Att införa en sådan kod och tillämpa den på ett rättvist sätt kan i många fall vara mycket svårt. En uppförandekod lämpar sig bättre för olika tourer där det finns en organisation som kan ta hand om besluten/tolkningarna på ett likformigt sätt.

  I Committee Procedures 5H rekommenderas för allmänt spel att golfklubben sätter upp ordningsföreskrifter som anger vilka typer av uppträdande eller klädsel som inte accepteras på den banan inklusive vissa andra definierade områden. Sådan policy hanteras bäst genom disciplinära åtgärder inom klubben och behöver inte vara en del av golfreglerna.

  Vid allvarliga fall av olämpligt uppträdande finns möjlighet, att under en tävling, enligt Regel 1.2a diskvalificera en spelare för en handling som strider mot spelets anda.

  Även bestraffningsreglerna i 14 kap RF:s stadgar kan bli aktuella att tillämpa i vissa fall.

Tävlingsvillkor och lokala regler

I R&A:s Committee Procedures finns allt underlag du behöver för att kunna formulera lokala regler och tävlingsvillkor. Kopiera den text du önskar och använd mallarna nedan, så att de lokala reglerna passar för din klubb eller för den tävling du ska genomföra.

Lokala regler och tävlingsvillkor – mall med information

Lokala regler och tävlingsvillkor – ren mall

En lokal regel måste överensstämma med de riktlinjer som finns i Committee Procedures avsnitt 8. På R&A:s regelwebb finns avsnittet än så länge bara på engelska. Du kan ladda ner dem som PDF på svenska nedan.

Regler för golfspel 2023 – Committee Procedures – Modeller för lokala regler på svenska

Notera att klubbens lokala regler ska godkännas av distriktet varje år. Tillämpar en golfklubb en lokal regel som inte överensstämmer med golfreglerna, kommer SGF inte att behandla regelfrågor som berör denna lokala regel.

Regler för golfspel 2023 – klargöranden

R&A:s “Official Guide to the Rules of Golf 2023” har många så kallade klargöranden (tidigare kallat tolkningar). Klargöranden är golfreglernas prejudikat. De utgörs av specialfall som inte i detalj framgår av regeltexten, och förklaras oftast med konkreta exempel.

På R&A:s regelwebb finns Klargöranden än så länge bara på engelska (clarifications). Du hittar dem i regelappen och på R&A:s engelska regelwebb.

Nedan finns Klargöranden översatta till svenska, att ladda ner som PDF. Senare under 2023–2024 kommer den svenska versionen även att publiceras digitalt i app och webb.

Regler för golfspel 2023 – Klargöranden (svensk översättning)

Banmarkeringar och banvärdering

Här hittar du information om hur du på bästa sätt gör banmarkeringar, samt hur permanenta eller tillfälliga ändringar på golfbanan kan påverka banvärderingen.

Banmarkeringar – färger

Permanenta eller tillfälliga ändringar på golfbanan som kan påverka banvärderingen

För mera information kontakta

Porträttbild på Claes.
Porträttbild på Magnus.