Sponsring och reklam

Få koll på skattereglerna för sponsorpaket och sponsringsavtal med golfspelare.

 1. Sponsorpaket
 2. Inkomster från verksamheter som består i att en golfklubb upplåter reklamutrymme på klubbdräkter eller i föreningens samlingslokaler eller dylikt är normalt så kallade hävdvunna inkomster av näringsverksamhet som inte ska beskattas.

  Vidare ska inte moms redovisas eftersom inkomsten är skattefri inkomstskattemässigt. För ett aktiebolag är dessa sponsorinkomster både inkomstskatte- och momspliktiga (25 %).

  En fråga att ta ställning till är om syftet med sponsoravtal endast är att köpa reklam. I avtalen ingår ofta även spelrätter/greenfee, parkeringsplatser i samband med tävlingar, entréavgifter, evenemang etcetera. Innebär dessa mertjänster att sponsringsverksamhetens karaktär av skattebefriad inkomst förändras för golfklubben, så att inkomsterna i stället ska anses vara skattepliktiga inkomstskattemässigt?

  För GolfAB gäller normalt att momsen ska hanteras separat för de olika tjänsterna som tillhandahålls, till exempel greenfee, reklamskylt, konferenspaket och lunch.

  Till den del motprestationerna avser spelrätter, entréer och annat som har ett naturligt samband med det idrottsliga ändamålet eller utgör hävdvunnen verksamhet, bör någon beskattning inte ske hos golfklubben. Då beskattning inte ska ske om dessa tjänster säljs var för sig, ska inte heller golfklubben beskattas om tjänsterna paketeras.

  Ett mer allmängiltigt svar är svårt att ge, men frågeställningen bör uppmärksammas av golfklubben. Det kan till exempel vara vettigt att dela upp sponsorpaketet i separata delar om tjänsterna som ingår skulle komma att hanteras olika i skatte- och momshänseende.

  Tänk på att om golfverksamheten bedrivs av GolfAB måste golfklubben köpa in nyttjanderätt till golfbanan motsvarande den spelrättighet som ska ingå i golfklubbens sponsoravtal.

  Utöver frågan om eventuell beskattning hos mottagaren av sponsorbidrag kan det aktualiseras frågor om avdragsrätt och uttagsbeskattning hos sponsorn. För att sponsringen ska vara avdragsgill krävs att den utgör en driftkostnad i näringsverksamheten. Rena gåvor är inte avdragsgilla.

  Många gånger får de sponsrande företagens anställda utnyttja de spelrätter som ingår i olika företagspaket. Förmånsbeskattning kan aktualiseras för de anställda. Om erbjudandet riktar sig till alla anställda kan det i stället vara fråga om skattefri friskvård. Bjuder sponsorn med andra än anställda måste bestämmelserna om representation iakttas.

  Det är det sponsrande företaget som anses tillhandahålla förmån/friskvård till sina anställda. Det är även det sponsrande företaget som är ansvarigt för att representationen hanteras på ett korrekt sätt.

  Fram till och med den 31 december 2021 förelåg skyldighet att erlägga reklamskatt för de delar som avser reklam. Fr.o.m. 1 januari 2022 har dock reklamskatten slopats. Värt att notera är att det finns en omprövningstid inom vilken Skatteverket kan ompröva beslut om reklamskatt.

 3. Sponsring av golfspelare genom golfklubben
 4. En golfklubb kan med skatterättslig verkan sluta avtal med en arrangör av en tävling eller en sponsor om att en idrottsutövare, för golfklubbens räkning, ska delta i en idrottstävling eller annat arrangemang, eller ställa upp på olika sponsoruppdrag. Den skattemässiga bedömningen beror på vad det är för typ av motprestation som ska tillhandahållas.

  Om golfklubben slutit avtalet är prispengar och ersättningar som betalas ut till golfklubben att betrakta som inkomst för golfklubben, oavsett om golfklubben bokför ersättningen på ett konto för en viss idrottsutövare eller på ett allmänt konto i golfklubben.

  Huruvida det är en inkomstskattepliktig eller skattefri inkomst för golfklubben får bedömas i det enskilda fallet.

  – Är det fråga om prispengar bör det vara fråga om en idrottstjänst med naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet och därmed skattefri.

  – Om ersättningen ges för att sponsorn till exempel får trycka sin logotyp på golfspelarens kläder bör det klassas som en hävdvunnen inkomst och undantagen på den grunden.

  – Om motprestationen består i att golfspelaren håller i en motivationsföreläsning är den troligtvis varken att klassa som en inkomst med naturlig anknytning eller som en hävdinkomst, och därmed skattepliktig. Eventuellt skulle inkomsten kunna undantas med tillämpning av huvudsaklighetsbedömningen.

  Inkomstbeskattning av idrottsutövaren aktualiseras först när skattepliktig ersättning för arbete betalas ut från golfklubben till idrottsutövaren. Golfklubben ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag i samband med att golfklubben betalar ut skattepliktig ersättning till idrottsutövaren (såvida inte beloppet omfattas av den halva prisbasbeloppsregeln).

  Om idrottsutövaren kommit överens med golfklubben om att utövaren själv bestämmer hur och när ersättningen ska disponeras, får idrottsutövaren anses ha fått förfoganderätt över hela ersättningen i och med att ersättningen sätts in på golfklubbens konto.

  Golfklubben ska då betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på hela ersättningen när den betalats in på golfklubbens konto, eftersom ersättningen då får anses tillgänglig för lyftning för idrottsutövaren.

 5. Sponsring av golfspelare utan medverkan av golfklubben
 6. Om idrottsutövaren själv slutit avtal med en arrangör av en tävling eller en sponsor ska den ersättning som arrangören eller sponsorn betalar ut beskattas hos idrottsutövaren.

  Skattskyldigheten inträder när ersättningen betalas ut. Arrangören/sponsorn ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på hela ersättningen. Det gäller oavsett om ersättningen betalas in på idrottsutövarens personliga konto eller om idrottsutövaren hänvisar utbetalningen till ett konto som golfklubben disponerar.

  Om idrottsutövaren har eget bolag är det inte fråga om ett anställningsförhållande (förutsätter att F-skatt finns). Fakturering ska då ske enligt gällande regler och avser tjänster att t.ex. bära reklam så redovisas moms med 25 % och ersättningen inkomstbeskattas i bolaget. Den valfria årsomsättningsgränsen på 80 000 kronor för momsfrihet kan tillämpas.

 7. Reklamskatt
 8. Reklamskatten har fr.o.m. 1 januari 2022 slopats. I texten nedan beskrivs reglerna för reklamskatt för tid fram till 31 december 2021. Den som var registrerad för reklamskatt avregistrerades automatiskt i samband med att skatten avskaffades.

  Regler t.o.m. 31 december 2021:

  En golfklubb ska betala reklamskatt om den offentliggör annonser och reklam till ett värde som överstiger sammanlagt 100 000 kronor per år. Då ska registrering ske hos Skatteverket.

  Rent praktiskt kan det handla om reklamskyltar utmed golfbanan eller vid en drivingrange. Den som till exempel har sponsorkontrakt och därför bär idrottskläder eller annan utrustning med reklam ska betala reklamskatt. Detsamma gäller för reklam på fordon och liknande.

  För annonser i periodiska publikationer som till exempel medlemstidningar utgår inte reklamskatt, men i övrigt ska reklamskatt betalas för de flesta tryckta annonser som innehåller reklam.

  Redovisningsperioden är antingen två månader, eller en månad om den reklamskatt som en skattskyldig betalar under ett år överstiger 300 000 kronor. Om ingen försäljning har skett under en redovisningsperiod ska golfklubben lämna en nolldeklaration.

  Reklamskatt som utgår på en försäljning av reklamplats ska framgå av fakturan som ställs ut till kunden. Om ingen fakturering sker ska en proforma-faktura ändå ställas ut där reklamskatten framgår.

  Om golfklubben inte längre upplåter reklamplatser ska denna begära att bli avregistrerad från reklamskatt. Notera att det finns en omprövningstid inom vilken Skatteverket kan justera för tidigare års felaktigt redovisad reklamskatt.

Skatter och golf

Det här är ett av totalt 25 kapitel i skriften Skatter och golf, som överskådligt beskriver skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk.

För övriga digitala kapitel, klicka här ➤

För hela skriften som PDF, klicka här ➤ 

Vid eventuella frågor, kontakta:

Thomas.